Kategoriarkiv: Intrum

Omvänd vinstvarning från Intrum

Enligt Infronts analytikersammanställning från i början av maj räknade analytikerna med ett justerat rörelseresultat på 892 miljoner kr i det andra kvartalet.

”Under andra halvan av andra kvartalet har vi sett en relativt snabb återgång mot ett normalläge i de 24 europeiska marknader som vi är verksamma i. Detta har möjliggjort en starkare utveckling av vår verksamhet och högre inkasseringsnivåer jämfört med våra tidigare interna förväntningar. Därtill har en god kostnadskontroll mildrat effekterna av det intäktsbortfall som covid-19 gett upphov till”, skriver Intrums vd Mikael Ericson i pressmeddelandet.

Högre inkasseringsnivåer

Intrums cash ebitda ökade marginellt jämfört med årets första kvartal och nettoskuldskvoten minskade något till omkring 4.4x jämfört med 4.5x i första kvartalet.

Det preliminära resultatet för segmentet Portföljinvesteringar var cirka 5 procent lägre jämfört med det första kvartalet. Resultatet påverkades positivt av högre inkasseringsnivåer jämfört med förväntade inkasseringar utifrån den omvärdering som gjordes det första kvartalet.

Vinstbidraget från samriskbolag, som är inkluderat i resultatet för Portföljinvesteringar, var marginellt högre jämfört med föregående kvartal. Investeringsnivån uppgick till omkring 1.267 miljoner kr och de förväntade avkastningsnivåerna på kvartalets investeringar var påtagligt högre jämfört med innan covid-19, heter det.

”Markant bättre”

Segmentet Strategiska marknader, som innefattar Grekland, Italien och Spanien, förbättrade sitt finansiella resultat ”markant” jämfört med föregående kvartal där en stark återhämtning av intjäningen sågs i juni. Detta i sin tur ledde preliminärt till cirka 5 procent högre intäkter jämfört med det första kvartalet och en verksamhetsmarginal på 27 procent.

Det preliminära resultatet för Kredithanteringstjänster var cirka 10 procent lägre jämfört med föregående kvartal och verksamhetsmarginalen uppgick till 24 procent. Ett resultat som delvis påverkades av lägre affärsvolymer då en del uppdragsgivare gett tillfälliga lättnader i betalningsvillkoren gentemot sina kunder, skriver Intrum.

Siffrorna är preliminära och oreviderade, framhåller Intrum. Rapporten för det andra kvartalet 2020 väntas den 23 juli.

 

Trading Direkt om finanspolitiken

 

Teknisk analys av Tobbe Rosén: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, Guld, Olja (Brent), Beyond Meat, Enzymatica, Eolus Vind, Intrum, Minesto, Net Ent, Net Insight, Optifreeze, Pandox, Sandvik, Scandion Oncology, Tomra, ÅF.

 

Privatspararna nettoköpte aktier för fjärde månaden i rad

”En andra virusvåg, som skulle kunna sätta stopp för återöppnandet av ekonomier, är inte vad marknaden räknat med. Spararna har reagerat på osäkerheten med att sälja av en del cykliskt som gått urstarkt i rekylen, men också med att fortsätta bottenfisket” säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Hos Avanza var Evolution Gaming den mest köpta aktien under månaden, medan Net Ent avyttrades i störst utsträckning.

En småspararfavorit

”Spararna rusar till Evolution Gaming efter deras uppköpsbud på branschkollegan Net Ent. Köpen sista dagarna i juni är de största hittills och fyra gånger så stora som köpen under hela fjolåret. Bolaget har en mycket hög tillväxttakt och har länge varit en småspararfavorit. Såväl aktiekurs som antalet aktieägare har dubblerats sedan årsskiftet”, kommenterar Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Investor var också en aktie som lockade många köpare under månaden. Bland Nordnets kunder var investmentbolaget den aktie som köptes mest medan det räckte till en andraplats hos Avanza.

Den nya folkaktien

”Investor är vår nya folkaktie,” menar Frida Bratt.

Telia, Scandic, Sinch och H&M var andra gemensamma inslag på de bägge nätmäklarnas topplistor över mest köpta aktier.

Att sälja verkstadsbolag tycktes vara ett annat tema under månaden. Bland de mest avyttrade aktierna fanns bland annat Volvo, SSAB, Atlas Copco och Epiroc.

Hos Avanza var dessutom inkassobolaget Intrum den näst mest sålda aktien, medan Handelsbanken såldes mest hos Nordnet.

 

Trading Direkt: Spaning om Hansa Biopharma

Tobbe Roséns tekniska analys: OMXS30, S&P500, DAX, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, Guld, Olja (Brent) Hoist Finance, Pricer, Kancera, Hansa Biopharma, Genovis, DNO, Cellink, Oasmia, Inzile, Intrum, Millicom, Fastator, Chemotech.

 

Trading Direkt: Skillnad om Evo tar plats i OMXS30

Teknisk analys av Tobbe Rosén: S&P500, OMXS30, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, Guld, Olja (Brent), SSAB, Evolution Gaming, Lundin Energy, Betsson, Biovica, Catena Media, Intrum, Medcap, Norwegian Finans, SOBI, Stockwik Förvaltning, Telia, Waste Management.

 

Intrum klart under förväntan

Nettoomsättningen uppgick till 3.333 miljoner kronor i kvartalet, mot ett snittestimat om 4.037 miljoner kronor.

Den organiska tillväxten var -11 procent, förvärv stod för 16 procent, omvärdering av portföljer -17 procent och valutaeffekter 1 procent. Av den organiska omsättningsförändringen om -11 procent var 5 procentenheter relaterat till en engångskompensation från ett avslutat kundkontrakt motsvarande kvartal föregående år, skriver Intrum i rapporten.

Rapporterat rörelseresultat blev 459 miljoner kronor, belastat av jämförelsestörande poster på -636 miljoner kronor.

Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 1.650 miljoner kronor och avkastningen på portföljinvesteringar uppgick till 4 procent.

Spår ”sidledes resultat” andra kvartalet

Intrum ser att den pågående krisen har en temporär effekt på bolagets verksamhet. Intrum har en ambition om en sidledes resultatutveckling för det andra kvartalet.

Det framgår av Mikael Ericsons vd-ord i delårsrapporten.

”Vår breda geografiska närvaro och många olika klientlösningar skapar en god diversifiering som tillsammans med en stark underliggande kassaflödesgenerering bidrar till en begränsad operationell inverkan på Intrums verksamhet totalt sett”, uppger Intrum-chefen.

För Intrum handlar det framför allt om en fördröjning av inkassering och kassaflöden.

”De preliminära siffrorna för april pekar på stabila inkasseringsnivåer i vår portfölj jämfört med april föregående år. Trots att det finns ett flertal osäkerhetsfaktorer i skrivande stund, ser vi att denna utveckling stödjer vår ambition om en sidledes resultatutveckling för det andra kvartalet”, skriver Mikael Ericson.

Bolaget förväntar sig att Sydeuropa gradvis öppnar upp domstolarna från och med sommarmånaderna. Intrum ser därefter förutsättningar för en generellt sett mer positiv marknadsutveckling kombinerat med ett uppdämt behov hos sina kunder att accelerera portföljförsäljningar.

”Det tillåter oss att vara tillbaka vid en normaliserad aktivitets- och produktivitetsnivå igen i det fjärde kvartalet.

Även om vi inte väntar oss att nå vårt tidigare resultatmål för 2020, så accelererar vi arbetet med att transformera Intrum för att kunna nyttja de operativa fördelar som vår storlek och geografiska bredd medger”, fortsätter Mikael Ericson.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

 

SEB: Intrum sommarklädd när julen står för dörren

Det menar SEB Equity Research i en analys med titeln ”Entering Christmas dressed för summer” i vilken banken sänker sin rekommendation för aktien till behåll.

”Vi menar att begränsningarna i balansräkningen – konsekvensen av de senaste årens aggressiva tillväxt och återföringarna till aktieägarna – kommer göra Intrum oförmöget att efter pandemin dra fördel av den försämrade kreditkvaliteten hos europeiska banker”, skriver SEB i analysen.

SEB:s argumentation går i mångt och mycket ut på att det kommer bli mycket svårt för Intrum att få vinsterna att växa och samtidigt städa upp sin balansräkning. Och det senare behövs, menar banken och pekar på att nettoskulden motsvarade 4,7 gånger det justerade ”cash ebitda”-resultatet i slutet av det fjärde kvartalet.

Mot den bakgrunden tror SEB att ”investeringsorganisationens händer kommer att vara bakbundna under flera år eftersom Intrum kommer behöva generera fritt kassaflöde för att få ned skuldsättningsgraden och därmed undvika sänkta kreditbetyg och högre finansieringskostnader över tid”.

SEB menar vidare att den pågående krisen verkligen kommer sätta Intrums nuvarande tillgångar på prov. I detta sammanhang pekar bankens analytiker på Intrums höga andel fasta kostnader. Tappade intäkter slår därmed hårt mot resultatet och SEB har gjort ytterligare sänkningar, i häradet 13-19 procent, i sina estimat för bolagets vinst per aktie.

”Totalt har vi sedan covid-19-utbrottet sänkt våra estimat för Intrums justerade vinst per aktie med 33-55 procent per år”, summerar SEB.

Den 13 mars meddelade Intrum att bolaget skulle inleda återköp av den egna aktien. Bolaget sade samtidigt att det skulle minska ”investeringstakten samt höja avkastningskraven på nya portföljinvesteringar för att säkerställa att vi når vårt mål för skuldsättningskvoten”.

Återköpen avslutades den 15 april och då hade bolaget köpt tillbaka drygt 9,8 miljoner aktier för cirka 1,25 miljarder kr. Intrum hade dessförinnan föreslagit en ordinarie utdelning om 11,00 kr per aktie, motsvarande drygt 1,4 miljarder. Återföringarna till ägarna summeras därmed till cirka 2,7 miljarder kr.

SEB:s nya riktkurs ligger på 152 kr, ned från tidigare 240 kronor. Aktien handlas ned drygt 3 procent till cirka 138 kr på onsdagen. Kursen har fallit med mer än 50 procent sedan årsskiftet.

 

Trading Direkt: New York-mäklare om bostadsmarknadens död

Teknisk analys av Tobbe Rosén: S&P500, OMXS30, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Guld, Olja (Brent), Africa Oil, Bioarctic, Etrion, Intrum, Fortnox, Latour, Nokia, Oasmia, Resurs, Silver Spot, Sinch, Stillfront, Swedbank, Swedencare

Intrum: Virus påverkar under begränsad period

Intrum anser därför att det inte längre finns förutsättningar för att nå tidigare uppsatta mål och kommer att återkomma med nya finansiella mål i samband med en kapitalmarknadsdag till hösten.

Intrum meddelar även att bolaget har en god likviditet och ett stabilt kassaflöde. Flera lån refinansierades under 2019 vilket gör att det endast är begränsade lånevolymer som förfaller under 2020 och 2021.

”2020 har visat sig få en annorlunda start på året än vad jag och de flesta andra kunnat förutse. Det som sker kommer få följdverkningar för i stort sett alla företag världen över, och det ställer höga krav på oss i tider när både kunder och individer upplever en stor osäkerhet i omvärlden. På Intrum har vi anpassat oss för att trygga våra anställdas säkerhet och välmående samt för att minimera covid-19s inverkan på vår och våra kunders verksamhet,” säger Intrums vd Mikael Ericson.