Fokuserar du på ett par aktier?

Det är kanske naturligt att falla för frestelsen att bara titta på de aktier som stiger eller sjunker mest. Stor avkastning (eller stora förluster) fångar uppmärksamheten och får känslorna att svalla. Enligt vår erfarenhet leder detta ofta till att investerare drar slutsatsen att de måste agera på något sätt – antingen genom att sälja aktierna som går dåligt, eller investera mer i aktierna som går bra.

Det här tankesättet är problematiskt av flera anledningar. För det första bygger sådana beslut på tidigare resultat – något som aldrig förutspår framtida prisutvecklingar. Det finns mycket vetenskaplig forskning som visar att marknaden inte är seriellt korrelerad. Med andra ord har gårdagens priser ingen som helst inverkan på dagens eller morgondagens priser. Bara för att en aktie gått dåligt eller bra under en viss tidsperiod betyder det inte att aktien kommer att fortsätta i samma riktning. Enligt Fisher Investment Norden påverkas aktiekursen av andra faktorer, framför allt hur företagets, sektorns och landets fundamenta står sig i jämförelse med investerarnas förväntningar.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Det finns många andra problem med den här typen av överfokus på aktier som går bäst eller sämst i portföljen. Enligt Fisher Investments Nordens syn på saken bör ingen aktie i din portfölj ta upp en så stor del att den påverkar avkastningen nämnvärt. Apple har i dag världens högsta börsvärde (ett mått på ett företags storlek som tas fram genom att multiplicera aktiekursen med antalet utfärdade aktier): 18,1 biljoner kronor.[i] Men detta är bara 4,3 procent av det totala börsvärdet för globala industriländer.[ii] Vi anser att det är okej att äga en något större andel än så om du är optimistisk inför företagets framtid, men det är oklokt att gå så långt att ett enskilt företag markant kan påverka din övergripande avkastning.

Vi anser att en diversifierad portfölj bör innehålla tillräckligt med aktier för att täcka de flesta (gärna alla) av världens elva aktiesektorer. Inom större sektorer som IT eller finansföretag anser vi att man bör äga aktier i flera företag för att minska riskerna.

En sådan portfölj består förhoppningsvis av några aktier som går väldigt bra, en stor andel aktier som följer index inom sina sektorer, samt ett par aktier som släpar efter. Vad som är allra viktigast är den stora majoriteten. Istället för att fokusera på portföljens ytterkanter bör du utvärdera hur det går för majoriteten av aktierna i din portfölj. Fråga dig själv:

  • Ligger majoriteten av mina aktier i linje med den globala marknaden?
  • Om svaret är nej, beror det på att aktierna är överkoncentrerade till vissa sektorer eller branscher? Detta kan vara en riskfaktor och någonting som måste åtgärdas.
  • Ligger aktiernas avkastning i linje med avkastningen för sektorn eller branschen i stort? De flesta aktier bör göra det, enligt vår åsikt.

Detta gäller även när du analyserar de aktier som går bäst eller sämst. Om du äger en aktie som stigit väldigt mycket, trots att företagets sektor gått dåligt, bör du fråga dig själv om drivkrafterna bakom kursens uppgång är desamma som sektorns drivkrafter. Om så inte är fallet kan det vara en varningsklocka, även när resultatet är positivt.

Långsiktiga investeringar handlar inte om att hitta nästa aktieraket. Det blir bara spekulationer. Istället anser vi att långsiktiga investeringar handlar om att låta marknadens långsiktiga och övergripande avkastning göra grovjobbet. Nyckelordet här är diversifiering – inget enskilt företag ska ha en avgörande inverkan på din portföljs resultat.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

[i] Källa: FactSet, per 2020-11-16. Apples börsvärde 2020-11-13.

[ii] Ibid. Apples andel av indexet MSCI World utifrån börsvärde, per 2020-11-13.

Finans-, ekonomi och Industrinyheter!