Alla inlägg av Amniotics

Amniotics – cellterapibolag i klinisk fas

– De cellterapier som nu är under utveckling är inte så långt ifrån vad vi för några år sedan närmast betraktade som science fiction – och då har vi bara sett början på möjligheterna som finns med cellterapier, säger Marcus Larsson, vd på Amniotics.

Marcus Larsson är barnläkare och neonatolog och vd på Amniotics, ett bolag som verkar inom hela värdekedjan av cellterapi från utveckling till färdig produkt. Bolaget har en egen, GMP-godkänd tillverkningsanläggning (vilket står för Good Manufacturing Practice som är ett kvalitetskrav för läkemedelsproduktion).

Läs mer om Amniotics unika teknologi här

– Många bolag köper in en cell från en extern part och jobbar därefter vidare med materialet. Amniotics kontrollerar hela processen, från insamling av ursprungsmaterialet, vidare till upprepning och tillverkning, fram till den slutliga paketeringen och nedfrysningen av cellterapiprodukten. Det ger oss både djupare kunskap och trygghet då vi har full kontroll av hela värdekedjan, säger Marcus Larsson.

Flera fördelar med celler från fostervatten

De celler Amniotics använder sig av kommer från fostervatten vid planerade kejsarsnitt. Fördelarna med att ta celler från fostervatten är flera. Inte minst att det är av neonatal kvalité, vilket innebär att de är i samma oskadade skick som hos nyfödda, och inte påverkade av negativa yttre faktorer.

– Många andra cellterapibolag tar celler från fettväv eller benmärgsdonationer. De cellerna insamlas från vuxna givare och har inte lika bra egenskaper då de har åldrats och utsatts för omgivningens negativa påfrestningar. Genom att använda fostervatten tillvaratar vi ett medicinskt avfallsmaterial som vi förädlar vidare för att användas för behandling av svåra sjukdomar som för närvarande saknar behandling, säger Marcus Larsson.

Läs mer om vad som ligger i Amniotics pipeline här

– Våra celler uppvisar dessutom goda egenskaper för industriell produktion i stor skala. När vi odlar dem i vår produktionsanläggning förökar de sig snabbt och bibehåller sin goda funktion. Från en donation fostervatten kan vi få ut 6000 behandlingsdoser vilket innebär att det finns det en stor skalbarhet i vår affärsmodell.

Nu genomför Amniotics en företrädesemission

Amniotics läkemedelskandidat PulmoStemTM är den längst gångna av bolagets produktkandidater och befinner sig nu i klinisk fas. Produkten innehåller lungspecifika mesenkymala stamceller vilka påskyndar läkning och minskar inflammation. För att möjliggöra fortsatt utvecklingen av nya cellterapier tar bolaget nu in mer kapital.

– Vi har kommit till fas 1 med PulmoStemTM och har behandlat akuta och kroniska inflammatoriska lungsjukdomar. Den första kliniska studien riktades mot Covid-19 som kännetecknas av okontrollerad inflammation, men PulmoStem är även tänkt att kunna användas vid andra besvärliga tillstånd i lungan. Ett särskilt intressant område som bolaget ser är stödjande behandling med PulmoStem vid lungtransplantation. Där har läkemedlet i djurförsök visat potential att kraftigt minska risk för såväl tidiga som sena komplikationer, , säger Marcus Larsson.

Amniotics har utöver PulmoStemTM, som är den längst gångna läkemedelskandidaten, även andra projekt i tidigt skede. Ett mycket intressant område är utveckling av generellt användbara målsökande natural killer celler (NK) för cancerbehandling.

– Med kandidaten NK003 ser vi potential att hjälpa kroppen att eliminera cancerceller. Detta projekt har potential att bli en del av framtidens cancerbehandlingar för såväl blodcancer som solida tumörer. Om vi lyckas vill jag döpa om den till NK007, avslutar Marcus Larsson, med glimten i ögat.

Läs mer om företrädesemissionen här

Om Amniotics:
Amniotics är ett biopharmaföretag som utvecklar cellterapiläkemedel baserade på mesenkymala stamceller från fostervatten. Dessa stamceller har unika egenskaper för tillämpningar inom regenerativ medicin. Amniotics är nu ett bolag i klinisk fas med den ledande läkemedelskandidaten PulmoStem™.

Om emissionen:

Teckningskurs: 0,25 SEK per unit, motsvarande 0,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 23 februari– 9 mars, 2023

Handel med uniträtter: 23 februari – 6 mars 2023

Villkor för företrädesemissionen: En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 2.

Villkor för teckningsoptioner: En (1) teckningsoption serie TO 2 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 5 – 19 juni 2023 till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under 10 handelsdagar före den 31 maj 2023 (inklusive 31 maj 2023), dock lägst 0,055 SEK per aktie (motsvarande aktiens ungefärliga kvotvärde) och högst 0,5 SEK per aktie.

Tecknings- och garantiåtaganden: Sammantaget omfattas företrädesemissionen av teckningsförbindelser, och garantiåtaganden om totalt cirka 25,3 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av företrädesemissionen.

Inbjudan till berörda personer att teckna units i Amniotics kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjordes den 17 februari 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på www.amniotics.com. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper.  Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.