Kategoriarkiv: Promotion

Därför handlar energiomställningen om elektrifiering – behovet av reglerbar produktion fortsätter öka

Till år 2050 förväntas Sverige närmast fördubbla elförbrukningen. Det medför stora utmaningar i energiomställningen, inte minst för industrin och energibranschen. För att möta Parisavtalets klimatmål på 1,5 grader behöver dessutom 1000 terawattimmar el från förnybara energikällor tillföras det globala energisystemet varje år. När negativa koldioxidutsläpp ska minskas på global nivå, och när sol- och vindkraftverk byggs i större utsträckning, ökar behovet av reglerbar produktion.

‑ Nästan alla vägar i energiomställningen bär till elektrifiering och behovet av reglerbar energi ökar med varje ny vindkraftsanläggning som tas i bruk. Att rakt av ersätta fossila bränslen med väderberoende sol- och vindkraft fungerar inte. Det måste finnas alternativ som möter de stora svängningarna på elmarknaden när väderberoende tekniker inte producerar; produktionen behöver kunna regleras i större utsträckning nu än någonsin tidigare, säger Henrik Båge, VD Phoenix BioPower.

Då ökar behovet av reglerbar produktion
Phoenix BioPower menar att energiomställningen till stor del handlar om elektrifiering.

‑ När en stor del av utbyggnaden av elproduktionen innefattar väderberoende lösningar ökar behovet av reglerbar produktion kraftigt, produktion som kan möta behovet där det behövs och när det behövs, säger Henrik Båge.

Phoenix BioPower utvecklar en teknik som är mer effektiv vid omvandling av biomassa till elektricitet. BTC – Biomass-fired TopCycle – levererar planerbar el och med tekniken gör bolaget biokraftstekniken än mer tillgänglig. Den har en hög verkningsgrad, låg produktionskostnad och är mer effektiv jämfört med dagens teknik.

‑ BTC-tekniken kan även åstadkomma negativa utsläpp på mer kostnads- och energieffektiva grunder än konventionell biokraft. Med negativa utsläpp minskar mängden koldioxid i atmosfären, förklarar Henrik.

Henrik Båge, VD Phoenix BioPower. Foto: Maria Cruseman

Här kan du läsa mer om BTC-tekniken

El till 10 000 svenska hushåll
Den första kommersiella anläggningen blir ett alternativ för reglerbar elproduktion och ett komplement till framför allt vindkraft. I en BTC-anläggning kan nästan dubbelt så mycket el produceras från samma mängd bränsle jämfört med traditionella tekniker.

‑ Anläggningen ska börja byggas om två år och driftsättas inom sex år. Tekniken utvecklas i tre storlekar med olika kapacitet (10 MWe, 40 MWe och 100 MWe). Den första som lanseras har en kapacitet på 10 MWe och det innebär att den kan producera el till närmare 10 000 svenska hushåll. Tekniken är skalbar och för att vinna skalfördelar erbjuds anläggningarna i moduler i fasta storlekar för att möta olika storleksbehov, förklarar Henrik.

Phoenix_MainScene_Blocking_230530_001
Phoenix BioPowers teknik är skalbar och anläggningarna kan på så vis möta olika storleksbehov.

Goda förutsättningar för BTC-tekniken
Mellan den 12:e och 30:e juni genomför Phoenix BioPower en nyemission om 15 miljoner kronor, med en möjlig utökning om ytterligare 16 miljoner kronor. Kapitalet ska gå till att möta de närmast kommande stegen i att uppföra den första kommersiella anläggningen. Därefter är tekniken redo för expansion i Norden och sedan globalt.

‑ Efterfrågan på biokraft växer alltmer, så väl i Sverige som internationellt. Då BTC-tekniken kan tillmötesgå det växande elbehovet betydligt mer effektivt än dagens lösningar ser vi att vår teknik kommer spela en central roll i det framtida energisystemet, avslutar Henrik Båge.

Erbjudandet i korthet
Emissionsbelopp vid full teckning: 15 269 005 SEK. Vid överteckning har Styrelsen rätt att besluta om tilldelning av maximalt 3 000 000 B-aktier, motsvarande 16,8 MSEK, totalt 32 MSEK.  

Teckningstid: 12 juni – 30 juni 2023

Emissionskurs: 5,60 kr/aktie

Bolagsvärde, före emission: 106,7 MSEK

Var med i energiomställningen du också, läs mer om emissionen här

AV: Phoenix BioPower

Detta är en annons från Phoenix BioPower och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Ny fond från Spiltan Fonder: Investera i riktiga tillgångar

Fonden har en tredelad struktur som investerar 65 procent i infrastrukturtillgångar, 25 procent i fastighetstillgångar och 10 procent i skogstillgångar. Spiltan Realinvest Global är en aktivt förvaltad aktiefond som är en utmärkt byggsten i en långsiktig sparportfölj. Genom fonden når du tillgångar och branscher som ofta saknas i traditionella globalfonder. Förvaltarna Oskar Berglund och Erika Madebrink berättar mer.

Vad menar ni med riktiga tillgångar? 

Det är investeringar som har en real eller fysisk del i sig. Vi gör med andra ord investeringar i bolag vars värde ligger i deras fysiska tillgångar, snarare än något som bolaget producerar i form av varor eller tjänster. 

Vad är typiskt för bolagen i fonden? 

Det som karaktäriserar bolagen i fonden är att de ofta är ensamma på sin marknad eller har en mycket stark ställning med ”vallgravar” runt sin verksamhet, som i många fall ger en nästan monopolliknande position. Detta gör att bolagen i fonden tenderar att bli mindre konjunkturkänsliga.

Dessutom har många av bolagen i fonden en lång historik och tack vare sin starka position kännetecknas deras verksamheter av stabila kassaflöden. 

Kan ni berätta om några av era större innehav? 

Ett av bolagen är australiensiska Transurban som äger och underhåller motorvägar i Australien och USA. Det vi gillar med bolaget är att de äger samhällsviktig infrastruktur som har förutsättningar att fortsatt ge stabila kassaflöden, där en majoritet av intäkterna justeras upp med inflationen. Bolaget gynnas också av strukturella trender som till exempel urbanisering. 

På fastighetssidan har vi bland annat Vonovia som är en av Europas allra största fastighetsägare. Vonovia förvaltar över 500 000 bostäder i länder som Tyskland, Sverige och Nederländerna. Bolaget har en låg skuldsättning och starkt kassaflöde som gör att de kommer att kunna fortsätta växa och skapa värde genom såväl förvärv som egen fastighetsutveckling framöver.

Bland skogsbolagen är bland annat amerikanska Weyerhaeuser ett av våra större innehav. Bolaget är en av världens största privata skogsägare och relativt renodlade i att äga just tillgången skog, vilket vi ser som en styrka. Sammanlagt kontrollerar bolaget 10 miljoner hektar skog vilket är nästan fyra gånger så stort som Belgiens yta. 

xy-1 (1)Förvaltare Oskar Berglund och Erika Madebrink.

 

Varför ska man spara i Spiltan Realinvest Global? 

Med den här fonden får du en byggsten som på ett enkelt sätt gör att du når tillgångar som många gånger varit förbehållna större investerare samt pensionsbolag – du kan investera som proffsen. Du når också bolag som sällan hittas i traditionella globala aktiefonder, varför Spiltan Realinvest Global kan komplettera en fondportfölj på ett fördelaktigt sätt. 

För vem passar fonden? 

Spiltan Realinvest Global passar sparare som vill ha en global aktieinvestering som historiskt haft en lägre risk än en traditionell globalfond. Det gör fonden till ett intressant riskjusterat inslag i en långsiktig sparportfölj och gör att den lämpar sig väl för ett månadssparande. Eftersom det är en aktiefond bör man som sparare ha en sparhorisont på minst fem år.

Du kan köpa fonden direkt hos Spiltan Fonder på www.spiltanfonder.se samt via ett flertal distributörer.

Mer information om Spiltan Realinvest Global hittar du här

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Detta är marknadsföringskommunikation och utgör inte investeringsrådgivning. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas under www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument.

Fisher Investments Nordens syn på att sälja när man gått jämnt upp

De låter börsen återhämta en del av eller hela nedgången, och sedan lämnar de börsen. Men Fisher Investments Nordens granskningar av börshistorien visar att detta kan vara kontraproduktivt för långsiktiga investerare.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet faller vissa investerare som stannat kvar under en börsnedgång för frestelsen att sälja när deras aktieportfölj har gått jämnt upp, dvs. när den är tillbaka på tidigare toppnivåer eller någon annan godtycklig nivå. Hur kommer det sig? Det kan vara känslomässigt svårt att uthärda nedgångar, och många investerare vill inte vara med om något likande igen. Beteendeekonomiska studier visar att folk ogillar förluster mer än dubbelt så mycket som de gläds åt en motsvarande vinst.[i] Så pass mycket att de kan vara beredda att göra mycket för en chans att undvika fler förluster. I det här fallet kan det motivera vissa att sälja aktier till den tidigare högsta nivån, eller till break even. Det kanske ser ut som en bra punkt att lämna på. Då har man ju inte realiserat några större förluster i portföljen – och undviker nedgångar som man anar inom kort.

Men detta beteende kan få konsekvenser för långsiktiga investerare. Fisher Investments Nordens granskningar av marknadshistorien visar att nya tjurmarknader (långa perioder med allmänt stigande börser) tenderar att klättra långt över tidigare toppnivåer. Tänk till exempel på tjurmarknaden som började efter björnmarknaden 2007–2009. Börserna världen över började falla i mitten av juni 2007 och nådde bottnen i början av mars 2009.[ii] En ny tjurmarknad tog vid, och börserna steg med 76,6 procent till de tidigare toppnoteringarna i mitten av maj 2013.[iii] Men börserna fortsatte uppåt, och steg ytterligare 168,6 procent fram till slutet av tjurmarknaden i februari 2020.[iv] Eller ta en titt på början av juni 1990 – här använder Fisher Investments Norden USA-indexet S&P 500 i dollar i illustrativt syfte, eftersom det har en mycket lång historik. Då föll USA-aktier snabbt, och nådde botten på bara några månader.[v] Det tog ungefär sju månader för den efterföljande tjurmarknaden att överträffa de tidigare toppnoteringarna efter att ha stigit med 26,6 procent.[vi] Även denna tjurmarknad klättrade vidare, och USA-börserna steg med 410,6 procent –mycket högre än break even-punkten – innan det vände nedåt igen.[vii] Om man hade sålt sina investeringar vid break even hade man riskerat att missa stora delar av dessa tjurmarknader.

En annan sak att tänka på: Om vi återigen använder oss av USA-indexet S&P 500 för dess långa historik är den långsiktiga årsberäknade avkastningen från börsen 10,0 procent, och det omfattar både björn- och tjurmarknader.[viii] Innan 2022 har björnmarknader på S&P 500 varat i 24 månader i genomsnitt, och börserna har fallit med 39 procent.[ix] Tjurmarknader, å andra sidan, varar i genomsnitt 60 månader och ger en avkastning på cirka 178 procent.[x] Fisher Investments Norden anser att det är viktigt att hålla sig investerad på lång sikt, eftersom det ger ränta-på-ränta-effekten en chans att jobba – alltså när man får avkastning på tidigare avkastning. Låt oss ta en hypotetisk investering på 100 000 kr med en årlig avkastning på 7 procent som exempel. Efter ett år har den gett en avkastning på 7 000 kr. Om man lägger till denna avkastning till det investerade kapitalet och får samma avkastning på 7 procent nästa år kommer värdet att öka till 114 490 kr. Observera att avkastningen blir 7 490 kr det andra året, i stället för 7 000 kr som för det första året. De 490 extra kronorna är avkastningen från återinvesteringen av avkastningen från det första året. Den här extraavkastningen kan vara liten till en början, men den växer med tiden och kan ge imponerande resultat. Med en hypotetisk årlig avkastning på 7 procent och inga uttag skulle investeringen mer än tiofaldigas på 35 år. Vid halva den hypotetiska avkastningen, på 3,5 procent, skulle det investerade kapitalet hypotetiskt sett tredubblas. Det här är en tung faktor enligt oss – särskilt på lång sikt.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar. 

För många investerare som behöver långsiktig tillväxt för att finansiera sina mål är ränta-på-ränta-effekten avgörande. Med tiden kan den här effekten hjälpa en att slå inflationen och samla på sig tillräckligt med pengar för att ge en inkomst under pensionen, finansiera resor, stödja nära och kära och många andra ändamål. Så om man investerar i aktier av de här anledningarna är det rimligt att anta att ursprungsplanen nog inte var att delta i en björnmarknad, sedan komma tillbaka till break even och kliva av banan. Fisher Investments Norden menar att det är mer troligt att planen från början handlade om långsiktig, börsliknande avkastning. Därför anser vi att det är viktigt att hålla de ursprungliga planerna – och målen – i fokus. Det kan hjälpa investerare att undvika beteendefel som att sälja vid break even.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

[i] ”The Effect of Myopia and Loss Aversion on Risk Taking: An Experimental Test”, Richard H. Thaler, Amos Tversky, Daniel Kahneman och Alan Schwartz, The Quarterly Journal of Economics, maj 1997. ”Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk”, Daniel Kahneman och Amos Tversky, Econometrica, mars 1979.

[ii] Källa: FactSet, per 2023‑04‑11. Indexet MSCI World, avkastning med nettoutdelningar, i kronor, 2007‑06‑15 till 2009‑03‑09.

[iii] Ibid. Indexet MSCI World, avkastning med nettoutdelningar, i kronor, 2009‑03‑09 till 2013‑03‑28.

[iv] Ibid. Indexet MSCI World, avkastning med nettoutdelningar, i kronor, 2013‑03‑28 till 2020‑02‑19.

[v] Ibid. Totalavkastning från S&P 500, 1990‑07‑16 till 1990‑10‑11. Angivet i dollar. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

[vi] Ibid. Totalavkastning från S&P 500, 1990‑10‑11 till 1991‑02‑13. Angivet i dollar. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

[vii] Ibid. Totalavkastning från S&P 500, 1991‑02‑13 till 2000‑03‑24. Angivet i dollar. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

[viii] Källa: FactSet, per 2023‑04‑11. Påstående baserat på årlig totalavkastning från indexet S&P 500, 1925‑12‑31 till 2022‑12‑31. Angivet i dollar. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

[ix] Källa: FactSet, per 2023‑04‑11. Prisindexet S&P 500, 1929‑09‑09 till 2023‑03‑31. Angivet i dollar. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

[x] Källa: FactSet, per 2023‑04‑11. Prisindexet S&P 500, 1929‑09‑09 till 2023‑03‑31. Angivet i dollar. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

Innovativ teknik ger fler män vård för godartad prostataförstoring

Bara i Sverige finns i dag omkring 400 000 män som lider av godartad prostataförstoring (Benign Prostate Enlargement – BPE). Hela 300 000 av dessa har kontakt med vården. Förstorad prostata uppkommer ofta i åldrarna 40–50, och innebär att prostatan växer och trycker mot urinröret. Något som bland annat kan resultera i svårigheter att urinera och urinläckage. Problemen förvärras ofta över tid och kan övergå i allvarliga komplikationer såsom totalt urinstopp. Med anledning av att många drabbas av BPE ställs höga krav på vården för att alla ska få hjälp i tid.

Snabb, säker och effektiv behandling med nya CoreTherm®

ProstaLund AB är ett svensk medtech-bolag som utvecklar produkter och behandlingar inom urologi. Bolagets huvudprodukt består av CoreTherm® Concept – en patenterad metod för individanpassad värmebehandling mot BPE. CoreTherm® Concept erbjuds i huvudsak på sjukhus och privata kliniker i Norden. Under de fem senaste åren har metoden kraftigt ökat antalet behandlingar som genomförs, från 500 till 1200 per år. Nu siktar bolaget mot nya höjder med sin nya plattform CoreTherm® Eagle.

– Den nya maskinen, som är MDR godkänd och CE-märkt sedan i februari i år, har en klart modernare design och är dessutom säkrare och mer användarvänlig än tidigare version. Den kommer ge oss goda möjligheter till ytterligare etablering såväl i som utanför Norden, säger Johan Wennerholm, vd ProstaLund AB.

Långa vårdköer är ett stort problem över hela världen. Efterfrågan på snabba behandlingar är därmed stor. En behandling med nya CoreTherm® genomförs i lokalbedövning i stället för narkos, och tar endast 15 minuter att genomföra. Hela besöket på mottagningen är över på en timme, vilket bidrar till förkortade vårdköer och mer kostnadseffektiv behandling.

– Kirurgiska behandlingar med narkos tar längre tid att genomföra och innebär längre väntetid samt dyrare behandlingar. Vår metod är både mer tids- och kostnadseffektiv, och vården kan således behandla fler patienter. Därtill är de allvarliga komplikationerna färre jämfört med kirurgi. Patienten behöver inte heller övernatta på sjukhuset utan kan åka direkt hem, och tar därmed inte upp värdefulla vårdplatser, säger Johan Wennerholm.

Största delen av försäljningen de senaste åren kommer från behandlingskatetrar i samband med bolagets behandlingsmetod, CoreTherm Concept, i Norden. Det senaste halvåret har bolaget expanderat till Europa med sina fristående produkter.

Stark försäljningstillväxt för fristående produkter

Under det senaste kvartalet har ProstaLunds försäljning ökat med 22 procent. En stor anledning bakom utvecklingen är att bolaget påbörjat försäljning av de fristående produkterna, Schelin Catheter® och CoreFlow® Soft Stent, i samband med andra metoder för godartad prostataförstoring. I Q4 2022 stod dessa fristående produkter för 12 procent av den totala försäljningen. I Q1 2023 hade siffran vuxit till 18 procent.

– Vi har dagligen kontakt med nya kliniker i Europa, och alla som hittills har provat våra produkter har fortsatt använda dem, säger Johan Wennerholm.

De fristående produkterna används i samband med andra behandlingsmetoder vid godartad prostataförstoring i bland annat Italien, Spanien, England, Polen, Tjeckien, Brasilien och Nederländerna – länder där bolaget ännu inte erbjuder sin behandlingsmetod. Bolaget har också en intention att expandera till USA, en ansökan om en FDA 510K-registrering för Schelin Catheter® är inskickad.

– USA utgör en enorm marknad. En expansion på andra sidan Atlanten skulle således kunna resultera i betydelsefull tillväxt för oss.

Nyemission för ytterligare expansion

ProstaLund har vuxit fyra kvartal i rad, vilket är sällsynt i den ofta långsamma medtech-världen. I Sverige, bolagets primärmarknad, bedöms ProstaLund i dag ha en marknadsandel om 20 procent. Nu genomför bolaget en nyemission om 40 Mkr, för att möjliggöra ytterligare tillväxt. Kapitalet ska bl.a. gå till marknadsföring och försäljning av den nya plattformen CoreTherm® Eagle och de fristående produkterna, registreringskostnader på nya marknader och utveckling av verksamheten

– Efterfrågan på snabba och effektiva behandlingsmetoder är stor runtom i världen, vilket inte minst visat sig i den starka tillväxten för oss och vår behandlingsmetod i Norden. I och med en ny och mer modern plattform, samt stort intresse för våra fristående produkter, ser vi nu goda möjligheter att ta alla våra produkter till nästa nivå, avslutar Johan Wennerholm.

Investera nu genom ProstaLund.se

AV: Prostalund AB

Detta är en annons från Prostalund AB och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Så investerar du kostnadseffektivt i bolagen som jobbar hårdast mot Parisavtalets klimatmål

– Vi har byggt en produkt som på ett effektivt sätt ger exponering mot de bolag som ligger i yttersta framkant vad gäller att bidra till den globala klimatomställningen. Det är bolag som följer de högsta ESG-standarder som man kan tänka sig. säger Fredrik Nilsson som är nordisk affärsutvecklingschef för börshandlade fonder (ETF:er) på Invesco.

Länk till Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

Klimatsmart börshandlad fond för en grönare framtid
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF följer indexet MSCI Paris Aligned som investerar i cirka 600 stora och medelstora bolag på världens utvecklade marknader. Indexet syftar till att reducera omställningsrisker och fysiska klimatrisker genom exkludering av bolag som inte anses verka för Parisavtalets målsättningar, samtidigt optimeras indexet för att ge en större vikt till de mest gröna bolagen.

– Våra PAB (Paris Aligned Benchmark) ETF:er siktar på investera i bolag som kraftigt reducerar koldioxidutsläppen och som verkar för en netto-noll vision, det vill säga en minskning av växthusgaser i linje med 1,5-gradersmålet och neutralisering av kvarvarande utsläpp från och med 2050. förklarar Fredrik och fortsätter:

– Invesco Paris Aligned ger en bred exponering mot bolagen som ska driva den gröna omställningen.

ETF:er – ett kostnadseffektivt sätt att investera grönt
Börshandlade fonder (ETF:er) har länge varit ett verktyg för professionella investerare att nå en indexnära exponering till en låg avgift, men även privatpersoner har fått upp ögonen för tillgångsslaget.

– Branschen växer fortfarande kraftigt, i stor utsträckning drivet av retail. De stora fördelar som ETF:er har är att de erbjuder en stor flexibilitet vad gäller handel (de handlas likt aktier över börsen), erbjuder en effektiv diversifiering av portföljen och har låga kostnader i förhållande till aktivt förvaltade fonder. Mycket talar för att ESG-fokuserade ETF:er kommer vara i fokus framåt, säger Fredrik Nilsson 

Läs mer om ESG och hållbara ETF:er.

Invesco

AV: Invesco 

Detta är en annons från Invesco och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Amazon lanserar Sverigeveckan: Lyfter fram svenska produkter i Tyskland

Sverigeveckan pågår faktiskt i hela nio dagar – med start den 29:e maj och final på nationaldagen den 6:e juni, och varje dag kommer att vara späckad med attraktiva erbjudanden från över 100 svenska företag. 

– Genom Sverigeveckan hoppas vi att fler kunder kommer upptäcka nya favoriter från alla de små och medelstora svenska företag som säljer hos oss, säger Christopher Skogfeldt.

Han berättar att många av företagens produkter går att köpa via Amazons medlemsprogram Prime – vilket är extra förmånligt, då det innebär gratis frakt till kunden.

– Med Prime får man som kund också tillgång till Amazons streamingtjänst Prime Video. Vi har fått väldigt bra feedback på Prime av våra kunder och fler och fler upptäcker fördelarna med att kunna få gratis, snabba och bekväma leveranser men också kunna se sina favoritserier och filmer, säger Christopher Skogfeldt.

Mer än fyra miljoner produkter

Amazon är idag hem åt cirka 1 000 svenska små och medelstora bolag, som tillsammans under 2022 sålde mer än fyra miljoner produkter. Genom de exportmöjligheter som Amazon tillhandahåller har de här företagen totalt genererat en exportförsäljning på cirka en miljard kronor. 

– Vi är väldigt glada över att det är så många svenska små och medelstora företag som väljer att sälja på amazon.se. Att stötta svenska företag och entreprenörer är en grundläggande del av vårt arbete och det är särskilt kul att se hur det kan bidra till både investeringar och arbetstillfällen runt om i Sverige. Att företagen dessutom på ett kostnadseffektivt sätt kan bli svenska exportsuccéer genom Amazon är såklart extra kul, avslutar Christopher Skogfeldt.

Av: Amazon

Detta är en annons från Amazon och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Amazon lanserar Sverigeveckan: Lyfter fram svenska produkter i Tyskland

Sverigeveckan pågår faktiskt i hela nio dagar – med start den 29:e maj och final på nationaldagen den 6:e juni, och varje dag kommer att vara späckad med attraktiva erbjudanden från över 100 svenska företag. 

– Genom Sverigeveckan hoppas vi att fler kunder kommer upptäcka nya favoriter från alla de små och medelstora svenska företag som säljer hos oss, säger Christopher Skogfeldt.

Han berättar att många av företagens produkter går att köpa via Amazons medlemsprogram Prime – vilket är extra förmånligt, då det innebär gratis frakt till kunden.

– Med Prime får man som kund också tillgång till Amazons streamingtjänst Prime Video. Vi har fått väldigt bra feedback på Prime av våra kunder och fler och fler upptäcker fördelarna med att kunna få gratis, snabba och bekväma leveranser men också kunna se sina favoritserier och filmer, säger Christopher Skogfeldt.

Mer än fyra miljoner produkter

Amazon är idag hem åt cirka 1 000 svenska små och medelstora bolag, som tillsammans under 2022 sålde mer än fyra miljoner produkter. Genom de exportmöjligheter som Amazon tillhandahåller har de här företagen totalt genererat en exportförsäljning på cirka en miljard kronor. 

– Vi är väldigt glada över att det är så många svenska små och medelstora företag som väljer att sälja på amazon.se. Att stötta svenska företag och entreprenörer är en grundläggande del av vårt arbete och det är särskilt kul att se hur det kan bidra till både investeringar och arbetstillfällen runt om i Sverige. Att företagen dessutom på ett kostnadseffektivt sätt kan bli svenska exportsuccéer genom Amazon är såklart extra kul, avslutar Christopher Skogfeldt.

Av: Amazon

Detta är en annons från Amazon och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Jakten på perfektion kan göra dig sjuk

Jakten på perfektion inom arbetslivet, relationer och fritidsintressen utgör en stor källa till den stress och de utmattningsbesvär som många kämpar med i sin vardag. Fredrik Bengtsson, psykolog på försäkringsbolaget Euro Accident, menar att det är viktigt att vara medveten om de stressymptom som detta kan leda till och agera på dem i tid:

– Känslan av otillräcklighet försöker vi ofta hantera genom att göra ännu mer och springa ännu fortare – beteenden som triggas av det allmänmänskliga behovet av att bli sedd, bekräftad, och känna att man duger eller passar in. En vanlig orsak till utmattningsbesvär handlar om en prestationsbaserad självkänsla som bygger på att man satt likhetstecken mellan den man är och det man gör. Därför hjälper inte omgivningens goda råd om att sätta gränser eller ta det lugnt.

Strävan efter samhörighet djupt rotad

Människan är ett flockdjur och att bli bekräftad som en del av gruppen har varit grundläggande för vår överlevnad. Genom att se andras liv genom ett lyckofilter på sociala medier är vi rädda för att inte räcka till och därmed inte få tillhöra gruppen länge. Att känna sig utanför kan vara en stark bidragande orsak till stress och depression.

– Många förlorar sig i jämförelsen med andra på sociala medier, vilket kan vara en stor källa till stress om man fastnar i att ständigt uppleva att andra är bättre, vackrare, rikare och mer framgångsrika. Det är viktigt att hitta en personlig strategi och utveckla en inre kompass för att hjälpa dig att navigera i livet och göra val som är hälsosamma för dig, oavsett andra. Prestation och ambitioner att utvecklas i livet är en del av hälsa och livstillfredsställelse men det är när detta går överstyr som de negativa hälsoeffekterna uppstår, säger Fredrik Bengtsson.

Läs mer om signaler på stress

Sjukförsäkring via arbetet ger stöd
För att få hjälp att hantera det samtida livet med alla val och stimuli som finns runt omkring oss på ett framgångsrikt vis, kan det vara bra att ta hjälp av en expert. På Euro Accident arbetar egna psykologer med samtalsstöd och kartläggning för att identifiera vilka insatser som behövs för att bli en Hållbar medarbetare.

– Att som medarbetare ha möjlighet att prata med en psykolog kan vara extremt värdefullt. Nästan alla vill ha frihet men inte lika många vet hur de ska axla det personliga ansvar som följer med den. Genom Euro Accident får medarbetare hjälp att navigera i livet – något som behövs både privat och arbetsmässigt, avslutar Fredrik Bengtsson.

Läs om Sjukförsäkring PlanSjuk här

3 fakta om hjärnan och perfektion:

  1. Hög nivå av självkritik och självpress kan leda till negativa effekter som minskad självkänsla och självförtroende.
  2. Strävan efter perfektion aktiverar hjärnas stressystem. När det systemet är aktivt kan vi inte koppla av och återhämta oss.
  3. Det är viktigt att lära sig att acceptera sig själv och sina begränsningar för att uppnå en hållbar livsstil.

Ta reda på kollegans lön – helt anonymt

I Sverige har diskussioner om löner och inkomst länge varit tabubelagda. Trots att det blivit ett mer vanligt förekommande samtalsämne kan det fortfarande ta emot att fråga hur grannen egentligen har råd med sin andra sportbil.
 
”Att öppet fråga vad någon tjänar kan kännas obekvämt för båda parter, men många vill ändå jämföra sig med andra. Den trenden är tydlig när vi ser hur många som använder Lönekollen”, säger Anders Johansson.
 
”För att göra Lönekollen ännu mer populär har vi just nu ett erbjudande där du kan göra en lönekoll för bara 9 kronor.

Höginkomsttagare mest nyfikna på andras löner

Ratsits verktyg för att ta reda på en persons inkomst går som tåget. Mellan 2021 och 2022 mer än fördubblades antalet lönekollar, främst i storstadsregionerna. Entreprenörer och höginkomsttagare i storstadsregionerna är överrepresenterade både bland de som använder tjänsten och de som blir lönekollade.
 
”En hög lön är en statusgrej, så att de som tjänar mycket själva vill jämföra sig med andra är inte konstigt. Det är också betydligt fler män än kvinnor som använder Lönekollen, vilket tyder på att de är mer benägna att se det som en statusmarkör”, säger Anders Johansson. 

 Ta en lönekoll för 9 kr – helt anonymt 

Tjänar kollegan mer än dig? 

Att känna till vad dina kollegor tjänar är bland den mest värdefulla informationen att ha med sig in i sitt lönesamtal, då vet man hur man ligger till och vilka skillnader som finns. Om du och dina kollegor har liknande uppgifter och har samma erfarenhet är det konstigt om lönen skiljer sig åt allt för mycket.

”Personen som du söker på får aldrig veta att någon har kollat upp dennes lön, vilket är en viktig aspekt i Lönekollen. Det är ett smidigt verktyg för att granska eventuella affärspartners privatekonomi, jämföra din lön med kollegornas eller bara se vad grannen med det fina chefsjobbet egentligen tjänar.” 

Anonymt direkt på skärmen

När man tar en Lönekoll på någon får man direkt en pdf på den sidan i Ratsitkatalogen (taxeringskalender) som personen finns med på.

”Man behöver alltså inte vänta som med en traditionell taxeringskalender som kommer i brevlådan – utan med Lönekollen går det sekundsnabbt att få uppgifterna, avslutar Anders Johansson”.

TIDSBEGRÄNSAT ERBJUDANDE TILL PRIVATA AFFÄRERS LÄSARE: Obegränsat med Lönekollar för 9 kronor styck (ordinarie pris 39 kronor styck). Läs mer här.

Av: Ratsit

Detta är en annons från Ratsit och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Tessin rapporterar starka Q1-resultat

Tessin grundades för att möjliggöra direktinvesteringar i fastighetsmarknaden genom finansiering av säkerställda lån till byggprojekt. På så sätt kan investerare få möjlighet att ta del av avkastning från fastighetsmarknaden utan att själva behöva äga fastigheter eller begränsa sig till fonder eller aktier.

– Tessin har en förmedlarroll mellan investerare och fastighetsutvecklare via vår digitala plattform. Genom en gedigen kreditbedömning av varje projekt på plattformen säkerställs att lånen som publiceras till vårt investerarnätverk håller en hög kvalitet. Lånen är alltid säkerställda med pant och personlig borgen, säger Heidi Wik, vd på Tessin och fortsätter:

– Vårt investerarnätverk kan sedan gå in och investera i projektet. Snittavkastningen är i dagsläget över 10 procent och detta har gjort Tessin till ett attraktivt komplement på investeringsmarknaden.

Läs mer om Tessin här

Ända sedan starten 2014 har Tessin varit ett tillväxtbolag. Då förutsättningarna i marknaden förändrades i snabb takt under våren 2022 tog bolaget ett strategiskt beslut att uppnå lönsamhet senast i slutet av 2023.

– Vi har vidtagit de åtgärder som behövts. Nu fokuserar vi åter på kärnverksamheten som möjliggör skalbarhet tack vare plattformen, samt en kombination av privata och institutionella investerare, säger Heidi Wik.

Under det senaste kvartalet har Tessin, trots den minskade personalstyrkan med över hälften jämfört med föregående år, ändå visat på imponerande tillväxtsiffror.

– Bolagets senaste kvartalsrapport visar på en kraftigt förbättrad lönsamhet, 30 procent lägre kostnader jämfört med föregående år samt en intäktstillväxt på 14 procent. Väldigt bra siffor, speciellt om man ser till det tuffa klimatet som råder på fastighetsmarknaden, säger Heidi Wik.

Läs mer om Tessin här

Tessin planerar att fortsätta att erbjuda bra säkerställda lån till investerarnätverket, och att komplettera med fler institutionella investerare. För låntagarna är Tessin viktigare än någonsin då bankerna successivt blivit allt mer restriktiva i sin utlåning till fastighetsbranschen.

– Vi säkerställer att företaget fortsätter att växa hållbart mot lönsamhet. Det finns en stor efterfrågan på fastighetsfinansiering och vi kommer leverera på den, avslutar Heidi Wik. 

Om Tessin:
Tessin är Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Vid utgången av 2022 hade Tessin över 60 000 registrerade medlemmar på plattformen. Tessin är sedan 2021 noterat på Nasdaq First North med tickern ”Tessin”. Tessin har sitt säte i Stockholm och står under FI:s tillsyn avseende gräsrotsfinansieringstjänster.´