Kategoriarkiv: Promotion

Portföljen som trivs i turbulens

– Carnegie Private Bankings portfölj Alternativa Investeringar ska tillföra diversifiering och samtidigt bidra till avkastningen. Tillgångarna ska i stor utsträckning stå på egna ben och inte direkt påverkas av vad som händer på aktie- och räntemarknaden, säger Jens Öhlund, portföljförvaltare inom Alternativa Investeringar.

Alternativa Investeringar har två komponenter: Alternativ Alfa är portföljens mer offensiva del. Den består av innehav där nischade externa förvaltare genom expertkunskap försöker generera överavkastning (alfa). Exempel på strategier är volatilitet och distressed debt (omstruktureringscase).

Beställ en kostnadsfri provportfölj med utvalda aktier och investeringar 

Alternativ Inkomst är portföljens mer defensiva del. Den genererar ränteliknande avkastning, men från alternativa källor, som katastrofobligationer (cat bonds), fastigheter och grön elproduktion.

Till skillnad från Alternativ Alfa beror utvecklingen av dessa strategier mer på faktorer som inflation, ekonomisk utveckling och vädret. Cat bonds påverkas i huvudsak av orkansäsongen i USA.

– Fokus är att de båda strategierna ska ha låg korrelation, såväl med marknaden som med varandra. Den låga ömsesidiga korrelationen gör den högre volatiliteten i Alfa-delen hanterbar, säger Jens Öhlund.

Som inflationsskydd har Alternativa Investeringar exponering mot olika realtillgångar.

Hur har Alternativa Investeringar utvecklats hittills i år?

– Vi har haft en bra start och utvecklats bättre än jämförelseindex och andra defensiva tillgångar. Portföljen har en tid haft exponering mot breda råvaruindex, vilket har bidragit positivt, liksom fastigheter. Vi har haft relativt liten exponering mot equity hedge, den hedgefondkategori som har lyckats sämst i år.

Vilka förändringar har ni gjort?

– Vi bedömer att motvinden för räntebärande tillgångar består, därav övervikten mot Alternativa Investeringar i vår totala allokering. Vi har ökat exponeringen mot distressed debt, som borde gynnas av en tuffare konjunktur. I mars och maj tog vi in guld som hedge, vilket historiskt har fungerat bra i perioder av oro och inflation. Alternativa Investeringar har också adderat en equity long/short-förvaltare, fokuserad på Kina.

– Där ser vi goda möjligheter till överavkastning. I dag är vår exponering fokuserad på Norden, så detta ger också en geografisk riskspridning, säger Jens Öhlund.

Ladda ned portföljrekommendationer för alternativa investeringar

Native - alternativa investeringar.docx

Gör din nästa investering tillsammans med Sveriges bästa Private Banking*

Hos Carnegie öppnas dörrar till investeringsmöjligheter andra aktörer inte kan erbjuda.

Delta i Nordens större börsnoteringar, investera i intressanta onoterade bolag som växer utanför börsen och ta del av aktiecase baserad på topprankad aktieanalys.

Carnegie erbjuder en samlad finansiell rådgivning till förmögna privatpersoner, mindre företag, institutioner och stiftelser. Tjänsten Private Banking erbjuder vi till dig som har mer än 5 miljoner kronor att placera. Vår förvaltning är hållbar och alltid skräddarsydd efter dina behov oavsett om du är en aktiv eller passiv investerare.

*Kantar Prospera 2016-2021

Av: Carnegie

Detta är en annons från Carnegie och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden om begränsningarna med kapitalbevarande

Vi har även märkt att samma investerare inser att de behöver en del tillväxt, efter en bedömning av deras övriga finansiella mål. Men enligt Fisher Investments Norden går de här två målen – kapitalbevarande och tillväxt – inte att förena. En djupdykning i äkta kapitalbevarande avslöjar hur ovanligt det är som investeringsmål. Låt oss förklara.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Vi har sett många olika definitioner av kapitalbevarande i de finansmedia som vi bevakar, men vår definition av äkta kapitalbevarande är en strategi som har som mål att portföljvärdet inte ska variera alls (undantaget uttag, förstås). Det handlar om att eliminera risken för att portföljen minskar i värde. Våra analyser visar att de allra flesta slags tillgångar – räntepapper, aktier, fastigheter, konstverk, råvaror, guld osv. – är volatila till viss grad, så de som har äkta kapitalbevarande som främsta mål har inte så många alternativ att välja mellan. Det brukar oftast bara vara kontanter och kontantliknande värdepapper, eftersom de är de mest likvida tillgångarna (alltså lättast att sälja snabbt utan att få ett lägre pris för dem) och har ett stabilt värde.  

Vi på Fisher Investments Norden håller med om att kapitalbevarande låter fint i teorin, men vill påpeka att det har sina brister. En av de största som vi har identifierat: Det antyder att risken för att portföljen ska minska i värde är den enda investeringsrisken. Vi anser dock att det finns andra risker. Ta risken för inflation (allmänt stigande priser i ekonomin). I genomsnitt har inflationen legat på 1,6 procent sedan 2000, och i år har den varit betydligt högre.[i] Om inflationstakten skulle hålla sig till genomsnittet eller klättra högre under de kommande 20 åren skulle en portfölj som ligger helt i kontanter förmodligen inte kunna hålla jämna steg. Och definitivt inte om inflationen sticker iväg, som nu. Trots att kontanter och kontantliknande värdepapper behåller sitt värde i dag kan inflationen urholka deras köpkraft med åren.

Å andra sidan kan kapitalbevarande vara vettigt om du redan har tillräckligt med pengar för att täcka dina kassaflödesbehov under hela din investeringstidshorisont. (Fisher Investments Norden definierar investeringstidshorisonten som hela den tid då ens kapital behöver jobba mot ens mål.) Kapitalbevarande kan även vara en bra idé om du har öronmärkt pengarna till en nära förestående utgift. Men den här metoden förutsätter att du inte vill att portföljen ska växa, och det är rätt ovanligt bland investerare enligt vår erfarenhet. Vi har snarare märkt att de allra flesta investerare behöver någon form av tillväxt för att nå sina personliga mål. Det kan handla om framtida kassaflödesbehov, att bibehålla köpkraften relativt inflationen, eller att lämna något efter sig till arvingar eller välgörenhet. 

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Och för att få den tillväxten måste investerare ta viss risk enligt Fisher Investments Norden. Det innebär att de ibland kommer behöva se portföljen krympa under korta perioder. Det finns grader av detta – våra analyser visar att det finns ett helt spektrum av risker och avkastningar. Till exempel kan vi konstatera att statsobligationer tenderar att fluktuera mindre på kort sikt jämfört med aktier, som i allmänhet fluktuerar betydligt mer både uppåt och nedåt på kort sikt. Men på längre sikt har aktier gett högre avkastning än räntepapper baserat på våra granskningar av marknadshistoriken.[ii]

Vi anser att de kortsiktiga fluktuationerna på börsen är det pris man betalar för de historiskt sett starkare avkastningarna på längre sikt. Beroende på ens individuella mål, tidshorisont och risktolerans är det enligt oss vettigt för många investerare att investera i tillgångar som ger tillväxt – t.ex. aktier, kanske med lite räntepapper inblandat om situationen så kräver.

Dessutom anser vi att det är av yttersta vikt att investerare förstår att kapitalbevarande och tillväxt inte går att kombinera. Båda har sina för- och nackdelar. Investerare som behöver tillväxt eller kassaflöde för att täcka utgifter måste enligt Fisher Investments Norden förbereda sig på att portföljen kan backa tillfälligt. Det är oundvikligt på resan mot långsiktig börsavkastning. Investerare som har kapitalbevarande som mål måste enligt oss acceptera att portföljvärdet inte lär växa ens i närheten av vad börsen gör, eller hålla jämna steg med inflationen – och det kanske inte är tillräckligt för att de ska nå sina investeringsmål. Om investerare har rimliga förväntningar på sina mål kan de fatta beslut som ligger i linje med vad de vill att portföljerna ska åstadkomma, samtidigt som de är medvetna om vilka kompromisser de kan behöva göra.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

[i] Källa: FactSet, per 2022‑06‑07. Påstående baserat på genomsnittlig årlig förändring av Sveriges KPI, 2000–2021, samt förändring år till år av Sveriges KPI, januari 2022 till april 2022.

[ii] Källa: FactSet och Intercontinental Exchange, Inc., per 2022‑06‑07. Påstående baserat på indexet MSCI World med nettoutdelningar i kronor, 1969‑12‑31 till 2021‑12‑31 och indexet ICE BofA Sweden Government, 1987‑07‑31 till 2021‑12‑31.

Ny lag kan ge dig tusenlappar extra i framtida pension

De senaste åren har flera regelförändringar införts i syfte att konsumenten ska få mer makt över sina pensionspengar. Från och med 1 januari 2020 infördes regler som underlättar att flytta och samla utspridda avslutade pensionsförsäkringar, så kallade fribrev. En tjänsteman bygger på sig i snitt åtta fribrev under sitt arbetsliv.

Från och med den 1 juli 2022 finns en ny lagstiftning som ger dig möjligheten att samla ihop och flytta dina fribrev, vilket i sin tur gör att du kan placera dina pensionspengar var du vill.

– Inlåsningen av fribrev har varit en kassako för försäkringsbolagen. Kunden har inte kunnat agera om hen varit missnöjd med avkastningen eller tyckt att avgifterna varit för höga, säger Mattias Fellenius, grundare av Svenska Fribrevsbolaget.

Därför ska du samla ihop dina fribrev

Genom att samla dina fribrev kan du sänka dina avgifter, få bättre villkor och en högre framtida pension. Den som flyttar och samlar sina fribrev till Svenska Fribrevsbolaget sänker sina avgifter i snitt med 130 000 kronor fram till pensionen. Dessutom får du bättre överblick över dina pengar och större möjlighet att förvalta dem så att de växer. Att ha åtta fribrev hos åtta olika försäkringsbolag kan innebära att du måste logga in på flera ställen bara för att byta fonder, vilket kan vara ganska krångligt.

Ta reda på om du gynnas av att samla dina fribrev

Börja med att göra en sammanställning över dina pensionsförsäkringar. Dela sedan upp dem i aktiva försäkringar och i fribrev. Ta sedan reda på vilka försäkringar du kan och bör flytta/slå ihop i syfte att sänka dina avgifter, få högre avkastning och mer i pension.

Svenska Fribrevsbolaget ger dig högre pension genom tre steg:

1. Enkelt & kostnadsfritt att komma igångAnmäl dig här och få en kostnadsfri sammanställning av dina fribrev. Vi går igenom underlaget och gör en pensionsanalys av ditt sparande

2. Analys & flytthjälp – Visar det sig att vi hittar försäkringar där vi kan erbjuda dig bättre villkor så kontaktar vi dig för att boka in ett möte med en av våra rådgivare. Under mötet går vi igenom underlaget och presenterar de förbättringar som kan göras.

3. Låga avgifter & rätt fonder för dig – Om du väljer att bli kund hos oss så hjälper vi dig att flytta dina pensionsförsäkringar och ger dig råd kring fondval. Vi är helt oberoende i vår rådgivning, vårt enda mål är att skapa de bästa förutsättningarna för dig och din pension. Därför tillfaller alla provisioner dig som kund, vilket leder till att dina kostnader blir lägre och att ersättningen till oss inte påverkas av vilka fonder du väljer.

Av: Svenska Fribrevsbolaget

Detta är en annons från Svenska Fribrevsbolaget och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden: Förstå marknadernas drivkrafter

Enligt våra analyser fokuserar börsen på hur konjunkturen lär se ut de kommande 3 till 30 månaderna. Det innebär att bakåtblickande uppgifter inte har någon större effekt på marknaden, förutom att stämningen eventuellt kan skakas om en stund.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Ibland kan nysläppta siffror trotsa förväntningarna och skapa stora rubriker. Det kan få marknaden att darra på kort sikt, men enligt oss rubbar det inte den långsiktigare börsutvecklingen i nämnvärd grad. Enligt Fisher Investments Norden beror det på att aktiekurserna återspeglar vad som just har hänt och vad som strax kommer hända, eftersom man redan vet ungefär hur det påverkar bolagens resultat. På liknande vis anser vi att det som ligger långt fram i tiden inte påverkar aktiekurserna särskilt mycket heller, eftersom det är allt för många okända faktorer med i beräkningen för att marknaden ska kunna sätta några tillförlitliga odds på dem. Så diskussioner om sådana faktorer är mest bakgrundsbrus.

Aktieägare har rätt till en del av bolagens framtida vinster, och vi menar att det leder till att investerare lägger stor vikt vid faktorer som kan påverka bolagsvinsterna. Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet väger marknaden snabbt in all allmänt känd information om bolagens utsikter i aktiekurserna. Vi anser att marknadsaktörerna löpande utvärderar den överskådliga framtiden och justerar sina prognoser därefter.

Våra analyser visar att börserna rör sig som mest när verkligheten ser ut att skilja sig från förväntningarna. Ta nedstängningarna på grund av pandemin i början av 2020 som ett extremt exempel. Indexet MSCI World toppade den 19 februari 2020, dagar innan de första regionala nedstängningarna i västvärlden infördes i Italien.[i] Vi anser att marknaderna fram till den tidpunkten räknade med fortsatt global tillväxt, trots nyheterna om covid i Kina och nedstängningarna i Wuhan i januari. Covid-utbrottet liknade tidigare epidemier i Asien, inklusive flera utbrott av fågelinfluensa och sars-utbrottet 2002–2004. Men när covid spreds till Europa – och det började bli uppenbart att man skulle vidta stränga smittspridningsåtgärder som skulle slå hårt mot ekonomin – började marknaderna få grepp om hur bolagsintäkterna skulle drabbas. Börserna backade 30,5 procent i rask takt fram till den 23 februari 2020, och vägde in en global lågkonjunktur med råge enligt oss – den snabbaste björnmarknaden (fundamentalt driven nedgång på över 20 procent) i modern historia.[ii]

Sedan vände börserna uppåt igen.[iii] Vad hände? När marknaderna hade vägt in de värsta tänkbara scenarierna i den närmaste delen av 3–30-månadersintervallet som börserna tittar på höjde de, enligt Fisher Investments Norden, blicken mot den bortre delen av intervallet till en tid då stränga nationella nedstängningar skulle vara ett undantag snarare än regel. Innan statistikbyråerna ens hade hunnit släppa några ekonomisiffror som visade nedstängningarnas konsekvenser (eller för den delen några rapporter som tydde på återhämtning) stack marknaderna upp igen eftersom de enligt oss vägde in snabb tillväxt efter återöppningarna.[iv] Det var först i maj 2020 som Centre for Economic Policy Research publicerade siffror som tydde på en lågkonjunktur i euroområdet – två månader efter att den var ett faktum.[v] Lågkonjunkturen i USA var den kortaste någonsin – men ekonomerna förklarade den inte som officiellt över förrän mer än ett år senare.[vi] Vi ser detta som ett ovanligt tydligt exempel på hur överraskningar påverkar marknaderna.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Visst, nedstängningarnas enorma effekt på ekonomin – och hur överraskande de var för marknaderna – är ett ovanligt fenomen, men vi anser att investerare kan dra nytta av lärdomarna även till vardags. Vi har konstaterat att det lönar sig att hålla ett öga på överraskningspotentialen – alltså skillnaden mellan förväntningarna och den troliga verkligheten. Den här potentialen ger oss en fingervisning om börsens utveckling på längre sikt. Gradvisa positiva överraskningar är det vanligaste mönstret baserat på våra studier av historien. Vi anser att det är anledningen till att tjurmarknader (perioder med i allmänhet stigande börs) dominerar.[vii] Om media, enkäter och andra förtroendemått som vi bevakar är allmänt pessimistiska kan det sänka ribban för vilka förväntningar som verkligheten behöver överträffa. Om läget blir bättre än väntat ger lättnaden (må den vara medveten eller omedveten) börsen ett lyft, enligt oss.

Men när verkligheten visar sig vara betydligt värre än väntat kan en björnmarknad slå till. Våra analyser visar att björnmarknader kan börja på två olika sätt: med vad Fisher Investments Norden kallar för muren eller med smällen. Vi har konstaterat att börsen bildligt talat klättrar uppför en orosmur under tjurmarknader. Lättnad efter lättnad lyfter börsen steg för steg. Och längre fram på tjurmarknader har vi märkt att oron bleknar bort och sentimentet blir allt mer optimistiskt. Om sentimentet blir allmänt euforiskt kan förväntningarna enligt vår mening bli svåra att överträffa. Det kan bädda för en björnmarknad om investerare struntar i negativa faktorer och gör glädjekalkyler inför framtiden. Det är då, när oron är som bortblåst, som tjurmarknaden enligt oss står på krönet av orosmuren. Vår definition av en smäll är en händelse som kan slå ut den globala tillväxten utan förvarning – som de första nedstängningarna på grund av pandemin. En sådan här smäll som kan radera biljontals kronor måste dock enligt oss komma som en chock som i princip ingen hade räknat med. Saker som alla redan har räknat med har förmodligen redan vägts in på marknaden – så de kan inte komma som en fundamental smäll enligt oss.

Möjligheter – och risker – uppstår när förväntningarna går skilda vägar från verkligheten. Vi på Fisher Investments Norden anser att gapet mellan de två kan ge insikt i faktorerna som kan påverka marknaderna avsevärt – och ge ett viktigt försprång till den breda massan.

Av: Fisher Investments Norden

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

 Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privat Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

 

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

 

[i] Källa: FactSet, per 2022‑05‑09. Påstående baserat på avkastning från indexet MSCI World, med nettoutdelningar, 2020‑02‑19.

[ii] Ibid. Påstående baserat på avkastning från indexet MSCI World, med nettoutdelningar, 2020‑02‑19 till 2020‑03‑23.

[iii] Ibid.

[iv] Ibid.

[v] ”The Latest Findings From the CEPR – EABCN Euro Area Business Cycle Dating Committee (EABCDC)”, redaktionen, Centre for Economic Policy Research, 2020‑05‑07.

[vi] ”It’s Official: The Covid Recession Lasted Just Two Months, the Shortest in U.S. History”, Jeff Cox, CNBC, 2021‑07‑19.

[vii] Källa: Global Financial Data, Inc. och FactSet, per 2020‑03‑25. Påstående baserat på prisindexet S&P 500 i US-dollar, 1929‑09‑06 till 2020‑03‑24. Valutafluktuationer mellan US-dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

Så mycket behöver du spara till pensionen varje månad

Ta reda på om du kan förbättra förutsättningarna för din pension

Hur mycket av din slutlön vill du ha i pension? Ett vanligt svar på frågan är att omkring 80 procent skulle kännas bra. Men för att nå upp i den nivån skulle alltså hälften av alla svenskar behöva dryga ut pensionen med ett privat sparande.

– Det kan låta överdrivet att så många behöver spara privat för att få en pension som man är nöjd med, men så ser verkligheten ut. Samtidigt finns det knep som får din tjänstepension att växa, vilket kan minska summan du behöver spara privat, säger Shoka Åhrman, Sparekonom på SPP.

Pensionen består av tre delar

I det svenska pensionssystemet så kan pensionen bestå av tre delar – den allmänna pensionen, som kommer från staten, tjänstepensionen, som kommer från din arbetsgivare, och det privata sparandet som man själv kan skjuta till. Många fokuserar på den sistnämnda delen som primärt verktyg för att öka sin totala pension, men då menar Shoka Åhrman att man missar en viktig pusselbit.

– Tjänstepensionen står för omkring 20-25 procent av din totala pension, och betydligt mer för dem med högre löner. Det är en viktig del av din totala pension och möjligheten att påverka är faktiskt stor, säger hon.

Shoka Åhrman, Sparekonom på SPP.

Shoka Åhrman, Sparekonom på SPP.

Enligt Shoka Åhrman finns flera sätt att få tjänstepensionen att växa. En bra startpunkt är att logga in på minpension.se för att få koll på hur mycket du tjänat in till din tjänstepension, och få en prognos för hur det kan se ut dagen du går i pension.

– Det tar bara någon minut, och ger dig en bra överblick över ditt pensionssparande. På minpension.se kan du också se var din tjänstepension ligger placerad. Eftersom olika arbetsgivare har olika pensionsavtal ligger tjänstepensionen ofta utspridd hos flera pensionsbolag. För många kan det vara en oväntad konsekvens av att man byter arbetsgivare under yrkeslivet, berättar hon.

Se över möjligheterna

När du väl har koll på nuläget kan du se över dina möjligheter att optimera tjänstepensionen. Här betonar Shoka Åhrman vikten av att utgå ifrån sina personliga förutsättningar.

– Forskning visar att vi människor inte är så rationella som vi gärna utger oss för att vara. Istället styrs en stor del av vårt beteende av våra känslor och invanda mönster. Därför är det extra viktigt att utgå ifrån den du är – och inte den du vill vara, för att optimera ditt pensionssparande.

En vanlig fälla är enligt Shoka Åhrman att man vill se sig själv som något av en börshaj, som kommer att sitta och köpa och sälja fonder dagarna i ända, och därför väljer att placera sin tjänstepension i en mer komplicerad lösning. Samtidigt som man egentligen är en person som vill ha trygghet och låta sparandet sköta sig självt, där det snarare kan vara gynnsamt att välja en traditionell försäkring med en garanti i botten.

– Därför har vi på SPP tagit fram ett snabbtest, där du kan ta reda på vilken spartyp just du är. Där får du också en guide med tips på hur du kan optimera ditt pensionssparande utifrån din specifika spartyp, berättar Shoka Åhrman.

Gör SPPs test för att se om du kan förbättra villkoren för din pension

Av: SPP

Detta är en annons från SPP och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Glöm allt strul: Nu kan alla handla krypto

Om du har handlat med krypto på internationella handelsplattformar har du med stor sannolikhet stött på problem i form av exempelvis nekade transaktioner, oväntade avgifter eller svårigheter med att återföra pengar till ditt vanliga bankkonto.

– Den här typen av problem handlar ofta om bankernas sätt att förhålla sig det regelverk som syftar till att förhindra ekonomisk brottslighet. På Lunar har vi byggt upp ett system som gör att vi kan följa de krav som finns utan att behöva tumma på vår användarupplevelse. När du använder vår kryptoplattform kan du därför alltid få tillbaka dina pengar till ditt Lunar Bank-konto, berättar Philip Söderholm, Marknadschef på Lunar Sweden.

Handla med ett enkelt swipe

I Lunar-appen får du en bra överblick över de olika kryptovalutorna, och kan handla med ett enkelt swipe. Det krävs varken ”plånbok” eller ”nycklar”, och det går lätt att ta hem eventuella vinster.

– Att gå från krypto till SEK kräver inte mer än tre klick. Du säljer helt enkelt din krypto i Lunar-appen och då kommer pengarna omedelbart in på ditt Lunar Bank-konto, utan att du behöver ange kontonummer eller betala några överföringsavgifter, säger Philip Söderholm.

Det kan vara svårt att hålla koll på alla avgifter som finns inom kryptohandel. Därför har Lunar valt en tydlig och transparent modell där man tar ut 2,5 % i handelsavgifter för standard- och premiumkunder och 1 % för användare som har Luna-Pro kortet. 

– Det kan låta som mycket när man jämför med vissa andra plattformar, men det finns två överväganden som är viktiga för att förstå hela bilden: Många plattformar annonserar låga avgifter på till exempel 0,5 %, men lägger sedan till en extra spread som i huvudsak är dold i det totala priset på krypto. Så det rätta sättet att jämföra är helt enkelt att se hur mycket krypto du skulle få för 1000 kronor, och i en sådan jämförelse finner vi i allmänhet att vi står oss väldigt väl.

Mer för pengarna

Som ett exempel nämner Philip Söderholm en jämförelse som en användare nyligen gjort, där han undersöker hur mycket Bitcoin man faktiskt får för 1000 kronor på olika handelsplattformar.

– Man ska vara medveten om att handelsavgifterna bara utgör en del av bilden, många plattformar tar ut ytterligare avgifter för insättningar eller uttag som ökar de totala kostnaderna. Om du gör internationella överföringar till utländska börser kommer du också ofta att drabbas av avgifter från din bank för själva överföringen samt en valutaväxlingsavgift för att växla dina pengar från kronor till euro eller dollar.

– Vårt mål är att ha ett tydligt och rättvist pris för hela cykeln, och vi övervakar kontinuerligt marknaden för att se till att vi ansluter oss till effektiva marknader och ger våra användare bästa möjliga pris, säger Philip Söderholm.

Här kan du ladda ner Lunar-appen.

All handel med kryptovalutor innebär en stor risk för förlust. Handel med kryptovaluta sker via Lunar Block. Lunar Block är inte reglerat av någon finansiell tillsynsmyndighet och du har därför inte samma skydd som du vanligtvis har vid handel med aktier eller andra reglerade tillgångar.

Av: Lunar

Detta är en annons från Lunar och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Nytta med nöjet av hållbara tekniska lösningar

Imsys är ett high-tech bolag som utvecklar och säljer egenutvecklade mikroprocessorer. Från att initialt mest ha använts inom högspecialiserade lösningar återfinns Imsys produkter och teknologi i dag i allt större utsträckning inom artificiell intelligens (AI) och internet of things (IoT). Deras stora konkurrensfördel inom dessa områden är att bolagets mikroprocessorer kan genomföra parallellt beräkningsarbete genom att kombinera flera mikroprocessorkärnor till en större och kraftfullare mikroprocessor. Detta är en viktig egenskap inom framför allt AI.

– Vi har en väldigt flexibel teknik som gör att det vi erbjuder kan anpassas till många olika lösningar i flera branscher. Att vår teknik fungerar till mer än bara ett förutbestämt användningsområde gör den till ett hållbart alternativ, både ekonomiskt och miljömässigt, säger Magnus Stuart, CEO på Imsys. 

Imsys teknik vänder sig till kunder bland annat inom bildigenkänning, säkerhetslösningar som lås- och datorhallar, mobilsektorn (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och andra typer av beräkningsapplikationer.

Det hållbara gränssnittet

För att kunna leverera en hållbar teknik som tjänar slutkunden länge utvecklar Imsys inte bara lösningar som passar dagens system. Med hjälp av företagets innovativa teknologi ska dagens system också kunna öppna upp för integration med framtidens programvaror. 

– Vår flexibilitet sträcker sig även in i framtiden, där vi är av uppfattningen att framtidens AI-lösningar kommer att byggas upp av andra typer av programvaror än de vi känner till idag. I det ingår även en framtidssäkring, som gör våra innovativa lösningar mer hållbara för kund, där vi arbetar med flexibla gränssnitt och ser till att vår teknik har en god förmåga att fungera även i framtidens programvaror, säger Magnus Stuart.

– Att den digitala världen befinner sig i en ständig förändring gör att framtiden alltid finns med i tanken när vi utvecklar ny teknik, det gäller särskilt i arbetet med gränssnitt. Numera är processorerna mindre och kraftfullare, vilket också bidrar till hållbarhet i form av mindre resurser för både tillverkning och drift, tillägger Magnus Stuart.

Stark global tillväxtmarknad 

Sedan bolaget grundades 1981 har Imsys mikroprocessorer använts inom ett stort antal högspecialiserade tillämpningar. I dag återfinns de i allt större omfattning inom de tekniska områdena AI och IoT

AI är en stark tillväxtmarknad vad gäller mikroprocessorer. Den globala chipmarknaden för AI uppskattades till cirka 10,3 miljarder USD 2021 och förväntas öka med en årlig tillväxttakt om cirka 46 procent fram till 2030. 

– Jag kan lugnt säga att vi är en pålitlig partner när det gäller utvecklingen av framtidens AI-lösningar inom dessa områden. Detta eftersom vi har en unik egenskap i att kunna kombinera många processorkärnor till en större och kraftfullare processorenhet i samma krets. Det är denna viktiga egenskap som gör oss mer konkurrenskraftiga än många av branschens stora företag, säger Magnus Stuart.

När det gäller IoT så uppskattades den globala chipmarknaden till cirka 13,1 miljarder USD 2021 och förväntas öka med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 15 procent fram till 2030.

Magnus Stuart framhåller att företagets konkurrenskraft också gäller på den globala marknaden för IoT som även den förväntas öka kraftigt kommande år. Detta framför allt på grund av lägre kostnader för tillverkningen av sensorer, ökad användning av molntjänster samt den globala tillgången på höghastighetsinternet.

– Vår teknik löser behov av massiv beräkningskraft i olika mobila applikationer. Vi har strömsnåla specialiserade lösningar för både AI och IoT med hög flexibilitet. Imsys har lämnat fasen som utvecklingsbolag och börjar den spännande kommersiella resan, säger Magnus Stuart

En investering i framtiden

På frågan vad det är som gör att Imsys är så konkurrenskraftiga när det gäller att lösa sina kunders avancerade behov i en snabbt föränderlig teknisk värld svarar Magnus Stuart;

– Man ska vända sig till oss för att vi har en framtidssäkrad lösning och vi har en väldigt vass egen teknik för att göra det här. Vi har stora kunder som håller på att utveckla sina industriprodukter så att det kan fungera med det som redan finns etablerat. Vi agerar oberoende och har inga problem med att IT- och designmässigt skapa de kretsar som slutkunden önskar. 

Så är Imsys, med sina flexibla lösningar, redan med och utvecklar nytänkande ”smart sensor” teknik inom bland annat bilindustrin. 

För att ytterligare befästa sin plats i branschen är Imsys också numera börsnoterade hos NGM Nordic SME. I juni 2022 fattade Imsys dessutom beslut om en nyemission på cirka 43 miljoner kronor med företräde för befintliga aktieägare. 

Läs mer om nyemissionen här

Av: Imsys

Detta är en annons från Imsys och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Partnernätverk genererar nya kunder för XMReality

XMReality har gått från uppstickare till spelare att räkna med på en global marknad. Linköpingsföretagets SaaS-lösning med Augmented Reality-funktioner för servicearbete på distans används redan i över 60 länder.

För att öka den globala användningen av XMReality tog bolaget i fjol in Andreas Jonsson som ny Chief Business Development Officer. Han har lång erfarenhet från industrisektorn och har tidigare kammat hem affärer i miljardklassen. Med detta i ryggen jobbar han nu för att etablera fler partnerskap, både i Sverige och utomlands.

– Det känns väldigt roligt att vara en del av ett spirande företag som vill växa i hög hastighet. Målet framåt är att öka avtrycket på marknaden och nå ut i nya kanaler. Det är min uppgift att titta på hur vi kan fortsätta växa affären och göra strategiska val av partners, säger Andreas Jonsson. 

Blir en del av kundens serviceerbjudande

Partnersamarbeten har visat sig vara ett vinnande koncept för XMReality. Företaget jobbar i dag tätt med flertalet kunder som har införlivat tjänsten som en del av sitt erbjudande. Ett exempel är Electrolux Professional som dels använder XMReality i den egna verksamheten, dels har bakat in den digitala tjänsten i sitt serviceerbjudande. 

– Om ett storkök får problem med sin utrustning kan Electrolux snabbt sätta upp ett videosamtal med AR-funktionalitet och hjälpa kunden på distans. Genom att vi är en del av Electrolux erbjudande når vi ut till företag och användare som vi aldrig hade nått annars, i och med att de redan är anslutna till ett serviceupplägg, förklarar Andreas Jonsson och fortsätter:

– Genom partnerskapen kan vi sprida vårt namn och få människor att förstå hur vår tjänst fungerar. När människor väl förstår tjänsten och värdet den skapar är det lätt att stänga nya affärer.

Bra komplement till egen försäljning

XMReality samarbetar också med rena återförsäljare. Dessa plockar in tjänsten i sina produktportföljer och öppnar dörren till redan upparbetade kundbaser. Partnerkanalerna är viktiga komplement till XMRealitys egen försäljning, konstaterar Andreas Jonsson.

– Vi vill nå ut så brett som det bara går på en global marknad. Nu har vi ett framåtlutat team på plats i Nordamerika, men behöver hjälp med att etablera en starkare och mer lokal närvaro på marknader som Asien. Här tror jag absolut att partnerskap är den rätta vägen att gå. Den största utmaningen framåt blir att hitta rätt partners där vi kan nå den där värdefulla skalbarheten, säger han.

Vill du veta mer om XMReality? Läs vidare här.

Av: XMReality

Detta är en annons från XMReality och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Hög tid att inflationsskydda ditt kapital

Inflationsspöket har tittat fram igen och vi har den högsta inflationen på 30-40 år. Stigande energipriser, matpriser, komponentbrist och flaskhalsar i leveranskedjor eldar på inflationen. Även om inflationstoppen kanske är nådd får man ändå räkna med en fortsatt hög inflation de närmaste 18-24 månaderna. Ett sparande på bankkonto eller i räntefonder ger inte tillräckligt med inflationsskydd. Om du har en miljon idag så är den miljonen sett till köpkraft värd någonstans kring 900 000 kr om två – tre år. 

Var ska kapitalet placeras? 

Korta och långa räntefonder ger knappt någon avkastning. Osäkerheten kring börsens utveckling är stor och även om den har fallit kraftigt i år kan risken för ytterligare börsnedgångar inte uteslutas. Ett intressant alternativ är däremot Atlant Opportunity – en absolutavkastande och marknadsneutral alternativ fond som har som mål att skapa en positiv avkastning oavsett börsutvecklingen. Atlant Opportunity har de senaste fem åren (2017-2021) gett en avkastning på cirka 30 procent vilket motsvarar en överavkastning på mer än det dubbla, jämfört med snittet för den nordiska företagsobligationsmarknaden som ligger på cirka 14 procent.  

Köpare när andra är säljare

– Turbulenta perioder är utmärkta tillfällen att skapa meravkastning i fonden. Det tydligaste exemplet på detta är 2018, när i stort sett alla tillgångsslag gav en negativ avkastning – då gick Atlant Opportunity upp med 5,2 procent, säger förvaltaren Taner Pikdöken. 

Under våren 2020 var det enorma utflöden från företagsobligationsfonder och de fonderna gav det året en låg avkastning. 

– Under samma period lyckades Opportunity kapitalisera på marknadsturbulensen och gick upp med 5,9 procent. Opportunity har alltid en stor kassa för att vi ska kunna vara köpare när andra är stressade säljare, fortsätter Taner Pikdöken.

Det rådande läget i världen har ökat osäkerheten och i år har vi sett stora nedgångar på företagsobligationsmarknaden i Europa och USA, även i Sverige har nedgången tilltagit den senaste tiden. 

– Det ger oss fina köptillfällen och förräntningstakten i Opportunity är nu högre än fondens långsiktiga, årliga avkastningsmål, säger Taner Pikdöken.   

Stabil avkastning

Basen i Atlant Opportunity är investeringar i företagsobligationer. Det som även bidrar till överkastningen mot företagsobligationsfonder är att fonden har en liten andel aktier samt använder skyddsinstrument för att parera börsnedgångar och räntehöjningar.  

– Förutom att Atlant Opportunity kan ge ett bra inflationsskydd så kan den totala risken i sparportföljen bli lägre och avkastningen bli mer stabil oavsett marknadsutvecklingen. Opportunity har – till låg risk – gett en årlig, marknadsneutral snittavkastning på 5,7 procent under 2016-2021, framhåller Taner Pikdöken.

Läs mer på atlantfonder.se

Av: Atlant Fonder

Detta är en annons från Atlant Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

atlant-2

Stora affärer på gång för svensk transportaktör

Att Flexiwaggon är ett innovativt skandinaviskt företag blev tydligt då de i år tilldelades priset Scandinavian Business Awards, för att deras idé inom intermodala transporter är banbrytande. Utmärkelsen ges ut av affärsmagasinet EU Business News och delas ut till ledande företag och individer som visat på enastående prestationer.

– Vi expanderar nu vår verksamhet i USA genom ett nytt bolag som ska hjälpa hamnen i Los Angeles att flytta 300 000 containrar per år för att frigöra yta. Utöver dessa har vi fått en framtida förfrågan på att flytta totalt 6 miljoner containrar per år för samma bolag. Det är en stor möjlig kommande affär för företaget som vi med glädje tar oss an, säger Jan Eriksson, innovatör och vd på Flexiwaggon.

Förutom att Flexiwaggon säkrat ordar såsom projektet i Los Angeles, har de även tecknat avtal med GISAB för vagnproduktion i Europa, SSAB för leverans av stål, samt knutit upp partners med specialistkompetenser inom försäljning och marknadskommunikation. Dessutom har en ny ledningsgrupp etablerats med representanter för biltestindustri, industriproduktion och försäljning.

Läs Flexiwaggons memorandum här

– Vi har påbörjat språnget mot full produktion efter en order från CRD, ett österrikiskt transportbolag, om totalt 46 vagnar. Vi har slutit ett exklusivitetsavtal med CRD för Europa, där de har fått ett territorium om sex länder. Vår vision om att flytta över godstransporter från väg till järnväg för en mer hållbar, transportekonomisk och säker transportnäring är snart förverkligad, säger Jan Eriksson.

Läs mer om Flexiwaggons nyemission här

Den stora satsningen har lönat sig och läget har sällan varit mer gynnsamt för Flexiwaggons transportlösning, som utöver projekten i Österrike och USA har fått förfrågningar från verksamheter i bland annat Norge och Polen. För att förverkliga sina framtidsplaner gör bolaget nu en nyemission.

– Nyemissionens syfte är att att ta vara på det fönster och de affärsmöjligheter som öppnats, samt säkra vår leveransförmåga till marknaden där det finns en tydlig efterfrågan, säger Jan Eriksson.

Läs mer om Flexiwaggon här

unnamed (2)

Flexiwaggons unika järnvägsvagn kombinerar fördelarna som finns inom respektive väg- och järnvägsburen transport. Jämfört med traditionella godstransporter är innovationen snabbare, billigare, säkrare, mer energieffektiv och mer miljövänlig då den reducerar utsläppen väsentligt.

Av: Flexiwaggon

Detta är en annons från Flexiwaggon och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.