Alla inlägg av Latvian Forest Company

Dags för emission – för att skogen är framtiden

Bolaget bildades år 2009 med finansiering från grundare och närstående vänner och familj. De första fastigheterna förvärvades under början av 2010, och målet är att växa i den takt som tillgången på skogsbruk och förvaltningen kan utvecklas. Sedan företaget grundades har man successivt byggt upp en organisation som nu etablerat sig genom att förvärva fastigheter till attraktiva priser och samtidigt bedriva en kostnadseffektiv förvaltning. 

– Intresset bland investerare i Lettland har varit rekordstarkt under 2020. Vi på Latvian Forest Company bedömer emellertid marknaden för förvärv av enskilda fastigheter och fastighetsportföljer som fortsatt gynnsam när det kommer till inköp av fastigheter med fördelaktiga egenskaper, säger Aleksandrs Tralmaks, VD för Latvian Forest Company. 

Några av de fördelar som Aleksandrs Tralmaks syftar till har att göra med de lokala skogsavverkningsbolagen som drabbats av likviditetsbrist. Detta leder till ett ökat behov att avyttra fastigheter i syfte att frigöra medel för anskaffning av nyavverkningsrätter. 

Det finns också en planerad administrativ reform med avsikt att slå samman landets mindre kommuner med större administrativa enheter vilket förväntas resultera i att flertalet lettiska kommuner säljer sina fastigheter innan sammanslagningen. 

– När det kommer till investeringar, vare sig man är privatperson eller företag, så är skogen framtiden – det är bästa vi kan investera i. Den växer av sig självt och är bra ur miljösynpunkt, fortsätter Aleksandrs Tralmaks. 

Att investera i skogstillgångar är tryggt, hållbart och ger chans till god avkastning. Läs mer här. 

Bolaget är en av de fåtal möjligheter där småsparare kan få dela på exponering till lågriskinvesteringar i skogstillgångar. Detta är ett exklusivt sätt att kombinera skogens långsiktiga investeringshorisont med likviditet som erbjuder att bolagets aktier kan handlas på en noterad marknad. I princip kan varje enskild aktieägare lätt räkna ut hur många hektar och kubikmeter vardera äger. 

Framåt ser Latvian Forest Company att man kommer att fortsätta expandera och utvecklas, en expansion som finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Latvian Forest Companys delägarskap i flertalet fastigheter gör även att aktieägarna får en god riskspridning. 

Varför ska man investera i skogen? 

– Priserna på lettiska skogsfastigheter är idag väsentligt lägre än vad som är vanligt i EU och i Sverige. Priset på slutprodukten, timmer, ligger i många fall i nivå med vad som man kan få på den gemensamma timmer- och massavedsmarknaden runt Östersjön. Detta skapar möjligheter för ett lönsamt skogsbruk och en god framtida avkastning till låg risk, och vi kan se flertalet faktorer som talar för att förutsättningarna kommer att vara fortsatt gynnsamma när det kommer till att investera i lettiska skogsfastigheter, avslutar Aleksandra Tralmaks. 

Latvian Forest Company genomför just nu en emission, läs mer här.

Fakta:
Latvian Forest Company är ett noterat svenskt bolag som förvärvar och förvaltar skogsfastigheter, samt bedriver skogsbruk i Lettland. Latvian Forest Company vill uppmana och utbilda omvärlden om att skogen är en trygg investering och att skogsbruk är en stabil verksamhet som skapar mervärde och bidrar till hållbarhet i framtiden. 

Läs mer på www.latvianforest.lv

Av: Latvian Forest Company

Detta är en annons från Latvian Forest Company och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.