Alla inlägg av Vontobel

Comeback av kärnkraft?

Ur ett klimatpolitiskt perspektiv finns det starka argument för kärnkraft. Om man tittar på koldioxidutsläppen för olika energikällor, är kärnkraften särskilt attraktiv.

Kärnkraftsolyckor samt slutligt förvar av kärnkraftsavfall är de grundläggande problemen som ännu saknar lösningar ett halvt århundrade efter att kärnkraft introducerades som ett säkert och billigt sätt att producera elektricitet. Bortsätt från riskerna samt problematiken associerade med kärnavfallet ifrågasätts ofta även hållbarheten i att utvinna uran.

Frågan om en omfattande EU klassificering av kärnenergi som en ”grön” teknik fick särskild betydelse efter implementeringen av EU:s klimat- och hållbarhetstaxonomi i januari 2022. Frankrike leder diskussionen mot klimatförändring, och vill stödja inhemsk industri, säkerställa låga elpriser och dessutom göra landet oberoende på den internationella politiska scenen när det gäller energiförsörjning. Frankrike är också en stor anhängare av kärnkraft på EU-nivå, och ett intresse för nya kärnreaktorer är även stort i andra europeiska länder.

Ämnet kärnenergi är ett omtvistat ämne. Men om mänskligheten menar allvar med att minska koldioxidutsläppen så krävs det att vi noga väger fördelarna mot nackdelarna med att använda kärnkraft i en övergångsfas. Som ett resultat av detta är kärnkraft ett intressant område ur en investeringssynpunkt.

Genom det nya trackercertifikatet på Vontobels kärnkraftsindex kan privatpersoner investera i företag som är verksamma inom uran och kärnkraft genom en enkel transaktion på börsen.

Utforska Vontobels nya trackercertifikat kopplat till ett index med företag verksamma inom denna sektor.

Investerare i trackercertifikat bär emittentens kreditrisk, det vill säga risken att emittenten inte kan uppfylla sina skyldigheter. Värdepapperna är inte kapitalskyddade. Vontobel tar ut en avgift på 1,25 procent per år för förvaltningen av indexet.

Läs mer om Vontobels trackercertifikat här

Av: Vontobel

Detta är en annons från Vontobel och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Nu kan du investera i utsläppsrätter

Direktinvesteringar i utsläppsrätter har tidigare inte varit möjliga för privatpersoner, men via Vontobels trackercertifikat går det nu att få exponering mot marknaden.

Utforska Vontobels trackercertifikat som är kopplat till priset på europeiska utsläppsrätter här

– Certifikatet är kopplat till priset på den underliggande terminsmarknaden för utsläppsrätter. Det är en möjlighet att delta i en tillgång som faktiskt gör skillnad för miljön och som samtidigt skulle kunna erbjuda en intressant avkastningsmöjlighet, säger Henrik Herrmann. Han ansvarar för indexprodukter i Norden på Vontobel, en bank med schweiziska rötter.

– I och med att den underliggande tillgången är ett terminskontrakt som handlas på terminsbörsen, är det viktigt att ta i beaktande att utvecklingen i den underliggande terminen kan skilja sig från utvecklingen i den faktiska utsläppsrätten, fortsätter Henrik Herrmann.

Investerare i trackercertifikat bär emittentens kreditrisk, det vill säga risken att emittenten inte kan uppfylla sina skyldigheter. Värdepapperna är inte kapitalskyddade. Vontobel tar ut en avgift på 2,5 procent per år för förvaltningen av trackercertifikatet.

Läs mer om Vontobels trackercertifikat här