Kategoriarkiv: PA-portföljen

Så fungerar vår aktieportfölj

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring portföljen, våra aktieanalyser och rekommendationer.

Är portföljen en fond?

Portföljen är inte avsedd att uppfattas som en fond, där man betalar förvaltare för att ta ansvar för dagliga omplaceringar och som i regel har fler innehav. Portföljen är till för att ge stöd och inspiration i dina placeringsbeslut.

Hur fungerar portföljen?

Portföljen startar om varje år i Placeringsguidens januariutgåva med 100 000 kr.

Kapitalet placeras fortlöpande om under året i aktier, Xact bull/bear och en kassa i Spiltan Räntefond Sverige.

Omplaceringar kommenteras och görs till sista betalkurs dagen innan Placeringsguiden och Privata Affärer trycks. Mellan utgåvorna görs inga förändringar.

Utvecklingen för varje aktie och för portföljen redovisas i varje utgåva av tidningarna, jämfört med Stockholmsbörsens index och ett jämförelseindex. Det senare består till 70 procent av OMX Nordic Large Cap inklusive utdelningar, samt 30 procent Spiltan Räntefond Sverige.

Hur har portföljen gått?

Portföljen startade år 2001 och har på 20 år till och med 2020 gett 14,8 procent i snitt per år, medan Stockholmsbörsens breda index inklusive utdelningar har gett 7,6 procent. Allt räknat från startdag i Placeringsguidens januariutgåva till och med respektive års sista handelsdag.

År Portföljen, proc Jämförelseindex, proc OMXS, proc
2022 -10,5   -17,9
2021 23,6   34,0
2020 12,2 9,8  9,8 
2019 38 18 23
2018 -1 -5 -11
2017 -1 10 6
2016 38 10 15
2015 35 9 7
2014 13 13 12
2013 25 19 21
2012 10 10 8
2011 -9 -12 -18
2010 18 13 20
2009 39 22 38
2008 -15 -25 -36
2007 11 7 -7
2006 13   22
2005 31   32
2004 21   16
2003 58   27
2002 17   -36
2001 -9   -16

Byts alla aktier vid årsskiftet/varje utgåva?

I regel ligger några aktier kvar från föregående år och några är nya när portföljen startar ett nytt år.

Andelen kassa och vilka aktier som byts under året beror på hur aktierna utvecklas och nyheter från företagen, samt vad som bedöms vara en lämplig mix beroende på börsklimatet.

Hur tar man del av förändringar och följer värdeutvecklingen för portföljen?

Portföljen med uppdateringar och aktieanalyser publiceras i Privata Affärer och i Placeringsguiden som prenumeranter får i brevlådan och kan läsa digitalt via våra appar och på www.privataaffarer.se/tidningsarkivet.

De digitala utgåvorna ska vara tillgängliga för prenumeranter på morgonen på respektive utgivningsdag.

Redan under helgen innan tidningarna kommer ut kan betalande prenumeranter ta del av förändringarna i aktieportföljen och ett kortreferat på www.privataaffarer.se/portfoljen.

Det sker normalt på lördag förmiddag helgen innan tidningarna kommer ut.

Här kan betalande prenumeranter också följa värdeutvecklingen för portföljen med 15 minuters fördröjning.

Dessutom ser du här de nyhetstelegram som rör portföljbolagen. En gång i veckan, kring lunch på fredagar, får du som prenumererar på Placeringsguiden även en sammanfattning av de viktigaste nyheterna.

Vilka aktier kan ingå i portföljen?

Portföljen är ett mindre urval av de aktier som har analyserats och rekommenderats med riktkurs och vinst-/utdelningsprognoser i Placeringsguiden eller Privata Affärer.

Samtliga aktier som har rekommenderats med riktkurs på tidningarnas stående analyssidor följs upp i varje utgåva av Privata Affärer och Placeringsguiden under vinjetten Aktuella aktieråd.

Aktierna ligger kvar på listan tills vi rekommenderar att sälja, då kursen har stigit, företaget utvecklas på ett annat sätt än analysen tog sikte på eller för att vi ser bättre alternativ.

Aktierna som listas under vinjetten Aktuella aktieråd kan ingå kortare eller längre tid i Portföljen.

Kan alla placera till samma kurs som i portföljen och aktieanalyserna?

Även om alla prenumeranter får informationen exakt samtidigt är det inte säkert att alla kan handla för exakt samma kurs, eftersom kursen beror på vilka ordrar som köpare och säljare lägger i marknaden.

Portföljen är inte heller avsedd att uppfattas som ett daytradingverktyg, med sikte på dagsrörelser i aktier.

Omplaceringar i portföljen bokförs till sista betalkurs när börsen har stängt dagen innan tidningarna går till tryck.

Placeringsguiden trycks normalt på fredagar och kommer ut till prenumeranter följande onsdag. För Privata Affärer går det normalt ytterligare två börsdagar. Se utgivningsplan här. Redan under helgen innan tidningarna kommer ut kan betalande prenumeranter ta del av uppdateringar och ett kortreferat (se ovan).

Aktiekurserna kan förändras under tiden mellan att vi skriver in slutkurserna dagen före tryck och tills prenumeranter tar del av informationen. Det kan vara både fördelaktigt och åt ofördelaktigt håll för köp respektive försäljningar. Skillnaden däremellan tenderar att jämna ut sig över tid.

För våra ordinarie aktieanalyser och uppföljningen under vinjetten Aktuella aktieråd anges datum och kurs då respektive text och tabell har gjorts.

Hur kortsiktiga/långsiktiga är era aktieanalyser?

Analysperspektivet i våra ordinarie aktieanalyser är 6-12 månader. Det är en rimlig tidsrymd för att den typ av förändringar i företagen som analyserna tar sikte på ska slå igenom i aktiekursen.

Kurserna förändras ofta fortare än så. I portföljen görs ofta omplaceringar efter kortare tid.

Eftersom Privata Affärer och Placeringsguiden har månadsutgivning kan våra analytiker inte ta sikte på dagsrörelser. För den typen av kortsiktig handel krävs en annan typ av analys som utgår mer från snabbt skiftande stämningar i aktiehandeln än vad som händer i börsföretagen.

Vad betyder riktkurs?

Våra aktieanalyser ska mynna ut i ett värde som bedöms rimligt utifrån företagsanalys och börsklimat. Riktkursen kan justeras när ny information tillkommer från exempelvis företagens rapportering.

För att rekommendera en aktie vill vi i ursprungsanalysen kunna motivera en rimlig uppvärderingspotential på 10-15 procent eller mer inom vårt analysperspektiv på 6-12 månader.

En riktkurs är inte en garanti att aktien kommer att noteras till den nivån inom 6-12 månader. Förutsättningarna kan förändras. Riktkursen ska ge vägledning om vilken uppvärdering som våra analytiker med tillgänglig information anser rimlig.

Hur bedömer ni risknivån för aktier?

För att ge en grov indikation delar vi in aktierna i tre riskklasser: låg, medel och hög.

Indelningen utgår från företagets ekonomi, aktiens värdering relativt företagens vinster och kapital, bedömd osäkerhet i tillgänglig information, aktiekursens historiska stabilitet och likviditet i handeln med aktien.

Varför har portföljen ett jämförelseindex?

När börsen stiger är börsens vanliga index, som alltid består av 100 procent aktier, ett mått på hur väl portföljen lyckas hänga med.

När börsen faller är portföljens jämförelseindex, som alltid består av 30 procent räntefond, ett mer krävande mått på hur portföljen lyckas parera börsfallet.

En mindre andel kassa än 30 procent i portföljen speglar en mer positiv förväntan på börsen än en neutral position och vice versa.

Varför placeras inte allt kapital i aktier?

Portföljen kan periodvis ha större eller mindre andel av kapitalet i en räntefond, för att minska risken i börsklimat med ökad osäkerhet och för att ha möjlighet att köpa om kurserna faller.

En andel av kapitalet i kassa kan kompensera högre risktagande i enskilda aktier.

Placeringar i den börshandlade fonden Xact bear, som ökar i värde om börsindex faller, kan periodvis gardera portföljens aktieinnehav mot en bedömd ökad risk för generellt börsfall.

Målet är att nå hög avkastning relativt ett kontrollerat risktagande.

Varför har inte portföljen aktier i fler/färre bolag?

Portföljen är tänkt att vara en enkel modell som är lätt att överblicka. Många aktier ger bättre riskspridning, men är svårare att överblicka och ger mindre genomslag när enskilda aktier går bra.

Omkring tio till tolv aktier av olika slag ger mycket god riskspridningseffekt. Även fem till sex aktier som normalt inte rör sig alltför lika sänker risken avsevärt för att lyckas sämre än börsgenomsnittet på grund av att en enskild aktie faller kraftigt.

Hur hanterar ni courtage och skatteeffekter?

Portföljen är tänkt som en enkel modell och tar liksom börsindex inte hänsyn till courtage eller skatteeffekter som skiljer sig mellan placerare med olika förutsättningar.

Varför är det svårt att få exakt samma vikter som i portföljen?

Vikterna visar hur stor andel som en aktie och kassan utgör av det totala portföljkapitalet. De förändras när kurserna rör sig olika.

Vikterna ger en indikation på om vi i mixen har valt en större eller mindre andel för enskilda aktier och kassan. Vikterna är inte avsedda att tolkas och följas exakt.

Påverkas kurserna av att aktier rekommenderas?

Den dagliga handeln i börsens mest omsatta aktier är för omfattande för att kurserna normalt ska påverkas markant av en köp- eller säljrekommendation.

Möjligheten att kursen påverkas är större ju mindre omfattande handel som normalt sker i aktien. Det är svårt att skilja ut vad som kan bero på att ny information har tillförts, i vilken mån uppmärksamheten i sig har fått placerare att agera och i vilken mån kursförändringen förmodligen skulle ha skett ändå över tid.

I slutändan avgörs värdeutvecklingen främst av vad respektive företag levererar.

Hur lite/mycket kapital är lämpligt att placera på det sätt portföljen gör?

Har du en depå där du betalar courtage för varje köp och försäljning är det ofördelaktigt att handla med så små belopp att courtaget blir en orimligt hög kostnad i relation till en rimlig förväntan på avkastning.

Exempelvis Avanza och Nordnet erbjuder courtagefri handel för kunder med upp till ett visst kapital i depån.

Vi rekommenderar inte att placera i aktier med pengar som du kan bli tvungen att använda till annat och riskera att tvingas sälja aktierna vid en tidpunkt som är ofördelaktig.

Portföljen ger inte en fullgod riskspridning mellan olika tillgångsslag, olika länders finansmarknader och olika förvaltningsstrategier. Portföljens utveckling påverkas främst av den svenska aktiemarknaden, våra val av fördelning mellan aktier och kassa samt våra val av enskilda aktier

Är det bäst att köpa alla aktier på en gång eller i omgångar om man vill börja placera på det sätt portföljen gör?

En vanlig metod för att minska risken för olycklig tajmning är att sprida köp och försäljningar över tiden. Det sker med fortlöpande omplaceringar i portföljen.

Är du osäker rekommenderar vi att pröva dig fram med en mindre del av det kapital som du avsatt för olika placeringar i den svenska/nordiska aktiemarknaden.

Varför gör portföljen inte dagliga omplaceringar?

Bland våra placeringsskribenter finns en bred samlad erfarenhet från professionell analys och förvaltning. För att erbjuda exempelvis en realtidstjänst eller åta sig förvaltning på ett seriöst sätt krävs en större resursinsats som vi måste finansiera.

Vi vill göra vårt bästa för att möta olika önskemål från våra läsare med de resurser vi har idag främst via prenumerationsintäkter och annonsförsäljning. Vårt redaktionella innehåll utvecklas i digitala kanaler, tidningarna och event och kan framöver innebära fler tjänster som våra läsare efterfrågar.

Så fungerar vår aktieportfölj

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring portföljen, våra aktieanalyser och rekommendationer.

Är portföljen en fond?

Portföljen är inte avsedd att uppfattas som en fond, där man betalar förvaltare för att ta ansvar för dagliga omplaceringar och som i regel har fler innehav. Portföljen är till för att ge stöd och inspiration i dina placeringsbeslut.

Hur fungerar portföljen?

Portföljen startar om varje år i Placeringsguidens januariutgåva med 100 000 kr.

Kapitalet placeras fortlöpande om under året i aktier, Xact bull/bear och en kassa i Spiltan Räntefond Sverige.

Omplaceringar kommenteras och görs till sista betalkurs dagen innan Placeringsguiden och Privata Affärer trycks. Mellan utgåvorna görs inga förändringar.

Utvecklingen för varje aktie och för portföljen redovisas i varje utgåva av tidningarna, jämfört med Stockholmsbörsens index och ett jämförelseindex. Det senare består till 70 procent av OMX Nordic Large Cap inklusive utdelningar, samt 30 procent Spiltan Räntefond Sverige.

Hur har portföljen gått?

Portföljen startade år 2001 och har på 20 år till och med 2020 gett 14,8 procent i snitt per år, medan Stockholmsbörsens breda index inklusive utdelningar har gett 7,6 procent. Allt räknat från startdag i Placeringsguidens januariutgåva till och med respektive års sista handelsdag.

År Portföljen, proc Jämförelseindex, proc OMXS, proc
2022 -10,5   -17,9
2021 23,6   34,0
2020 12,2 9,8  9,8 
2019 38 18 23
2018 -1 -5 -11
2017 -1 10 6
2016 38 10 15
2015 35 9 7
2014 13 13 12
2013 25 19 21
2012 10 10 8
2011 -9 -12 -18
2010 18 13 20
2009 39 22 38
2008 -15 -25 -36
2007 11 7 -7
2006 13   22
2005 31   32
2004 21   16
2003 58   27
2002 17   -36
2001 -9   -16

Byts alla aktier vid årsskiftet/varje utgåva?

I regel ligger några aktier kvar från föregående år och några är nya när portföljen startar ett nytt år.

Andelen kassa och vilka aktier som byts under året beror på hur aktierna utvecklas och nyheter från företagen, samt vad som bedöms vara en lämplig mix beroende på börsklimatet.

Hur tar man del av förändringar och följer värdeutvecklingen för portföljen?

Portföljen med uppdateringar och aktieanalyser publiceras i Privata Affärer och i Placeringsguiden som prenumeranter får i brevlådan och kan läsa digitalt via våra appar och på www.privataaffarer.se/tidningsarkivet.

De digitala utgåvorna ska vara tillgängliga för prenumeranter på morgonen på respektive utgivningsdag.

Redan under helgen innan tidningarna kommer ut kan betalande prenumeranter ta del av förändringarna i aktieportföljen och ett kortreferat på www.privataaffarer.se/portfoljen.

Det sker normalt på lördag förmiddag helgen innan tidningarna kommer ut.

Här kan betalande prenumeranter också följa värdeutvecklingen för portföljen med 15 minuters fördröjning.

Dessutom ser du här de nyhetstelegram som rör portföljbolagen. En gång i veckan, kring lunch på fredagar, får du som prenumererar på Placeringsguiden även en sammanfattning av de viktigaste nyheterna.

Vilka aktier kan ingå i portföljen?

Portföljen är ett mindre urval av de aktier som har analyserats och rekommenderats med riktkurs och vinst-/utdelningsprognoser i Placeringsguiden eller Privata Affärer.

Samtliga aktier som har rekommenderats med riktkurs på tidningarnas stående analyssidor följs upp i varje utgåva av Privata Affärer och Placeringsguiden under vinjetten Aktuella aktieråd.

Aktierna ligger kvar på listan tills vi rekommenderar att sälja, då kursen har stigit, företaget utvecklas på ett annat sätt än analysen tog sikte på eller för att vi ser bättre alternativ.

Aktierna som listas under vinjetten Aktuella aktieråd kan ingå kortare eller längre tid i Portföljen.

Kan alla placera till samma kurs som i portföljen och aktieanalyserna?

Även om alla prenumeranter får informationen exakt samtidigt är det inte säkert att alla kan handla för exakt samma kurs, eftersom kursen beror på vilka ordrar som köpare och säljare lägger i marknaden.

Portföljen är inte heller avsedd att uppfattas som ett daytradingverktyg, med sikte på dagsrörelser i aktier.

Omplaceringar i portföljen bokförs till sista betalkurs när börsen har stängt dagen innan tidningarna går till tryck.

Placeringsguiden trycks normalt på fredagar och kommer ut till prenumeranter följande onsdag. För Privata Affärer går det normalt ytterligare två börsdagar. Se utgivningsplan här. Redan under helgen innan tidningarna kommer ut kan betalande prenumeranter ta del av uppdateringar och ett kortreferat (se ovan).

Aktiekurserna kan förändras under tiden mellan att vi skriver in slutkurserna dagen före tryck och tills prenumeranter tar del av informationen. Det kan vara både fördelaktigt och åt ofördelaktigt håll för köp respektive försäljningar. Skillnaden däremellan tenderar att jämna ut sig över tid.

För våra ordinarie aktieanalyser och uppföljningen under vinjetten Aktuella aktieråd anges datum och kurs då respektive text och tabell har gjorts.

Hur kortsiktiga/långsiktiga är era aktieanalyser?

Analysperspektivet i våra ordinarie aktieanalyser är 6-12 månader. Det är en rimlig tidsrymd för att den typ av förändringar i företagen som analyserna tar sikte på ska slå igenom i aktiekursen.

Kurserna förändras ofta fortare än så. I portföljen görs ofta omplaceringar efter kortare tid.

Eftersom Privata Affärer och Placeringsguiden har månadsutgivning kan våra analytiker inte ta sikte på dagsrörelser. För den typen av kortsiktig handel krävs en annan typ av analys som utgår mer från snabbt skiftande stämningar i aktiehandeln än vad som händer i börsföretagen.

Vad betyder riktkurs?

Våra aktieanalyser ska mynna ut i ett värde som bedöms rimligt utifrån företagsanalys och börsklimat. Riktkursen kan justeras när ny information tillkommer från exempelvis företagens rapportering.

För att rekommendera en aktie vill vi i ursprungsanalysen kunna motivera en rimlig uppvärderingspotential på 10-15 procent eller mer inom vårt analysperspektiv på 6-12 månader.

En riktkurs är inte en garanti att aktien kommer att noteras till den nivån inom 6-12 månader. Förutsättningarna kan förändras. Riktkursen ska ge vägledning om vilken uppvärdering som våra analytiker med tillgänglig information anser rimlig.

Hur bedömer ni risknivån för aktier?

För att ge en grov indikation delar vi in aktierna i tre riskklasser: låg, medel och hög.

Indelningen utgår från företagets ekonomi, aktiens värdering relativt företagens vinster och kapital, bedömd osäkerhet i tillgänglig information, aktiekursens historiska stabilitet och likviditet i handeln med aktien.

Varför har portföljen ett jämförelseindex?

När börsen stiger är börsens vanliga index, som alltid består av 100 procent aktier, ett mått på hur väl portföljen lyckas hänga med.

När börsen faller är portföljens jämförelseindex, som alltid består av 30 procent räntefond, ett mer krävande mått på hur portföljen lyckas parera börsfallet.

En mindre andel kassa än 30 procent i portföljen speglar en mer positiv förväntan på börsen än en neutral position och vice versa.

Varför placeras inte allt kapital i aktier?

Portföljen kan periodvis ha större eller mindre andel av kapitalet i en räntefond, för att minska risken i börsklimat med ökad osäkerhet och för att ha möjlighet att köpa om kurserna faller.

En andel av kapitalet i kassa kan kompensera högre risktagande i enskilda aktier.

Placeringar i den börshandlade fonden Xact bear, som ökar i värde om börsindex faller, kan periodvis gardera portföljens aktieinnehav mot en bedömd ökad risk för generellt börsfall.

Målet är att nå hög avkastning relativt ett kontrollerat risktagande.

Varför har inte portföljen aktier i fler/färre bolag?

Portföljen är tänkt att vara en enkel modell som är lätt att överblicka. Många aktier ger bättre riskspridning, men är svårare att överblicka och ger mindre genomslag när enskilda aktier går bra.

Omkring tio till tolv aktier av olika slag ger mycket god riskspridningseffekt. Även fem till sex aktier som normalt inte rör sig alltför lika sänker risken avsevärt för att lyckas sämre än börsgenomsnittet på grund av att en enskild aktie faller kraftigt.

Hur hanterar ni courtage och skatteeffekter?

Portföljen är tänkt som en enkel modell och tar liksom börsindex inte hänsyn till courtage eller skatteeffekter som skiljer sig mellan placerare med olika förutsättningar.

Varför är det svårt att få exakt samma vikter som i portföljen?

Vikterna visar hur stor andel som en aktie och kassan utgör av det totala portföljkapitalet. De förändras när kurserna rör sig olika.

Vikterna ger en indikation på om vi i mixen har valt en större eller mindre andel för enskilda aktier och kassan. Vikterna är inte avsedda att tolkas och följas exakt.

Påverkas kurserna av att aktier rekommenderas?

Den dagliga handeln i börsens mest omsatta aktier är för omfattande för att kurserna normalt ska påverkas markant av en köp- eller säljrekommendation.

Möjligheten att kursen påverkas är större ju mindre omfattande handel som normalt sker i aktien. Det är svårt att skilja ut vad som kan bero på att ny information har tillförts, i vilken mån uppmärksamheten i sig har fått placerare att agera och i vilken mån kursförändringen förmodligen skulle ha skett ändå över tid.

I slutändan avgörs värdeutvecklingen främst av vad respektive företag levererar.

Hur lite/mycket kapital är lämpligt att placera på det sätt portföljen gör?

Har du en depå där du betalar courtage för varje köp och försäljning är det ofördelaktigt att handla med så små belopp att courtaget blir en orimligt hög kostnad i relation till en rimlig förväntan på avkastning.

Exempelvis Avanza och Nordnet erbjuder courtagefri handel för kunder med upp till ett visst kapital i depån.

Vi rekommenderar inte att placera i aktier med pengar som du kan bli tvungen att använda till annat och riskera att tvingas sälja aktierna vid en tidpunkt som är ofördelaktig.

Portföljen ger inte en fullgod riskspridning mellan olika tillgångsslag, olika länders finansmarknader och olika förvaltningsstrategier. Portföljens utveckling påverkas främst av den svenska aktiemarknaden, våra val av fördelning mellan aktier och kassa samt våra val av enskilda aktier

Är det bäst att köpa alla aktier på en gång eller i omgångar om man vill börja placera på det sätt portföljen gör?

En vanlig metod för att minska risken för olycklig tajmning är att sprida köp och försäljningar över tiden. Det sker med fortlöpande omplaceringar i portföljen.

Är du osäker rekommenderar vi att pröva dig fram med en mindre del av det kapital som du avsatt för olika placeringar i den svenska/nordiska aktiemarknaden.

Varför gör portföljen inte dagliga omplaceringar?

Bland våra placeringsskribenter finns en bred samlad erfarenhet från professionell analys och förvaltning. För att erbjuda exempelvis en realtidstjänst eller åta sig förvaltning på ett seriöst sätt krävs en större resursinsats som vi måste finansiera.

Vi vill göra vårt bästa för att möta olika önskemål från våra läsare med de resurser vi har idag främst via prenumerationsintäkter och annonsförsäljning. Vårt redaktionella innehåll utvecklas i digitala kanaler, tidningarna och event och kan framöver innebära fler tjänster som våra läsare efterfrågar.