Kategoriarkiv: SciBase

Stark tillväxt för SciBase – genomför emission

SciBase produktportfölj baseras på en innovation utvecklad vid Karolinska Institutet – en metod för att detektera hudsjukdomar och atypi i huden genom att undersöka hudförändringar. Metoden går ut på att skicka elektriska signaler genom huden som sedan analyseras av en AI-algoritm. På så sätt kan man se graden av atypi i huden och därmed upptäcka sjukdom.

Denna banbrytande metod – elektrisk impedansspektroskopi (EIS) ­– är plattformen från vilken alla SciBase applikationer utvecklats. Applikationerna bidrar till lösningar på brett utbredda samhällsproblem med olika allvarsgrad, från hudbarriärsrelaterade sjukdomar som atopiskt eksem och psoriasis till allergisjukdomar och hudcancer.

– Just kombinationen av vår kärnteknologi EIS och AI är ett unikt sätt att undersöka hudbarriärens struktur och funktion för att upptäcka sjukdom. Det skapar en möjlighet för kliniker att på bästa sätt kunna hjälpa sina patienter, säger Simon Grant, vd på SciBase och fortsätter:

Läs mer om SciBases applikationer

– Våra lösningar används av dermatologer och forskare världen över. Metoden är unik och ger kliniskt värdefull information som ingen annan metod kan ge. Med våra produkter går det att göra riskbedömning av flera sjukdomar snabbt och enkelt, allt utifrån samma plattform och grundteknologi, säger Simon Grant.

Både hudcancer och hudbarriärsrelaterade problem är snabbt växande i samhället. Därför krävs det nytänkande lösningar som kan möta problemen – och undvika att de uppstår från första början.

– Vår hudbarriär är central för många sjukdomar. Genom att undersöka hudbarriärens struktur kan dermatologer i ett tidigt stadie upptäcka och motverka sjukdom. Om vi med våra applikationer kan hjälpa till att hitta dessa patienter kan vi även, till exempel, förhindra barn från att överhuvudtaget utveckla allergier och astma, säger Simon Grant.

SciBase har många spännande samarbeten som visar på att omvärlden har fått upp ögonen för bolagets metodik och dess potential som klinisk produkt inom barriärrelaterade sjukdomar. Idag samarbetar bolaget inom atopiskt eksem med Johnson & Johnson Consumer Health för att utveckla en produkt för detektion av atopiskt dermatit hos spädbarn, med målet att kunna förutsäga vilka barn som kommer utveckla sjukdom. Bolaget har även spännande samarbeten med världsledande forskargrupper inom andra områden såsom att kunna förutsäga utbrott av eksem hos vuxna patienter och att ge dermatologer ett verktyg att kunna sätta in rätt behandling för sina patienter.

Läs mer om SciBases information till investerare

Nu genomför SciBase en företrädesemission

Bolaget är i kommersialiseringsfas, och expanderar, dels genom en accelererad marknadsexpansion, dels genom utvecklandet av nya, mycket lovande applikationer.

– Förra året var vårt stora genombrottsår. Vi växte med 53 procent, där marknaderna i Tyskland och USA varit drivande, säger Simon Grant.

SciBase har nu etablerat sig i USA och är inne i processen för att erhålla bred kostnadsersättning för metoden, där bolaget hittills fått ersättningsbeslut från Medicare i 2 regioner. Det är en formell process som måste genomföras för att få brett genomslag på marknaden.

– Det tar tid att få kostnadsersättning men är ett måste för att få acceptans och kunna expandera i USA. När en bredare bas av kostnadsersättning har erhållits finns potential för en accelererad marknadsutveckling. Att fokusera de möjligheter som finns genom expansion i USA och Tyskland och samtidigt utveckla nya applikationer inom området hudens barriärfunktion är SciBase väg framåt, säger Simon Grant

Läs mer om företrädesemissionen här

Om företrädesemissionen

Emissionsbelopp: Cirka 79,6 MSEK
Teckningskurs: 1,55 SEK per aktie
Teckningsperiod: 7 mars 2023 – 21 mars 2023
Avstämningsdag: 3 mars 2023

Villkor: För varje befintlig aktie som innehas per avstämningsdagen erhålls i Företrädesemissionen nio teckningsrätter. Tolv teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i SciBase kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjordes den 2 mars 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på www.scibase.com.

Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.

Detta är en annons från SciBase och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.