Alla inlägg av Atlant Fonder

”En avkastning vi inte har sett på många år”

– Idag är räntenivåerna på företagsobligationsmarknaden på nivåer vi inte har sett på många år, efter ett turbulent år där många företagsobligationer tappat kraftigt i värde. Till skillnad från en aktie, som kan gå från en kurs på 100 till 50 och stå där för evigt, är företagsobligationer bara marknadsnoterade lån till bolag och så länge bolagen inte går i konkurs så får man i regel tillbaka kurs 100. Detta innebär att företagsobligationer generellt är mer attraktiva som investering efter turbulenta marknader där priset på obligationerna gått ner kraftigt, förklarar Taner Pikdöken.

För att minimera risken för permanenta kapitalförluster diversifierar Atlant sina företagsobligationer.

– Det kritiska i företagsobligationsförvaltning är att försöka hålla konkursgraden så låg som möjligt och vi anser att detta görs bäst genom att hålla portföljer som är diversifierade över både sektor, land och bolag. Kombinerar man detta med räntenivåer på mellan 8-12 procent om året så får man en portfölj som blir väldigt robust och kan hantera eventuella konkurser i portföljen, säger Taner Pikdöken.

Eftersom en obligation är ett lån till ett bolag, med ett bestämt pris och datum, så är den stora risken för en förvaltare att – under en volatil period – behöva sälja lånet till en underkurs. För Atlant Fonder betyder sådana perioder snarare köpläge.

– Avkastningen i en obligation drivs dels av räntan som bolaget betalar, men också av att priset på obligationen rör sig från ett pris till förfallopriset 100. Så det är två olika element som bidrar till avkastning. Denna dynamik innebär stora möjligheter för de fonder som slipper vara forcerade säljare i turbulenta marknader och istället kan vara köpare av obligationer som handlar till priser långt under kurs 100. 

Atlant Fonder har flera fonder i riskklass 3 (av 7) med fokus på att skapa en stabil avkastning och en hög andel positiva avkastningsmånader. Det allra tryggaste alternativet är Atlant Stability, som har en bred exponering mot företagsobligationer – med fokus på stora, mestadels nordiska bolag av högre kreditvärdighet. Ett annat alternativ är Atlant Högräntefond, med ungefär samma profil som Atlant Stability, men som fokuserar lite mer på bolag som befinner sig lite längre ner på kreditskalan.

– Jag skulle rekommendera dessa fonder till alla som vill ha ett tryggare alternativ i portföljen, för att balansera till exempel aktieinvesteringar, avslutar Taner Pikdöken.

Läs mer om Atlants olika räntefonder här.

Av: Atlant Fonder

Detta är en annons från Atlant Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Hög tid att inflationsskydda ditt kapital

Inflationsspöket har tittat fram igen och vi har den högsta inflationen på 30-40 år. Stigande energipriser, matpriser, komponentbrist och flaskhalsar i leveranskedjor eldar på inflationen. Även om inflationstoppen kanske är nådd får man ändå räkna med en fortsatt hög inflation de närmaste 18-24 månaderna. Ett sparande på bankkonto eller i räntefonder ger inte tillräckligt med inflationsskydd. Om du har en miljon idag så är den miljonen sett till köpkraft värd någonstans kring 900 000 kr om två – tre år. 

Var ska kapitalet placeras? 

Korta och långa räntefonder ger knappt någon avkastning. Osäkerheten kring börsens utveckling är stor och även om den har fallit kraftigt i år kan risken för ytterligare börsnedgångar inte uteslutas. Ett intressant alternativ är däremot Atlant Opportunity – en absolutavkastande och marknadsneutral alternativ fond som har som mål att skapa en positiv avkastning oavsett börsutvecklingen. Atlant Opportunity har de senaste fem åren (2017-2021) gett en avkastning på cirka 30 procent vilket motsvarar en överavkastning på mer än det dubbla, jämfört med snittet för den nordiska företagsobligationsmarknaden som ligger på cirka 14 procent.  

Köpare när andra är säljare

– Turbulenta perioder är utmärkta tillfällen att skapa meravkastning i fonden. Det tydligaste exemplet på detta är 2018, när i stort sett alla tillgångsslag gav en negativ avkastning – då gick Atlant Opportunity upp med 5,2 procent, säger förvaltaren Taner Pikdöken. 

Under våren 2020 var det enorma utflöden från företagsobligationsfonder och de fonderna gav det året en låg avkastning. 

– Under samma period lyckades Opportunity kapitalisera på marknadsturbulensen och gick upp med 5,9 procent. Opportunity har alltid en stor kassa för att vi ska kunna vara köpare när andra är stressade säljare, fortsätter Taner Pikdöken.

Det rådande läget i världen har ökat osäkerheten och i år har vi sett stora nedgångar på företagsobligationsmarknaden i Europa och USA, även i Sverige har nedgången tilltagit den senaste tiden. 

– Det ger oss fina köptillfällen och förräntningstakten i Opportunity är nu högre än fondens långsiktiga, årliga avkastningsmål, säger Taner Pikdöken.   

Stabil avkastning

Basen i Atlant Opportunity är investeringar i företagsobligationer. Det som även bidrar till överkastningen mot företagsobligationsfonder är att fonden har en liten andel aktier samt använder skyddsinstrument för att parera börsnedgångar och räntehöjningar.  

– Förutom att Atlant Opportunity kan ge ett bra inflationsskydd så kan den totala risken i sparportföljen bli lägre och avkastningen bli mer stabil oavsett marknadsutvecklingen. Opportunity har – till låg risk – gett en årlig, marknadsneutral snittavkastning på 5,7 procent under 2016-2021, framhåller Taner Pikdöken.

Läs mer på atlantfonder.se

Av: Atlant Fonder

Detta är en annons från Atlant Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

atlant-2

Investera i den gröna omställningen

Hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga för investerare, inte minst för att tillvarata de stora investeringsmöjligheterna som den rådande gröna omställningen just nu genererar. Atlant Green Tech Metals är en aktivt förvaltad global aktiefond inom hållbarhetssektorn och har särskilt fokus mot leverantörer av hållbart framställda metaller, mineraler och andra material från primära och sekundära källor. Ett lika stort fokus har aktiefonden mot industrin för hållbar energiframställning, energilagring och elektrifiering.

För att uppnå det globala målet Net Zero 2050 krävs en omfattande omställning från fossila bränslen vilket förutsätter hållbara källor av gröna metaller med hänsyn till hela deras livscykel. EU har tagit täten och satt som mål att senast 2030 minska växtgasutsläppen med minst 55 procent. Enligt en rapport från International Energy Agency, IEA, kommer andelen förnyelsebar energi att öka från 27 procent 2019 till 60 procent 2030. Efterfrågan på elbilar, som kräver en större andel gröna metaller, kommer också att öka, med 18 gånger. Därför väljer Atlant Green Tech Metals att investera i bolag inom sektorn som förväntas växa under lång tid framöver. Särskilt fokus läggs mot bolag som är verksamma i leverantörsleden mot Europa och Nordamerika. Fonden investerar endast i bolag vars verksamhet bedrivs i linje med de höga hållbarhetskrav som ställs av EU.

– Tidigare har man till stor del förlitat sig på Asien som har varit dominerande på batteriteknik men även inom materialförädling i stort. Men detta vänder nu eftersom det inte är en hållbar lösning, vare sig när det gäller transporter eller när det kommer till kontrollen över hela leverantörskedjan. Vi vill se till att alla delar sker hållbart utifrån de europeiska hållbarhetskraven, säger Mattias Gromark som är förvaltare av fonden.

USA och Europa väger också in den strategiska aspekten eftersom de insett att beroendet av Asien har blivit för stort, särskilt sedan USA:s och Kinas handelskrig och den efterföljande pandemin. En högre grad av självförsörjning kommer därmed att gå hand-i-hand med energiomställningen. Vinterns energikris och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har bara förstärkt bilden av att vi måste öka vårt oberoende.

– Vi går från globalisering mot regionalisering. Det här är en spännande och enorm tillväxtmarknad som kommer att vara aktuell under lång tid framöver, säger Michael Ekelund, vd Atlantfonder. 

Fonden har sedan omställningen till den nya placeringsinriktningen den 1 oktober avkastat +12,6 procent att jämföra mot Stockholmsbörsens breda index som var -6,6 procent. (per 29 april). 

Läs mer på atlantfonder.se

Atlant Fonder