Alla inlägg av Phoenix BioPower

Förnybar energi – vid alla behov

Biokraft och bioenergi står inför en förändring. För att möta klimatavtalets mål på 1,5 grader måste 1000 terawattimmar förnybar el tillföras elsystemet – varje år! Att ersätta kol och naturgas enbart med väderberoende elproduktion har inte fungerat som tänkt, och resulterat i rekordhöga elpriser, redan innan kriget i Ukraina. Produktionen behöver planeras i större omfattning, vilket är precis det BTC-tekniken möjliggör. 

– För Phoenix BioPower innebär situationen en möjlighet att snabbare kommersialisera vår teknik och avser därför accelerera vår utveckling ytterligare, förklarar Henrik Båge, VD för Phoenix BioPower.

Phoenix BioPowers BTC-teknik (Biomass Fired TopCycle) levererar planerbar el. Som teknikutvecklare inom förnybar energi, tillgängliggör bolaget biokraftteknik som är både mer lönsam och effektivare än dagens teknik. BTC utgår från principen att integrera förgasning med en högeffektiv gasturbinteknik. Det ger en högeffektiv biokraftanläggning för produktion av el tillsammans med fjärrvärme eller negativa koldioxidutsläpp. Phoenix BioPowers biokraftsteknik är ett radikalt skifte från den 200 år gamla teknik som används i dag och har potentialen att producera dubbelt så mycket elektricitet – från samma mängd bränsle. 

Läs mer om hur BTC-tekniken fungerar här!

En hållbar utveckling

I IPCC:s senaste rapporter framgår att det inte kommer räcka att bara minska utsläppen av koldioxid för att nå klimatmålen. Det behövs teknik som aktivt kan ta bort den koldioxid vi redan har släppt ut och som också kan tillämpas i omfattande skala. Med BTC-tekniken kan negativa utsläpp åstadkommas mycket mer kostnads- och energieffektivt än konventionell biokraft. Detta skapar negativa utsläpp och minskar mängden koldioxid i atmosfären – en nödvändighet för att motverka klimatkrisen.

BTC-tekniken är ren kraftvärmeteknik. Det innebär att både kraft och värme produceras samtidigt och bränslets energiinnehåll används till max. Dagens biokraft producerar däremot relativt lite el i relation till värme och blir därför beroende av intäkter från värmeproduktionen. Med sin höga effektivitet jämnas relationen ut i en BTC-anläggning, vilket gör att upp emot tre gånger så mycket el kan produceras från ett fjärrvärmenät. Sammankopplade med dagens fjärrvärmenät sker produktionen nära konsumtionen. Dessutom används restprodukter från skogen och jordbruket som bränsle, ett effektivt sätt att tillvarata och återvinna jordens resurser.

Phoenix Biopower Bild 2-red

Framtidens biokraft

Under 2022 utvecklas Phoenix BioPower ytterligare. Med en bred teknikplattform, med bas i en omfattande patentportfölj, är kommersialiseringen på god väg. Bolagets arbete med att utveckla och kommersialisera den tekniska plattformen globalt syftar till att börja uppföra en första kommersiell demonstrationsanläggning 2026/27 med driftsättning innan 2030.

Av: Phoenix BioPower

Detta är en annons från Phoenix BioPower och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Vill lösa elbristen – tar in minst 15 miljoner i nyemission

Debatten om elbrist i Sverige har belyst den problematik som vi står inför när hela samhället ska elektrifieras till förmån för att minska fossilberoendet – samtidigt som det råder oenighet om hur genomförandet ska gå till.

– Många politiker har börjat traska ner i kärnkraftsdiket igen, vilket är helt vansinnigt när det finns andra vägar att gå. Skulle det planeras för nya reaktorer i dag kan de driftsättas lagom till 2040. Så länge har företagen inte råd att vänta. Satsar man istället på teknologi som vår har vi en kommersiell, hållbar lösning på plats minst tio år innan dess, säger Henrik Båge, vd för Phoenix BioPower.

BTC möjliggör elproduktion helt utan koldioxidutsläpp

Phoenix BioPower har utvecklat en skalbar och kostnadseffektiv teknologi, Biomass Fired Top Cycle (BTC), som omvandlar biomassa till elenergi med noll koldioxidutsläpp – dubbelt så effektivt som traditionella metoder och med 40 procent lägre driftkostnader. Den planerbara tekniken är inte heller beroende av vädret likt solceller och vindkraftverk.

Tillsammans med EU och namnkunniga energiföretag i Europa bedriver Phoenix BioPower förstudier och utvecklingsprojekt för att vässa teknologin och dess komponenter. Företaget planerar att driftsätta en pilotanläggning 2024. Efter 2027 ska tekniken vara redo för kommersiell expansion i Norden och globalt.

För att kunna springa längre och snabbare genomför Phoenix BioPower mellan den 8 och 22 mars en nyemission om cirka 15 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare. Vid fullt utnyttjande av överteckningsoptionen tillförs bolaget ytterligare 8,5 miljoner.

Läs mer om villkoren för Phoenix BioPowers nyemission här.

Målet: BTC ska bli den dominerande tekniken för biokraft

– Syftet med den här nyemissionen är att vi ska kunna fortsätta följa vår utvecklingsplan, där vi närmast i tid ska fokusera på projekt inom förgasningsteknik, förbränningsteknik och koldioxiduppfångning, CCS. Tillgången till mer kapital samt partners som är villiga att bedriva utvecklingen framåt tillsammans med oss är helt avgörande, säger Henrik Båge.

Den globala marknaden för biokraft beräknas till över 540 miljarder kronor per år, utan att räkna in den disruptiva effekten av BTC. Phoenix BioPower har som målsättning att BTC ska bli den dominerande tekniken för biokraft.

– De senaste tre åren har det skett en fantastisk attitydförändring. När vi började utveckla den här teknologin var det sol, vind och vatten som gällde. Men även om vindkraften tredubblas från dagens nivå räcker det fortfarande inte till. Jag menar inte att vår teknik är hela svaret på frågan, men vi kan absolut vara en del i helhetslösningen, säger Henrik Båge.

Fakta om Phoenix BioPower  

Phoenix BioPower utvecklar en teknik som producerar förnybar el från biomassa. Bolaget lutar sig mot en gedigen patentportfölj och har nu tagit sikte mot kommersialisering och börsnotering tidigast 2022.

Av: Phoenix BioPower

Detta är en annons från Phoenix BioPower och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.