Alla inlägg av SPP Fonder

Fonden som spänner musklerna i börsnedgången

SPP Aktiefond Stabil har genom att systematiskt investera i kvalitetsbolag med lägre volatilitet och högre direktavkastning än marknaden lyckats relativt väl i den nedgång som präglat börser världen över under 2022. I början på maj hade fonden stigit med cirka tre procent sedan årets början. 

Rotation gynnar defensiva aktier

Enligt förvaltaren Geir Magne Bøe är det helt i linje med hur fonden ska bete sig när det sker en rotation från tillväxt till mer defensiva bolag.

– Vi har sett ett stort skifte i marknaden under 2022. I takt med att oro för stigande inflation och räntor tagit fart har bolag med hög utdelning, starka kassaflöden, hög likviditet och lägre svängningar än marknaden premierats framför tillväxtbolag. Det är just sådana bolag som fonden investerar i. Vi vill utnyttja den så kallade lågvolatilitetspremien i marknaden. Det är en faktor som visat på stark relativ avkastning historiskt.

För att nå önskad exponering till defensiva bolag tenderar fonden att ha en övervikt mot vissa sektorer, samtidigt som man har en mer koncentrerad portfölj än breda index.

– Vi har i dagsläget en övervikt mot konsumentbolag inom stapelvaror och hälsovård jämfört med fondens jämförelseindex MSCI World. Det har gynnat avkastningen under året. Samtidigt tenderar vi att ha en större exponering mot stabila bolag inom tekniksektorn, såsom exempelvis telekombolag. Fonden har vanligtvis runt 120 bolag, vilket är betydligt mindre än de över 1500 som finns i index, säger Geir Magne Bøe.

Om faktorförvaltning

Sorterar ut fossila bolag

Att fonden följer SPP Fonders hållbarhetskriterier gör också att bolag inom exempelvis fossila bränslen sorteras ut, vilket hade en negativ påverkan på fonden när Rysslands invasion av Ukraina dominerade rubrikerna i mars och oljepriset rusade. Men under april har fonden presterat mycket starkt, såväl i absoluta termer som relativt index.

– Det faktum att vi inte investerar i oljebolag har tyngt den relativa avkastningen under året, samtidigt har fondens investeringar inom förnybar energi utvecklats väl. Under april har fonden gynnats av en relativ undervikt mot IT-sektorn samt mot bolag som missgynnas av stigande inflation inom konsumentsektorn. Vi ser fortsatt att riskviljan i marknaden är låg, vilket brukar gynna vår investeringsstrategi.

Vår metod

Ett intressant alternativ i oroliga marknader

Framåt tycker Geir Magne Bøe att förutsättningarna för fonden ser intressanta ut.

– För den som vill ha en exponering mot hållbara globala aktier, men föredrar stabila bolag framför högt värderade tillväxtbolag, så är SPP Aktiefond Stabil ett intressant alternativ. Vi tror att investerares preferens för defensiva bolag framför tillväxtbolag kommer bestå ett bra tag till, särskilt mot bakgrund av stigande räntor och geopolitisk oro. I den miljön förväntas fonden prestera väl.

Kort om SPP Aktiefond Stabil

SPP Aktiefond Stabil är en global aktiefond som i sina placeringar söker att ge mindre kurssvängningar än marknaden fonden investerar på. Fonden eftersträvar att ha en bra spridning mellan branscher/regioner. Fonden investerar i ca 80-150 bolag, som tillsammans förväntas ge en stabil riskjusterad avkastning. För att välja ut de mest attraktiva företagen används en kvantitativ modell. Fonden följer SPP Fonders standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att den avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Fonden har en årlig avgift på 0,71 procent.

SPP Aktiefond Stabil har sedan start (2013-10-08—2022-03-31) avkastat 153,30% och under samma period har fondens jämförelseindex avkastat 236,36%. Avkastning i svenska kronor, utan hänsyn tagen till inflation. Fondens jämförelseindex är MSCI World index (net return). 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet.SPP Fonder kommer den 7 juni  till Storebrand Fonder. SPP Aktiefond Stabil kommer ändra namn till Storebrand Global Low Volatility.

Globalfonden som stått stark i börsturbulensen

Rysslands invasion av Ukraina har skapat ett spänt geopolitiskt läge och legat som en våt filt över världens börser under inledningen av 2022. Men händelseutvecklingen har även lett till ett ökat fokus på bolag inom förnybar energi.

– Bolag inom förnybart ses som centrala för att Europa och världen ska kunna göra sig mindre beroende av olja och naturgas. Den hemska utvecklingen i Ukraina har satt den frågan på sin spets och kommer sannolikt snabba på utbyggnaden av förnybar energi i Europa, förklarar Philip Ripman som förvaltar SPP Global Solutions.

Hållbar förvaltning har lönat sig

SPP Global Solutions placerar i aktier världen över med ett uttalat fokus på hållbarhet. Det manifesteras i fondens fyra tematiska investeringsområden; förnybar energi, smarta städer, cirkulär ekonomi och inkluderande samhällen.

Enligt Philip Ripman är det inom förnybar energi och smarta städer som fonden har sett de största positiva bidragen under årets inledning.

– Det har varit ett stort intresse kring bolag inom sol- och vindenergi samt energilagring. Bland de innehav vi har i fonden har Solaredge, Enphase Energy och Prysmian utvecklats starkt. Det är bolag aktiva inom olika delar av den förnybara energileveransen, säger Philip Ripman.

Läs mer om vår metod för hållbara investeringar

Cybersäkerhet i fokus

Utöver förnybar energi har fondens investeringar i cybersäkerhetsbolag som Crowdstrike och Palo Alto Networks haft en god utveckling.

– Frågan är ju högaktuell med tanke på att cyberattacker är en central del i Rysslands krigföring. Att ha ett väl fungerande skydd mot cyberattacker kommer ligga högt på dagordningen hos många stater och företag framöver. Det kommer gynna bolag inom cybersäkerhet under många år, säger Ripman.

Återvinning – en framtidssektor

Philip och teamet bakom SPP Global Solutions utvärderar kontinuerligt de investeringsteman som ligger till grund för fondens strategi. Den senaste tidens omvärldsutveckling har inte inneburit att fonden gjort några större justeringar, däremot förklarar fondförvaltaren Sunniva Bratt Slette att ett nytt investeringstema precis lagts till.

– Vi har adderat återvinning av metall och batterier som ett tema i fonden. Det är ett lite mer defensivt segment som ger stabiliserande egenskaper till portföljen, och som vi har haft på radarn länge. 

– Återvinning av metaller och batterier är en viktig del av temat cirkulär ekonomi, och är ett segment som blir allt viktigare i framtiden, särskilt i takt med att krav och regleringar från EU ökar. Metaller är värdefullt i sig självt, och ju mer man återvinner desto mindre nytt behöver man utvinna, avslutar förvaltaren.

Kort om SPP Global Solutions
SPP Global Solutions är en fossilfri global aktiefond som investerar i lösningsbolag med tjänster, produkter eller teknik som enligt SPP Fonders bedömning bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle i linje med FNs Globala Hållbarhetsmål. Fonden har en årlig förvaltningsavgift på 0,76 procent.

SPP Global Solutions har de senaste fem åren (2017-03-01– 2022-02-28) avkastat 95,64% och under samma period har fondens jämförelseindex avkastat 80,07%. Avkastning i svenska kronor, utan hänsyn tagen till inflation. Fondens jämförelseindex är MSCI All Countries index (net return). 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagens förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet. SPP Fonder kommer i slutet av Q2 byta namn till Storebrand Fonder.

Detta är en annons från SPP Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Populära USA-fondens framgångsrecept – hållbart och indexnära

SPP Aktiefond USA är en av de mest ägda fonderna i Sverige med ett förvaltat kapital på över 40 miljarder kronor. Fonden förvaltas av Andreas Poole och har som uttalad strategi att följa ett index som speglar den amerikanska aktiemarknaden.

– Fonden följer indexet MSCI USA och ger därmed en bred exponering mot världens största ekonomi. Samtidigt undviker den bolag som vi anser inte håller måttet vad gäller hållbarhet. Det innebär att vi exkluderar cirka 100 av de cirka 650 bolag som ingår i det underliggande indexet, förklarar Andreas Poole.

Hållbarhet i fokus

För att sortera ut vad fonden anser vara ohållbara bolag görs en normbaserad och produktbaserad exkludering. Den normbaserad exkluderingen sorterar bort bolag som bryter mot mänskliga rättigheter och orsakar klimat- och miljöskador. Den produktbaserade exkluderingen tar bort bolag med verksamhet inom exempelvis vapen, alkohol och tobak samt bolag inom fossila bränslen.

– Vi är övertygade om att hållbara bolag kommer överprestera de som inte tar hållbarhetsfrågan på allvar, därför har vi valt att ha en indexnära fond som aktivt väljer bort vad vi bedömer vara icke-hållbara bolag och ersätter dem med bolag som har en betydligt starkare hållbarhetsprofil. Det har gynnat fondens relativa avkastning och kommer sannolikt fortsätta göra det, säger Andreas Poole.

Exkluderingen efterföljs av en portföljoptimering som säkerställer att fonden följer dess underliggande index med minsta möjliga avvikelse – det som på branschspråk kallas för tracking error.

– När vi exkluderar bolag som inte lever upp till våra hållbarhetskrav men som ingår i indexet innebär det per definition att vi får avvikelser. Men vi hanterar det genom en portföljoptimering där bolag som tas bort ersätts med bolag med en snarlik riskprofil, säger Andreas Poole.

Teknikbolag bland största innehav

Bland fondens största positioner märks en rad teknikjättar som Apple, Microsoft, Amazon och Alphabet, men Poole betonar att fonden är väl diversifierad över bolag och sektorer, vilket delvis förklarar varför fonden hittills klarat året bra relativt börsen som helhet.

– Fonden ska ge en bred exponering mot amerikanska aktier, vilket gör att vikter i individuella bolag blir högst begränsade. När marknaden faller brett kommer naturligtvis fonden följa med, men sprider man risker över sektorer och bolag så är sannolikheten större att klara sig relativt bra.

Poole menar också att det faktum att fonden har exponering i dollar gör att nedgångar kan pareras under perioder av låg riskvilja, vilka brukar sammanfalla med en starkare dollar.

 – I perioder av stor geopolitisk oro, som den vi ser nu, brukar dollarn stärkas. Det översätts i vårt fall i en positiv påverkan på fondens värdeutveckling. På så sätt fungerar dollarexponeringen lite som ett skydd, även om det inte är en perfekt hedge. Dollarexponeringen har gynnat oss under året, konstaterar Poole.

Effektiv byggkloss i en bredare portfölj

Andreas Poole tycker att man ska se SPP Aktiefond USA som en långsiktig och kostnadseffektiv byggkloss i en bredare portfölj och anser att den amerikanska marknaden passar fondens investeringsstrategi som hand i handske.

– För det första är den amerikanska marknaden väldigt välanalyserad, vilket gör att det är svårt att skapa överavkastning genom aktiv förvaltning. Då är det bättre att passivt följa den breda marknaden med en indexnära strategi. Marknaden präglas också av hög likviditet och låga avgifter, vilket minskar transaktionskostnaderna.

– Tror man att de stora amerikanska bolagen även i framtiden kommer vara en viktig tillväxtmotor för världsekonomin och att hållbara bolag kommer driva den tillväxten framåt, då erbjuder SPP Aktiefond USA en väldigt effektiv exponering, avslutar Andreas Poole.

Av: SPP Fonder

Detta är en annons från SPP Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet. SPP Fonder planerar att i slutet av Q2 byta namn till Storebrand Fonder.

Så inkluderar SPP Fonder sociala aspekter i hållbara investeringar

Hållbara investeringar ses ofta i ljuset av en diskussion om bolags påverkan på miljö och klimat, samt hur en effektiv bolagsstyrning och internkontroll ska minimera risker kopplade till mutor, korruption och snedvridna ersättningar till ledande befattningshavare. Den sociala aspekten har ofta fått stå tillbaka.

Social påverkan centralt för hållbar utveckling

Enligt Philip Ripman, som är ansvarig förvaltare för fonden SPP Global Solutions och som även är chef över Solutionsteamet som ligger bakom investeringsanalysen i fonden, är svårigheter att mäta social påverkan en förklaring till detta.

  Social påverkan är svårt att mäta. Det finns sällan data att luta sig tillbaka emot när man ska utvärdera hur ett bolags produkter eller tjänster bidragit till ett mer inkluderande och jämlikt samhälle till exempel. Men de här frågorna kommer vara helt centrala för samhällets utveckling framåt, säger Philip Ripman och fortsätter:

 I FN:s mål för hållbar utveckling finns en rad punkter som lyfter fram just de sociala aspekterna, och vårt mål i förvaltningen är att hitta bolag kan bidra till dessa på ett mer övergripande plan. Det handlar exempelvis om att se till hur en trend som digitalisering kan skapa förutsättningar för ett mer inkluderande samhälle.

Jämlika möjligheter i fokus

I fonden SPP Global Solutions investeras i fyra teman som på olika sätt kopplar till hållbarhet. Inom temat ”equal opportunities” eller jämlika möjligheter fokuserar fondens investeringsteam på sociala aspekter och mer specifikt på hur digitalisering leder till ett mer inkluderande samhälle, samt vilka bolag man anser är, och kommer vara, vinnare på denna trend. Ellen Grieg Andersen är analytiker inom Solutionsteamet med ett särskilt fokus på just dessa frågor.

Läs mer om SPP Global Solutions här  

 Vi lever idag i ett samhälle med ett stort digitalt utanförskap. Fyra miljarder människor saknar tillgång till internet, vilket leder till att de inte får tillgång till finansiella tjänster, som i sin tur gör att de inte kan få fullgod hälsovård. 480 miljoner människor som redan är online via mobil lever idag utan tillgång till ett bankkonto. Ungefär halva jordens befolkning saknar tillgång till grundläggande sjukvård. Det är en enorm utmaning för framtiden, förklarar Ellen Grieg Andersen.

Ellen
Ellen Grieg Andersen

Bland bolag som fonden investerar i märks den sydafrikanska telekomoperatören Vodacom.

 Det är ett bolag som vi tydligt ser bidrar till den digitala och finansiella inkluderingen. Vodacom har idag över 55 miljoner kunder och täcker över 32 länder i Afrika med sina nätverk. Bolaget har dessutom en mobil finansiell tjänst, Mpesa, som erbjuder överföringar av pengar, betalningar och mikrofinansiering. De bidrar till de hållbara utvecklingsmålen på flera plan, säger Philip Ripman.

Framöver tror både Philip och Ellen att den sociala aspekten i hållbara investeringar kommer få ett allt större fokus, inte minst mot bakgrund av den pågående pandemin.

 Pandemin visar tydligt på den skörhet som finns i att möta en global hälsoutmaning. Och understryker de ojämlikheter som finns mellan samhällen i termer av välfärd, jämställdhet och tillgång till sjukvård. För att möta dessa utmaningar i framtiden kommer det krävas stora investeringar. Det skapar intressanta möjligheter för oss som hållbara förvaltare.

Se fler artiklar om Spotlight Solutions här

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet.

Av: SPP Fonder

Detta är en annons från SPP Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

SPP Fonders gröna giv – letar bolag som gör skillnad för framtiden

– Det finns tydligt uppsatta politiska klimatmål. När dessa nu ska omsättas i praktiken går det att hitta många intressanta investeringscase, säger Sunniva Bratt Slette, som är fondförvaltare inom Solutionsteamet, som bland annat förvaltar SPP Global Solutions.

Enligt Sunniva Bratt Slette har stora globala politiska initiativ som Parisavtalet, FN:s hållbarhetsmål och det nyligen genomförda COP26 klimatmötet, satt klimatfrågan i fokus på allvar och framförallt stipulerat en tidsplan för när uppsatta klimatmål måste vara uppnådda.

– Inför COP-konferensen har EU gjort sina långsiktiga klimatmål, inklusive att unionen ska uppnå klimatneutralitet senast år 2050, rättsligt bindande. Det innebär att ord måste göras till handling. Och det på väldigt kort tid. Det spelar i händerna på bolag med hållbara lösningar på dagens klimatutmaningar, säger Sunniva Bratt Slette.  

Fokus på förnyelsebart, stadssmart och cirkulärt

SPP Global Solutions är fonden som investerar 100 procent i solutionsbolag, det vi kallar lösningsbolag. Lösningsbolag menar vi är bolag som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle och på ett tydligt sätt bidrar till FN:s Globala Hållbarhetsmål. För att fånga de investeringsmöjligheter som den gröna omställningen innebär har Solutionsteam fokuserat sin förvaltning på teman inom bland annat förnyelsebar energi, smarta städer och cirkulär ekonomi. 

Inom förnyelsebar energi investeras i alternativa energikällor som sol och vind samt infrastruktur som på ett mer klimatsmart sätt optimerar energiförsörjning. 

– Kärnan i en grön omställning ligger i just att hitta alternativ till det fossila. Som förvaltare letar vi bolag som kan tillhandahålla och distribuera den energin på ett effektivt sätt. Förnyelsebar energi och nollutsläppsteknologi måste växa om vi ska nå uppsatta mål, säger Philip Ripman fondförvaltare av SPP Global Solutions och som även är chef över Solutionsteamet.  

Philip Ripman nämner norska Scatec som ett exempel på bolag som finns i SPP Global Solutions.

– Scatec är en norsk solenergiproducent. Bolaget utvecklar, tillverkar och förvaltar solcellsanläggningar och energilagringsenheter för förnyelsebar energi. Det är ett bolag som ligger helt rätt i sitt produkt- och tjänsteutbud när samhället letar fossila alternativ, förklarar Philip.

SPP Global Solutions 

När det gäller smarta städer läggs fokus på bolag inom vattenhantering, stadsplanering och mikromobilitet. Medan det inom temat cirkulär ekonomi investeras i bolag som är verksamma inom återvinning och eko-designade produkter.

– Klimatanpassningar är underkommunicerat i miljöfrågan. Det kommer behövas stora insatser för att göra våra städer smartare och mer hållbara. Städer representerar på många sätt ett stort problem på grund av höga utsläpp, resurs- och energiförbruk, men de är också en nyckel till lösningar som kan säkerställa att vi får en hållbar utveckling. Därför investerar vi i bolag som bidrar till att hållbara städer byggs och upprätthålls, säger Sunniva.

Spotlight – artiklar om kring Solutions

Hållbarhet – en långsiktig investering

Förvaltarna betonar att de har ett långsiktigt perspektiv när de investerar i de bolag som ska hitta lösningar på dagens globala klimatfrågor.

– Det gäller att ha ett långsiktigt perspektiv. Att ställa om till en mer hållbar värld tar tid, men så länge de politiska initiativen finns där så kommer de bolag som vi identifierat som intressanta inom respektive tema att gynnas kraftigt, säger Philip Ripman och fortsätter:

– Vi är övertygade om att hållbarhetstrenden kommer skapa strukturellt högre efterfrågan inom många olika områden och att de bolag som ligger i framkant på denna trend därmed kommer vara bra investeringar. Kan man se bortom kortsiktiga marknadsrörelser och hitta bolag med en diversifierad produktportfölj som genererar positiva kassaflöden redan idag, så har man skapat goda förutsättningar för långsiktigt mycket bra investeringar. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet.

Av: SPP Fonder

Detta är en annons från SPP Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fondförvaltaren: så kan du skapa en effektiv sparportfölj för framtiden

– Indexnära förvaltning innebär att man försöker spegla marknaden genom att investera med ungefär samma bolagsvikter som ett underliggande index. I vårt fall investerar vi nära indexet men tillåter avvikelser som ett resultat av vår hållbarhetsanalys. Det gör att vi får större exponering mot bolag som gynnas av hållbarhetstrender. Fördelen med indexnära fonder är bland annat att avgiften blir lägre jämfört med aktivt förvaltade fonder, förklarar Andreas Poole.

PLUS-fonder ges större spelutrymme

SPP Aktiefond Sverige, SPP Sverige Plus och SPP Sverige Småbolag Plus är de indexnära, fossilfria Sverigefonder som Andreas Poole förvaltar idag. Gemensamt för fonderna är att de ska följa sina respektive referensindex, men att de tillåts avvika från indexen som ett resultat av förvaltarens hållbarhetsanalys. PLUS-fonderna tillåts dessutom investera i bolag utanför den svenska börsen, med förbehållet att bolagens huvudverksamhet ska bidra till ett mer hållbart samhälle.

Läs mer om SPP:s PLUS-fonder

Bland bolag utanför Sverige som de två PLUS-fonderna investerat i nämner Andreas Poole tre norska innehav; återvinningsbolaget Tomra, videokommunikationsbolaget Pexip och Aker Carbon Capture vars verksamhet fokuserar på att utveckla produkter som minskar koldioxidutsläpp.

– Aker Carbon Capture är ett bolag vi varit investerade i sedan börsintroduktionen i SPP Sverige Plus och som vi adderade till småbolagsfonden när den lanserades i oktober 2020. Den har varit ett starkt bidrag till portföljerna och visar på hur PLUS-fonderna har möjlighet att skapa avkastning genom sitt bredare mandat och uttalade fokus på hållbarhet, säger Andreas Poole.

Småbolagsfond med spets

SPP Sverige Småbolag Plus är det senaste tillskottet till SPP Fonders familj av indexnära Sverigefonder och tillåts som namnet antyder att investera i små- till medelstora bolag.

– Småbolagsfonden följer Carnegie Small Cap Index och kan till skillnad från SPP Sverige Plus ta in bolag av betydligt mindre storlek. Enligt vår definition ska ett småbolag inte ha ett börsvärde som överstiger en procent av börsens totala marknadsvärde. I övrigt följer småbolagsfonden samma hållbarhetsanalys och mandat som Sverige Plus, säger Andreas Poole.

Läs mer om SPP Sverige Småbolag Plus

För att komma åt mindre bolag på de nordiska börserna investerar SPP Sverige Småbolag Plus också i investmentbolag som i sin tur investerar i mindre bolag med hållbara produkter i fokus.

– Vi kan få exponering mot riktigt intressanta bolag som befinner sig i tidig tillväxtfas genom investeringar i noterade investmentbolag. Till exempel har fonden innehav i finska Loudspring som gör investeringar inom clean-tech, det vill säga bolag som utvecklar miljövänliga produkter. Här kan vi indirekt få exponering mot Nordens framtidsbolag inom hållbarhet. Det ger fonden extra spets, säger Andreas Poole.

– Att investera indexnära, hållbart och Nordiskt tror jag är en mycket bra strategi för framtiden. Hållbarhet kommer vara ett återkommande tema och skapa många börsvinnare. Och Norden kommer sannolikt leda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle”, avslutar förvaltaren.

Här hittar du fondernas hållbarhetskriterier

Om SPP Fonders PLUS-fonder

SPP Fonders PLUS-fonder är fossilfria, indexnära aktiefonder som huvudsakligen investerar i bolag noterade i Sverige. Fonderna har fokus på bolag med hög hållbarhet och kan även investera upp till 10 procent av fondens medel i nordiska bolag med koncentration på hållbara lösningar, såsom bolag inom förnybar energi.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet.

Av: SPP Fonder

Detta är en annons från SPP Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Lösningsbolag är framtiden för hållbara investeringar

Lösningsbolag är bolag vars produkter och tjänster aktivt bidrar till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling. De ska också bidra till att utnyttja jordens resurser på ett mer klimatvänligt sätt i linje med Parisavtalet. Dessa bolag finns i många branscher och förväntas ge hög avkastning på sikt.

– För att klara de utmaningar vi står inför och för att snabbare komma framåt krävs investeringar i bolag som har produkter och tjänster med lösningar på sociala utmaningar och miljö- och klimatproblemen, säger Sunniva Bratt Slette, investeringsanalytiker i SPP Fonders Solutionsteam.

De mest hållbara bolagen

Sunniva Bratt Slette och hennes kollegor gör analyser för att hitta de mest hållbara bolagen som finns på marknaden. Lösningsbolagen sammanställs i en lösningsdatabas som kan användas av SPP Fonders aktiefonder. I dag finns det över 500 lösningsbolag i databasen. Av dem är 49 svenska.

SPP Fonder har en global aktiefond, SPP Global Solutions, som enbart består av lösningsbolag. Det kan vara stora bolag som har fördel av storlek och resurser och som får stor effekt med sitt hållbarhetsarbete eller mindre bolag med spännande produkter och tjänster. Fonden har funnits sedan 2012 och under 2020 hade SPP Global Solutions en avkastning på 20,76 % och fondens jämförelseindex en avkastning på 1,99 %*.

– Med tanke på fondens långa track record är den unik på marknaden, säger Sunniva Bratt Slette. Under de senaste två åren har det kommit ett antal konkurrerande fonder som har en liknande strategi. Vi välkomnar konkurrensen. Den betyder att större mängder kapital allokeras i bolag som bidrar till en hållbar utveckling.

SPP Global Solutions investeringsstrategi är fokuserad på fyra identifierade trender på hållbarhetsområdet: 1. Klimat. 2. Hållbara städer. 3. Hållbar konsumtion. 4. Empowerment.

Hållbara städer

I dag bor mer än hälften av jordens befolkning i stadsområden. Städer täcker 2–3 procent av världens yta men står för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen.

– Städer representerar på många sätt ett stort problem, men de är också en nyckel till lösningar som kan säkerställa att vi får en hållbar utveckling. Därför ska vi investera i bolag som bidrar till att hållbara städer byggs och upprätthålls.

Empowerment syftar på bolag som möjliggör och säkerställer digital, finansiell och hälsorelaterad inkludering av alla grupper av medborgare.

– Fördelen för spararna med en sådan här fond är att deras kapital satsas i bolag som tar ansvar för att lösa stora samhällsproblem. De kan ta del i värdeskapandet i samhället och samtidigt ha bra samvete.

Enligt Sunniva Bratt Slette kan man förvänta sig en minst lika god eller en bättre avkastning med den här strategin än andra fondstrategier.

– Om fem år tror jag att vi inte kommer prata lika mycket om hållbara investeringar längre, för de kommer vara det normala. Det onormala kommer vara fonder som inte har en hållbar strategi.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På www.sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet.

*Fonden har de senaste fem åren (2016-01-31—2021-01-31) avkastat 133,92 % och under samma period har fondens jämförelseindex avkastat 83,47%. Avkastning i svenska kronor, utan hänsyn till inflation. Fondens jämförelseindex är MSCI World NTR, inklusive utdelningar.

Läs mer om SPP Fonder

Av: SPP Fonder

Detta är en annons från SPP Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.