Alla inlägg av Swedbank Robur

Stjärnförvaltaren ser framtidens möjligheter trots marknadens osäkerhet

Riskinformation: Historisk avkastning garanterar inte avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. Fonder med riskklass 6-7 kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på www.swedbankrobur.se.

Bakom hans filosofi ligger bland annat vikten av sunt förnuft och att ha en bra balans i portföljen.

– Jag tror att balans i portföljen, nyfikenhet, tålamod och ödmjukhet är viktiga egenskaper för att skapa värde på sikt. Sen handlar det även om att hitta de där bolagen som gör något annorlunda, men här undviker jag sektorer där det inte går att differentiera sig, säger Kristofer Barrett.

Innovation, utveckling och forskning är en central del i portföljen. Som tre bra exempel på bolag med den inriktningen nämner Kristofer Barrett NVIDIA, TSMC och Danaher.

-Jag har tidigare kallat NVIDIA för ett av världens coolaste bolag. Från att till en början ha varit pionjär inom 3D-datorgrafik i datorer, till att designa världens mest avancerade halvledare för AI-forskning. Bolaget har legat i framkant, mycket tack vare den visionäre grundaren och VD:n Jensen Huang. De bygger också ut sin plattform av mjukvarukopplingar för att utvidga möjliga användningsområden inom allt från hälsovård till digitala tvillingar.

– TSMC har blivit världsledare att faktiskt producera de halvledare som driver de mesta spännande tekniska prylarna, inte minst som leverantör till Apple och alla bolagen som driver molnet, vår moderna digitala värld.

– Danaher har med sin kapitalallokering skapat världsledande verksamheter inom hälsovård, diagnostik och miljö och vatten. Tre områden där innovation, operationell excellens och bolagets starka kultur ger bra förutsättningar till långsiktigt hållbart värdeskapande.

När det gäller den senaste tidens turbulens på marknaderna menar Kristofer Barrett att de volatila börskurserna också skapar möjligheter framåt.

– Att undvika olönsamma bolag med siktet inställt på tillväxt oavsett pris har bevisat sig vara en bra strategi. Olönsamma företag har fortsatt svårt att hitta en botten i aktiekurserna, medan beprövade teknikbolag även om de har fått se sina aktiekurser falla, varit motståndskraftiga när det gäller vinster. Marknadsvolatiliteten kommer sannolikt att fortsätta eftersom marknadsaktörer på kortare sikt sannolikt måste fortsätta att minska risken, vilket skapar långsiktiga möjligheter i kvalitetsbolag, säger Kristofer Barrett.

*På 10 år har fonden gett 379% i avkastning

Läs mer om Swedbank Roburs Globalfond.

Detta är en annons från Swedbank Robur och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fonden Climate Impact fyller ett år – hur har första året gått?

Riskinformation: Historisk avkastning garanterar inte avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. Fonder med riskklass 6-7 kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på: www.swedbankrobur.se.

Swedbank Robur Climate Impact är investerad i bolag från hela världen, inklusive tillväxtmarknader. Största enskilda marknad är USA som utgör cirka 40 procent av fonden. Fonden skiljer sig från traditionella globalfonder genom att den investerar en hel del i relativt små bolag som har spännande teknologi för till exempel klimatomställning. David Stenlund, förvaltare Swedbank Robur Climate Impact, kommenterar fondens första år.

Fonden lanserades i september 2021, hur har utvecklingen varit under första året?
2021 var ett tufft år för klimatrelaterade bolag men just när vi startade fonden så vände denna typ av bolag upp och fonden slutade 2021 med en uppgång på cirka 7 procent. I år har fonden fortsatt att gå starkt med en uppgång sedan årsskiftet på cirka 7 procent (per 15 augusti).

Fonden är i år en av de bästa – vad beror det på?
Klimatrelaterade bolag har gått starkt och den kanske viktigaste orsaken är Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det står klart att Europa behöver göra sig oberoende av rysk olja och gas och del av lösningen är kraftiga investeringar i vindkraft och solenergi. Detta har gynnat denna typ av bolag. Det finns dock flera förklaringar. Fonden är betydligt bredare än enbart vindkraft och solenergi och även bolag inom geotermisk energi, industriell automatisering, isoleringstillverkning och återvinning har bidragit positivt under året. Inom förnybar energi är det hela kedjan av bolag som har avkastat starkt, det vill säga både tillverkning av komponenter, tillverkning av vindkraftverk och solpaneler samt elframställning från förnybara källor.

Hur ser du på framtiden för klimatsektorn som fonden investerar i?
Det kommer att krävas stora investeringar i klimatlösningar världen över framöver, vilket vi såklart tror kommer att gynna klimatbolagen. Merparten av världens största ekonomier har satt löften om nettonollutsläpp och åtgärder behöver ske nu för att vi ska ha en chans att nå klimatmålen – något som blivit ännu tydligare efter sommarens värmebölja och torka runt om i Europa.

Vilka faktorer ser du påverkar sektorn?
Även om man alltid kan argumentera för att mer borde göras har världens politiker fått upp ögonen för klimatfrågan, vilket återspeglas i satsningar och subventioner för att främja förnybara lösningar. I Europa har satsningarna dessutom fått extra skjuts av EU:s planer på att fasa ut användandet av rysk olja och gas. Sedan är en trend – som jag tror att vi kommer få se mer av framöver – bolag som satsar på lösningar för att hantera effekterna av det förändrade klimatet, samtidigt som de verkar för att motverka klimatförändringarna. Denna typ av bolag har haft och kommer troligen fortsatt att ha kursrörelser med stora svängningar och det kommer inte att vara någon spikrak resa även om det långsiktigt visar sig gå starkt.

Swedbank Robur Climate Impact
Climate Impact är en aktivt förvaltad aktiefond med en kvantitativ förvaltningsmetod och investerar i fyra huvudområden; Alternativ Energi, Energieffektivitet, Gröna Byggnader och Övrig Miljöteknik. Fonden lanserades september 2021.

Läs mer på – Climate Impact A | Swedbank Robur | Allt om fonden (auxality.com)

Detta är en annons från Swedbank Robur och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Kriget katalysator för energifrågan

– Kriget är först och främst fruktansvärt och tragiskt. Det påverkar starkt både geopolitik, länder, sektorer, bolag och människor. Men det har också bidragit till att sätta ett förnyat och starkt fokus på energiomställningen, och med allt som händer är det centralt att inte tappa sitt långsiktiga fokus, säger Robert Slorach, förvaltare av Swedbank Robur Transition Energy.

Sett ur ett prestationsperspektiv blev invasionen således en positiv katalysator för sektorn, men hur ser det ut om man tittar framåt?  

– Den inledande effekten har redan nu bleknat något. Men även på längre sikt bör den senaste tidens händelser vara positiva för sektorn och stödja aktiekurserna över tid, särskilt som fortsatt höga priser på fossila bränslen förbättrar de förnybara energikällornas konkurrenskraft, säger Robert Slorach.  

Vilka faktorer ser du driver utvecklingen av sektorn framåt?

– Tidigare har sektorn drivits framåt av främst ekonomiska och klimatrelaterade faktorer. Men i och med den ryska invasionen av Ukraina har även säkerhet blivit en påverkansfaktor för utvecklingen framåt, och i detta sammanhang omfattar det både ett militärt och energiförsörjningsperspektiv.

Hur har kriget påverkat sektorn och den fond du förvaltar sett på kort sikt?

– Framför allt har det tillfört en ny känsla av brådska till behovet av att ställa om energisystemet bort från fossila bränslen. Eftersom Transition Energy redan långt tidigare var inriktad på energiomställningen, har det inte funnits något behov av att ändra fondens sammansättning. Den omedelbara effekten på fonden har hittills varit en positiv absolut och relativ utveckling jämfört med riktmärket, eftersom aktier som är exponerade för energiomställningen i många fall har överträffat den bredare marknaden, säger Robert Slorach.

Vad ser du kommer att påverka sektorn i det längre perspektivet?

– Huvudfrågan, som jag ser det, är att det kommer att ta för lång tid att öka den förnybara energiproducerande tillgångsbasen i Europa, och att vi därför måste förlita oss på fossila bränslen alltför länge. Det riskerar att driva inflationen och även upprätthålla EU:s beroende av rysk energi.

Varför går det så långsamt?

– En orsak till de långsamma framstegen kommer sannolikt att vara de långsamma tillståndsprocesserna. Idag kan till exempel ta 5-10 år att slutföra ett europeiskt vindkraftsprojekt. EU har nu prioriterat att förkorta godkännandeprocesserna, vilket är bra, men det riskerar att accentuera ett annat problem, så kallad NIMBY-ism*. Att medborgarna inte vill ha höga vindkraftsparker nära sina hem är naturligt och det måste finnas någon form av incitament för att få större acceptans från lokalsamhällena. Dessa kommer sannolikt att behöva ta formen av ekonomiska incitament, och sannolikt betydande sådana. Att inte få lokalt samtycke riskerar att stöta bort befolkningen i stort och skulle på längre sikt riskera energiomställningen, eller åtminstone på kort sikt bromsa den, säger Robert Slorach.

Läs mer om Swedbank Robur Transition Energy

* NIMBY-ism: En akronym för frasen ”not in my backyard” (inte på min bakgård). Termen används för att beskriva boendes opposition mot ett planerat byggnadsprojekt i deras närhet, fastän byggnadsprojektet kan anses behövas, men helst då någon annanstans.

Detta är en annons från Swedbank Robur och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fastighetsfond vinner Lipperpris

Swedbank Robur Fastighet förvaltas av Fredrik Mattsson och placerar huvudsakligen i fastighetsbolag runt om i världen. Fonden har fokus på bolag med god kassaflödesgenerering, gärna i en intressant nisch, och har en långsiktig investeringshorisont. Intressanta nischer inom fastighetssektorn med god tillväxt, som fonden är investerad i, är till exempel datacenters, telemaster och stadsnära logistikfastigheter.

-Jag är mycket glad och stolt över att vinna detta pris ännu en gång. Det visar på att min långsiktiga och fundamentalt drivna investeringsprocess levererar avkastning som är konkurrenskraftig även internationellt. Jag vill även rikta ett stort tack till fondens andelsägares för deras visade förtroende och lojalitet, säger Fredrik Mattsson.

Berätta om hur din förvaltarstil?
– Min investeringsprocess är fundamental och mycket långsiktig. Mer konkret innebär det att jag fokuserar mycket på bolagets förvaltningsresultat. Förvaltningsresultatet är alltså det underliggande resultatet som ett fastighetsbolag genererar och i det räknas inte värderingsförändringar med. Förvaltningsresultatet är något som bolagen själva i större utsträckning kan påverka, bland annat genom hur skickliga de är i sina uthyrningsförhandlingar, hantera sina vakanser, ha en effektiv finansieringsstruktur. 

– Jag gillar även fastighetsbolag som är verksamma i en nisch med förutsättningar för långsiktigt god tillväxt, exempelvis genom ägande av stadsnära logistikfastigheter eller kommersiell uthyrning av villor. 

– Sedan är det alltid intressant om det finns en ägare av ”kött och blod”. Med den typen av ägare, som investerat mycket i bolaget finansiellt men även psykologiskt, tror jag sannolikheten ökar för att bolaget kommer drivas på ett bra sätt framåt. Därmed ökar förutsättningarna för att övertid skapa relevanta aktieägarvärden 

-En viktig pusselbit i min investeringsprocess är även att träffa bolag, oftast för att fördjupa kunskaperna kring befintliga innehav men även för att upptäcka nya intressanta bolag att eventuellt investera i. 

Varför skall man investera i fonden?
– I grund och botten är det om man tror på min investeringsprocess. Fonden har historiskt gett god avkastning i både absoluta och relativa termer. De fina Lipper-priserna i kombination med att fonden sedan många år har 5 stjärnor i Morningstar är kvitton på att avkastningen stått sig mycket väl i internationell konkurrens. 

Kort om förvaltaren:
Fredrik Mattsson har arbetat på Swedbank Robur sedan 2008 och är även förvaltare för Global High Dividend. Fredrik har en magisterexamen i företagsekonomi ifrån Lunds universitet och på sin fritid är han intresserad av filosofi, konst och vin.

*Ratingföretaget Lipper delar varje år ut priser till de bästa fonderna i över 20 länder runt om i världen. Lipper ägs av Thomson Reuters, en av världens största internationella nyhetsbyråer. The Lipper Fund Awards uppmärksammar de fonder som visat genomgående stark riskjusterad avkastning i förhållande till likartade fonder under en tre, fem och tio-årsperiod.

Riskinformation
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in. En fond med riskklass 6–7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Detta är en annons från Swedbank Robur och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Swedbank Robur tar hem flera prestigefyllda priser

Riskinformation
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in. En fond med riskklass 6–7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Swedbank Robur och förvaltaren Kristofer Barrett tog även i år hem kategorierna Årets branschfond, Årets fond och Årets Globalfond. Den sistnämnda fonden har gått starkt, på fem år har den efter avgifter nått hela 107 procent över sitt jämförelseindex (MSCI All Country World Net index) och har mer än tredubblat avkastningen till spararna i absoluta tal (5 år, per 2021-12-31). Även Swedbank Robur Technology når högt med 52 procent över sitt jämförelseindex (MSCI World IT Sector Capped Index) och med en avkastning i absoluta tal som närmast fyrdubblats (5 år). 

swedb

– Det är otroligt glädjande att ta hem de här kategorierna och jag uppskattar verkligen det förtroendet jag får att förvalta andelsägares och sparares kapital. Om man tar globalfonder som ett exempel är det en bred kategori, och att vinna två år i rad är ett starkt kvitto på att vi på ett konkret sätt skapar bra avkastning till våra sparare. De senast två åren har varit positiva år för aktier, där stock-picking har varit avgörande för att lyckas. Jag är stolt över att ha behållit en rationell modell med ett långsiktigt perspektiv trots skiftande marknader och volalitet, säger Kristofer Barrett, förvaltare Swedbank Robur Technology och Swedbank Robur Globalfond. 

Swedbank Robur Globalfond och Swedbank Robur Technology har båda haft en god utveckling sett utifrån både ett, tre och fem års sikt. 

– Både när det gäller Globalfonden och Technology har vi en långsiktig tidshorisont. Här ser vi tydligt att ränta på ränta-effekten ger stort utslag för de som har varit med länge. Extra kul är det att fonden inte har tagit stora risker för att nå en så hög avkastning. Fonden är stor, vilket är extra glädjande då många andelsägare har fått ta del av avkastningen vilket jag är glad för, säger Kristofer Barrett. 

Vinnarmotivering Årets Globalfond (Swedbank Robur Globalfond):

”Priset för Årets Globalfond går i år till en fond som verkligen tagit vara på några av årets största trender. Fonden har bland annat investerat i branscherna halvledare, mjukvara, sjukförsäkringar samt diagnostik och forskning. Det är inte förvånande att denna fond tar hem priset för andra året i rad med tanke på vilken efterfrågan det funnits på många av de bolag som är verksamma inom dessa branscher”.

Läs mer och köp Swedbank Robur Globalfond 

Vinnarmotivering Årets branschfond (Swedbank RoburTechnology):

”Priset för Årets Branschfond går i år, likt förra året, till en fond som haft fokus inom området teknik och IT – denna gång med USA som dominerande marknad och med fokus på större bolag, framför allt inom branscherna halvledare, hårdvara och mjukvara som cirka 80 procent av fondförmögenheten är förvaltat mot. Förvaltningsteamet visar prov på gedigen kunskap och erfarenhet inom områdena och har tillsammans skapat mycket goda förutsättningar till god avkastning för fondens andelsägare”.

Vinnarmotivering Årets fond (Swedbank Robur Technology): 

”Priset för Årets Fond går sedvanligt till den fond som har presterat bäst bland alla vinnare i de olika fondkategorierna under året. Detta fondbolag kammar nu hem priset för andra året i rad – denna gång med en teknikfond som har USA som främsta marknad och som investerar i större bolag. Ett bevis på såväl en fond som ett förvaltningsteam i världsklass”.

Läs mer och köp Swedbank Robur Technology  

Av: Swedbank Robur

Detta är en annons från Swedbank Robur och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.