Alla inlägg av United Bankers

REIT:s – en inflationsskyddad investering i fastigheter

Inflationshot, räntehöjningar och global fastighetsexponering

Inflationshotet har på senare tid varit ett återkommande tema bland investerare världen över. De länder där vaccinationstakten mot Covid-19 framskridit väl öppnas gradvis upp, vilket antas kraftigt stimulera en tidigare nedtryckt konsumtion av varor och tjänster som i sin tur kan skapa ett pristryck uppåt och därmed vara inflationsdrivande. Ifall detta inträffar är det dåliga nyheter för obligationsinvesterare, men kan å andra sidan vara goda nyheter för ägare av inflationsskyddade realtillgångar som fastigheter, infrastruktur, ädelmetaller och skog.

Vill man skydda sig mot inflation är det som investeringsstrategi bra att ha någon grad av exponering mot realtillgångar. Ur ett taktiskt perspektiv bör man överväga när det är dags att öka och när minska exponeringen. 

REIT:S – Real Estate Investment Trust  – en metod för global fastighetsexponering 

Börshandlade REIT:s är bland annat konstruerande för att erbjuda investerare samma inflationsskyddade egenskaper som direktägda fastigheter, som karaktäriseras av att investeraren genom direktägande går in i enskilda fastigheter eller fastighetsportföljer med begränsad likviditet. REIT står för Real Estate Investment Trust och är en bolagsform som är väldigt lik ett aktiebolag, men det blir ingen bolagsskatt om större delen av bolagets vinst delas ut. REIT:s ger därför i regel stabila och ofta ganska höga utdelningar. Placeringsformen är ofta ett bra sätt att investera i internationella fastighetsbolag, eftersom den REIT-lagstiftning som styr REIT-bolagens verksamhet idag finns i över 30 länder och till stor del har liknande egenskaper oberoende av land och där utdelningen utgör en central parameter.

REIT:s har oftast lite lägre belåning än vanliga fastighetsbolag. För vanliga fastighetsbolag är lånekostnaderna avdragsgilla. REIT:s saknar ett sådant incitament att vara högbelånad, eftersom de inte betalar bolagsskatt. Hävstången och potentialen är därmed lägre men å andra sidan kan avkastningen bli stabilare i ett längre perspektiv och risken mindre än för den som enbart har fastighetsexponering mot enskilda sektorer med hög belåning, och därmed sannolikt högre fallhöjd i tider av marknadsoro.

Investerare i svenska fastigheter och fastighetsfonder har under flera år haft en hög avkastning på sina investeringar. Som en mer konservativ strategi framöver för att skydda sig mot en högt värderad svensk fastighetsmarknad och applicera en försiktig post-Covid-strategi där olika ekonomier på grund av Coronaepidemin och hur öppnandet av samhällen framskrider något i otakt, kan det vara på sin plats att sprida riskerna över flera fastighetsmarknader via REIT fonder med olika geografisk inriktning. 

UB Asia REIT  – ett sätt att exponera sig mot tillväxten i Asien 

United Bankers har förvaltat REIT-fonder i mer än 15 år och har idag fyra olika geografiskt förvaltade fonder. Fonderna är UB Europa REIT, UB Global REIT, UB Asia REIT Plus och UB Nordamerika REIT. 

Tillväxten i Asien förväntas att växa mer än övriga världen de närmaste årtionden, drivet av sådana faktorer som demografi, urbanisering, och digitalisering. Framväxten av en större och kapitalstarkare medelklass som har ett ökat behov av konsumtion är trender som redan nu är tydliga. Bolag verksamma i denna region kommer ha möjlighet att ta del av detta och för att det ska kunna genomföras kommer efterfrågan på bland annat olika typer av fastigheter att öka. 

UB Asia REIT-fonden investerar i noterade fastighetsaktier och REIT:s i Asien. Kvantitativ analys genomsyrar fondens investeringsprocess, där diversifiering över länder och sektorer inom fastigheter utgör en viktig hörnsten i förvaltningen. Inget enskilt bolag har en större vikt än 4 procent av den totala portföljen. Förvaltningen följer inget jämförelseindex och fonden kommer därför att skilja sig mycket från andra fonder inom samma kategori. Långsiktigheten i investeringarna är dessutom tydlig i och med att omsättningshastigheten i fonden historiskt varit betydligt lägre än genomsnittet för andra fonder inom samma kategori. 

Här kan du läsa mer om UB:s asiatiska REIT fond UB Asia REIT Plus

För pensionsportföljen: Investera i infrastruktur

Företag som verkar inom infrastruktur har en lägre affärsrisk än andra företag – eftersom de exponerar sig mot de naturliga monopol som uppstår i branscher med stora initiala investeringskostnader, där allmänna regelverk tvingar marknadsaktörerna att följa strikta regelverk för pris och tillgänglighet vid erbjudandet av den aktuella tjänsten. Prisrörligheten och risken i bolagens aktier är lägre, vilket gör att en fond som UB Infra fungerar väl som byggsten i en pensionsportfölj.

Det stora stimulanspaketet och framtidsutsikterna i infrastruktursektorn

President Joe Biden har nyligen presenterat en jättesatsning på 2 000 miljarder dollar riktat  mot infrastruktursektorn, för att modernisera USA:s slitna och på vissa platser sönderfallande vägar, broar och flygplatser. Satsningar på höghastighetsbredband samt utbyggda och förbättrade elnät – med siktet inställt på förnyelsebar, grön energi – finns också med.

Syftet med stimulansåtgärderna i USA är i första hand att främja sysselsättningen och öka den ekonomiska tillväxten, men belyser också den centrala roll infrastrukturverksamheter har för att samhället ska fungera och förutsättningarna för att tillväxten förbättras. Infrastruktursatsningen ska samtidigt betraktas ur ett längre tidsperspektiv och kommer snarast att göra avtryck på sektorn över en längre tid.

I närtid är effekterna på infrasektorn och bolagens intjäning beroende av hur snabbt olika ekonomier kommer igång som resultat av vaccinationsprogrammen. När samhällen öppnas upp i takt med att pandemins effekter avtar ökar godstransporter och passagerarflöden via hamnar, järnvägar och flygfält och även trafikflöden på tullvägar. Energikonsumtionen och behovet av el ökar då den ekonomiska aktiviteten tilltar och infrastrukturbolag verksamma inom energi- och eldistribution drar också nytta av tillväxten som kraftigt förväntas öka efter fjolårets nedgång för sektorn.  

Därför ska du ha infrastruktur i portföljen

Historiskt har investeringar i infrastrukturbolag fungerat som stötdämpare, som dämpar svängningarna i portföljen när börsen åker berg- och dalbana. Detta beror på att behovet av till exempel vägar, fungerande el- och vattenförsörjning och gods- och persontransporter i allmänhet är lika stort i dåliga som i bra tider. Bolagen som sköter infrastruktur har förhållandevis stabila och förutsägbara kassaflöden till en lägre affärsrisk än normalt. Intäkter som tickar på år efter år.

Placeringar i infrastrukturbolag ger också ett bra inflationsskydd eftersom företagens intäkter ökar med inflationen som ett resultat av högre tariffer som ofta justeras vid inflation. Nedstängningen av samhällen under pandemin har för vissa delsektorer inom transportsektorn temporärt skapat avsevärda störningar, vilket bevisar att ingen strategi är helt immun mot allvarliga kriser.

UN Infra – förvaltningen av fonden

Pandemin har påskyndat utvecklingen i samhället på vissa områden. UB Infra-fondens portföljförvaltare Pekka Niemelä, ser en del starka trender som han tror skyndar på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, som till exempel elektrifieringen och förflyttningen bort från en fossilbaserad energiproduktion. 

Det senaste halvåret har han accelererat förändringsarbetet i fonden med dessa drivkrafter i åtanke: Han har i Europa i eliminerat de bolag som producerar el med hjälp av kol och ersatt dessa med mer klimatvänliga alternativ. Även i USA, som utgör den största geografiska exponeringen i fonden med 30-40 procent av kapitalet, är ambitionen att helt avveckla bolag med kolberoende verksamheter senast under tredje kvartalet 2021. På lite längre sikt kommer tonvikten i fonden att skifta mer mot bolag inom eldistribution, då sektorn genomgår en omvälvande förändring som ett resultat av elektrifieringen av samhället. Denna ompositionering kommer också att minska koldioxidavtrycket i fonden, vilket tidigare varit en utmaning överlag i infrastruktursektorn, då andelen bolag beroende av energiproduktion med hjälp av fossila bränslen varit stor.

Investeringsprocessen i UB:s infrastrukturfonder använder kvantitativ analys som utgångspunkt där bred diversifiering är nyckeln till portföljbygget. Pekka Niemelä föredrar bolag som är verksamma på en marknad med naturligt monopol. Investeringar sker företrädesvis i kvalitetsbolag som i grunden har en stark affärsmodell med bra bolagsledning, höga inträdesbarriärer och bra prissättningsförmåga. Bolagen är i huvudsak verksamma inom eldistribution, flygplatser, hamnar, järnvägar, vägtullar, gasdistribution och vattenförsörjning.

Inget enskilt innehav i fonden har en större vikt än 2 procent av den totala portföljen. Förvaltningen har inget benchmark index och utan har ett lika-vikt-tänk i fonden vilket innebär att man investerar maximalt 2 procent i ett bolag med en övervikt mot små- och medelstora företag. När bolag når sin maxgräns sker rebalansering av innehaven eftersom värderingsmultiplarna i sektorn sällan skenar iväg. Det finns en tendens bland infrastrukturbolag för värderingarna att röra sig kring ett historiskt medeltal på längre sikt och därför fungerar den disciplinerade omviktningsstrategin väl för en fond som innehåller denna typ av bolag.

Långsiktigheten i investeringarna är dessutom tydlig i och med att omsättningshastigheten i fonden historiskt varit betydligt lägre än genomsnittet för andra fonder inom samma kategori.

Här kan du läsa mer om UB:s globala infrastrukturfond UB Infra.

Av: United Bankers

Detta är en annons från United Bankers och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

För pensionsportföljen: Investera i infrastruktur

Företag som verkar inom infrastruktur har en lägre affärsrisk än andra företag – eftersom de exponerar sig mot de naturliga monopol som uppstår i branscher med stora initiala investeringskostnader, där allmänna regelverk tvingar marknadsaktörerna att följa strikta regelverk för pris och tillgänglighet vid erbjudandet av den aktuella tjänsten. Prisrörligheten och risken i bolagens aktier är lägre, vilket gör att en fond som UB Infra fungerar väl som byggsten i en pensionsportfölj.

Det stora stimulanspaketet och framtidsutsikterna i infrastruktursektorn

President Joe Biden har nyligen presenterat en jättesatsning på 2 000 miljarder dollar riktat  mot infrastruktursektorn, för att modernisera USA:s slitna och på vissa platser sönderfallande vägar, broar och flygplatser. Satsningar på höghastighetsbredband samt utbyggda och förbättrade elnät – med siktet inställt på förnyelsebar, grön energi – finns också med.

Syftet med stimulansåtgärderna i USA är i första hand att främja sysselsättningen och öka den ekonomiska tillväxten, men belyser också den centrala roll infrastrukturverksamheter har för att samhället ska fungera och förutsättningarna för att tillväxten förbättras. Infrastruktursatsningen ska samtidigt betraktas ur ett längre tidsperspektiv och kommer snarast att göra avtryck på sektorn över en längre tid.

I närtid är effekterna på infrasektorn och bolagens intjäning beroende av hur snabbt olika ekonomier kommer igång som resultat av vaccinationsprogrammen. När samhällen öppnas upp i takt med att pandemins effekter avtar ökar godstransporter och passagerarflöden via hamnar, järnvägar och flygfält och även trafikflöden på tullvägar. Energikonsumtionen och behovet av el ökar då den ekonomiska aktiviteten tilltar och infrastrukturbolag verksamma inom energi- och eldistribution drar också nytta av tillväxten som kraftigt förväntas öka efter fjolårets nedgång för sektorn.  

Därför ska du ha infrastruktur i portföljen

Historiskt har investeringar i infrastrukturbolag fungerat som stötdämpare, som dämpar svängningarna i portföljen när börsen åker berg- och dalbana. Detta beror på att behovet av till exempel vägar, fungerande el- och vattenförsörjning och gods- och persontransporter i allmänhet är lika stort i dåliga som i bra tider. Bolagen som sköter infrastruktur har förhållandevis stabila och förutsägbara kassaflöden till en lägre affärsrisk än normalt. Intäkter som tickar på år efter år.

Placeringar i infrastrukturbolag ger också ett bra inflationsskydd eftersom företagens intäkter ökar med inflationen som ett resultat av högre tariffer som ofta justeras vid inflation. Nedstängningen av samhällen under pandemin har för vissa delsektorer inom transportsektorn temporärt skapat avsevärda störningar, vilket bevisar att ingen strategi är helt immun mot allvarliga kriser.

UN Infra – förvaltningen av fonden

Pandemin har påskyndat utvecklingen i samhället på vissa områden. UB Infra-fondens portföljförvaltare Pekka Niemelä, ser en del starka trender som han tror skyndar på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, som till exempel elektrifieringen och förflyttningen bort från en fossilbaserad energiproduktion. 

Det senaste halvåret har han accelererat förändringsarbetet i fonden med dessa drivkrafter i åtanke: Han har i Europa i eliminerat de bolag som producerar el med hjälp av kol och ersatt dessa med mer klimatvänliga alternativ. Även i USA, som utgör den största geografiska exponeringen i fonden med 30-40 procent av kapitalet, är ambitionen att helt avveckla bolag med kolberoende verksamheter senast under tredje kvartalet 2021. På lite längre sikt kommer tonvikten i fonden att skifta mer mot bolag inom eldistribution, då sektorn genomgår en omvälvande förändring som ett resultat av elektrifieringen av samhället. Denna ompositionering kommer också att minska koldioxidavtrycket i fonden, vilket tidigare varit en utmaning överlag i infrastruktursektorn, då andelen bolag beroende av energiproduktion med hjälp av fossila bränslen varit stor.

Investeringsprocessen i UB:s infrastrukturfonder använder kvantitativ analys som utgångspunkt där bred diversifiering är nyckeln till portföljbygget. Pekka Niemelä föredrar bolag som är verksamma på en marknad med naturligt monopol. Investeringar sker företrädesvis i kvalitetsbolag som i grunden har en stark affärsmodell med bra bolagsledning, höga inträdesbarriärer och bra prissättningsförmåga. Bolagen är i huvudsak verksamma inom eldistribution, flygplatser, hamnar, järnvägar, vägtullar, gasdistribution och vattenförsörjning.

Inget enskilt innehav i fonden har en större vikt än 2 procent av den totala portföljen. Förvaltningen har inget benchmark index och utan har ett lika-vikt-tänk i fonden vilket innebär att man investerar maximalt 2 procent i ett bolag med en övervikt mot små- och medelstora företag. När bolag når sin maxgräns sker rebalansering av innehaven eftersom värderingsmultiplarna i sektorn sällan skenar iväg. Det finns en tendens bland infrastrukturbolag för värderingarna att röra sig kring ett historiskt medeltal på längre sikt och därför fungerar den disciplinerade omviktningsstrategin väl för en fond som innehåller denna typ av bolag.

Långsiktigheten i investeringarna är dessutom tydlig i och med att omsättningshastigheten i fonden historiskt varit betydligt lägre än genomsnittet för andra fonder inom samma kategori.

Här kan du läsa mer om UB:s globala infrastrukturfond UB Infra.

Av: United Bankers

Detta är en annons från United Bankers och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.