Kategoriarkiv: Annons från Fisher Investments

Fisher Investments Norden granskar förnybar energi

Men förnybar energi är en bransch i sin linda – vilket vi anser gör det svårt att förutse vilka vinnarna och förlorarna blir. Vi anser att investerare kan ha nytta av att förstå sektorn för förnybar energi och vilka marknadskrafter som driver den, för att undvika investeringsmisstag.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Det finns ingen officiell definition av förnybar energi, men av vad Fisher Investments Norden har sett i finansmedia används begreppet vanligtvis för energikällor som inte använder fossila bränslen. EU definierar förnybar energi som följande: sol-, vind- och vattenkraft, havsenergi, geotermisk energi, biomassa och biobränslen.[i] Kärnkraft ingår visserligen i EU:s gröna taxonomi, men definieras separerat från förnybar energi.[ii]

Trots att förnybar energi får allt mer uppmärksamhet i medier är det fortfarande fossila bränslen som dominerar i den investeringsbara globala energisektorn. Energisektorn i MSCI World utgörs till 95,7 procent av olja, gas och icke-förnybara bränslen.[iii] Övriga 4,3 procent utgörs av utrustning och tjänster för energisektorn, och många av de här bolagen är knutna till fossila bränslen (t.ex. tillverkare av utrustning för oljeborrning).[iv] Visst, en del av de här bolagen kan ha avdelningar för förnybar energi, men Fisher Investments Nordens bild är att det är svårt att identifiera de här avdelningarnas intäktsflöden – och de flesta utgör väldigt små delar av de här bolagens samlade verksamhet. Samtidigt är renodlade bolag inom förnybar energi, där merparten av intäkterna kommer från förnybart eller där företaget har kopplingar till branschen, utspridda i en mängd olika sektorer. De här bolagen – t.ex. tillverkare av solpaneler eller vindkraftverk – kan finnas i sektorer som allmännyttan, teknik eller verkstad.

Trots att bolag inom förnybar energi är utspridda i olika sektorer anser Fisher Investments Norden att många av faktorerna som påverkar deras vinster liknar faktorerna för bolag inom energisektorn. Det handlar bland annat om politiska drivkrafter, som kan innefatta skatter och skatterabatter, statliga subventioner och geopolitiska händelser. Rysslands invasion av Ukraina och oron över gastillgången i Europa har exempelvis lett till att röster höjts för att Europa ska bli självförsörjande på energi.[v] Det har lett till större diskussioner om statliga satsningar på förnybar energi, att döma av vår granskning av finansmedia, vilket kan ge bolag inom den sektorn möjlighet att väcka allmänhetens och investerarnas intresse, vilket i sin tur kan stärka sentimentet.[vi] Tekniska framsteg är en annan drivkraft. Genombrott kan leda till ny teknik för förnybar energi och förbättra nuvarande teknik genom att till exempel öka verkningsgraden eller sänka kostnaderna.

Leveranskedjor och kostnader för insatsvaror påverkar alla verksamheter, även inom förnybar energi. Tillverkning av utrustning för förnybar energi förlitar sig på stora nätverk av tillverkare, distributörer och leverantörer av råmaterial. Störningar i leveranskedjor eller ökade kostnader kan göra förnybar energi till en relativt dyr energikälla – vilket kan minska efterfrågan. Den ökade efterfrågan på elbilar har till exempel ökat efterfrågan på metaller som används i bilarnas batterier, som litium, nickel och kobolt.[vii] Kostnaderna för dessa råmaterial kan påverka produktionskostnaderna och priserna för slutprodukterna.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

På grund av substitutionseffekten – det vill säga konsumenters benägenhet att byta ut en vara eller tjänst mot ett mer prisvärt alternativ – tror vi att relativt låga priser för olja och gas kan leda till minskad efterfrågan på förnybart – och vice versa. Så när Fisher Investments Norden granskar förnybar energi anser vi att det är viktigt att komma ihåg att det inte finns något speciellt just med dem som investeringskategori.

Även om du har stora förväntningar på förnybar energi anser Fisher Investments Norden att branschen är i sin linda, vilket gör det svårt att förutse vilka vinnarna och förlorarna blir. Enligt IEA:s sammanställning av global energiframställning per källa står förnybar energi (vind, sol, biobränslen och avfall, och vattenkraft) bara för 14 procent av världens totala energiförbrukning (enligt uppgifterna för 2019).[viii] Kärnkraft står för ungefär 5 procent.[ix] Fossila bränslen? Cirka 81 procent.[x] Dessutom utgör renodlade bolag inte någon stor del av de aktörer som går att investera i. Överväg följande: Indexet MSCI Global Alternative Energy innehåller bolag som får minst 50 procent av intäkterna från alternativ energi (vilket indexleverantören MSCI definierar som renare än fossila bränslen).[xi] Börsvärdet för detta index (värdet av alla utestående aktier) motsvarar runt 9,0 procent av den globala energisektorn – eller 0,5 procent av det bredare indexet MSCI World.[xii] Det finns med andra ord relativt få renodlade aktörer att satsa på – och de flesta är väldigt små (d.v.s. de har relativt små börsvärden jämfört med icke renodlade aktörer).

Vi menar att investerare kan dra på sig spekulativa risker när de investerar i små företag som fortfarande inte är lönsamma. Fisher Investments Norden är varken för eller emot investeringar i förnybar energi, men större bolag som inte är renodlade inom förnybar energi kan ge exponering mot sektorn och större finansiell flexibilitet, vilket kan dämpa riskerna jämfört med investeringar i mindre och renodlade bolag. Ytterligare faktorer att ta hänsyn till inkluderar innovationer som kan ändra spelplanen, och riskerna med att investera i teknik som får stora statliga subventioner – det stödet kan försvinna om de politiska vindarna ändrar riktning, att döma av våra studier av marknadshistorien.

Vi har ingenting emot investeringar i förnybar energi. Men Fisher Investments Norden anser att investerare kan ha nytta av att ta hänsyn till branschens storlek, vad som går och inte går att känna till om dess framtid och hur man kan hantera koncentrationsrisken.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

[i] Källa: Europaparlamentet, faktablad om Europeiska unionen. ”Renewable Energy”, läst 2022‑10‑12.

[ii] ”EU Taxonomy to Include Nuclear Energy, Recognizing Its Role in Global Decarbonization”, NEI:s mediateam, NEI, 2022‑07‑06.

[iii] Källa: FactSet, per 2022‑10‑12. Indexet MSCI World – viktning av beståndsdelar inom energisektorn.

[iv] Ibid.

[v] ”The Guardian View On Russian Gas: A Compelling Reason To Go Green”, ledare, The Guardian, 2022‑07‑27.

[vi] Ibid.

[vii] ”Renewable Energy Is Surging, But Trouble Looms”, Benjamin Storrow, E&E News, 2022‑06‑28. Läst via Scientific American, 2022‑10‑12.

[viii] Källa: Internationella energirådet (IEA). ”Total Energy Supply (TES) by source, 1990 – 2019”, läst 2022‑10‑12.

[ix] Ibid.

[x] Ibid.

[xi] ”MSCI Global Environment Indexes Methodology”, MSCI, november 2013, och ”MSCI Global Alternative Energy Index (USD)”, MSCI, 2022‑09‑30.

[xii] Källa: FactSet. Påstående baserat på energisektorn i MSCI World och MSCI Worlds börsvärde, per 2022‑09‑30, och ”MSCI Global Alternative Energy Index (USD)”, MSCI, 2022‑09‑30.

Mellanårsval i USA: är politiska låsningar bra eller dåligt för börsen?

Under årens lopp har investerare försökt skönja trender på börsen kopplade till tunga politiska händelser, som presidentvalet i USA. En del skenbara trender kan bero på ren slump, men Fisher Investments Norden anser att det finns mönster i börsavkastningen som kan ha en verklig koppling till mellanårsvalen i USA. Mellanårsvalen hålls i mitten av USA:s presidents fyraåriga ämbetsperiod, och gäller samtliga mandat i representanthuset och de mandat i senaten som går ut. Historiskt sett brukar presidentens parti tappa en del makt i de här valen, så kongressen hamnar i opposition mot presidenten. Detta leder till politiska låsningar under de sista två åren i presidentens ämbetsperiod, så det blir svårare att få igenom stora, kraftfulla reformer. Det är i allmänhet en medvind för börserna i USA.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

I den här artikeln går vi igenom hur presidentens ämbetscykel, mellanårsvalen och politiska låsningar i USA tenderar att påverka aktieavkastningen. Politiska drivkrafter är bara en bit av ett komplicerat pussel, så investerare bör alltid titta på andra faktorer också när de lägger upp en långsiktig investeringsstrategi, enligt Fisher Investments Nordens mening.

Hur USA:s presidents ämbetsperiod påverkar marknaderna

Om man tittar på den årliga avkastningen från S&P 500 (ett index med de 500 största börsbolagen i USA) för varje år i presidentens ämbetsperiod, som i tabellen nedan, kan man börja skönja vissa mönster. Till exempel är det oftare negativ avkastning de första och andra ämbetsåren än de tredje och fjärde ämbetsåren. Det tredje ämbetsåret – oavsett viket parti som presidenten tillhör – tenderar att ha positiv avkastning oftast och med högre marginal. De fjärde ämbetsåren är också positiva oftare än första och andra. Självklart är det börserna i USA som påverkas mest av valen i USA, men eftersom amerikanska bolag har så pass stort inflytande på den globala ekonomin sprider sig effekterna som ringar på vattnet världen över.

Avvikelse under USA:s presidents ämbetsperiod: årlig avkastning från S&P 500 1925–2022

fisher-tabell-nov

Källa: Global Financial Data, Inc., per 2022-08-03.

Vad är det som ligger bakom den här variationen i börsavkastningen?

Hur kan en så här pass konsekvent trend mellan första och andra halvan av presidentens ämbetsperiod uppstå? Fisher Investments Nordens tes: politiska låsningar. När den lagstiftande makten (kongressen) och verkställande makten (bland annat presidenten) i USA ligger hos två olika partier är det snudd på omöjligt för politikerna att enas om eller kompromissa kring omfattande reformer. Det minskar sannolikheten för att tunga reformer klubbas igenom. De förslag som faktiskt klubbas igenom tenderar att vara urvattnade. Den här bristen på politisk action må vara frustrerande för väljarna, men det tenderar att gynna aktier. Minskad politisk risk ger bolagen mindre att oroa sig för och mer visshet när de lägger upp tillväxtplaner. Å andra sidan kan nya, svepande reformer öka osäkerheten för näringslivet och skrämma upp investerarna. Så när tunga vallöften inte uppfylls tenderar börserna att gå bra.

Fisher Investments Norden vet att när politiker är ute och kampanjar fokuserar de gärna på de stora politiska frågorna och att ”fixa” de problem som de och deras väljare ser i samhället. I USA tenderar presidentens parti att även ha majoriteten i representanthuset och senaten under presidentens två första år vid makten, men det är mindre sannolikt under de två följande åren. Därför brukar de försöka få igenom så många kampanjlöften som möjligt under de två första åren.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Historiskt sett brukar den sittande presidentens parti tappa makt i kongressen i mellanårsvalen. Sedan 1946 har presidentens parti tappat mandat i representanthusen i alla utom ett mellanårsval, och i senaten i 13 av 19 val. (I två av valen blev det ingen förändring av antalet mandat i senaten.)

Fisher Investments Norden anser att de här förstärkta låsningarna är en faktor som lyfter aktieavkastningen under tredje och fjärde ämbetsåret för USA:s president. Eftersom politiker på bägge sidor ofta är ovilliga att kompromissa, och många börjar lägga mer fokus på kampanjarbetet, brukar både antalet och omfattningen av överraskande politiska reformer minska. Aktier kan gå bra i en miljö med minskad osäkerhet.

Politiska låsningar är inget som man bara hittar i USA heller. I de två stora marknaderna Frankrike och Tyskland präglas parlamenten av allt envisare koalitioner. Det minskar den politiska risken för internationella bolag och ger globala aktier en medvind. Oavsett om det rör sig om kongressen i USA eller olika europeiska parlament anser vi att ökade politiska låsningar är övervägande positivt för börserna världen över.

Väg in alla faktorer – inte bara valen

Som vanligt rekommenderar Fisher Investments Norden att man antar ett långsiktigt investeringsperspektiv. Sambanden mellan politik och marknadsavkastning är långt från garanterade, och de tar inte heller hänsyn till andra konjunkturs- och sentimentsbaserade drivkrafter som kan påverka börskurserna. Vi på Fisher Investments Norden anser visserligen att avvikelsen under USA:s presidents ämbetsperiod kan vara en kraftfull medvind för börserna i och utanför USA under det kommande året, men vi vill även påminna om att tålamod, disciplin och att hålla sig till sin långsiktiga strategi bör öka sannolikheten för att nå sina långsiktiga investeringsmål.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

Fisher Investments Norden om begränsningarna med kapitalbevarande

Vi har även märkt att samma investerare inser att de behöver en del tillväxt, efter en bedömning av deras övriga finansiella mål. Men enligt Fisher Investments Norden går de här två målen – kapitalbevarande och tillväxt – inte att förena. En djupdykning i äkta kapitalbevarande avslöjar hur ovanligt det är som investeringsmål. Låt oss förklara.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Vi har sett många olika definitioner av kapitalbevarande i de finansmedia som vi bevakar, men vår definition av äkta kapitalbevarande är en strategi som har som mål att portföljvärdet inte ska variera alls (undantaget uttag, förstås). Det handlar om att eliminera risken för att portföljen minskar i värde. Våra analyser visar att de allra flesta slags tillgångar – räntepapper, aktier, fastigheter, konstverk, råvaror, guld osv. – är volatila till viss grad, så de som har äkta kapitalbevarande som främsta mål har inte så många alternativ att välja mellan. Det brukar oftast bara vara kontanter och kontantliknande värdepapper, eftersom de är de mest likvida tillgångarna (alltså lättast att sälja snabbt utan att få ett lägre pris för dem) och har ett stabilt värde.  

Vi på Fisher Investments Norden håller med om att kapitalbevarande låter fint i teorin, men vill påpeka att det har sina brister. En av de största som vi har identifierat: Det antyder att risken för att portföljen ska minska i värde är den enda investeringsrisken. Vi anser dock att det finns andra risker. Ta risken för inflation (allmänt stigande priser i ekonomin). I genomsnitt har inflationen legat på 1,6 procent sedan 2000, och i år har den varit betydligt högre.[i] Om inflationstakten skulle hålla sig till genomsnittet eller klättra högre under de kommande 20 åren skulle en portfölj som ligger helt i kontanter förmodligen inte kunna hålla jämna steg. Och definitivt inte om inflationen sticker iväg, som nu. Trots att kontanter och kontantliknande värdepapper behåller sitt värde i dag kan inflationen urholka deras köpkraft med åren.

Å andra sidan kan kapitalbevarande vara vettigt om du redan har tillräckligt med pengar för att täcka dina kassaflödesbehov under hela din investeringstidshorisont. (Fisher Investments Norden definierar investeringstidshorisonten som hela den tid då ens kapital behöver jobba mot ens mål.) Kapitalbevarande kan även vara en bra idé om du har öronmärkt pengarna till en nära förestående utgift. Men den här metoden förutsätter att du inte vill att portföljen ska växa, och det är rätt ovanligt bland investerare enligt vår erfarenhet. Vi har snarare märkt att de allra flesta investerare behöver någon form av tillväxt för att nå sina personliga mål. Det kan handla om framtida kassaflödesbehov, att bibehålla köpkraften relativt inflationen, eller att lämna något efter sig till arvingar eller välgörenhet. 

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Och för att få den tillväxten måste investerare ta viss risk enligt Fisher Investments Norden. Det innebär att de ibland kommer behöva se portföljen krympa under korta perioder. Det finns grader av detta – våra analyser visar att det finns ett helt spektrum av risker och avkastningar. Till exempel kan vi konstatera att statsobligationer tenderar att fluktuera mindre på kort sikt jämfört med aktier, som i allmänhet fluktuerar betydligt mer både uppåt och nedåt på kort sikt. Men på längre sikt har aktier gett högre avkastning än räntepapper baserat på våra granskningar av marknadshistoriken.[ii]

Vi anser att de kortsiktiga fluktuationerna på börsen är det pris man betalar för de historiskt sett starkare avkastningarna på längre sikt. Beroende på ens individuella mål, tidshorisont och risktolerans är det enligt oss vettigt för många investerare att investera i tillgångar som ger tillväxt – t.ex. aktier, kanske med lite räntepapper inblandat om situationen så kräver.

Dessutom anser vi att det är av yttersta vikt att investerare förstår att kapitalbevarande och tillväxt inte går att kombinera. Båda har sina för- och nackdelar. Investerare som behöver tillväxt eller kassaflöde för att täcka utgifter måste enligt Fisher Investments Norden förbereda sig på att portföljen kan backa tillfälligt. Det är oundvikligt på resan mot långsiktig börsavkastning. Investerare som har kapitalbevarande som mål måste enligt oss acceptera att portföljvärdet inte lär växa ens i närheten av vad börsen gör, eller hålla jämna steg med inflationen – och det kanske inte är tillräckligt för att de ska nå sina investeringsmål. Om investerare har rimliga förväntningar på sina mål kan de fatta beslut som ligger i linje med vad de vill att portföljerna ska åstadkomma, samtidigt som de är medvetna om vilka kompromisser de kan behöva göra.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

[i] Källa: FactSet, per 2022‑06‑07. Påstående baserat på genomsnittlig årlig förändring av Sveriges KPI, 2000–2021, samt förändring år till år av Sveriges KPI, januari 2022 till april 2022.

[ii] Källa: FactSet och Intercontinental Exchange, Inc., per 2022‑06‑07. Påstående baserat på indexet MSCI World med nettoutdelningar i kronor, 1969‑12‑31 till 2021‑12‑31 och indexet ICE BofA Sweden Government, 1987‑07‑31 till 2021‑12‑31.

Fisher Investments Norden: Förstå marknadernas drivkrafter

Enligt våra analyser fokuserar börsen på hur konjunkturen lär se ut de kommande 3 till 30 månaderna. Det innebär att bakåtblickande uppgifter inte har någon större effekt på marknaden, förutom att stämningen eventuellt kan skakas om en stund.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Ibland kan nysläppta siffror trotsa förväntningarna och skapa stora rubriker. Det kan få marknaden att darra på kort sikt, men enligt oss rubbar det inte den långsiktigare börsutvecklingen i nämnvärd grad. Enligt Fisher Investments Norden beror det på att aktiekurserna återspeglar vad som just har hänt och vad som strax kommer hända, eftersom man redan vet ungefär hur det påverkar bolagens resultat. På liknande vis anser vi att det som ligger långt fram i tiden inte påverkar aktiekurserna särskilt mycket heller, eftersom det är allt för många okända faktorer med i beräkningen för att marknaden ska kunna sätta några tillförlitliga odds på dem. Så diskussioner om sådana faktorer är mest bakgrundsbrus.

Aktieägare har rätt till en del av bolagens framtida vinster, och vi menar att det leder till att investerare lägger stor vikt vid faktorer som kan påverka bolagsvinsterna. Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet väger marknaden snabbt in all allmänt känd information om bolagens utsikter i aktiekurserna. Vi anser att marknadsaktörerna löpande utvärderar den överskådliga framtiden och justerar sina prognoser därefter.

Våra analyser visar att börserna rör sig som mest när verkligheten ser ut att skilja sig från förväntningarna. Ta nedstängningarna på grund av pandemin i början av 2020 som ett extremt exempel. Indexet MSCI World toppade den 19 februari 2020, dagar innan de första regionala nedstängningarna i västvärlden infördes i Italien.[i] Vi anser att marknaderna fram till den tidpunkten räknade med fortsatt global tillväxt, trots nyheterna om covid i Kina och nedstängningarna i Wuhan i januari. Covid-utbrottet liknade tidigare epidemier i Asien, inklusive flera utbrott av fågelinfluensa och sars-utbrottet 2002–2004. Men när covid spreds till Europa – och det började bli uppenbart att man skulle vidta stränga smittspridningsåtgärder som skulle slå hårt mot ekonomin – började marknaderna få grepp om hur bolagsintäkterna skulle drabbas. Börserna backade 30,5 procent i rask takt fram till den 23 februari 2020, och vägde in en global lågkonjunktur med råge enligt oss – den snabbaste björnmarknaden (fundamentalt driven nedgång på över 20 procent) i modern historia.[ii]

Sedan vände börserna uppåt igen.[iii] Vad hände? När marknaderna hade vägt in de värsta tänkbara scenarierna i den närmaste delen av 3–30-månadersintervallet som börserna tittar på höjde de, enligt Fisher Investments Norden, blicken mot den bortre delen av intervallet till en tid då stränga nationella nedstängningar skulle vara ett undantag snarare än regel. Innan statistikbyråerna ens hade hunnit släppa några ekonomisiffror som visade nedstängningarnas konsekvenser (eller för den delen några rapporter som tydde på återhämtning) stack marknaderna upp igen eftersom de enligt oss vägde in snabb tillväxt efter återöppningarna.[iv] Det var först i maj 2020 som Centre for Economic Policy Research publicerade siffror som tydde på en lågkonjunktur i euroområdet – två månader efter att den var ett faktum.[v] Lågkonjunkturen i USA var den kortaste någonsin – men ekonomerna förklarade den inte som officiellt över förrän mer än ett år senare.[vi] Vi ser detta som ett ovanligt tydligt exempel på hur överraskningar påverkar marknaderna.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Visst, nedstängningarnas enorma effekt på ekonomin – och hur överraskande de var för marknaderna – är ett ovanligt fenomen, men vi anser att investerare kan dra nytta av lärdomarna även till vardags. Vi har konstaterat att det lönar sig att hålla ett öga på överraskningspotentialen – alltså skillnaden mellan förväntningarna och den troliga verkligheten. Den här potentialen ger oss en fingervisning om börsens utveckling på längre sikt. Gradvisa positiva överraskningar är det vanligaste mönstret baserat på våra studier av historien. Vi anser att det är anledningen till att tjurmarknader (perioder med i allmänhet stigande börs) dominerar.[vii] Om media, enkäter och andra förtroendemått som vi bevakar är allmänt pessimistiska kan det sänka ribban för vilka förväntningar som verkligheten behöver överträffa. Om läget blir bättre än väntat ger lättnaden (må den vara medveten eller omedveten) börsen ett lyft, enligt oss.

Men när verkligheten visar sig vara betydligt värre än väntat kan en björnmarknad slå till. Våra analyser visar att björnmarknader kan börja på två olika sätt: med vad Fisher Investments Norden kallar för muren eller med smällen. Vi har konstaterat att börsen bildligt talat klättrar uppför en orosmur under tjurmarknader. Lättnad efter lättnad lyfter börsen steg för steg. Och längre fram på tjurmarknader har vi märkt att oron bleknar bort och sentimentet blir allt mer optimistiskt. Om sentimentet blir allmänt euforiskt kan förväntningarna enligt vår mening bli svåra att överträffa. Det kan bädda för en björnmarknad om investerare struntar i negativa faktorer och gör glädjekalkyler inför framtiden. Det är då, när oron är som bortblåst, som tjurmarknaden enligt oss står på krönet av orosmuren. Vår definition av en smäll är en händelse som kan slå ut den globala tillväxten utan förvarning – som de första nedstängningarna på grund av pandemin. En sådan här smäll som kan radera biljontals kronor måste dock enligt oss komma som en chock som i princip ingen hade räknat med. Saker som alla redan har räknat med har förmodligen redan vägts in på marknaden – så de kan inte komma som en fundamental smäll enligt oss.

Möjligheter – och risker – uppstår när förväntningarna går skilda vägar från verkligheten. Vi på Fisher Investments Norden anser att gapet mellan de två kan ge insikt i faktorerna som kan påverka marknaderna avsevärt – och ge ett viktigt försprång till den breda massan.

Av: Fisher Investments Norden

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

 Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privat Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

 

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

 

[i] Källa: FactSet, per 2022‑05‑09. Påstående baserat på avkastning från indexet MSCI World, med nettoutdelningar, 2020‑02‑19.

[ii] Ibid. Påstående baserat på avkastning från indexet MSCI World, med nettoutdelningar, 2020‑02‑19 till 2020‑03‑23.

[iii] Ibid.

[iv] Ibid.

[v] ”The Latest Findings From the CEPR – EABCN Euro Area Business Cycle Dating Committee (EABCDC)”, redaktionen, Centre for Economic Policy Research, 2020‑05‑07.

[vi] ”It’s Official: The Covid Recession Lasted Just Two Months, the Shortest in U.S. History”, Jeff Cox, CNBC, 2021‑07‑19.

[vii] Källa: Global Financial Data, Inc. och FactSet, per 2020‑03‑25. Påstående baserat på prisindexet S&P 500 i US-dollar, 1929‑09‑06 till 2020‑03‑24. Valutafluktuationer mellan US-dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

Fisher Investments Norden: Tre steg för att investera för flera mål

Fisher Investments Norden har tre steg som hjälper dig att planera investeringar med flera finansiella mål i åtanke. Att tänka och agera strategiskt nu kan ha stor betydelse för att uppnå dessa mål i framtiden.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

1. Prioritera dina mål och skapa tidshorisonter

Det första steget är att lista dina viktigaste ekonomiska mål och uppskatta hur mycket pengar du behöver för varje mål. Att hålla listan kort kan hjälpa dig att hålla dig fokuserad. Rangordna dina mål efter hur viktiga de är för dig och din familj. När du prioriterar bör du överväga om målet är en nödvändighet eller ett ”nice-to-have”. I de flesta fall bör nödvändigheter prioriteras. Du kanske vill ta en lyxsemester, men du måste troligen spara till pensionen. Att spara till pensionen skulle därför med största sannolikhet vara en högre prioritet.

Nästa faktor som hjälper dig att prioritera dina ekonomiska mål är hur mycket tid du har. Fisher Investments Norden rekommenderar att du delar upp dina placeringsmål i minst tre huvudsakliga ” hinkar ”- kort-, medel- och långsiktigt. Dessa hinkar är viktiga eftersom tidshorisonten för vart och ett av dina mål kommer att påverka din investeringsstrategi. Ett exempel: 

 •  Kortsiktig hink: Pengar som ska användas under de kommande tre åren för mål som till exempel en köksrenovering, ett stort bröllop eller en drömsemester. 
 •  Medelfristig hink: Pengar som du kommer att behöva om fyra till sju år. Målen för pengarna i denna hink kan till exempel vara att betala en handpenning på ett hus eller starta ett företag.
 •  Långsiktig hink: Pengar som du kommer att behöva åtta eller fler år i framtiden. Större ekonomiska mål som pensionering kan falla in i den här kategorin.

TIPS – Ta hjälp av en ekonomisk expert. Det kan vara svårt att avgöra hur mycket du behöver för att nå dina mål, särskilt när det gäller större och mer långsiktiga mål. En ekonom kan hjälpa dig att definiera dina mål och fundera på hur du kan prioritera dem. När du gör framsteg kan de erbjuda opartisk vägledning och perspektiv för att se till att du håller dig på rätt spår.

2. Få rätt investeringsmix för varje mål

När du har placerat dina mål i olika tidshorisonter kan det vara klokt att skapa olika investeringsportföljer för att uppnå dina mål. På så sätt kan du matcha varje tidshorisont med en lämplig tillgångsallokering – en blandning av aktier, obligationer, kontanter och andra investeringar.

Genom att välja rätt tillgångsfördelning har dina pengar de bästa möjligheterna att uppfylla dina mål samtidigt som du tar lämpliga risker. Generellt sett gäller att ju längre tidshorisont du har, desto större risk kan du ta. Här är några exempel på fördelning av tillgångar för olika tidshorisonter.

 •  Kortsiktig hink (inom de närmaste tre åren): Med tanke på den korta tidsfristen är det viktigt att bevara ditt kapital. Det innebär ofta att begränsa den kortsiktiga volatiliteten på marknaden. Överväg mer stabila investeringar som kontanter, penningmarknadsfonder eller inlåningsbevis. Du kommer inte att se någon större tillväxt med denna tillgångsallokering, så regelbundna bidrag kommer att göra det mesta av arbetet.
 •  Medelfristig hink (4 till 7 år framåt): Med tanke på den förlängda tidsperioden kan portföljen sikta på en blandning av tillväxt och kapitalbevarande. Fisher Investments Norden anser att detta kräver en portfölj av aktier och räntebärande värdepapper. Aktieallokeringen bör ge tillväxt, medan ränteallokeringen kan bidra till att minska den kortsiktiga volatiliteten.
 •  Långsiktig hink (8 eller fler år): För dessa långsiktiga mål kommer tillväxt att vara det primära målet. Fisher Investments Norden anser att det är bäst att denna portfölj är nästan helt och hållet allokerad till aktier. Den kortsiktiga volatiliteten är ett litet pris att betala för den långsiktiga tillväxt som aktier kan erbjuda.

TIPS – Automatisera dina investeringar.  Att regelbundet sätta in pengar på olika spar- och investeringskonton kan vara besvärligt. Om din bank tillåter det kan du överväga att automatisera dina investeringsbidrag. Det kan förenkla processen och förhindra att du av misstag spenderar pengar som hjälper dig att nå dina finansiella mål.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

3. Granska regelbundet

Fisher Investments Norden rekommenderar inte att du är besatt av dag till dag-saldon på dina konton, men det är viktigt att kontrollera dina investeringar minst en gång om året för att se till att du fortfarande är på rätt spår.

Din investeringsstrategi bör förmodligen inte ändras, men du kan behöva ombalansera dina portföljer då och då för att se till att du fortfarande investerar i linje med dina mål. När åren går och du närmar dig dina mål på medellång och lång sikt kommer du troligen att behöva justera fördelningen av tillgångarna för att återspegla den närmare tidshorisonten.

När du uppnår vissa finansiella mål kommer andra att dyka upp eller förändras. Du bör också anpassa dina investeringar till de nya målen och prioriteringarna. Du bör se över din investeringsstrategi varje gång det sker en större förändring i ditt liv för att se om du behöver göra ändringar.

TIPS – Underskatta inte dina pensionsbehov När du närmar dig pensionsåldern ska du inte tro att du behöver byta till investeringar med låg risk och låg avkastning. Många människor lever som pensionärer i 20-30 år eller mer. Det kan göra ”leva i pension” till ett långsiktigt mål, vilket kan kräva betydande investeringar i aktier för att hålla jämna steg med inflationen och se till att du inte får slut på pengar.  

Investeringar kräver fokus för att nå dina mål. Det behöver dock inte betyda att man bara fokuserar på ett mål. Genom att prioritera dina finansiella mål, välja en lämplig investeringsmix för varje mål och kontrollera dina investeringar regelbundet kan du ge dig själv en större chans att nå flera finansiella mål med tiden.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

 Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annonsbilaga från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

Investeringar på aktiemarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Valutafluktuationer kan leda till högre eller lägre avkastning.  Detta dokument är Fisher Investments Nordens allmänna åsikter och ska inte betraktas som personliga investeringsråd, skatteråd eller som en framställning av företagets eller kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan när som helst komma att ändras på grundval av nya uppgifter, analyser eller överväganden. Dessutom lämnas inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet. Alla tidigare prognoser har inte varit, och framtida prognoser kommer heller inte att vara, lika exakta som prognoserna i detta material.

Fisher Investments Norden

Oavsett om du är intresserad av marknadskommentarer, pensionsplanering eller investeringsinsikter har Fisher Investments Norden aktuellt innehåll med information som hjälper dig att fatta bättre finansiella beslut.

Det här målet bygger på vår bredare övertygelse om att en välinformerad investerare har bättre förutsättningar för att tolka de möjliga effekterna av olika finansiella händelser. Enligt vår uppfattning drivs marknaden av flera faktorer – inklusive politiska, ekonomiska och sentimentsbaserade – som ger oss en indikation på vilka långsiktiga effekter dessa händelser kan ha på den globala ekonomin. Vi på Fisher Investments Norden använder de här kunskaperna för att förmedla genomtänkta kommentarer om de här faktorerna och ge läsarna ett fylligare perspektiv på finansvärlden.

Via Privata Affärer strävar Fisher Investments Norden efter att ge svenska investerare ännu en kanal att ta till sig informationen genom – en som använder mångårig erfarenhet av att analysera drivkrafterna på marknaden för att hjälpa investerare som dig att nå sina långsiktiga finansiella mål. Vi hoppas att bli en betrodd informationskälla när vi fortsätter att publicera exklusiva månatliga artiklar i Sveriges största tidning om privatekonomi.

Om du vill läsa fler kommentarer eller vill veta mer om vad Fisher Investments Norden har att erbjuda kan du besöka vår webbplats.

Om du gillar det du har läst från oss hittills och vill få fler insikter om finans och investering kan du besöka våra plattformar på andra medier:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Därför älskar marknaden politiska låsningar

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Fisher Investments Norden definierar låsningar som politiska lägen som gör det svårt för regeringar att genomdriva propositioner. Enligt vår erfarenhet är det många investerare som avskyr låsningar, eftersom de innebär att regeringen inte får mycket gjort. Vi tror att de flesta väljare, fullt förståeligt, vill att deras valda representanter ska göra allt det där som de lovade att göra. Men enligt vår mening kan denna önskan om krafttag göra det svårt att se på politisk aktivitet på samma sätt som börsen gör – och som vi kommer förklara nedan.

Låsningar kan uppstå på flera olika sätt. En vanlig variant är en ideologiskt spretig flerpartikoalition. Ett exempel är Tysklands senaste regeringskoalition med partier från både höger- och vänsterkanten. De har visserligen majoritet tillsammans, men våra analyser visar att de åtgärder som de är ense om är få, små och mittenorienterade – inga radikala reformer här inte. Men vi har även sett mer likriktade flerpartikoalitioner bli oense, när partier långt ute på höger- eller vänsterkanten har annan uppfattning än de mer mittenorienterade partierna om vilka frågor som är viktigast och hur de ska genomdrivas. Regeringskoalitionerna i Spanien och Portugal är exempel på detta. På likande vis är minoritetsregeringar per definition låsta, eftersom de måste få stöd från oppositionspartier eller få dem att lägga ner sina röster för att genomdriva propositioner – som i Kanada just nu.

Till och med när ett parti har egen majoritet kan låsningar kväsa partiledningens agenda. Fisher Investments Norden har konstaterat att låsningar inom regeringspartiet också kan hindra regeringen från att få saker gjort. Vi såg det ofta under de två första åren av Donald Trumps tid på presidentposten i USA, då Republikanerna hade majoritet i USA:s kongress. Vi ser det nu igen med Joe Biden och Demokraterna, som också har majoriteten i kongressens båda kammare. En ledare som har ont om politiskt kapital kan också få svårt att genomdriva reformer. Ett parti som har majoriteten, men en impopulär ledare, kan dras in i interna stridigheter om partiledarposten, och då blir det ofta inte särskilt mycket gjort politiskt – som i Storbritannien just nu.

Oavsett vilken typ av låsning det rör sig om får den normalt sett två effekter: För det första kan det bli tvärstopp för stora lagförslag. För det andra kan stora lagförslag vattnas ur eftersom politikerna är tvungna att kompromissa – så slutresultatet blir mindre extremt än vad som ursprungligen väntades.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Våra analyser visar att börserna i utvecklade länder där god konkurrens råder i allmänhet föredrar politiska låsningar. Stora politiska reformer skapar osäkerhet, oavsett vilket parti de kommer från, och det är något som enligt oss gör börsen nervös. Låsningar minskar risken för detta enligt vår mening. De hindrar politiker från att göra betydande förändringar av äganderätten eller skapa vinnare och förlorare via lagar, regelverk eller andra politiska styrmedel. Detta kan minska osäkerheten kring framtida skattesatser, myndighetsåtgärder, arbetsmarknadslagar och andra faktorer som kan påverka bolagsvinsterna.

Enligt vår erfarenhet riskerar alla större förändringar – hur välmenta de än är – att skapa vinnare och förlorare. Beteendeekonomiska studier visar att folk ogillar förluster mer än de gillar vinster av samma storlek – ett fenomen som psykologer kallar för kortsynt förlustaversion eller prospektteori.[i] När lagändringar skapar vinnare och förlorare kan detta fenomen leda till att nettoeffekten på sentimentet blir negativ. Investerare – och väljare – är enligt prospektteorin inte alltid rationella. Stora reformer kan gynna ett visst partis väljare, men kortsynt förlustaversion leder till att de som missgynnas tar förlusten betydligt hårdare, och det kan väga tyngre än glädjen från dem som gynnas. För marknaderna innebär detta kognitiva bias att alla storskaliga reformer – oavsett parti – riskerar att bli en motvind. Dessutom kan större förändringar av lagarna och reglerna som styr näringslivet göra det svårare för företag att planera och investera. Vi anser att låsningar minskar den politiska osäkerheten för börsen överlag.

Så hur påverkas börsen av ett typiskt valår? Vi har märkt att valrörelser ofta sätter känslorna i svall när politiker spelar på väljarnas fördomar och skapar osäkerhet – vilka kommer gynnas och vilka kommer missgynnas? Det här dämpar risktagandet. När allt verkar vara i gungning och inget kan tas för givet är det svårt att se igenom snårskogen. Enligt vår erfarenhet kan tanken på politiska förändringar i framtiden dämpa investerarnas humör, och osäkerheten kan göra det svårt för företag att planera på längre sikt. Om man inte vet hur det politiska landskapet kommer se ut – och hur det kan påverka näringslivet – kan företag avvakta med att fatta investeringsbeslut eller satsa kapital och resurser. Det i sin tur kan bromsa ner tillväxten tills sikten klarnar och företag kan sätta igång stora och strategiska projekt med tillförsikt.

Men om valet leder till låsningar lär politikerna inte kunna genomdriva alla sina vallöften. Ett avklarat val plus låsningar minskar den politiska osäkerheten och ger företagen bättre förutsättningar för långsiktiga expansionsplaner, och de kan ta fler risker än innan. Vissa kan bli besvikna av valresultatet (och andra kan bli nöjda), men vad gäller marknaderna så anser vi att politiska låsningar skapar en miljö där inte särskilt mycket lär förändras. Marknader är framåtblickande till sin natur, och i en sådan här miljö kan de se ännu längre fram och vara förvissade om att förutsättningarna för näringslivet lär vara stabila ett bra tag.

Våra studier av historien visar att politiker och myndigheter kan göra överraskande saker. Men låsningar minskar möjligheten för sådana här överraskningar, så börserna slipper oroa sig över den risken. Det är, enligt vår erfarenhet, en underskattad medvind på marknaden.

Av: Fisher Investments Norden

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

 Detta är en annonsbilaga från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. 

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

[i] ”The Effect of Myopia and Loss Aversion on Risk Taking: An Experimental Test”, Richard H. Thaler, Amos Tversky, Daniel Kahneman och Alan Schwartz, The Quarterly Journal of Economics, maj 1997. ”Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk”, Daniel Kahneman och Amos Tversky, Econometrica, mars 1979.

Fisher Investments Norden: Skydda dig mot finansbedrägerier

Enligt en rapport från EU-kommissionen år 2020 hade 56 procent av européerna drabbats av någon typ av bedrägeri under de föregående två åren.[i] Bedragare använder allt mer sofistikerade och lömska metoder för att få tag på dina pengar och personuppgifter. Tanken på att förlora sina surt förvärvade pengar till en bedragare är obehaglig, men du kan skydda dig, din familj och dina vänner på många olika sätt. Här är några tips på hur man upptäcker, undviker och skyddar sig mot bedrägerier.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Upptäcka bedrägerier

Bedrägeriförsök kan komma i många olika former (telefonsamtal, e-post, meddelanden på sociala medier med mera), men de flesta har tre gemensamma drag.

 1. Oombett – Många bedrägerier börjar med kommunikation som inte inleds av dig, ofta i form av ”skräppost” eller kontaktförsök på sociala medier. Bedragare använder de här plattformarna för att skicka meddelanden till tusentals mottagare på samma gång, i hopp om att ett aningslöst offer ska nappa.
 2. Oväntat – Bedrägerier kan även komma i skepnad av ett oväntat meddelande från en skenbart legitim avsändare. Det kan till och med se ut att komma från ett företag, en välgörenhetsorganisation eller en person som du känner väl. Till exempel kan någon som påstår sig jobba på ett företag som du anlitar kontakta dig och fråga efter personuppgifter som kreditkortsnummer eller kontonummer, trots att de redan borde ha de här uppgifterna. Enligt EU-kommissionens rapport har mer än var femte europé varit med om den här typen av bedrägeriförsök.[ii] Kom ihåg att i de flesta fall sker legitim affärskorrespondens – i synnerhet från finansinstitut – via brev.
 3. Omedelbar åtgärd krävs – Bedragare vet att ju längre betänketid du har, desto troligare är det att du börjar fatta misstankar. Det är därför som de ofta påstår att det är ett brådskande ärende, så att du ska luras till att agera innan du hunnit tänka efter. Bedragare spelar ofta på känslor som rädsla eller girighet för att manipulera dig till att avslöja personlig information, skicka pengar, klicka på länkar eller ladda ner programvara. De kan påstå att du kommer drabbas av böter eller straff om du inte agerar omedelbart. Eller så kan de locka med tävlingsvinster eller investeringsmöjligheter som du kan gå miste om ifall du inte agerar nu. Kom ihåg att legitima verksamheter alltid ger dig betänketid. 

Typer av bedrägerier

Bedragare hittar hela tiden på nya och mer sofistikerade metoder i takt med teknikutvecklingen. Här är ett par av de vanligaste typerna av bedrägerier som förekommer, både online och offline.

 • Förskottsbetalningsbedrägerier – I den här typen av bedrägeri blir du ombedd att betala i förskott så att du kan få något av högre värde. Men du får så klart inget i gengäld. Enligt EU-kommissionen är det här den vanligaste typen av bedrägerier som européer utsätts för.[iii] Den här typen av bedrägerier är ofta kopplade till lotterier, pristävlingar och tveksamma ”investeringsmöjligheter”.

  Du får ett meddelande om att du har vunnit en tävling (som du oftast inte har något minne av att ha deltagit i). Men meddelandet hävdar att du måste betala skatt, tullavgifter eller någon annan slags avgift för att få priset. Bedragarna kan be om dina kontouppgifter eller be dig skicka pengar via en banköverföring. De kan även föreslå att du betalar avgiften med presentkort. Bedragare gillar presentkort, eftersom de är lätta för offren att få tag på och i princip omöjliga att spåra.

 • Sol-och-vår-bedrägerier – Den här typen av bedrägerier riktar in sig på de som törstar efter kärlek. Du matchar med någon riktigt lovande på en dejtingsida eller får ett meddelande på sociala medier. Din potentiella beundrare påstår sig bo utomlands eller i en annan del av Sverige, så det är snudd på omöjligt att träffas öga mot öga. Sedan börjar sol-och-våraren be om pengar akut: vårdavgifter, resekostnader, tullavgifter eller spelskulder. Pengarna ska skickas via banköverföring, kryptovaluta eller, än en gång, presentkort. Löften om att betala tillbaka infrias aldrig. Bedragaren fortsätter att be om mer och pengar, tills du börjar fatta misstankar och sätter stopp för det hela.
 • Betrodd person-bedrägerier – De som begår den här typen av bedrägerier kan vara allt från familjemedlemmar och grannar till vårdgivare och advokater. Den ”betrodda” personen skaffar sig åtkomst till eller kontroll över dina pengar eller investeringar och utnyttjar dem för sina egna syften.

Skydda dig

Var misstänksam – Steg ett för att skydda sig mot finansbedragare är att vara försiktig och misstänksam.

 • Svara inte på oombedda e-postmeddelanden, telefonsamtal eller sms.
 • Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor i oväntade eller skumma e-postmeddelanden.
 • Logga in via företagets webbplats eller ring deras officiella kundtjänst om du är osäker.

Leta efter varningstecken – Många bedrägeriförsök har typiska drag som kan hjälpa dig att genomskåda dem.

 • Bedragare må vara bra på tekniken, men de är ofta dåliga på att skriva. Leta efter grammatikfel och stavfel – typiskt för bedrägeriförsök.
 • Om avsändarens e-postadress inte stämmer med vem de utger sig för att vara ska du också dra öronen åt dig.
 • Bedrägliga e-postmeddelanden och sms skickas ofta till många olika personer, så var på din vakt om du ser att meddelandet skickades till flera olika adresser som verkar sakna samband.
 • Ta en titt på webbadressen i webbläsarens adressfält. Om du ser en adress som börjar med https är du på en sida som förhindrar att kommunikationen snappas upp och läses av obehöriga tredje parter. Om adressen bara börjar med http ska du inte fylla i några personuppgifter på den sidan – den är inte säker.
 • Så fort någon nämner att du ska betala med presentkort ska du börja fatta misstankar. Legitima finansiella transaktioner görs inte med hjälp av presentkort.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Skydda dig på nätet – Enligt EU-kommissionen ökar risken för att drabbas av bedragare med 25 procent om man använder internet minst en gång i veckan, jämfört med de som i princip aldrig är ute på nätet.[iv] Det betyder inte att man ska hålla sig undan från internet. Det betyder bara att man ska vara försiktig.

 • Håll appar, program och eventuella virusskydd på dina enheter uppdaterade. På så vis täpps fler kryphål till så dina enheter är bättre skyddade.
 • Var smart med lösenorden. Använd lösenord som är komplexa, svårgissade och innehåller bokstäver, siffror och specialtecken. Använd inte samma lösenord på flera olika webbplatser, och avslöja aldrig dina lösenord för någon annan.
 • Var försiktig på sociala medier. Ställ in vilka som kan se dina inlägg, och lägg inte upp några personuppgifter. Tänk också på riskerna när du loggar in på sociala medier på delade datorer eller via offentliga Wi-Fi-nätverk.

Hitta någon som kan hjälpa dig – Du står inte ensam i kampen mot bedragare. Det finns många resurser som kan hjälpa dig att upptäcka och undvika bedrägerier, eller hjälpa dig om du faller offer för en bedragare.

 • Om du tror att du har råkat ut för en bedragare, hör av dig till konsumentskyddsorganisationer. De finns i de flesta länder, och de har ofta register över aktuella bedrägerier och resurser för hur man hanterar bedragare.
 • Om du har en kapitalförvaltare eller finansrådgivare kan du stämma av ”investeringsmöjligheter” och suspekta finansiella meddelanden med dem. De kan hjälpa dig att identifiera potentiella bedrägerier och skydda dina pengar.
 • Om du märker att du blivit indragen i ett bedrägeri ska du rapportera det. Meddela dina banker och kreditkortsbolag. Rapportera till polisen, tillsynsmyndigheterna och konsumentskyddsorganisationerna. De kanske inte kan hjälpa dig att få tillbaka dina pengar, men din information kan hjälpa andra från att bli drabbade.

Finansbedrägerier blir vanligare och vanligare. Fisher Investments Norden anser att om man håller sig informerad och vidtar rätt försiktighetsåtgärder så kan man minska risken för att drabbas av bedrägerier markant.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

 Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

Investeringar på aktiemarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Valutafluktuationer kan leda till högre eller lägre avkastning. Detta dokument är Fisher Investments Nordens allmänna åsikter och ska inte betraktas som personliga investeringsråd, skatteråd eller som en framställning av företagets eller kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan när som helst komma att ändras på grundval av nya uppgifter, analyser eller överväganden. Dessutom lämnas inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet. Alla tidigare prognoser har inte varit, och framtida prognoser kommer heller inte att vara, lika exakta som prognoserna i detta material.

[i] EU-kommissionen och Ipsos. ”Survey on ‘Scams and Fraud Experienced by Consumers’: Final Report.” Bryssel, Belgien. Januari 2020. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/ensuring_aid_effectiveness/documents/survey_on_scams_and_fraud_experienced_by_consumers_-_final_report.pdf 

[ii] Ibid.

[iii] Ibid. Runt 28 procent av de tillfrågade uppgav att de hade fått ett meddelande om att de vunnit något i ett lotteri eller en tävling, men att de behövde betala en avgift eller köpa något för att få ut vinsten.  

[iv] Ibid.

Tre potentiella orsaker till en björnmarknad

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Men även om man tror att en av de här faktorerna är på gång så betyder det inte nödvändigtvis att det är läge att sälja alla sina aktier. Det kan vara ytterst riskfyllt att försöka undvika en nedgång genom att lämna marknaden om man inte lyckas pricka in både sortin och återinträdet – något som är extremt svårt för de flesta investerare. Allt för ofta reagerar långsiktiga investerare reflexmässigt på björnmarknader. De säljer till exempel aktier långt ner i nedgången och riskerar därför att missa den typiskt starka inledande återhämtningen som ofta följer, något som i sin tur kan sänka deras långsiktiga avkastning och minska deras möjligheter att nå sina finansiella mål.

Så börjar björnmarknader oftast

Fisher Investments Norden anser att björnmarknader vanligtvis börjar på ett av två sätt: muren eller smällen. Med muren menas den orosmur som börsen klättrar uppför under en tjurmarknad, som så småningom möter sitt slut under utbredd eufori bland investerarna. Som investerarlegenden John Templeton som bekant sade: ”Tjurmarknader föds ur pessimism, växer med skepticism, mognar med optimism och dör av eufori.” När investerare väl har blivit euforiska tenderar de att ignorera försämrade ekonomiska fundamenta eftersom de är rädda för att gå miste om rejäla avkastningar.

Det andra sättet som björnmarknader kan börja på är smällen – en stor, oförutsedd negativ faktor som raderar biljontals kronor från den globala ekonomiska tillväxten. En smäll kommer per definition som en överraskning för de flesta investerare och måste vara riktigt stor för att slå ut en i övrigt sund tjurmarknad. Långsiktiga investerare måste vara försiktiga med att tolka varje skräckrubrik som en annalkande smäll. Det kan leda till att man går miste om ytterligare avkastning från tjurmarknaden framöver!

Ingen björnmarknad är den andra lik, men de tre faktorerna nedan är historiskt sett vanliga orsaker till björnmarknader:

1.      Eufori bland investerarna

En av de främsta bidragande orsakerna till björnmarknader av typen orosmur är ett euforiskt sentiment bland investerarna. Med sentiment menas hur investerare känner inför aktier och marknaden, och det är stor skillnad mellan optimism och total eufori. När investerare är euforiska har de orealistiskt höga förväntningar på börsen. Det krattar manegen för nästa björnmarknad. Men bara för att man ser enstaka tecken på eufori betyder det inte nödvändigtvis att man ska sälja alla sina aktier på en gång. Tjurmarknader kan fortsätta stiga ett tag efter att investerare börjar bli euforiska.

Investerarnas sentiment kan skifta snabbt, och det är svårt att mäta, men det finns några viktiga signaler. När det råder eufori blåser media ofta på rädslan för att gå miste om avkastningar, och nyheterna rapporterar om Svensson-investerare som kammade hem jackpotten med ett vältajmat, lyckosamt aktieval. Se även upp för enorma inflöden av nya aktier på börsen. Bolag som vill erbjuda sina aktier till allmänheten brukar vanligtvis göra det genom en börsintroduktion, men det blir allt vanligare att använda alternativa metoder som direktnoteringar och spac-bolag. Alla dessa metoder ökar utbudet av aktier. Börsintroduktionsaktiviteten i sig är ingen tydlig signal, men den kan vara ett tecken på eufori när många av bolagen som noteras är av sämre kvalitet – låg befintlig försäljning, dåliga lönsamhetsutsikter den närmaste tiden, men skyhöga förväntningar från investerarna. IT-bubblan i slutet av 1990-talet är ett klassiskt exempel. Folk kastade sig över börsintroduktioner av bolag som knappt ens hade en affärsplan.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

2.      Myndigheternas regleringar

Nya statliga regleringar av företag eller branscher skapar ofta vinnare och förlorare, och det kan leda till osäkerhet bland investerarna. Dessutom kan nya lagar få kostsamma, oavsiktliga konsekvenser som kan bidra till en bredare nedgång i ekonomin eller på börsen. Ett exempel på detta, enligt Fisher Investments Norden, är nedstängningarna 2020 på grund av pandemin. De satte tvärstopp för stora delar av den globala ekonomin, vilket bidrog till att utlösa den rekordsnabba björnmarknaden 2020.

Vi anser även att björnmarknaden 2008–2009 till viss del orsakades av en ny redovisningsstandard som infördes i USA (FAS‑157, marknadsvärderingsmetoden) och den amerikanska statens godtyckliga respons när finansinstitut började hamna på obestånd. FAS‑157 innebar att finansinstituten bokförde illikvida värdepapper – som hypoteksbaserade värdepapper och strukturerade komplexa obligationer – baserat på den senaste säljkursen för ett jämförbart värdepapper. Syftet med den här regeln var att öka transparensen på marknaden, men den ledde till att finansinstitut var tvungna att skriva ner värdet på illikvida tillgångar eller paniksälja dem till underkurs för att undvika att bli insolventa – även om de inte hade planerat att sälja dem över huvud taget. Detta utlöste en kedjereaktion i finansbranschen. Fler och fler värdepapper skrevs ner. När finansinstitut började gå i konkurs gick staten in och räddade vissa, medan andra lämnades åt sitt öde, till synes slumpmässigt. Detta gjorde långivare ännu nervösare, och likviditeten i finanssystemet sinade. Panik bröt ut och björnmarknaden och lågkonjunkturen var ett faktum. FAS‑157 är bara ett exempel på hur myndigheternas regleringar kan få stora, oanade konsekvenser för ekonomin och marknaderna.

3.      Penningpolitiska misstag

Centralbankers olyckliga penningpolitik har också bidragit till ett antal björnmarknader. Historiskt sett är den penningpolitiska risken som störst när ekonomin och inflationen går på högvarv. I syfte att bromsa den systembetingade inflationen och utlåningen kan centralbanker höja de korta räntorna i snabb takt – betydligt snabbare än de stegvisa räntehöjningar som tunga centralbanker har genomfört eller varslat om under de senaste månaderna. Om en centralbank höjer de korta räntorna för snabbt ökar risken för att räntekurvan inverteras (alltså att korta räntor är högre än långa räntor). Detta kan innebära att det inte lönar sig för banker att bevilja nya lån. När räntekurvan är inverterad under en längre tid kan det strypa utlåningen, och företag och privatpersoner får svårt att få de lån de behöver. Det i sin tur ökar risken för en lågkonjunktur och en björnmarknad.

Den höga inflationen och vad centralbankerna kan tänkas göra åt den har fått stort utrymme i media på senare tid, men Fisher Investments Norden anser att det inte är någon större risk för penningpolitiska misstag just nu. Vi anser att varubristerna och problemen i leveranskedjorna, som driver på inflationen, bör ordna upp sig så småningom och lätta på inflationstrycket. Det kan mycket väl komma en dag då misslyckad penningpolitik riskerar att sätta stopp för en tjurmarknad – men enligt oss är vi inte där i dagsläget.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

 Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

Åtta vanliga investeringsmisstag och hur man undviker dem

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Misstag 1: Låta känslorna påverka investeringsbesluten

Kraftiga upp- eller nedgångar på börsen kan få investerare att fatta beslut om sina portföljer som styrs av känslor som rädsla eller girighet. Om du går på magkänslan när du fattar investeringsbeslut kan det resultera i en strategi som saknar både logik och disciplin, vilket i sin tur kan äventyra dina långsiktiga investeringsmål. Ett exempel på detta är en långsiktig investerare som behöver tillväxt för att uppnå sina finansiella mål, men som säljer sina aktier när börsen dyker – och därmed realiserar förlusterna och riskerar att missa den potentiella återhämtningen. Om man ligger kvar i kontanter när börsen stiger igen kan alternativkostnaden bli riktigt hög! Känslor kan vara både kontraproduktiva och vilseledande när det gäller investeringar. Om du har en lång tidshorisont för dina investeringar (dvs. hur länge din portfölj behöver räcka) är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv, och två av de viktigaste verktygen under turbulenta perioder på marknaden är tålamod och disciplin.

Misstag 2: Lita på tumregler

Många litar blint på tumregler och etablerade ”sanningar” i finansbranschen. Tumregler kan vara praktiska ibland, men när det gäller investering är tumregler ofta förenklade till överdrift, och de tar heller inte hänsyn till dina individuella mål eller personliga omständigheter. En del kapitalförvaltare kan till exempel hävda att man ska ha ”100 minus din ålder” procent aktier i portföljen. Men den här regeln bortser från att två personer som är lika gamla kan ha helt olika tidshorisonter för sina investeringar, personliga omständigheter och ekonomiska mål! I stället för att lita på övergeneraliserade tumregler bör du skräddarsy din långsiktiga portföljstrategi.

Misstag 3: Inte anpassa portföljstrategin till ens investeringsmål

En del investerare tar sig aldrig tid att identifiera sina långsiktiga investeringsmål, och kan därför inte lägga upp lämpliga portföljstrategier. Investerare gör ofta misstaget att försöka undvika den kortsiktiga volatiliteten på börsen helt och hållet, trots att de kanske behöver den långsiktiga tillväxtpotential som börsen erbjuder för att nå sina långsiktiga mål. Det kan verka klokt och säkert att välja en långsiktig strategi med låg tillväxt, men en sådan strategi kan öka risken för att man inte når sina långsiktiga finansiella mål. Din optimala portföljstrategi tar hänsyn till faktorer som din personliga situation, hälsa, vilket kassaflöde du kommer behöva, och dina långsiktiga finansiella mål.

Misstag 4: Ignorera inflationens smygande effekt

När man investerar inför pensionen ska man inte underskatta inflationens långsiktiga inverkan, även om inflationen har varit låg under en längre tid. Till och med en mindre inflationsökning kan få allvarliga konsekvenser för din portföljs köpkraft över tid. Din personliga inflationstakt kan dessutom vara högre än den allmänna inflationen om du spenderar mer på varor och tjänster som har hög inflation. Över en längre tidsperiod kan inflationen gradvis minska din köpkraft och potentiellt även påverka din levnadsstandard. Se till att din pensionsplan håller jämna steg med stigande kostnader, och underskatta inte inflationens smygande effekt.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Misstag 5: Investera i ett fåtal värdepapper

Om du skapar en portfölj som bara består av ett fåtal företag inom samma bransch, land eller sektor ökar du förmodligen koncentrationsrisken. Med andra ord: om den kategori du satsat stort på plötsligt drabbas av ett bakslag kan din portfölj drabbas betydligt hårdare än en mer diversifierad portfölj. Överväg att sprida ut dina investeringar över flera företag, länder och sektorer för att minska riskerna och förbättra chanserna att nå dina långsiktiga finansiella mål.

Misstag 6: Sätta likhetstecken mellan inkomst och kassaflöde

Alla investerare känner inte till skillnaden mellan inkomst och kassaflöde. Kassaflöde är pengarna du tar ut från din investeringsportfölj. Inkomst är en underkategori av kassaflöde – det avser pengar som betalas ut från dina investeringar, som t.ex. utdelningar från aktier eller räntor från obligationer. Även om du vill skapa kassaflöde för att täcka dina levnadskostnader behöver du inte nödvändigtvis enbart investera i värdepapper som genererar inkomst (som aktier med hög utdelning eller räntebärande obligationer) för att täcka dina utgifter. Om du enbart investerar i värdepapper som genererar inkomst riskerar du att överkoncentrera portföljen i vissa typer av aktier, eller ha en tillgångsfördelning som inte passar för dina finansiella mål. För vissa investerare är det bättre att skapa kassaflöde genom att strategiskt sälja värdepapper och använda intäkterna – en process som Fisher Investments Norden kallar för ”hemslöjdad utdelning”. En metod som fokuserar på total avkastning (värdestegringar plus inkomst) kan ge dig en mer effektiv kassaflödesstrategi inför pensionen.

Misstag 7: Underskatta ens tidshorisont

Många investerare underskattar sin förväntade livslängd och tidshorisonten för sina investeringar (alltså hur länge portföljen måste räcka). Med tanke på de medicinska framstegen är det klokt att ta i i överkant när du uppskattar tidshorisonten för dina investeringar. Om du inte planerar för en tillräckligt lång tidshorisont kan det betyda att portföljen töms i förtid, vilket kan leda till en potentiellt prekär situation för dig och din familj.

Misstag 8: Ignorera utländska börser

Den svenska börsen står för en väldigt liten andel av den globala aktiemarknaden. Om du enbart investerar i Sverige utsätter du portföljen för ökad risk, eftersom portföljen är helt beroende av den politiska och makroekonomiska situationen i Sverige. Om du i stället investerar i flera olika länder får du fler potentiella tillväxtmöjligheter, samtidigt som du minskar risken för att lagändringar, naturkatastrofer, regionala konflikter eller andra problem i ett land får stora negativa konsekvenser för din portfölj.

Så undviker du investeringsmisstag

För att undvika investeringsmisstag krävs finansiell utbildning och planering. Du kan använda utbildningsresurser på internet eller arbeta med en investeringsexpert som kan hjälpa dig under turbulenta perioder. Många av de här klassiska investeringsmisstagen går att undvika genom att identifiera ens långsiktiga finansiella mål, anpassa portföljstrategin till ens personliga situation och hålla sig till den etablerade strategin – genom att disciplinerat motstå känslor som rädsla eller girighet. Det är förstås lättare sagt än gjort, även för rutinerade investerare.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

 Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.