Alla inlägg av Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden: Frågor att tänka på innan man investerar i fastigheter

Människor investerar i fastigheter av många olika skäl, bland annat för att skapa hyresintäkter, sälja vidare med vinstsyfte eller för att utveckla dem. Fisher Investments Norden kan konstatera att fastighetsinvesteringar kan vara vettiga i vissa lägen, men det finns en del saker investerare bör tänka på innan de tar steget.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

En närmare titt på direkt och indirekt ägande

Fisher Investments Norden anser att det är viktigt att förstå de olika typerna av fastighetsinvesteringar. I allmänhet tänker investerare på två populära sätt att investera i fastigheter – direkta och indirekta fastighetsinvesteringar. Vi förklarar dem nedan. Båda har unika aspekter man bör känna till.

Direktinvestering i fastigheter innebär att man köper hela, eller delar av, en fastighet – vanligtvis bostäder eller kommersiella fastigheter – vilket gör dig till direkt ägare av en tillgång. Det ger dig möjlighet att få hyresintäkter, rusta upp fastigheten och sälja vidare, bygga en ny fastighet med mera. Hindren för att komma in på marknaden är dock ofta högre än för indirekta fastighetsinvesteringar. Till att börja med behövs olika slags expertis för att förvalta olika slags fastigheter. Den expertis som krävs för att hyra ut ett enfamiljshus är till exempel mycket annorlunda mot den som krävs för att hyra ut ett helt flerbostadshus eller en kontorsbyggnad. Dessutom kräver direkta fastighetsinvesteringar ofta ett betydande startkapital. Fisher Investments Norden påminner investerare om att beroende på typ av fastighet kan det belopp som en investerare behöver investera initialt variera dramatiskt. För större projekt kan investerare behöva ta in flera partner för att lätta på den finansiella bördan, vilket sannolikt minskar ägarintresset och möjligheten att fatta beslut självständigt.

Indirekta fastighetsinvesteringar innebär vanligtvis att man köper andelar i ett noterat eller onoterat investeringsinstrument, t.ex. en fastighetsfond. Börsnoterade fastighetsfonder har blivit allt populärare. De här fonderna samlar investerarnas kapital för att köpa och förvalta inkomstbringande bostads- eller affärsfastigheter – så investerare kan diversifiera sin fastighetsexponering utan att själva behöva köpa och förvalta fastigheter. Börsnoterade fastighetsfonder är skyldiga att dela ut större delen av sin beskattningsbara inkomst till andelsägarna, medan onoterade fonder ofta fokuserar på kapitaltillväxt. Dessutom är de här fondandelarna lätta att köpa och sälja, till skillnad från fastigheter. Vissa fastighetsfonder är dock onoterade och kan ha krav på minsta investering eller minsta innehavsperiod, och kan vara svårare att köpa och sälja. Onoterade fastighetsfonder är alltså inte alltid lika flexibla som börsnoterade fastighetsfonder.

Har du den tid och de resurser som krävs för direktinvesteringar i fastigheter?

Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet är direktinvesteringar i fastigheter ofta mer tidskrävande och kostsamma än indirekta investeringar i fastigheter. Trots detta känner sig vissa investerare mer bekväma med att investera i något mer konkret än till exempel aktier. Många investerare har personlig erfarenhet av att köpa en bostad, så den här typen av investering kan kännas trygg och bekant när man funderar på olika investeringsalternativ.

Tyvärr glömmer många investerare bort de otaliga kostnader som hör till köp och försäljning av fastigheter. Fisher Investments Norden anser att man bör överväga några av de potentiella nackdelarna noga innan man direktinvesterar i fastigheter. Ett par exempel:

 • Finansieringskostnader: Om man inte betalar kontant för en fastighet måste man tänka på finansieringskostnaderna. Det kan handla om mäklarkostnader, bolåneförsäkringar (vid behov) och räntebetalningar. Det är särskilt viktigt att tänka på hur förändrade räntor kan påverka dina löpande kostnader om man tar ett lån med rörlig ränta.
 • Underhållskostnader: När man köper en fastighet måste man vara redo att underhålla den. Har du den fysiska förmågan, viljan och kunskapen att göra reparationer vid behov? Annars kan du behöva anlita folk för det. Kostnader för underhåll och eventuella reparationer kan snabbt skjuta i höjden. Så med allt detta i beräkningarna, ser investeringen fortfarande lönsam ut?
 • Tidsåtgång: Det krävs tid och kunskap att annonsera, hyra ut och förvalta en fastighet. Om det låter jobbigt kan du behöva anlita någon som sköter det – ytterligare en kostnad som kan minska din potentiella avkastning.
 • Uteblivna hyresintäkter: Om du planerar att hyra ut din fastighet, vad händer om du inte hittar någon hyresgäst eller om hyresgästen inte kan (eller vill) betala? Fisher Investments Norden såg att detta blev ett akut problem för fastighetsägare världen över under pandemin.
 • Försäkringskostnader: Glöm inte försäkringskostnaderna när du investerar i en fastighet.
 • Problem med att diversifiera: Vill du investera lokalt eller utomlands? Eller både och? Prisutvecklingen på fastigheter kan skilja sig mycket åt mellan olika regioner, och hindren för diversifiering mellan olika orter kan vara höga: kostnader, lokalkännedom och fastighetsförvaltning på distans gör det svårt att diversifiera en fastighetsportfölj geografiskt.

Detta är ingen uttömmande lista, men Fisher Investments Norden varnar för att kostnaderna för att köpa en fastighet som en investering kan minska din avkastning och kräva mer tid än du tror. Det är viktigt att förstå exakt vilka dessa kostnader är, hur de påverkar din avkastning och vilka alternativ du har, så att du kan fatta ett välgrundat beslut om hur du ska investera dina surt förvärvade pengar.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Direkta fastighetsinvesteringars likviditetshinder

När man pratar om en tillgångs likviditet menar man hur enkelt det är att omvandla tillgången till pengar. Om du behöver regelbundna intäkter för utgifter eller åker på en oväntad utgift är likviditeten viktig. Direkta fastighetsinvesteringar har ofta likviditetshinder – särskilt i jämförelse med andra tillgångar, som aktier eller obligationer. Många gånger är försäljningen av en fastighet en långdragen process som medför extra kostnader – annonsering, homestyling, mäklarprovisioner osv.

En tillgångs likviditet kan också ha betydande – ofta kortsiktiga – konsekvenser för dess pris. I motsats till vad många tror kan fastighetspriser faktiskt vara rätt volatila. Till skillnad från till exempel aktier finns det ingen transparent daglig prissättning, så det är svårt att veta fastighetens verkliga värde en viss dag. När du säljer en fastighet kan det pris du erbjuds skilja sig dramatiskt från vad du tror att fastigheten är värd. Fisher Investments Norden varnar investerare för att om man behöver sälja en fastighet snabbt kan man behöva acceptera ett lägre pris.

Fördelar med indirekta fastighetsinvesteringar via fastighetsfonder

Kollektiva, indirekta fastighetsinvesteringar kan bidra till att lösa vissa av de problem som är förknippade med direkta fastighetsinvesteringar. Fastighetsfonder är till exempel en intressant möjlighet för investerare som vill exponera sig mot fastigheter utan de kostnads- och likviditetsproblem som ett direkt fastighetsägande innebär. Fastighetsfonder kan investera i olika typer av fastigheter, från bostäder och kommersiella fastigheter till industri- och datacenter. Några av de största börsnoterade fastighetsfonderna i världen äger mobilmaster!

Till skillnad från direkta fastighetsinvesteringar är fastighetsfonder del av aktiemarknaden och har sina egna risker. Till exempel har fastighetsfonder historiskt sett varit känsliga för förändringar i räntenivåerna. När räntorna stiger har det ofta en negativ inverkan på priserna på fastighetsfonder. Ditt beslut om att investera i fastighetsfonder eller ej kan alltså bero på din syn på ränteläget. Fisher Investments Norden rekommenderar att man utvärderar alla potentiella investeringsobjekt, även fastighetsfonder, noga för att förstå de underliggande tillgångarna och hur de beter sig och presterar. Fastighetsfonder som äger mobilmaster beter sig på ett helt annat sätt än fastighetsfonder som äger datacenter, till exempel.

Överväg alternativ till fastighetsinvesteringar

Fisher Investments Norden anser att även om fastigheter kan vara ett lämpligt alternativ för vissa, är det inte alltid det bästa sättet att nå sina finansiella mål. För många långsiktiga investerare erbjuder värdepapper som aktier och obligationer fördelar som inte alltid är lätta att få med fastighetsinvesteringar, inklusive överlägsen långsiktig genomsnittlig avkastning. Som framgår av figur 1 nedan har globala aktier gett betydligt högre avkastning än fastigheter på årsbasis.

Figur 1: Jämförelse av tillgångsklassers resultat över tiden

fisher-graph-march-2023

Källa: FactSet och Global Financial Data (GFD), per 2022‑05‑12. Tidsperioderna varierar på grund av tillgången på tillförlitliga uppgifter. Alla uppgifter är angivna i US-dollar.

Den historiskt sett högre genomsnittliga långsiktiga avkastningen är inte den enda fördelen med aktier och obligationer. De erbjuder även större likviditet och bättre diversifieringsmöjligheter, och kräver potentiellt mindre tid och lägre kostnader för att sköta om. Dessutom är många pensionärer redan exponerade mot fastigheter via sina bostäder – normalt en av deras största tillgångar – så ytterligare exponering mot fastighetsinvesteringar är onödigt. Med hänsyn till dessa faktorer och de potentiella nackdelarna med fastighetsinvesteringar anser Fisher Investments Norden att en diversifierad portfölj med aktier och obligationer kan ge bättre risk- och avkastningsprofil för långsiktiga investerare.

Följ de senaste marknadsnyheterna och uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

Fisher Investments Norden granskar vikten av ett jämförelseindex

Enligt Fisher Investments Nordens uppfattning är valet av rätt jämförelseindex ett av de viktigaste besluten en investerare kan fatta, eftersom det vägleder portföljkonstruktionen och ger en måttstock för resultatet.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Ett jämförelseindex följer en viss uppsättning värdepapper. Vi anser att det är fördelaktigt att ha ett skräddarsytt jämförelseindex för varje segment av portföljen. När allt kommer omkring lär ju ett rent aktieindex inte hjälpa dig att välja obligationer till portföljen om du vill äga både aktier och obligationer, och det skulle ofta vara ett icke rättvisande mått på obligationsutvecklingen. Därför anser Fisher Investments Norden att det är bättre att använda ett aktieindex för aktieportföljen och ett obligationsindex för obligationsdelen.

Fisher Investments Nordens granskningar av de otaliga marknadsindex som finns har funnit att användbara jämförelseindex har tre egenskaper:

1. En lång historia, med utvecklingshistorik över flera marknadscykler. Vi anser att investerare har nytta av att referera till utvecklingen för sina jämförelseindex genom både tjurmarknader (långa perioder med allmänt stigande börs) och björnmarknader (långvariga, fundamentalt drivna breda börsnedgångar på minst 20 procent). Även om Fisher Investments Norden inte tror att tidigare avkastning indikerar framtida resultat, kan det ge investerare ett ramverk för att bedöma om de har en rimlig chans att nå sina långsiktiga finansiella mål.

2. Ett börsvärdesviktat index, där varje värdepapper viktas efter sin andel av indexets totala storlek i termer av börsvärde. Företag med större börsvärden har mer inflytande på indexets utveckling. Vi föredrar denna konstruktion framför kursvägda index (t.ex. amerikanska Dow Jones Industrial Average eller japanska Nikkei 225), där aktier med de högsta aktiekurserna har störst inflytande. Vi anser inte heller att likaviktade index – där alla innehav har samma vikt – är särskilt representativa. Detta beror på att investerare tjänar värdeviktad avkastning, vilket gör att kurs- eller likaviktade index blir felaktiga måttstockar. Dessutom kan sådana index leda till att investerare lägger för mycket på mindre företag jämfört med större.

3. En bred, mångsidig sammansättning. Fisher Investments Norden anser att ett effektivt jämförelseindex sträcker sig över alla områden på marknaden – som länder och ekonomiska sektorer – så investerare inte blir alltför koncentrerade till ett marknadssegment och inte heller missar vissa områden.

Ett par exempel på index som uppfyller dessa villkor baserat på Fisher Investments Nordens granskningar är MSCI World för aktier och ICE BofA European Monetary Union (EMU) Broad Market för obligationer.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Enligt vår uppfattning hjälper jämförelseindex investerare att skapa en plan för portföljsammansättningen och diversifiera. Fisher Investments Norden kan konstatera att utbudet av värdepapper är enormt. Ett jämförelseindex ger en utgångspunkt för att avgränsa denna pool av tillgängliga värdepapper istället för att försöka hitta den berömda nålen i höstacken. Viktningarna i ditt jämförelseindex kan vägleda fördelningen i din portfölj, eftersom de kan visa hur stor exponering du borde ha mot en viss region eller sektor, och du kan se vilka värdepapper som finns i varje kategori. Detta leder naturligt till diversifiering och undviker överkoncentration i sektorer, branscher och regioner, och även i enskilda företag.

Om en viss sektor bara utgör 5 procent av börserna globalt, och du lägger 15 eller 20 procent av tillgångarna i den sektorn, innebär det förmodligen att du är överkoncentrerad där samtidigt som du potentiellt missar möjligheter i andra kategorier. På samma sätt, om ett visst företag bara utgör 2 procent av börsvärdet i jämförelseindexet skulle en viktning långt över detta sannolikt exponera dig mot överdrivet hög företagsspecifik risk.

Ett annat centralt syfte med jämförelseindex, enligt vår uppfattning, är att mäta portföljens resultat. När du inte jämför din avkastning mot ett jämförelseindex tittar du på absolut avkastning. Enligt Fisher Investments Nordens uppfattning finns det potentiella nackdelar med det. Säg till exempel att din portfölj gav 20 procent i avkastning ett år. Det kan ju se ut som en bra avkastning, men om ditt jämförelseindex gav en avkastning på 35 procent samma år kan den skillnaden väcka frågor om din portföljs sammansättning. Det kan sätta fokus på taktiska beslut som inte fungerade, eller områden där du är överkoncentrerad, och ge dig en chans att korrigera kursen.

Och om portföljen backar 10 procent på 6 månader kan det verka dåligt. Men om jämförelseindexet backade 15 eller 20 procent under samma tid betyder det att du gjorde något rätt och fick bättre avkastning, relativt sett. Om man har ett jämförelseindex att jämföra med kan det minska frestelsen att reagera instinktivt när portföljen backar, och begå fel som sänker avkastningen på lång sikt.

Om vi skulle sammanfatta de potentiella fördelarna med ett jämförelseindex med ett enda ord skulle det vara disciplin. För portföljsammansättningen ger ett riktmärke dig disciplin via ett slags koppel – det kan hjälpa dig att hålla portföljen någorlunda i linje med den breda marknadens sammansättning, vilket kan bredda möjligheterna och sprida ut riskerna. För mätning av resultatet kan ett jämförelseindex minska frestelsen att jaga momentum när det är goda tider och fly vid minsta tecken på problem, eftersom det sätter din personliga avkastning i ett sammanhang. Även om detta inte är någon garanti för att alla beslut kommer bli bra – eftersom ingenting någonsin kan garantera det – anser Fisher Investments Norden att disciplin kan hjälpa investerare att förbättra sina processer och deras chanser för att lyckas på lång sikt.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investment Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

Fisher Investments Norden om investeringsflugor

Det betyder inte att investerare aldrig ska ta risker. Faktum är att de som behöver långsiktig kapitaltillväxt sannolikt behöver ta en lämplig mängd risk för att lyckas. Det finns dock en del ”investeringar” som lovar stor avkastning på väldigt svaga grunder, och kan ha olämpligt hög risk. I den här artikeln lyfter Fisher Investments Norden fram två relativt nya exempel på investeringsflugor som fångade investerares uppmärksamhet över hela världen, och vi diskuterar hur lämpliga de är som långsiktiga investeringsinstrument.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Meme-aktier

Aktier som haussas på olika internetforum – i dagligt tal kallade ”meme-aktier” – är ett nytt sätt som vissa investerare försöker tjäna snabba pengar på. Det hela började i början av 2021, när en grupp amatörinvesterare på den populära sociala medieplattformen Reddit.com – särskilt forumet ”r/wallstreetbets” – pekade ut aktier som de trodde skulle gå upp rejält. Deras val förbryllade många i investeringsvärlden. De utvalda aktierna – som GameStop, AMC Theatres och Blackberry – var företag med problem, dåliga framtidsutsikter och fallande aktiekurser sedan lång tid tillbaka. Det verkade rimligt att tänka att dessa aktier kanske var lite undervärderade, men förmodligen inte i den storleksordning som dessa amatörbloggare hävdade. Men, som Fisher Investments Norden bevittnade, fick onlinediskussionerna tillräckligt många investerare att satsa pengar på dessa aktier och få kurserna att stiga, nästan över en natt.

GameStop (GME) – en butikskedja som säljer datorspel – var ett särskilt anmärkningsvärt exempel. När vissa investerare postade sina ”vinster” på r/wallstreetbets, lockade de andra användare till att fortsätta köpa aktier aggressivt. Den 12 januari 2021 stängde GME-aktien på 19,95 dollar. Fisher Investments Norden noterar att redan det var en utmärkt avkastning för de som hakade på trenden tidigt, med tanke på att kursen låg på cirka 3,00 dollar en vecka tidigare. Men kursen steg varje dag under nästa vecka. Den här kursuppgången tvingade hedgefonder och andra investerare som hade blankat GME (alltså satsat på att aktien skulle sjunka) att avsluta sina blankningar eftersom de oroade sig för att aktiekursen skulle fortsätta stiga, och det ökade köptrycket. GME-aktien steg till 76,79 dollar vid börsstängningen den 25 januari, och nådde slutligen en topp den 27 januari på 325,00 dollar.[i]

Lika snabbt som GME-aktien sköt i höjden föll den ner igen. När handelsplattformar som Robinhood och flera andra stoppade handel med GME-aktier på grund av dess extrema volatilitet och miljontals dollar i aktieaffärer inom några timmar, rasade kursen. Den 19 februari 2021 stängde GME under 40 dollar – med svängningar på upp till -60 procent på en enda dag.[ii] En del investerare som öste pengar på den här aktien kunde kamma hem stora vinster när de sålde nära toppen, men andra investerare, som lockades av utsikten att tjäna snabba pengar, köpte för sent och dyrt och sålde till stora förluster när kalaset sedan länge var över.

Kryptovalutor

Fisher Investments Norden vet att förespråkare för kryptovalutor kommer säga att de inte investerar i dem för att bli rika snabbt. Istället kan de hävda att kryptovalutor och det decentraliserade liggarsystem som många av dem använder – den så kallade ”blockkedjan” – är framtiden och i slutändan kommer att ersätta traditionella valutor som dollar eller pund, och de system som ligger till grund för dem. Men med tusentals olika kryptovalutor, begränsad reglering och mycket liten grund för varför en kryptovaluta verkligen är värd något är handel med dem fortfarande mycket spekulativt med extrem risk.

Som med andra ”snabba pengar”-investeringar var det vissa tidiga användare som tjänade stora summor när kryptovalutor blev heta. Bitcoin – den största och populäraste kryptovalutan – gick från att handlas för hundratals dollar för ett decennium sedan till en topp på 65 000 dollar mot slutet av 2021. Men 2022 har varit katastrofalt för krypto. Den 29 november handlades Bitcoin för drygt 16 400 dollar – en minskning med över 75 procent på mindre än ett år.[iii] Detta är fortfarande en rejäl ökning jämfört med för 5 år sedan, men antalet köpare var mindre då. Många som äger kryptovalutor nu är relativt nya köpare, som har gått på pumpen efter den massiva nedgången i år.

Den bristande regleringen av kryptovalutor är i fokus globalt just nu, eftersom det sannolikt bidrog till att den populära kryptovalutabörsen FTX nyligen kollapsade, vilket kan ha lett till att investeringar för flera miljarder gått upp i rök. Fisher Investments Norden kan konstatera att investerare som använde FTX var tvungna att förvara sina tillgångar hos ett företag som inte var en registrerad, reglerad bank eller fondkommissionär och därför inte erbjöd särskilt mycket skydd mot bedrägliga handlingar från företagsledningen.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Är investeringsflugor en hållbar strategi på lång sikt?

Fisher Investments Norden anser att investerare bör vara försiktiga med alla investeringar som lovar stora vinster på kort tid. Verkligheten är att de allra flesta inte blir rika snabbt. Investering kräver hårt arbete och disciplin för att bygga upp en förmögenhet under en livstid. Den chockerande volatiliteten hos meme-aktier och kryptovalutor tyder på att man måste tajma dem perfekt för att lyckas, och det handlar mer om tur än om skicklighet – eller strategi – enligt oss. Att satsa sin ekonomiska framtid på något som kräver snudd på oklanderlig timing ser i våra ögon mer ut som hasardspel än som investering.

På Fisher Investments Norden anser vi att investerare bör överväga en väldiversifierad investeringsportfölj som är anpassad till deras långsiktiga mål och personliga ekonomiska förutsättningar. Om man vill ha tillväxt behöver man ta vissa försiktiga risker, men investerare kan minska den risken genom att investera i ett brett spektrum av aktier som täcker olika sektorer, storlekar och länder – en strategi som har bättre förutsättningar för att ge långsiktig ekonomisk framgång.

Det tar tid att bygga upp en förmögenhet. Från början av 1995 till slutet av 2021 hade indexet MSCI World en ackumulerad avkastning på 678,4 procent, vilket motsvarar 8 procent om året. Detta inkluderar varje björnmarknad, korrektion och sättning under denna period. En hypotetisk investering på 10 000 dollar i detta index över denna period på nästan 30 år skulle vara värd cirka 77 840 dollar.[iv] Dessutom har det aldrig varit en negativ 20-årsperiod i indexet MSCI World, vilket understryker vikten av att följa en långsiktig strategi disciplinerat.

En finansrådgivare kan hjälpa dig att navigera genom utmanande marknadsförhållanden och få portföljen att växa över tid. Fisher Investments Norden anser att tålamod, disciplin och en långsiktig strategisk plan ökar sannolikheten för att man når sina långsiktiga investeringsmål. Som med så mycket annat här i livet: om det verkar för bra för att vara sant, så är det oftast det.

Följ de senaste marknadsnyheterna och uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investment Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

[i] Källa: NYSE. GME har sedan dess genomgått en aktiesplit, och den nuvarande kursen återspeglar inte historiska kurser.

[ii] Källa: NYSE.

[iii] Källa: Coindesk. https://www.coindesk.com/price/bitcoin/

[iv] Källa: FactSet.

Fisher Investments Norden granskar förnybar energi

Men förnybar energi är en bransch i sin linda – vilket vi anser gör det svårt att förutse vilka vinnarna och förlorarna blir. Vi anser att investerare kan ha nytta av att förstå sektorn för förnybar energi och vilka marknadskrafter som driver den, för att undvika investeringsmisstag.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Det finns ingen officiell definition av förnybar energi, men av vad Fisher Investments Norden har sett i finansmedia används begreppet vanligtvis för energikällor som inte använder fossila bränslen. EU definierar förnybar energi som följande: sol-, vind- och vattenkraft, havsenergi, geotermisk energi, biomassa och biobränslen.[i] Kärnkraft ingår visserligen i EU:s gröna taxonomi, men definieras separerat från förnybar energi.[ii]

Trots att förnybar energi får allt mer uppmärksamhet i medier är det fortfarande fossila bränslen som dominerar i den investeringsbara globala energisektorn. Energisektorn i MSCI World utgörs till 95,7 procent av olja, gas och icke-förnybara bränslen.[iii] Övriga 4,3 procent utgörs av utrustning och tjänster för energisektorn, och många av de här bolagen är knutna till fossila bränslen (t.ex. tillverkare av utrustning för oljeborrning).[iv] Visst, en del av de här bolagen kan ha avdelningar för förnybar energi, men Fisher Investments Nordens bild är att det är svårt att identifiera de här avdelningarnas intäktsflöden – och de flesta utgör väldigt små delar av de här bolagens samlade verksamhet. Samtidigt är renodlade bolag inom förnybar energi, där merparten av intäkterna kommer från förnybart eller där företaget har kopplingar till branschen, utspridda i en mängd olika sektorer. De här bolagen – t.ex. tillverkare av solpaneler eller vindkraftverk – kan finnas i sektorer som allmännyttan, teknik eller verkstad.

Trots att bolag inom förnybar energi är utspridda i olika sektorer anser Fisher Investments Norden att många av faktorerna som påverkar deras vinster liknar faktorerna för bolag inom energisektorn. Det handlar bland annat om politiska drivkrafter, som kan innefatta skatter och skatterabatter, statliga subventioner och geopolitiska händelser. Rysslands invasion av Ukraina och oron över gastillgången i Europa har exempelvis lett till att röster höjts för att Europa ska bli självförsörjande på energi.[v] Det har lett till större diskussioner om statliga satsningar på förnybar energi, att döma av vår granskning av finansmedia, vilket kan ge bolag inom den sektorn möjlighet att väcka allmänhetens och investerarnas intresse, vilket i sin tur kan stärka sentimentet.[vi] Tekniska framsteg är en annan drivkraft. Genombrott kan leda till ny teknik för förnybar energi och förbättra nuvarande teknik genom att till exempel öka verkningsgraden eller sänka kostnaderna.

Leveranskedjor och kostnader för insatsvaror påverkar alla verksamheter, även inom förnybar energi. Tillverkning av utrustning för förnybar energi förlitar sig på stora nätverk av tillverkare, distributörer och leverantörer av råmaterial. Störningar i leveranskedjor eller ökade kostnader kan göra förnybar energi till en relativt dyr energikälla – vilket kan minska efterfrågan. Den ökade efterfrågan på elbilar har till exempel ökat efterfrågan på metaller som används i bilarnas batterier, som litium, nickel och kobolt.[vii] Kostnaderna för dessa råmaterial kan påverka produktionskostnaderna och priserna för slutprodukterna.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

På grund av substitutionseffekten – det vill säga konsumenters benägenhet att byta ut en vara eller tjänst mot ett mer prisvärt alternativ – tror vi att relativt låga priser för olja och gas kan leda till minskad efterfrågan på förnybart – och vice versa. Så när Fisher Investments Norden granskar förnybar energi anser vi att det är viktigt att komma ihåg att det inte finns något speciellt just med dem som investeringskategori.

Även om du har stora förväntningar på förnybar energi anser Fisher Investments Norden att branschen är i sin linda, vilket gör det svårt att förutse vilka vinnarna och förlorarna blir. Enligt IEA:s sammanställning av global energiframställning per källa står förnybar energi (vind, sol, biobränslen och avfall, och vattenkraft) bara för 14 procent av världens totala energiförbrukning (enligt uppgifterna för 2019).[viii] Kärnkraft står för ungefär 5 procent.[ix] Fossila bränslen? Cirka 81 procent.[x] Dessutom utgör renodlade bolag inte någon stor del av de aktörer som går att investera i. Överväg följande: Indexet MSCI Global Alternative Energy innehåller bolag som får minst 50 procent av intäkterna från alternativ energi (vilket indexleverantören MSCI definierar som renare än fossila bränslen).[xi] Börsvärdet för detta index (värdet av alla utestående aktier) motsvarar runt 9,0 procent av den globala energisektorn – eller 0,5 procent av det bredare indexet MSCI World.[xii] Det finns med andra ord relativt få renodlade aktörer att satsa på – och de flesta är väldigt små (d.v.s. de har relativt små börsvärden jämfört med icke renodlade aktörer).

Vi menar att investerare kan dra på sig spekulativa risker när de investerar i små företag som fortfarande inte är lönsamma. Fisher Investments Norden är varken för eller emot investeringar i förnybar energi, men större bolag som inte är renodlade inom förnybar energi kan ge exponering mot sektorn och större finansiell flexibilitet, vilket kan dämpa riskerna jämfört med investeringar i mindre och renodlade bolag. Ytterligare faktorer att ta hänsyn till inkluderar innovationer som kan ändra spelplanen, och riskerna med att investera i teknik som får stora statliga subventioner – det stödet kan försvinna om de politiska vindarna ändrar riktning, att döma av våra studier av marknadshistorien.

Vi har ingenting emot investeringar i förnybar energi. Men Fisher Investments Norden anser att investerare kan ha nytta av att ta hänsyn till branschens storlek, vad som går och inte går att känna till om dess framtid och hur man kan hantera koncentrationsrisken.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

[i] Källa: Europaparlamentet, faktablad om Europeiska unionen. ”Renewable Energy”, läst 2022‑10‑12.

[ii] ”EU Taxonomy to Include Nuclear Energy, Recognizing Its Role in Global Decarbonization”, NEI:s mediateam, NEI, 2022‑07‑06.

[iii] Källa: FactSet, per 2022‑10‑12. Indexet MSCI World – viktning av beståndsdelar inom energisektorn.

[iv] Ibid.

[v] ”The Guardian View On Russian Gas: A Compelling Reason To Go Green”, ledare, The Guardian, 2022‑07‑27.

[vi] Ibid.

[vii] ”Renewable Energy Is Surging, But Trouble Looms”, Benjamin Storrow, E&E News, 2022‑06‑28. Läst via Scientific American, 2022‑10‑12.

[viii] Källa: Internationella energirådet (IEA). ”Total Energy Supply (TES) by source, 1990 – 2019”, läst 2022‑10‑12.

[ix] Ibid.

[x] Ibid.

[xi] ”MSCI Global Environment Indexes Methodology”, MSCI, november 2013, och ”MSCI Global Alternative Energy Index (USD)”, MSCI, 2022‑09‑30.

[xii] Källa: FactSet. Påstående baserat på energisektorn i MSCI World och MSCI Worlds börsvärde, per 2022‑09‑30, och ”MSCI Global Alternative Energy Index (USD)”, MSCI, 2022‑09‑30.

Mellanårsval i USA: är politiska låsningar bra eller dåligt för börsen?

Under årens lopp har investerare försökt skönja trender på börsen kopplade till tunga politiska händelser, som presidentvalet i USA. En del skenbara trender kan bero på ren slump, men Fisher Investments Norden anser att det finns mönster i börsavkastningen som kan ha en verklig koppling till mellanårsvalen i USA. Mellanårsvalen hålls i mitten av USA:s presidents fyraåriga ämbetsperiod, och gäller samtliga mandat i representanthuset och de mandat i senaten som går ut. Historiskt sett brukar presidentens parti tappa en del makt i de här valen, så kongressen hamnar i opposition mot presidenten. Detta leder till politiska låsningar under de sista två åren i presidentens ämbetsperiod, så det blir svårare att få igenom stora, kraftfulla reformer. Det är i allmänhet en medvind för börserna i USA.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

I den här artikeln går vi igenom hur presidentens ämbetscykel, mellanårsvalen och politiska låsningar i USA tenderar att påverka aktieavkastningen. Politiska drivkrafter är bara en bit av ett komplicerat pussel, så investerare bör alltid titta på andra faktorer också när de lägger upp en långsiktig investeringsstrategi, enligt Fisher Investments Nordens mening.

Hur USA:s presidents ämbetsperiod påverkar marknaderna

Om man tittar på den årliga avkastningen från S&P 500 (ett index med de 500 största börsbolagen i USA) för varje år i presidentens ämbetsperiod, som i tabellen nedan, kan man börja skönja vissa mönster. Till exempel är det oftare negativ avkastning de första och andra ämbetsåren än de tredje och fjärde ämbetsåren. Det tredje ämbetsåret – oavsett viket parti som presidenten tillhör – tenderar att ha positiv avkastning oftast och med högre marginal. De fjärde ämbetsåren är också positiva oftare än första och andra. Självklart är det börserna i USA som påverkas mest av valen i USA, men eftersom amerikanska bolag har så pass stort inflytande på den globala ekonomin sprider sig effekterna som ringar på vattnet världen över.

Avvikelse under USA:s presidents ämbetsperiod: årlig avkastning från S&P 500 1925–2022

fisher-tabell-nov

Källa: Global Financial Data, Inc., per 2022-08-03.

Vad är det som ligger bakom den här variationen i börsavkastningen?

Hur kan en så här pass konsekvent trend mellan första och andra halvan av presidentens ämbetsperiod uppstå? Fisher Investments Nordens tes: politiska låsningar. När den lagstiftande makten (kongressen) och verkställande makten (bland annat presidenten) i USA ligger hos två olika partier är det snudd på omöjligt för politikerna att enas om eller kompromissa kring omfattande reformer. Det minskar sannolikheten för att tunga reformer klubbas igenom. De förslag som faktiskt klubbas igenom tenderar att vara urvattnade. Den här bristen på politisk action må vara frustrerande för väljarna, men det tenderar att gynna aktier. Minskad politisk risk ger bolagen mindre att oroa sig för och mer visshet när de lägger upp tillväxtplaner. Å andra sidan kan nya, svepande reformer öka osäkerheten för näringslivet och skrämma upp investerarna. Så när tunga vallöften inte uppfylls tenderar börserna att gå bra.

Fisher Investments Norden vet att när politiker är ute och kampanjar fokuserar de gärna på de stora politiska frågorna och att ”fixa” de problem som de och deras väljare ser i samhället. I USA tenderar presidentens parti att även ha majoriteten i representanthuset och senaten under presidentens två första år vid makten, men det är mindre sannolikt under de två följande åren. Därför brukar de försöka få igenom så många kampanjlöften som möjligt under de två första åren.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Historiskt sett brukar den sittande presidentens parti tappa makt i kongressen i mellanårsvalen. Sedan 1946 har presidentens parti tappat mandat i representanthusen i alla utom ett mellanårsval, och i senaten i 13 av 19 val. (I två av valen blev det ingen förändring av antalet mandat i senaten.)

Fisher Investments Norden anser att de här förstärkta låsningarna är en faktor som lyfter aktieavkastningen under tredje och fjärde ämbetsåret för USA:s president. Eftersom politiker på bägge sidor ofta är ovilliga att kompromissa, och många börjar lägga mer fokus på kampanjarbetet, brukar både antalet och omfattningen av överraskande politiska reformer minska. Aktier kan gå bra i en miljö med minskad osäkerhet.

Politiska låsningar är inget som man bara hittar i USA heller. I de två stora marknaderna Frankrike och Tyskland präglas parlamenten av allt envisare koalitioner. Det minskar den politiska risken för internationella bolag och ger globala aktier en medvind. Oavsett om det rör sig om kongressen i USA eller olika europeiska parlament anser vi att ökade politiska låsningar är övervägande positivt för börserna världen över.

Väg in alla faktorer – inte bara valen

Som vanligt rekommenderar Fisher Investments Norden att man antar ett långsiktigt investeringsperspektiv. Sambanden mellan politik och marknadsavkastning är långt från garanterade, och de tar inte heller hänsyn till andra konjunkturs- och sentimentsbaserade drivkrafter som kan påverka börskurserna. Vi på Fisher Investments Norden anser visserligen att avvikelsen under USA:s presidents ämbetsperiod kan vara en kraftfull medvind för börserna i och utanför USA under det kommande året, men vi vill även påminna om att tålamod, disciplin och att hålla sig till sin långsiktiga strategi bör öka sannolikheten för att nå sina långsiktiga investeringsmål.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

Fisher Investments Norden om begränsningarna med kapitalbevarande

Vi har även märkt att samma investerare inser att de behöver en del tillväxt, efter en bedömning av deras övriga finansiella mål. Men enligt Fisher Investments Norden går de här två målen – kapitalbevarande och tillväxt – inte att förena. En djupdykning i äkta kapitalbevarande avslöjar hur ovanligt det är som investeringsmål. Låt oss förklara.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Vi har sett många olika definitioner av kapitalbevarande i de finansmedia som vi bevakar, men vår definition av äkta kapitalbevarande är en strategi som har som mål att portföljvärdet inte ska variera alls (undantaget uttag, förstås). Det handlar om att eliminera risken för att portföljen minskar i värde. Våra analyser visar att de allra flesta slags tillgångar – räntepapper, aktier, fastigheter, konstverk, råvaror, guld osv. – är volatila till viss grad, så de som har äkta kapitalbevarande som främsta mål har inte så många alternativ att välja mellan. Det brukar oftast bara vara kontanter och kontantliknande värdepapper, eftersom de är de mest likvida tillgångarna (alltså lättast att sälja snabbt utan att få ett lägre pris för dem) och har ett stabilt värde.  

Vi på Fisher Investments Norden håller med om att kapitalbevarande låter fint i teorin, men vill påpeka att det har sina brister. En av de största som vi har identifierat: Det antyder att risken för att portföljen ska minska i värde är den enda investeringsrisken. Vi anser dock att det finns andra risker. Ta risken för inflation (allmänt stigande priser i ekonomin). I genomsnitt har inflationen legat på 1,6 procent sedan 2000, och i år har den varit betydligt högre.[i] Om inflationstakten skulle hålla sig till genomsnittet eller klättra högre under de kommande 20 åren skulle en portfölj som ligger helt i kontanter förmodligen inte kunna hålla jämna steg. Och definitivt inte om inflationen sticker iväg, som nu. Trots att kontanter och kontantliknande värdepapper behåller sitt värde i dag kan inflationen urholka deras köpkraft med åren.

Å andra sidan kan kapitalbevarande vara vettigt om du redan har tillräckligt med pengar för att täcka dina kassaflödesbehov under hela din investeringstidshorisont. (Fisher Investments Norden definierar investeringstidshorisonten som hela den tid då ens kapital behöver jobba mot ens mål.) Kapitalbevarande kan även vara en bra idé om du har öronmärkt pengarna till en nära förestående utgift. Men den här metoden förutsätter att du inte vill att portföljen ska växa, och det är rätt ovanligt bland investerare enligt vår erfarenhet. Vi har snarare märkt att de allra flesta investerare behöver någon form av tillväxt för att nå sina personliga mål. Det kan handla om framtida kassaflödesbehov, att bibehålla köpkraften relativt inflationen, eller att lämna något efter sig till arvingar eller välgörenhet. 

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Och för att få den tillväxten måste investerare ta viss risk enligt Fisher Investments Norden. Det innebär att de ibland kommer behöva se portföljen krympa under korta perioder. Det finns grader av detta – våra analyser visar att det finns ett helt spektrum av risker och avkastningar. Till exempel kan vi konstatera att statsobligationer tenderar att fluktuera mindre på kort sikt jämfört med aktier, som i allmänhet fluktuerar betydligt mer både uppåt och nedåt på kort sikt. Men på längre sikt har aktier gett högre avkastning än räntepapper baserat på våra granskningar av marknadshistoriken.[ii]

Vi anser att de kortsiktiga fluktuationerna på börsen är det pris man betalar för de historiskt sett starkare avkastningarna på längre sikt. Beroende på ens individuella mål, tidshorisont och risktolerans är det enligt oss vettigt för många investerare att investera i tillgångar som ger tillväxt – t.ex. aktier, kanske med lite räntepapper inblandat om situationen så kräver.

Dessutom anser vi att det är av yttersta vikt att investerare förstår att kapitalbevarande och tillväxt inte går att kombinera. Båda har sina för- och nackdelar. Investerare som behöver tillväxt eller kassaflöde för att täcka utgifter måste enligt Fisher Investments Norden förbereda sig på att portföljen kan backa tillfälligt. Det är oundvikligt på resan mot långsiktig börsavkastning. Investerare som har kapitalbevarande som mål måste enligt oss acceptera att portföljvärdet inte lär växa ens i närheten av vad börsen gör, eller hålla jämna steg med inflationen – och det kanske inte är tillräckligt för att de ska nå sina investeringsmål. Om investerare har rimliga förväntningar på sina mål kan de fatta beslut som ligger i linje med vad de vill att portföljerna ska åstadkomma, samtidigt som de är medvetna om vilka kompromisser de kan behöva göra.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

[i] Källa: FactSet, per 2022‑06‑07. Påstående baserat på genomsnittlig årlig förändring av Sveriges KPI, 2000–2021, samt förändring år till år av Sveriges KPI, januari 2022 till april 2022.

[ii] Källa: FactSet och Intercontinental Exchange, Inc., per 2022‑06‑07. Påstående baserat på indexet MSCI World med nettoutdelningar i kronor, 1969‑12‑31 till 2021‑12‑31 och indexet ICE BofA Sweden Government, 1987‑07‑31 till 2021‑12‑31.

Ny lag kan ge dig tusenlappar extra i framtida pension

De senaste åren har flera regelförändringar införts i syfte att konsumenten ska få mer makt över sina pensionspengar. Från och med 1 januari 2020 infördes regler som underlättar att flytta och samla utspridda avslutade pensionsförsäkringar, så kallade fribrev. En tjänsteman bygger på sig i snitt åtta fribrev under sitt arbetsliv.

Från och med den 1 juli 2022 finns en ny lagstiftning som ger dig möjligheten att samla ihop och flytta dina fribrev, vilket i sin tur gör att du kan placera dina pensionspengar var du vill.

– Inlåsningen av fribrev har varit en kassako för försäkringsbolagen. Kunden har inte kunnat agera om hen varit missnöjd med avkastningen eller tyckt att avgifterna varit för höga, säger Mattias Fellenius, grundare av Svenska Fribrevsbolaget.

Därför ska du samla ihop dina fribrev

Genom att samla dina fribrev kan du sänka dina avgifter, få bättre villkor och en högre framtida pension. Den som flyttar och samlar sina fribrev till Svenska Fribrevsbolaget sänker sina avgifter i snitt med 130 000 kronor fram till pensionen. Dessutom får du bättre överblick över dina pengar och större möjlighet att förvalta dem så att de växer. Att ha åtta fribrev hos åtta olika försäkringsbolag kan innebära att du måste logga in på flera ställen bara för att byta fonder, vilket kan vara ganska krångligt.

Ta reda på om du gynnas av att samla dina fribrev

Börja med att göra en sammanställning över dina pensionsförsäkringar. Dela sedan upp dem i aktiva försäkringar och i fribrev. Ta sedan reda på vilka försäkringar du kan och bör flytta/slå ihop i syfte att sänka dina avgifter, få högre avkastning och mer i pension.

Svenska Fribrevsbolaget ger dig högre pension genom tre steg:

1. Enkelt & kostnadsfritt att komma igångAnmäl dig här och få en kostnadsfri sammanställning av dina fribrev. Vi går igenom underlaget och gör en pensionsanalys av ditt sparande

2. Analys & flytthjälp – Visar det sig att vi hittar försäkringar där vi kan erbjuda dig bättre villkor så kontaktar vi dig för att boka in ett möte med en av våra rådgivare. Under mötet går vi igenom underlaget och presenterar de förbättringar som kan göras.

3. Låga avgifter & rätt fonder för dig – Om du väljer att bli kund hos oss så hjälper vi dig att flytta dina pensionsförsäkringar och ger dig råd kring fondval. Vi är helt oberoende i vår rådgivning, vårt enda mål är att skapa de bästa förutsättningarna för dig och din pension. Därför tillfaller alla provisioner dig som kund, vilket leder till att dina kostnader blir lägre och att ersättningen till oss inte påverkas av vilka fonder du väljer.

Av: Svenska Fribrevsbolaget

Detta är en annons från Svenska Fribrevsbolaget och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden: Förstå marknadernas drivkrafter

Enligt våra analyser fokuserar börsen på hur konjunkturen lär se ut de kommande 3 till 30 månaderna. Det innebär att bakåtblickande uppgifter inte har någon större effekt på marknaden, förutom att stämningen eventuellt kan skakas om en stund.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Ibland kan nysläppta siffror trotsa förväntningarna och skapa stora rubriker. Det kan få marknaden att darra på kort sikt, men enligt oss rubbar det inte den långsiktigare börsutvecklingen i nämnvärd grad. Enligt Fisher Investments Norden beror det på att aktiekurserna återspeglar vad som just har hänt och vad som strax kommer hända, eftersom man redan vet ungefär hur det påverkar bolagens resultat. På liknande vis anser vi att det som ligger långt fram i tiden inte påverkar aktiekurserna särskilt mycket heller, eftersom det är allt för många okända faktorer med i beräkningen för att marknaden ska kunna sätta några tillförlitliga odds på dem. Så diskussioner om sådana faktorer är mest bakgrundsbrus.

Aktieägare har rätt till en del av bolagens framtida vinster, och vi menar att det leder till att investerare lägger stor vikt vid faktorer som kan påverka bolagsvinsterna. Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet väger marknaden snabbt in all allmänt känd information om bolagens utsikter i aktiekurserna. Vi anser att marknadsaktörerna löpande utvärderar den överskådliga framtiden och justerar sina prognoser därefter.

Våra analyser visar att börserna rör sig som mest när verkligheten ser ut att skilja sig från förväntningarna. Ta nedstängningarna på grund av pandemin i början av 2020 som ett extremt exempel. Indexet MSCI World toppade den 19 februari 2020, dagar innan de första regionala nedstängningarna i västvärlden infördes i Italien.[i] Vi anser att marknaderna fram till den tidpunkten räknade med fortsatt global tillväxt, trots nyheterna om covid i Kina och nedstängningarna i Wuhan i januari. Covid-utbrottet liknade tidigare epidemier i Asien, inklusive flera utbrott av fågelinfluensa och sars-utbrottet 2002–2004. Men när covid spreds till Europa – och det började bli uppenbart att man skulle vidta stränga smittspridningsåtgärder som skulle slå hårt mot ekonomin – började marknaderna få grepp om hur bolagsintäkterna skulle drabbas. Börserna backade 30,5 procent i rask takt fram till den 23 februari 2020, och vägde in en global lågkonjunktur med råge enligt oss – den snabbaste björnmarknaden (fundamentalt driven nedgång på över 20 procent) i modern historia.[ii]

Sedan vände börserna uppåt igen.[iii] Vad hände? När marknaderna hade vägt in de värsta tänkbara scenarierna i den närmaste delen av 3–30-månadersintervallet som börserna tittar på höjde de, enligt Fisher Investments Norden, blicken mot den bortre delen av intervallet till en tid då stränga nationella nedstängningar skulle vara ett undantag snarare än regel. Innan statistikbyråerna ens hade hunnit släppa några ekonomisiffror som visade nedstängningarnas konsekvenser (eller för den delen några rapporter som tydde på återhämtning) stack marknaderna upp igen eftersom de enligt oss vägde in snabb tillväxt efter återöppningarna.[iv] Det var först i maj 2020 som Centre for Economic Policy Research publicerade siffror som tydde på en lågkonjunktur i euroområdet – två månader efter att den var ett faktum.[v] Lågkonjunkturen i USA var den kortaste någonsin – men ekonomerna förklarade den inte som officiellt över förrän mer än ett år senare.[vi] Vi ser detta som ett ovanligt tydligt exempel på hur överraskningar påverkar marknaderna.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Visst, nedstängningarnas enorma effekt på ekonomin – och hur överraskande de var för marknaderna – är ett ovanligt fenomen, men vi anser att investerare kan dra nytta av lärdomarna även till vardags. Vi har konstaterat att det lönar sig att hålla ett öga på överraskningspotentialen – alltså skillnaden mellan förväntningarna och den troliga verkligheten. Den här potentialen ger oss en fingervisning om börsens utveckling på längre sikt. Gradvisa positiva överraskningar är det vanligaste mönstret baserat på våra studier av historien. Vi anser att det är anledningen till att tjurmarknader (perioder med i allmänhet stigande börs) dominerar.[vii] Om media, enkäter och andra förtroendemått som vi bevakar är allmänt pessimistiska kan det sänka ribban för vilka förväntningar som verkligheten behöver överträffa. Om läget blir bättre än väntat ger lättnaden (må den vara medveten eller omedveten) börsen ett lyft, enligt oss.

Men när verkligheten visar sig vara betydligt värre än väntat kan en björnmarknad slå till. Våra analyser visar att björnmarknader kan börja på två olika sätt: med vad Fisher Investments Norden kallar för muren eller med smällen. Vi har konstaterat att börsen bildligt talat klättrar uppför en orosmur under tjurmarknader. Lättnad efter lättnad lyfter börsen steg för steg. Och längre fram på tjurmarknader har vi märkt att oron bleknar bort och sentimentet blir allt mer optimistiskt. Om sentimentet blir allmänt euforiskt kan förväntningarna enligt vår mening bli svåra att överträffa. Det kan bädda för en björnmarknad om investerare struntar i negativa faktorer och gör glädjekalkyler inför framtiden. Det är då, när oron är som bortblåst, som tjurmarknaden enligt oss står på krönet av orosmuren. Vår definition av en smäll är en händelse som kan slå ut den globala tillväxten utan förvarning – som de första nedstängningarna på grund av pandemin. En sådan här smäll som kan radera biljontals kronor måste dock enligt oss komma som en chock som i princip ingen hade räknat med. Saker som alla redan har räknat med har förmodligen redan vägts in på marknaden – så de kan inte komma som en fundamental smäll enligt oss.

Möjligheter – och risker – uppstår när förväntningarna går skilda vägar från verkligheten. Vi på Fisher Investments Norden anser att gapet mellan de två kan ge insikt i faktorerna som kan påverka marknaderna avsevärt – och ge ett viktigt försprång till den breda massan.

Av: Fisher Investments Norden

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

 Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privat Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

 

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

 

[i] Källa: FactSet, per 2022‑05‑09. Påstående baserat på avkastning från indexet MSCI World, med nettoutdelningar, 2020‑02‑19.

[ii] Ibid. Påstående baserat på avkastning från indexet MSCI World, med nettoutdelningar, 2020‑02‑19 till 2020‑03‑23.

[iii] Ibid.

[iv] Ibid.

[v] ”The Latest Findings From the CEPR – EABCN Euro Area Business Cycle Dating Committee (EABCDC)”, redaktionen, Centre for Economic Policy Research, 2020‑05‑07.

[vi] ”It’s Official: The Covid Recession Lasted Just Two Months, the Shortest in U.S. History”, Jeff Cox, CNBC, 2021‑07‑19.

[vii] Källa: Global Financial Data, Inc. och FactSet, per 2020‑03‑25. Påstående baserat på prisindexet S&P 500 i US-dollar, 1929‑09‑06 till 2020‑03‑24. Valutafluktuationer mellan US-dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

Fisher Investments Norden: Tre steg för att investera för flera mål

Fisher Investments Norden har tre steg som hjälper dig att planera investeringar med flera finansiella mål i åtanke. Att tänka och agera strategiskt nu kan ha stor betydelse för att uppnå dessa mål i framtiden.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

1. Prioritera dina mål och skapa tidshorisonter

Det första steget är att lista dina viktigaste ekonomiska mål och uppskatta hur mycket pengar du behöver för varje mål. Att hålla listan kort kan hjälpa dig att hålla dig fokuserad. Rangordna dina mål efter hur viktiga de är för dig och din familj. När du prioriterar bör du överväga om målet är en nödvändighet eller ett ”nice-to-have”. I de flesta fall bör nödvändigheter prioriteras. Du kanske vill ta en lyxsemester, men du måste troligen spara till pensionen. Att spara till pensionen skulle därför med största sannolikhet vara en högre prioritet.

Nästa faktor som hjälper dig att prioritera dina ekonomiska mål är hur mycket tid du har. Fisher Investments Norden rekommenderar att du delar upp dina placeringsmål i minst tre huvudsakliga ” hinkar ”- kort-, medel- och långsiktigt. Dessa hinkar är viktiga eftersom tidshorisonten för vart och ett av dina mål kommer att påverka din investeringsstrategi. Ett exempel: 

 •  Kortsiktig hink: Pengar som ska användas under de kommande tre åren för mål som till exempel en köksrenovering, ett stort bröllop eller en drömsemester. 
 •  Medelfristig hink: Pengar som du kommer att behöva om fyra till sju år. Målen för pengarna i denna hink kan till exempel vara att betala en handpenning på ett hus eller starta ett företag.
 •  Långsiktig hink: Pengar som du kommer att behöva åtta eller fler år i framtiden. Större ekonomiska mål som pensionering kan falla in i den här kategorin.

TIPS – Ta hjälp av en ekonomisk expert. Det kan vara svårt att avgöra hur mycket du behöver för att nå dina mål, särskilt när det gäller större och mer långsiktiga mål. En ekonom kan hjälpa dig att definiera dina mål och fundera på hur du kan prioritera dem. När du gör framsteg kan de erbjuda opartisk vägledning och perspektiv för att se till att du håller dig på rätt spår.

2. Få rätt investeringsmix för varje mål

När du har placerat dina mål i olika tidshorisonter kan det vara klokt att skapa olika investeringsportföljer för att uppnå dina mål. På så sätt kan du matcha varje tidshorisont med en lämplig tillgångsallokering – en blandning av aktier, obligationer, kontanter och andra investeringar.

Genom att välja rätt tillgångsfördelning har dina pengar de bästa möjligheterna att uppfylla dina mål samtidigt som du tar lämpliga risker. Generellt sett gäller att ju längre tidshorisont du har, desto större risk kan du ta. Här är några exempel på fördelning av tillgångar för olika tidshorisonter.

 •  Kortsiktig hink (inom de närmaste tre åren): Med tanke på den korta tidsfristen är det viktigt att bevara ditt kapital. Det innebär ofta att begränsa den kortsiktiga volatiliteten på marknaden. Överväg mer stabila investeringar som kontanter, penningmarknadsfonder eller inlåningsbevis. Du kommer inte att se någon större tillväxt med denna tillgångsallokering, så regelbundna bidrag kommer att göra det mesta av arbetet.
 •  Medelfristig hink (4 till 7 år framåt): Med tanke på den förlängda tidsperioden kan portföljen sikta på en blandning av tillväxt och kapitalbevarande. Fisher Investments Norden anser att detta kräver en portfölj av aktier och räntebärande värdepapper. Aktieallokeringen bör ge tillväxt, medan ränteallokeringen kan bidra till att minska den kortsiktiga volatiliteten.
 •  Långsiktig hink (8 eller fler år): För dessa långsiktiga mål kommer tillväxt att vara det primära målet. Fisher Investments Norden anser att det är bäst att denna portfölj är nästan helt och hållet allokerad till aktier. Den kortsiktiga volatiliteten är ett litet pris att betala för den långsiktiga tillväxt som aktier kan erbjuda.

TIPS – Automatisera dina investeringar.  Att regelbundet sätta in pengar på olika spar- och investeringskonton kan vara besvärligt. Om din bank tillåter det kan du överväga att automatisera dina investeringsbidrag. Det kan förenkla processen och förhindra att du av misstag spenderar pengar som hjälper dig att nå dina finansiella mål.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

3. Granska regelbundet

Fisher Investments Norden rekommenderar inte att du är besatt av dag till dag-saldon på dina konton, men det är viktigt att kontrollera dina investeringar minst en gång om året för att se till att du fortfarande är på rätt spår.

Din investeringsstrategi bör förmodligen inte ändras, men du kan behöva ombalansera dina portföljer då och då för att se till att du fortfarande investerar i linje med dina mål. När åren går och du närmar dig dina mål på medellång och lång sikt kommer du troligen att behöva justera fördelningen av tillgångarna för att återspegla den närmare tidshorisonten.

När du uppnår vissa finansiella mål kommer andra att dyka upp eller förändras. Du bör också anpassa dina investeringar till de nya målen och prioriteringarna. Du bör se över din investeringsstrategi varje gång det sker en större förändring i ditt liv för att se om du behöver göra ändringar.

TIPS – Underskatta inte dina pensionsbehov När du närmar dig pensionsåldern ska du inte tro att du behöver byta till investeringar med låg risk och låg avkastning. Många människor lever som pensionärer i 20-30 år eller mer. Det kan göra ”leva i pension” till ett långsiktigt mål, vilket kan kräva betydande investeringar i aktier för att hålla jämna steg med inflationen och se till att du inte får slut på pengar.  

Investeringar kräver fokus för att nå dina mål. Det behöver dock inte betyda att man bara fokuserar på ett mål. Genom att prioritera dina finansiella mål, välja en lämplig investeringsmix för varje mål och kontrollera dina investeringar regelbundet kan du ge dig själv en större chans att nå flera finansiella mål med tiden.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

 Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annonsbilaga från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

Investeringar på aktiemarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Valutafluktuationer kan leda till högre eller lägre avkastning.  Detta dokument är Fisher Investments Nordens allmänna åsikter och ska inte betraktas som personliga investeringsråd, skatteråd eller som en framställning av företagets eller kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan när som helst komma att ändras på grundval av nya uppgifter, analyser eller överväganden. Dessutom lämnas inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet. Alla tidigare prognoser har inte varit, och framtida prognoser kommer heller inte att vara, lika exakta som prognoserna i detta material.

Fisher Investments Norden

Oavsett om du är intresserad av marknadskommentarer, pensionsplanering eller investeringsinsikter har Fisher Investments Norden aktuellt innehåll med information som hjälper dig att fatta bättre finansiella beslut.

Det här målet bygger på vår bredare övertygelse om att en välinformerad investerare har bättre förutsättningar för att tolka de möjliga effekterna av olika finansiella händelser. Enligt vår uppfattning drivs marknaden av flera faktorer – inklusive politiska, ekonomiska och sentimentsbaserade – som ger oss en indikation på vilka långsiktiga effekter dessa händelser kan ha på den globala ekonomin. Vi på Fisher Investments Norden använder de här kunskaperna för att förmedla genomtänkta kommentarer om de här faktorerna och ge läsarna ett fylligare perspektiv på finansvärlden.

Via Privata Affärer strävar Fisher Investments Norden efter att ge svenska investerare ännu en kanal att ta till sig informationen genom – en som använder mångårig erfarenhet av att analysera drivkrafterna på marknaden för att hjälpa investerare som dig att nå sina långsiktiga finansiella mål. Vi hoppas att bli en betrodd informationskälla när vi fortsätter att publicera exklusiva månatliga artiklar i Sveriges största tidning om privatekonomi.

Om du vill läsa fler kommentarer eller vill veta mer om vad Fisher Investments Norden har att erbjuda kan du besöka vår webbplats.

Om du gillar det du har läst från oss hittills och vill få fler insikter om finans och investering kan du besöka våra plattformar på andra medier:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.