Kategoriarkiv: Eniro AB pref

Han blir ny vd för Eniro

Robert Puskaric var under perioden 2017 – 2019 vd för Doro. Dessförinnan har han varit anställd på Ericsson sedan 1996 och där haft många olika ledande befattningar, såväl i Sverige som utomlands.

Magdalena Bondes anställning i Eniro avslutas den 17 september 2021. Avgångsvederlag utgår inte. Kostnader för Magdalena Bonde för perioden 1 juli 2021 till den 17 september 2021 kommer att redovisas i samband med delårsrapporten för juli – september 2021.

 

Eniros vd avgår

Magdalena Bonde utsågs till vd våren 2019 och tillträdde posten i augusti samma år.

”Min bedömning är att det nu är rätt tillfälle att tillsätta en ny vd som med förnyad kraft och energi tar vid och fortsätter arbetet framåt”, säger Magdalena Bonde som suttit i sök- och annonsbolagets styrelse i tre år.

Eniros styrelse börjar nu arbetet med att finna en efterträdare. Magdalena Bonde är kvar på bolagets tills en efterträdare är på plats, dock längst till och med den 17 september 2021.

 

Eniro vill lösa in preferensaktierna

Styrelsen avser därför föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A.

Det framgår av ett pressmeddelande.

”Styrelsen kommer inte att föreslå ett högre inlösenbelopp”, uppges det.

Bakgrunden är att Eniro under senare år i flera steg har genomfört omfattande förändringar i sin kapitalstruktur, inklusive en företagsrekonstruktion.

”Styrelsen kan konstatera, trots de betydande förbättringar som skett beträffande bolagets finansiella ställning, att bolagets aktiestruktur hämmar bolagets fortsatta utveckling”, uppges det.

Aktiestrukturen tillåter enligt styrelsen i praktiken inte tillgång till kapitalmarknaden för kapitalanskaffning eftersom det inte går att emittera nya aktier av någon av bolagets aktieserier utan betydande nackdelar för ägare av samma och/eller någon av de andra aktieserierna.

”Samtidigt har styrelsen konstaterat att bolagets och koncernens framtida utveckling och expansion väsentligen skulle underlättas av om bolaget hade tillgång till kapitalanskaffning via kapitalmarknaden. Därtill bedömer styrelsen att den nuvarande aktiestrukturen omöjliggör för bolaget att vara en del i strukturaffärer som skulle vara till fördel för bolaget”, heter det.

Inlösenbeloppet för preferensaktierna av serie B baseras på stängningskursen den 26 februari på 73 kronor och innebär en premie med 32 procent i förhållande till aktiens volymviktade genomsnittliga börskurs under 30 handelsdagar.

”Även om inlösenbeloppet är högt i förhållande till den ställning som preferensaktien av serie B har, är det sammanlagda inlösenbeloppet skäligt som en utgift för bolaget för att uppnå en förenklad och mer ändamålsenlig aktiestruktur”, resonerar styrelsen.

För giltigt beslut om indragningen av preferensaktierna av serie B krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de vid årsstämman företrädda aktierna, samt att förslaget även får motsvarande majoritet både inom aktieslaget preferensaktier av serie A och inom aktieslaget preferensaktier av serie B.

För giltigt beslut om omvandlingen av alla preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A krävs att beslutet biträds av innehavare av två tredjedelar av de preferensaktier av serie A som är företrädda vid stämman.

Ilija Batljan, Fredric Forsman och Tedde Jeansson, vilka representerar bolagets största aktieägare med tillsammans drygt 43 procent av samtliga aktier och röster i Eniro, främst genom innehav av preferensaktier av serie A, stöder styrelsens avsedda förslag och har gemensamt uttalat att förslaget är en bra och definitiv lösning på bolagets krångliga aktiestruktur.

”Den är väl balanserad med hänsyn till alla aktieägares intressen. Även om inlösen av preferensaktier av serie B ger en fördel till dessa aktieägare trots att de är efterställda ägare av preferensaktier av serie A, är bolagets totala kostnad trots allt motiverad i förhållande till de fördelar som uppnås för bolaget och på sikt även för övriga aktieägare”, uppger dessa aktieägare.

Styrelsen genomför för närvarande fortfarande vissa utredningsåtgärder för att säkerställa att åtgärderna är fullt ut genomförbara och för att ge ett fullgott beslutsunderlag för både styrelsen och aktieägarna, enligt pressmeddelandet.

Eniro-aktien rusar efter storaffären

I och med affären, som väntas slutföras under första delen av januari, kommer Spectrum One att bli Eniros största aktieägare med motsvarande 28 procent av aktierna och rösterna, skrev bolaget i ett pressmeddelande som släpptes sent på tisdagskvällen.

Spectrum One kommer att göra en företrädesemission om upp till 160 miljoner kr för att finansiera köpet. Teckningskursen är satt till 3,00 kr per aktie. Spectrum One handlas ned cirka 5 procent till 3,37 kr på onsdagen. Köpet finansieras med ett brygglån (från Formue Nord och Trention) och skulder till säljarna fram tills emissionen är genomförd.

Säljare av preferensaktierna är Theodor Jansson (75 miljoner aktier), MGA Placeringar som kontrolleras av Mats Arnhög (cirka 42 miljoner), Hajskäret Invest (28,4 aktier), Martin Bjäringer (25 miljoner), Thomas Krishan (13,5) and Patrik Enblad (4,8). Aktierna såldes för 0,89 kr per styck.

”Spectrum One avser inte göra några förändringar i Eniros styrelse innan årsstämman”, skriver bolaget.

Spectrum One:s vd Hosni Teque-Omeirat skriver att han är hedrad över att få göra ”decenniets affär” för Spectrum One. Han pekar även på att Eniro har en stor kundportfölj bestående av små- och medelstora bolag, och menar att potentialen är stor. Hosni Teque-Omeirat skriver vidare att Spectrum One har mjukvara inom analys och hävdar att bolaget är experter på automation och standardisering.

”Detta kommer att bli en win-win så som det beskrivs i läroböckerna”, skriver Spectrum Ones vd.

Det finns totalt nästan 618 miljoner preferensaktier av serie A i Eniro, som stiger cirka 18 procent på onsdagen. Därutöver finns det 0,3 miljoner preferensaktie av serie B och cirka 67 miljoner stamaktier.