Alla inlägg av admin@niteco.se

Kraftigt vinsttapp för Nolato

Nettoomsättningen minskade till 2 364 miljarder kronor under period från 3 146 miljoner kronor under jämförelsekvartalet. 

Det gjorde att bolagets rörelsemarginal, ebita, sjönk till 6,9 procent under fjärde kvartalet jämfört med 10,7 procent året innan. 

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 1,90 kronor per aktie. 

Nolatos affärsområde Integrated Solutions tyngdes av lägre efterfrågan på VHP-produkter under det fjärde kvartalet, enligt delårsrapporten.

”Efterfrågan på VHP-produkter har påverkats negativt av situationen i Östeuropa samt av dual sourcing-effekter Volymerna bedöms att även under första kvartalet 2023 ligga kvar på liknande nivåer som under fjärde kvartalet 2022. Verksamheten inom EMC fortsätter dock att utvecklas positivt”, säger Nolatos vd Christer Wahlquist, i en kommentar.

Integrated Solutions omsättning uppgick till 407 miljoner kronor under perioden, vilket justerat för valutaeffekter motsvarade ett fall på 78 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Affärsområdets rörelseresultat, ebita, uppgick till 25 miljoner kronor, en minskning från 192 miljoner kronor under jämförelsekvartalet. 

Konkurrensmyndigheten tveksam till Microsofts köp av Activision Blizzard

Beskedet får betraktas som dåliga nyheter när det kommer till bolagens förhoppningar om att kunna sy ihop affären, som uppgår till 75 miljarder dollar. 

CMA bedömer att en affär skulle medföra en försvagning i den hälsosamma konkurrensen som råder mellan den Microsoft-ägda spelkonsolen Xbox och Sonys dito Playstation samt inom molntjänster för olika typer av spel.

Den brittiska konkurrensmyndigheten är endast en av flera som granskar affären. Myndigheter i såväl EU som USA utreder nu hur spelmarknaden skulle påverkas av en affär.

Microsoft kommer nu få möjlighet att återkomma med vilka konkurrensutjämnande åtgärder som kan bli aktuella för att plana ut och korrigera eventuell negativ marknadspåverkan innan CMA fattar ett slutgiltigt beslut, vilket väntas i april.

Wallenstams driftnetto i linje med förväntningarna

Hyresintäkterna för fastigheter uppgick till under fjärde kvartalet till 627 miljoner kronor. Här låg analytikerkårens förväntningarna på 622 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning. 

Driftnettot blev 448 miljoner kronor mot förväntade 456 miljoner kronor, medan förvaltningsresultatet landade på 259 jämfört med förhandstipset på 257 miljoner kronor.

Värdet på fastighetsbeståndet justeras ned med 3,0 miljarder kronor under perioden. Under samma kvartal föregående år värderades fastighetsbeståndet upp med 2,2 miljarder kronor. 

Förlusten efter skatt landade på 1 801 miljoner kronor. Under fjärde kvartalet året innan redovisade bolaget en nettovinst på 2 067 miljoner kronor. 

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,60 kr per aktie för 2022, det vill säga en oförändrad nivå jämfört med föregående år.

”Känner mig trygg i den värdering som nu är gjord”

I delårsrapporten skriver Wallenstam att höjda direktavkastningskrav under 2022 är en konsekvens av en osäker och avvaktande fastighetsmarknad samt högre räntekostnader.

För 2022 har det resulterat i att direktavkastningskravet i snitt stigit 0,4 procentenheter till 3,4 procent på bolagets bostadsfastigheter och 0,4 procentenheter till 4,8 procent på deras kommersiella fastigheter.

”Jag känner mig trygg i den värdering som nu är gjord”, skriver Hans Wallenstam i rapportens vd-ord.

Jefferies: Fortsatt motvind för lastbilsjätten

Analyshuset skruvar ned rekommendationen för AB Volvo till behåll från tidigare köp och sänker riktkursen med 10 kronor till 205 kronor. 

Volvoaktien har nått Jefferies riktkurs och analyshuset har svårt att se ytterligare kurspotential, står det att läsa i analysen.

”Ledningen bekräftade vid Q3/Q4-konferenserna att extraproduktionen av lastbilar är relativt dyr, och vi tror att det kommer att förbli så fram till dess att begränsningarna i leveranskedjan lättar”, skriver Jefferies.

Vidare påpekar Jefferies att Volvos aktiekurs historiskt sett har visat en hög korrelation med lastbilsorderutvecklingen.

”Vi räknar med en nedgång på 3,5 procent i lastbilsorder under 2023, jämfört med 2022, och vår analys visar att aktien är rimligt värderad på nuvarande nivåer”, skriver analyshuset.

Generellt i sektorn är Jefferies mer oroad över problemen i leveranskedjan än för efterfrågan. Senaste tidens diskussioner som analyshuset haft med europeiska lastbilstillverkare har, i kombination med Volvos 2022-resultat, indikerat att sektorn upplever fortsatta begränsningar i leveranskedjan. Dessutom börjar förhöjda kostnader – relaterade till löner, stöd till underleverantörer och energi – tynga resultaten.

För Traton står Jefferies fast vid sin rekommendation behåll, men höjer riktkursen med 19 procent till 16 från tidigare 13,50 euro. Analyshuset upprepar också sin köprekommendation för Daimler Truck, enligt sektoranalysen.

Vid 11-tiden hade Volvo B gått ned 0,7 procent till 206:10 kronor och Traton hade stigit 0,5 procent till 186:60 kronor.

Bilia ökade vinsten

Nettoomsättningen uppgick till 10.425 miljoner kronor (8.634), motsvarande en tillväxt på 21 procent.

Resultatet efter skatt blev 358 miljoner kronor, jämfört med 349 miljoner kronor motsvarande period året innan.

En utdelning för helåret 2022 om 8:80 kronor per aktie föreslås (8:00).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 23 bidragsgivare, låg på ett operativt rörelseresultat på 354 miljoner kronor och en omsättning på 7.375 miljoner kronor.

”Det högre operativa rörelseresultatet förklarades främst av förbättrad tillgång på nya bilar och tillväxt i Serviceaffären vilket kompenserade för under året avyttrade verksamheter”, skriver Bilia om det gångna kvartalets utveckling.

Orderstocken för nya bilar var enligt Bilia fortsatt på en hög nivå om 26.325, drygt 5.500 bilar fler än året innan justerat för avyttrade och förvärvade verksamheter.

Det råder fortfarande obalanser i leverantörskedjorna och brist på nya bilar vilket kommer leda till fortsatt långa leveranstider under 2023, uppger Bilia samtidigt.

”Den förbättrade tillgången på bilar under fjärde kvartalet var framför allt relaterad till förändrade skatteregler i Sverige och Norge”, enligt bilåterförsäljaren.

”Det låga konsumentförtroendet på grund av hög inflation, höga räntor och höga energipriser har inneburit en lägre orderingång för nya bilar i våra verksamhetsländer. Efterfrågan på begagnade bilar var på en något lägre men fortsatt god nivå jämfört med föregående år. Efterfrågan på servicetjänster har varit god och påverkades i låg utsträckning av det osäkra konjunkturläget”, skriver Bilias vd Per Avander i bokslutet.

Han uppger att bolaget arbetar aktivt för att möta utmaningar i omvärlden, och att Bilia vill fortsatt växa organiskt och genom förvärv.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

Handelsbankens vinst högre än väntat

Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat på 7.510 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Det kan jämföras med förväntade 7.258 miljoner kronor, enligt en sammanställning av analytikerprognoser gjord av Infront.

Räntenettot uppgick till 10.630 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt om 10.466 miljoner. Provisionsnettot blev 2.721 miljoner. Där låg förväntningarna på 2.780 miljoner.

Nettot av finansiella transaktioner uppgick för kvartalet till 547 miljoner kronor, mot förväntade 335 miljoner.

Kreditförlusterna var netto 54 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 308 miljoner kronor.

Avkastningen på eget kapital var 13,2 procent, jämfört med förväntanssnittet om 12,1 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen, som är ett riskviktat storleksmått på bankens kapitalbas, uppgick vid periodens slut till 19,6 procent, jämfört med förväntade 19,5 procent.

Extra utdelning

Handelsbanken föreslår en ordinarie utdelning på 5:50 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 7:87 kronor. Året före var utdelningen 5:00 kronor per aktie.

Därutöver föreslås en extra utdelning om 2:50 kronor per aktie. Ingen extra utdelning lämnades för föregående år.

”Kostnaderna är under kontroll”

Handelsbanken uppger i bokslutsrapporten för 2022 att kostnaderna är under kontroll och att K/I-talet under året minskade till 42 procent.

”Kostnaderna ökar där vi vill att de ska öka. I samtliga våra hemmamarknader fortsätter vi att investera i hög takt för att framtidssäkra banken. Överlag pågår ett omfattande arbete med att hela tiden utveckla och bygga ut våra digitala tjänster. Inte bara mot kund – utan även mot kontoren. Vi är övertygade om att kombinationen av en effektiv och lönsam underliggande affär samt en hög investeringstakt ger förutsättningar för ökad tillväxt framåt”, skriver vd Carina Åkerström i bokslutsrapporten.

Banken bedömer att den högre utvecklingsnivån mot slutet av året håller i sig under 2023, uppger hon.

”Investeringarna speglar vår höga ambition att löpande förbättra mötet med kund – både det digitala och det fysiska”, tillägger Carina Åkerström.

Handelsbankens kostnader i fjärde kvartalet 2022 på 5,86 miljarder kronor var 8 procent högre än analytikernas genomsnittliga förväntan som låg vid 5,42 miljarder, enligt Infronts sammanställning.

Kvartalets kostnader ökade med 11 procent justerat för jämförelsestörande poster, jämfört med det tredje kvartalet i fjol, uppger Handelsbanken.

”Ökningen förklaras av högre investeringar i IT- och affärsutveckling för effektivisering och affärstillväxt samt högre säsongsmässig aktivitet”, skriver banken i bokslutet.

I delårsrapporten för tredje kvartalet, som släpptes i oktober, uppgav Handelsbanken att bankens kostnader är under kontroll och att investeringarna i IT-utvecklingen kontinuerligt har ökat i banken, helt enligt plan.

”Vi investerar för att säkerställa fortsatt förbättrad effektivitet, ökad tillväxt och lönsamhet och sist men inte minst för löpande förbättring av kundmötet. Givet bankens förflyttning, resultatet av densamma samt den potential vi ser, kommer banken bibehålla en hög takt i IT-utvecklingen”, skrev Handelsbanken-chefen i oktober.

 

Mäklarstatistik: Bostadspriserna fortsatte nedåt i januari

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 10 procent samtidigt som villapriserna sjunkit 12 procent.

Svensk Mäklarstatistik noterar att prisnedgången sedan toppen 2022 nu varat i tio månader för bostadsrätter och nio månader för villor, vilket är längre än senaste nedgången 2017. Priserna för både bostadsrätter och villor har sjunkit med 15 sedan respektive toppnivå förra året.

Antalet försäljningar fortsätter också vara lågt, under januari såldes 6.800 bostadsrätter och 2.600 villor vilket motsvarar en nedgång på 27 respektive 14 mot samma månad förra året.

”Att priserna i centrala Stockholm ökade något är intressant, men bör ses i ljuset av att januari säsongsmässigt brukar vara en stark månad. Samtidigt börjar inflationen nu mattas av i både USA och euroområdet. Ser vi samma utveckling i Sverige kommer ränteläget att stabiliseras, och då kan vi räkna med en piggare bostadsmarknad med tryggare köpare som agerar snabbare”, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet, i en kommentar.

Erik Olsson Fastighetsförmedling noterar att det redan finns tecken på att vi går in i en lågkonjunktur som påverkar sysselsättningen negativt. Tack vare hög sysselsättning har vi klarat av att bo kvar trots prishöjningar på baskonsumtion och höjda bolåneräntor.

Skulle för höga räntor öka arbetslösheten kan det leda till att vi får en ny typ av utbud bestående av bostäder som ägs av arbetslösa som tvingas sälja på grund av högre räntekostnader och lägre inkomster. Ett större utbud med säljare som har ett dåligt förhandlingsläge leder till lägre bostadspriser.

Omvänt finns det mycket som talar för att bostadsmarknaden stärks när de oavbrutna räntehöjningarna upphör så hushållen får fast mark under fötterna och kan planera sin ekonomi bättre.

”Bristen på förutsägbarhet gör att många har skjutit på sin bostadsaffär på ett sätt som gör att det finns ett uppdämt behov av att flytta till en bostad som passar behoven bättre för att familjeförhållanden och annat har ändrats”, skriver Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För januari innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för november-januari jämförs med motsvarande viktade medelvärde för oktober-december. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med augusti-oktober.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Bostadsrätter    
Riket -1 -4 -10
Storstockholm -1 -2 -9
Centrala Stockholm 1 0 -11
Storgöteborg -2 -6 -14
Centrala Göteborg -1 -6 -14
Stormalmö -2 -7 -9
Centrala Malmö 0 -4 -7
Villor      
Riket -1 -7 -12
Storstockholm -1 -5 -14
Storgöteborg -1 -6 -15
Stormalmö -1 -7 -14

 

Bild: Priser bostadsrätter

image

Bild: Priser villor

image

K/T-talet anger förhållandet mellan köpeskilling och fastighetens taxeringsvärde, vilket ger en mer rättvisande bild av prisutvecklingen än enbart köpesumman.

Knowits omsättning steg

Knowit redovisar ett ebita-resultat på 178 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (132).

Justerat för engångsposter uppgick ebita-resultatet till 179 miljoner kronor (181) och den justerade ebita-marginalen var 9,1 procent (11,5).

Nettoomsättningen uppgick till 1.973 miljoner kronor (1.576) miljoner kronor. Rörelseresultatet (ebit) uppgick till 132 miljoner kronor (132). 

Resultatet efter skatt blev 119 miljoner kronor (126).

En utdelning om 7:50 kronor per aktie föreslås för 2022 (7:00).

Inwido ökade vinsten

Inwido redovisar ett ebita-resultat på 319 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (262), motsvarande en marginal om 12,2 procent (12,1).

Nettoomsättningen uppgick till 2.613 miljoner kronor (2.175). Den organiska tillväxten uppgick till 10 procent.

Ebit-resultatet blev 313 miljoner kronor (257).

En utdelning på 6:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2022, mot 6:15 kronor föregående år.

Ser svagare efterfrågan från industrisegmentet

Inwido går in i 2023 med en orderstock som är tillbaka på en mer normal nivå efter pandemins effekter samtidigt som orderingången är stabil totalt sett. Fönstertillverkaren ser dock en tydligt svagare efterfrågan från industrisegmentet.

Det skriver vd Henrik Hjalmarsson i rapporten.

Under det fjärde kvartalet ökade Inwidos orderingång med 2 procent.

”Men nu syns en förändring i marknaden. Inom konsument-segmentet, där vårt fokus ligger, är efterfrågan stabil medan industrins köpbehov mattas av. 2022 blev ett tufft år för e-Commerce men nu ser vi tecken på att utvecklingen vänt och vinsten för fjärde kvartalet blev bättre än ifjol samtidigt som orderingången ökar”, skriver Henrik Hjalmarsson.

I sitt vd-ord pekar han vidare på att de höga energipriserna ökat konsumenternas intresse för energieffektiva fönster och dörrar, trots att disponibla inkomster minskar.