Kategoriarkiv: Nibe

Höjda riktkurser för Nibe efter rapportfallet

Carnegie har höjt sin riktkurs från 110 till 115 kronor efter vad investmentbanken beskriver som en solid kvartalsrapport. Det starka momentumet inom affärsområdena Climate Solutions och Stoves förväntas fortsätta, enligt Carnegie som har höjt sina vinstprognoser för Nibe för de kommande åren. Gynnsamma utsikter för den organiska tillväxten, potential för ytterligare förvärv och bolagets högkvalitativa ledning motiverar en premie jämfört med konkurrenter, anser analyshuset.

Kepler Cheuvreux, som har höjt rekommendationen till köp och justerat upp riktkursen från 130 till 145 kronor, har höjt sina estimat för att återspegla goda tillväxtutsikter som enligt analyshuset leder till högre marginaler.

”Aktien handlas till höga multiplar på kort sikt, men Nibes tillväxthistoria är lång och kommer att ge en bra uppsida under överskådlig framtid”, skrev Kepler.

Danske Bank, som har höjt sin riktkurs från 148 till 160 kronor, anser att det gångna kvartalet visade på Nibes förmåga att driva både tillväxt och marginaler, något som borde öka intjäningen under kommande år. Danske Bank anser att aktiemarknaden underskattar potentialen.

”Med värmepumpars organiska tillväxt på över 40 procent kan detta mycket väl utgöra över 70 procent av koncernen år 2025 samt stödja Nibes tillväxttakt och högre marginaler”, resonerar Danske Bank.

Pareto Securities anser att Nibes delårsrapport var ungefär i linje med höga förväntningar och underströk att leverantörskedjeutmaningar förblir en begränsning för bolaget, men att en förbättring av leveranskapaciteten väntas under andra halvåret 2023.

Det är avgörande att företaget förkortar sina ledtider ytterligare från nuvarande sex månader till historiskt sett 6-8 veckor, uppgav Pareto. Det skulle möjliggöra för värmeteknikföretaget att ta en större andel av den snabbväxande europeiska marknaden för värmepumpar, resoneras det i analysen där rekommendationen behåll och riktkursen 125 kronor upprepades för Nibe-aktien.

I samband med rapporten uppgav Nibe att brist på komponenter försvårar färdigställandet av produkter.

Högre vinst än väntat för Nibe

Rörelsemarginalen blev 15,1 procent, jämfört med snittestimatet på 14,4 procent.

Omsättningen uppgick till 11.646 miljoner kronor. Här låg analytikersnittestimatet på 11.533 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten var 27,8 procent, jämfört med snittprognosen om 28,2 procent.

Mer normal leveranssituation andra halvåret

Nibe bedömer att en återgång till en något mer normal leveranssituation successivt ska kunna ske från och med halvårsskiftet.

Det uppger vd Gerteric Lindquist i delårsrapporten.

”När det gäller svårigheterna avseende försörjningen av material och komponenter så har våra underleverantörer under flera kvartal målmedvetet arbetat med att ställa om till den mycket högre efterfrågenivån och vi noterar nu med stor tillfredsställelse en avsevärd förbättring i såväl leveranskapacitet som leveranssäkerhet. Tyvärr skyms denna generellt positiva utveckling av att ett fåtal strategiska leverantörer fortfarande släpar med sina respektive kapacitetsutbyggnader. Detta innebär att vi fortsatt haft leveransstörningar under det gångna kvartalet”, skriver Nibe-chefen i delårsrapporten.

Den fortsatt goda efterfrågeutvecklingen under det gångna kvartalet förklaras i huvudsak av omställningen till ett mera hållbart samhälle och volatila energipriser, uppger Gerteric Lindquist.

”När vi jämför årets första kvartal med motsvarande period i fjol bör man vara medveten om att det kvartalet, den relativt goda tillväxten till trots, präglades av underleverantörernas oförmåga att leverera önskade kvantiteter samtidigt som deras priser höjdes både frekvent och med stora steg”, framhåller han.

Omsättningstillväxten var 33,1 procent (28,1), varav 27,8 procentenheter organisk tillväxt (26,8).

”Den svaga svenska kronan har haft en viss positiv effekt på omsättningsutvecklingen liksom de prishöjningar vi genomfört under den senaste 12-månadersperioden. Den reellt organiska tillväxten ligger dock avsevärt över den målsatta nivån på 10 procent”, skriver Gerteric Lindquist.

Analytiker hade räknat med en organisk tillväxt på 28,2 procent, enligt Infronts sammanställning. Nettoomsättningen var aningen över analytikernas förväntan. Resultatet var över analytikerprognoserna, vilket även gällde för rörelsemarginalen.

Sin vana och erfarenheter trogna är Nibe försiktigt optimistiska till sin utveckling under det innevarande året som helhet, heter det i delårsrapporten.

Nibes vd: Utomordentligt stark efterfrågan

”Koncernens omsättning passerade under året 40 miljarder kronor, vilket innebär att vi redan på fyra år uppnådde delmålet att senast 2025 omsätta 40 miljarder”, konstaterar han. Den försvagade svenska kronan har haft en positiv effekt på omsättningsutvecklingen, liksom prishöjningar.

”Den kraftiga efterfrågeökningen har dessvärre inte kunnat tillfredsställas eftersom underleverantörsleden inte hunnit med att ställa om tillräckligt snabbt. Att vi parallellt med leverantörsstörningarna dessutom drabbats av mycket kraftiga och frekventa prishöjningar har minst sagt varit mycket påfrestande. Året har därför kommit att präglas av att trots våra leveranssvårigheter upprätthålla en fortsatt förtroendefull och konstruktiv dialog med våra kunder, att säkerställa att våra underleverantörer verkligen ställer om till en helt annan efterfrågenivå samt att genomföra nödvändiga prisjusteringar på våra egna produkter”, uppger Nibe-chefen.

”Efter att vi, alltsedan halvårsskiftet 2021, ständigt haft leveranssvårigheter innebar ändå årets fjärde kvartal en stor förbättring ur flera aspekter. Tack vare våra underleverantörers avsevärt bättre leveransförmåga kunde vi börja producera och leverera på en helt annan nivå än tidigare samtidigt som produktiviteten förbättrades. Att våra egna prisjusteringar dessutom fick bättre genomslag innebar att vi för året som helhet i princip kunnat behålla vår rörelsemarginal”, fortsätter Gerteric Lindquist.

Underleverantörsproblematiken är ännu inte till fullo löst, men Nibe förväntar sig en successiv förbättring under 2023, samtidigt som bolaget kraftigt ökar sin egen kapacitet i form av bemanning och investeringar.

När det gäller utsikterna för 2023 framhåller Nibe att pandemieffekterna klingar av alltmer, vilket enligt bolaget utgör en mycket viktig och positiv faktor.

”Problemen på underleverantörssidan bedöms successivt förbättras under året. Effekterna av kriget i Ukraina, generell övrig politisk oro, ränteutvecklingen samt de höga energipriserna är däremot svårbedömda. Vår vana och våra erfarenheter trogna är vi emellertid försiktigt optimistiska till vår utveckling under året som helhet”, skriver Gerteric Lindquist.

Nibe tillhör dagens rapportvinnare på Stockholmsbörsen och hade vid 11.15-tiden stigit 4,8 procent.

Nibe slog förväntningarna

Nibe redovisar ett rörelseresultat på 1.888 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.643 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av nio prognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Rörelsemarginalen blev 16,2 procent, vilket var högre än snittestimatet på 14,9 procent.

Omsättningen uppgick till 11.667 miljoner kronor. Här låg analytikersnittestimatet på 11.036 miljoner kronor.

Utdelningen för helåret 2022 föreslås bli 0:65 kronor per aktie, att jämföra med analytikersnittet på 0:58 kronor. Året innan var utdelningen 0:50 kronor per aktie.

”Vår sammanfattning av 2022 är att vi har haft en utomordentligt stark efterfrågan. Den huvudsakliga orsaken till detta är insikten hos såväl politiken som slutkonsumenter att vi måste komma bort ifrån beroendet av fossila bränslen för att på allvar kunna ta itu med problematiken kring klimatförändringen. Vi kan därför lägga ett starkt helår bakom oss med såväl fortsatt god omsättnings- som resultattillväxt och konstatera att vi passerade 40 miljarder, vilket innebär att vi ytterligare en gång lyckats fördubbla omsättningen på fyra år”, skriver Gerteric Lindquist, koncernchef för Nibe i rapporten.

Nibe slog förväntningarna

Nibe redovisar ett rörelseresultat på 1.888 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.643 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av nio prognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Rörelsemarginalen blev 16,2 procent, vilket var högre än snittestimatet på 14,9 procent.

Omsättningen uppgick till 11.667 miljoner kronor. Här låg analytikersnittestimatet på 11.036 miljoner kronor.

Utdelningen för helåret 2022 föreslås bli 0:65 kronor per aktie, att jämföra med analytikersnittet på 0:58 kronor. Året innan var utdelningen 0:50 kronor per aktie.

”Vår sammanfattning av 2022 är att vi har haft en utomordentligt stark efterfrågan. Den huvudsakliga orsaken till detta är insikten hos såväl politiken som slutkonsumenter att vi måste komma bort ifrån beroendet av fossila bränslen för att på allvar kunna ta itu med problematiken kring klimatförändringen. Vi kan därför lägga ett starkt helår bakom oss med såväl fortsatt god omsättnings- som resultattillväxt och konstatera att vi passerade 40 miljarder, vilket innebär att vi ytterligare en gång lyckats fördubbla omsättningen på fyra år”, skriver Gerteric Lindquist, koncernchef för Nibe i rapporten.