Kategoriarkiv: Carnegie

Aktiechefen: Sektorerna med bottenkänning

Det är i Carnegies veckokommentar som Hedberg konstaterar att börsens storbolag levererat starka siffror vilket varit goda nyheter för investerare.

– De positiva vinstöverraskningarna, både i Sverige och USA, ger stöd till börsen i det korta perspektivet. I kombination med marknadens förväntningar om kommande räntesänkningar kan det hålla börsen under armarna en ytterligare en tid, säger Karl Hedberg i veckokommentaren.

Han menar att det är slående att konjunkturkänsliga industribolag återigen haft ett bra kvartal. Dessutom finns inga tecken på några kraftiga försämringar under det andra kvartalet. Men det finns också sektorer som gått lite sämre.

−I pressade sektorer som konsumentvaror och skogs- och papperssektorn har vi sett svaga resultat mötas av relativt beskedliga kursreaktioner. Det tyder på att vi börjar närma oss en botten i dessa sektorer och att marknaden börjar prisa in ett mer positivt scenario framåt, säger Hedberg.

Han pekar också ut en sektor där det ser fortsatt motigt ut.

− Fastighetssektorn däremot ser fortfarande ut att kämpa i motvind och där har rapportperioden inte förändrat sentimentet, säger Karl Hedberg.

Sektorn som portföljchefen ökat i inför rapportperioden

I Carnegie Private Bankings veckobrev konstateras att Nelson passat på att öka aktieandelen i portföljen. Det har finansierats med vinsthemtagningar i ränteplaceringar som gynnats av fallande räntor.

– Makroläget är fortsatt osäkert, men på kort sikt finns viss överraskningspotential på uppsidan för bolagsvinsterna då arbetslösheten fortsatt är låg och världsekonomin ännu inte bromsat in så tvärt som många befarat, säger Peter Nelson.

Han kommer att lägga mycket fokus på marginalutvecklingen och orderingången när rapporterna trillar in. Orderingången kan till exempel ge en fingervisning om de höga räntorna nu börjar ge avtryck i efterfrågan. Men vissa sektorer lär gå bättre än andra.

– Räntekänsliga sektorer som bygg och konsumentvaror lär fortsatt vara under press, medan bankerna fortsatt ser intressanta ut. Vi har utnyttjat den senaste tidens finansoro till att öka innehaven i banksektorn. De svenska bankerna ser stabila ut och förtjänar en högre värdering. Bankkrisen känns överspelad kortsiktigt. Positiva signaler från sektorn kommer dessutom från Danmark, där tre banker redovisat omvända vinstvarningar, säger Peter Nelson.

När det gäller verkstadssektorn så överraskade Volvo nyligen med en omvänd vinstvarning. Men hur det kommer att gå för resten av verkstadssektorn är mer oklart.

– Skulle Volvos siffror i huvudsak visa sig vara bolagsspecifika, då finns definitivt risk för bakslag, säger Peter Nelson.

Alternativa investeringar när börsen skakar

Carnegie Private Bankings portfölj Alternativa Investeringar har som mål att tillföra diversifiering och samtidigt bidra till god avkastning.

carnegie-250

Niklas Lindeke.

– Tillgångarna ska i stor utsträckning stå på egna ben och inte direkt påverkas av vad som händer på aktie- och räntemarknaden, säger Niklas Lindeke, portföljförvaltare på Carnegie Private Banking. 

Varför har fler investerare börjat intressera sig för alternativa tillgångsslag? 

– Det har varit en konsekvens av stigande räntor och fallande börser vilket gjort det svårare att hitta avkastning på de traditionella marknaderna. Detta har lockar många investerare till andra defensiva tillgångar.

Vad är risken med den här typen av investeringar? 

– Risken är relativt spridd då vi i huvudsak i vår portfölj inte tar aktie-, kredit- eller durationsrisk. Vid större kursfall som exempelvis mars 2020 har denna portfölj stått emot mycket bättre jämfört med exempelvis aktier eller andra defensiva tillgångsslag. 

Vad är det som har gått bäst i portföljerna i år?

– Våra positioner inom realtillgångar, det vill säga inom råvaror och fastigheter har varit de största positiva bidragen senaste året. Vi har också fått en bra skjuts från ett par enskilda hedgefonder som vi har i portföljen.

Vad tycker du ser intressant ut framåt?

– Jag tycker att kreditcykeln är extra intressant just nu. Det finns många bolag, så kallade zombiebolag, som skuldsatte sig med låga räntor under pandemin. Flera av dessa bolag kommer ha svårt att hantera sina skulder i takt med att deras lån nu börjar löpa ut samtidigt som räntorna stiger. Vi ser att det finns väldigt goda möjligheter att handla obligationer i hälsosamma bolag till lukrativa nivåer men också gå kort i obligationer där det fortfarande finns fallhöjd.

Beställ ett portföljförslag med utvalda aktier och investeringar

Gör din nästa investering tillsammans med Carnegie Private Banking.

Oavsett om du är en aktiv eller passiv investerare finns vi här som ett stöd för dig när du ska ta nästa investeringsbeslut.

Få access till bland annat: 

  • Topprankad aktieanalys (Financial Hearings 2022) 
  • Egen rådgivare eller aktiemäklare 
  • Affärsflöden och kunskapsseminarier

Av: Carnegie

Detta är en annons från Carnegie och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Viktig information
Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Ingen del av denna annons skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner.

De uppfattningar som redogjorts för i annonsen återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i annonsen tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Faktablad och informationsbroschyrer för underliggande fonder finns på carnegie.se. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i annonsen.

Portföljen som trivs i turbulens

– Carnegie Private Bankings portfölj Alternativa Investeringar ska tillföra diversifiering och samtidigt bidra till avkastningen. Tillgångarna ska i stor utsträckning stå på egna ben och inte direkt påverkas av vad som händer på aktie- och räntemarknaden, säger Jens Öhlund, portföljförvaltare inom Alternativa Investeringar.

Alternativa Investeringar har två komponenter: Alternativ Alfa är portföljens mer offensiva del. Den består av innehav där nischade externa förvaltare genom expertkunskap försöker generera överavkastning (alfa). Exempel på strategier är volatilitet och distressed debt (omstruktureringscase).

Beställ en kostnadsfri provportfölj med utvalda aktier och investeringar 

Alternativ Inkomst är portföljens mer defensiva del. Den genererar ränteliknande avkastning, men från alternativa källor, som katastrofobligationer (cat bonds), fastigheter och grön elproduktion.

Till skillnad från Alternativ Alfa beror utvecklingen av dessa strategier mer på faktorer som inflation, ekonomisk utveckling och vädret. Cat bonds påverkas i huvudsak av orkansäsongen i USA.

– Fokus är att de båda strategierna ska ha låg korrelation, såväl med marknaden som med varandra. Den låga ömsesidiga korrelationen gör den högre volatiliteten i Alfa-delen hanterbar, säger Jens Öhlund.

Som inflationsskydd har Alternativa Investeringar exponering mot olika realtillgångar.

Hur har Alternativa Investeringar utvecklats hittills i år?

– Vi har haft en bra start och utvecklats bättre än jämförelseindex och andra defensiva tillgångar. Portföljen har en tid haft exponering mot breda råvaruindex, vilket har bidragit positivt, liksom fastigheter. Vi har haft relativt liten exponering mot equity hedge, den hedgefondkategori som har lyckats sämst i år.

Vilka förändringar har ni gjort?

– Vi bedömer att motvinden för räntebärande tillgångar består, därav övervikten mot Alternativa Investeringar i vår totala allokering. Vi har ökat exponeringen mot distressed debt, som borde gynnas av en tuffare konjunktur. I mars och maj tog vi in guld som hedge, vilket historiskt har fungerat bra i perioder av oro och inflation. Alternativa Investeringar har också adderat en equity long/short-förvaltare, fokuserad på Kina.

– Där ser vi goda möjligheter till överavkastning. I dag är vår exponering fokuserad på Norden, så detta ger också en geografisk riskspridning, säger Jens Öhlund.

Ladda ned portföljrekommendationer för alternativa investeringar

Native - alternativa investeringar.docx

Gör din nästa investering tillsammans med Sveriges bästa Private Banking*

Hos Carnegie öppnas dörrar till investeringsmöjligheter andra aktörer inte kan erbjuda.

Delta i Nordens större börsnoteringar, investera i intressanta onoterade bolag som växer utanför börsen och ta del av aktiecase baserad på topprankad aktieanalys.

Carnegie erbjuder en samlad finansiell rådgivning till förmögna privatpersoner, mindre företag, institutioner och stiftelser. Tjänsten Private Banking erbjuder vi till dig som har mer än 5 miljoner kronor att placera. Vår förvaltning är hållbar och alltid skräddarsydd efter dina behov oavsett om du är en aktiv eller passiv investerare.

*Kantar Prospera 2016-2021

Av: Carnegie

Detta är en annons från Carnegie och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.