Kategoriarkiv: Dustin Group AB

Två köptips från Börsveckan

För Physitrack, Tempest, Dustin och Kjell Group blir rådet avvakta.

Både tillväxtutsikterna såväl som lönsamheten är enligt Börsveckan goda för Norditek. Likaså balansräkningen, skriver tidningen i sin analys och ser framför sig en god kursutveckling i aktien över tid.

Efter genomförda förvärven och ”en god orderbok” spår Börsveckan att Instalco kan växa med 10 procent i år. Marginalen väntas enligt tidningen återhämta sig efter fjolårets svacka. En värdering om 13 gånger nästa års rörelseresultat (ev/ebita) anser Börsveckan är attraktivt.

Trots fin tillväxt har aktiekursen i e-hälsobolaget Physitrack rasat betänkligt. Marknaden verkar sky denna typ av bolag just nu, vilket kan ge ett bra köpläge. Men med en hög finansiell risk som enligt Börsveckan ”kommer ligga som en våt filt över aktien, låg värdering till trots” väljer tidningen att avvakta.

Säkerhetsbolaget Tempest har bytt ledning och vände till vinst under 2022. Osäkerheten förblir dock hög och Börsveckan sätter rådet avvakta.

Börsveckan har svårt att se att 2023 skulle bli ett bra år för branschen Kjell Group verkar inom. En tuff tid väntas på kort sikt. Rådet blir avvakta.

Tillväxten var lägre i den senaste rapporten än den föregående, men marginalerna studsade tillbaka något. Det är enligt Börsveckan ett vägskäl som investerare om vad man ska ta fasta på – tillväxt eller marginaler. Börsveckan väljer att avvakta.

Mjukvarubolaget Formpipes historik är inte så pass bra att den motiverar den enligt Börsveckan ”skyhöga värderingen bolaget åtnjuter”. Rekommendationen blir sälj.

 

Nya finansiella mål för Dustin

”De uppdaterade finansiella målen indikerar att en nettoomsättning motsvarande cirka 30 miljarder kronor, en justerad ebita om cirka 1,4 miljarder kronor och en vinst per aktie om cirka 6:50 kronor ska uppnås under verksamhetsåret 2025/26, exklusive eventuella förvärv”, skriver bolaget.

Det nya målet om tillväxt i vinst per aktie ersätter bolagets tidigare finansiella mål om en organisk årlig tillväxt om minst 8 procent över en konjunkturcykel och en justerad ebita-marginal om 5-6 procent, uppger bolaget.

Dustins mål för kapitalstrukturen, om en nettoskuld i relation till ebitda på mellan 2,0 och 3,0 gånger, kvarstår oförändrat. Vidare lämnas utdelningspolicyn oförändrad, om en utdelning motsvarande mer än 70 procent av årets nettoresultat med hänsyn taget till bolagets finansiella ställning vid tidpunkten.

Dustin anger också mål för sina uppdaterade segment, där verksamheten delas in i de två segmenten SMB och LCP. Tidigare segment B2C införlivas i segment SMB. Målen är en organisk årlig tillväxt i nettoomsättning för SMB om 8 procent och för LCP om 5 procent i årligt genomsnitt över en 3-årsperiod.

Målet är vidare att nå en segmentsmarginal om minst 6,5 procent för SMB och minst 4,5 procent för LCP inom den kommande 3-årsperioden.

Den nya segmentsrapporteringen införs omedelbart och rapporteras första gången i delårsrapporten för det andra kvartalet 2022/23, som publiceras den 29 mars 2023, uppger Dustin.

Bolaget upprepar också att synergier, från integrationen av Centralpoint och Vincere, om totalt 200-220 miljoner kronor beräknas ge full effekt i verksamhetsåret 2023/24, varav huvuddelen under senare delen av innevarande verksamhetsår.

”Genom den starka tillväxt Dustin haft under de senaste åren och genom förvärvet av Centralpoint har vi utvecklats och har idag en annan segmentsmix jämfört med när de tidigare målen sattes i samband med börsnoteringen 2015. Med uppdaterade finansiella mål speglar vi bättre det bolag vi är i dag”, kommenterar Dustins avgående vd Thomas Ekman, enligt pressmeddelandet.

Tillträdande vd, tillika nuvarande finanschef, Johan Karlsson uppger att de uppdaterade finansiella målen fokuserar tydligare på aktieägarvärde och långsiktigt hållbar tillväxt.

”Den höga ambitionsnivån är oförändrad och tar avstamp i vår kundmix efter förvärvet av Centralpoint. Målen bidrar till ökad transparens och lönsamhetsförbättringar när vi fortsätter att utveckla Dustin”, kommenterar Johan Karlsson.

Dustins digitala kapitalmarknadsuppdatering hålls på måndagen klockan 14-15.30.

 

Sämre resultat än väntat för Dustin

Dustin redovisar ett justerat ebita-resultat på 201 miljoner kronor för det första kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023.

Enligt det av Infront sammanställda snittestimatet, baserat på fem analytikers prognoser, väntades ett justerat ebita-resultat på 242 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 6.636 miljoner kronor och den organiska försäljningstillväxten var 8,5 procent.

Analytikerna hade väntat sig en omsättning på 6.564 miljoner kronor och en organisk försäljningstillväxt på 5,6 procent.

Den justerade ebita-marginalen blev därmed 3,0 procent, mot väntade 3,7 procent.

 

Dustin slog förväntningarna

Dustin redovisar ett justerat ebita-resultat på 202 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (juni-augusti) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

Enligt det av Infront sammanställda snittestimat, baserat på fyra analytikers prognoser, väntades ett justerat ebita-resultat på 191 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 5.743 miljoner kronor och den organiska försäljningstillväxten var 15 procent.

Analytikerna hade väntat sig en omsättning på 5.694 miljoner kronor och en organisk försäljningstillväxt på 9,5 procent.

Den justerade ebita-marginalen blev därmed 3,5 procent, mot väntade 3,4 procent.

Dustin avser att lämna förslag om utdelning i samband med kallelsen till årsstämman.

Vd lämnar nästa år

Dustins vd Thomas Ekman avser lämna sin roll under 2023 för att tillträda som vd för Axel Johnson i september 2023.

”Processen med att rekrytera en ny vd inleds omedelbart och Thomas Ekman kommer att kvarstå som vd under sin uppsägningstid om sex månader eller tills en ny vd rekryterats”, skriver Dustin.

Thomas Ekman tillträdde som vd för Dustin 2018.

Trading Direkt: Riskhantering med Jonas Thulin, Erik Penser

Tobbe Rosén gjorde därefter teknisk analys på index, räntor, valutor, råvaror, 10 tittarönskemål samt SAS vars nyhetsflöde har varit i rampljuset i veckan.

Aktier som nämndes i sändningen: SAS, SBB, Dustin.

Teknisk analys i programmet: OMXS30, S&P 500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Sensys Gatso Group, OX2, Sandvik, Azelio, Xbrane Biopharma, Enquest, Petrotal, Abelco Investment, Investor, Clas Ohlsson, SAS.

 

Något sämre än väntat för Dustin

Omsättningen uppgick till 5 894 miljoner kr och den organiska försäljningstillväxten var 19,7 procent.

Analytikerna hade väntat sig en omsättning på 5.978 miljoner kronor och en organisk försäljningstillväxt på 13,0 procent.

Den justerade ebita-marginalen blev därmed 3,4 procent, mot väntade 3,6 procent.

Dustin har under tredje kvartalet ändrat tillämpad redovisningsprincip för intäkter från återförsäljning av vissa programvarulicenser. Ändringen har gjorts mot bakgrund av ett agendabeslut från IASB Interpretation Committee och förändrad branschpraxis.

Det uppger bolaget i rapporten för det tredje kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

”Det innebär att omsättningen redovisas på nettobasis istället för brutto. Justeringen resulterar i att jämförelsetalen har omräknats och effekten på omsättning för det tredje kvartalet uppgick till -277 miljoner kr (-180)”, skriver bolaget.

Bruttoresultatet, rörelseresultatet och resultat före/efter skatt förblir oförändrat.

 

 

Dustin bättre på alla punkter

Omsättningen uppgick till 5.105 miljoner kr och den organiska försäljningstillväxten var 20,5 procent.

Analytikerna hade väntat sig en omsättning på 4.805 miljoner kr. Den justerade ebita-marginalen blev därmed 4,5 procent, mot väntade 4,1 procent.

Dustin föreslår en utdelning på 2,21 kr per aktie för räkenskapsåret 2020/21 (2,20). Här låg förväntningarna på 1,82 kr per aktie.

Förväntar god efterfrågan

Dustin förväntar sig en fortsatt god efterfrågan då samhället öppnar upp. Däremot kvarstår risken för störningar i leveranskedjorna. Det skriver vd Thomas Ekman i bokslutsrapporten.

”Efterfrågan på hårdvara har varit fortsatt hög under kvartalet, medan tillgången och leveranstiden för främst kundspecifika produkter påverkats negativt av brist på komponenter såsom processorer och grafikkort”, framhåller Dustin-chefen.

”Stor orderbok trots hög fakturering”

Han påpekar vidare att Dustins ”stora” orderbok från det tredje kvartalet är oförändrad trots hög fakturering, vilket innebär att orderingången varit fortsatt stark.

”Vi har gynnats av vårt aktiva arbete inom inköp och vår starka position i värdekedjan. Det har säkerställt generellt god tillgång på hårdvara och möjlighet till viss lageruppbyggnad för att möta kommande efterfrågan”, skriver Thomas Ekman.

 

Dustin ökade vinsten

Dustin redovisar ett justerat ebita-resultat på 158 miljoner kronor (106) för det tredje kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Omsättningen uppgick till 3.394 miljoner kronor (3.271) och den organiska försäljningstillväxten var 5,1 procent (1,3). Av den organiska tillväxten stod SMB för 14,5 procent (-5,7), LCP -2,6 procent (6,6) och B2C 6,5 procent (9,7).

Den justerade ebita-marginalen blev därmed 4,7 procent (3,2).

Bruttomarginalen uppgick till 16,4 procent (15,1).

Rörelseresultatet (ebit) uppgick till 114 miljoner kronor (52), inklusive jämförelsestörande poster om -21 miljoner kronor (-29).

Kvartalets resultat uppgick till 79 miljoner kronor (31) och resultat per aktie före utspädning blev 0:89 kronor (0,35).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -93 miljoner kronor (468).

Kan stärka marknadspositionen

IT-återförsäljaren Dustin ser goda möjligheter för att stärka sin marknadsposition.

Vd Thomas Ekman skriver i vd-ordet av delårsrapporten att Dustin har” både storleken och kunskapen att expandera vår affär inom våra huvudsegment i Norden och Benelux. Vi ser goda möjligheter att ytterligare stärka vår marknadsposition framgent, trots en i det korta perspektivet svårbedömd marknadsutveckling vad gäller tillgång på hårdvara”.

 

Dustin gör förvärv för 4,3 miljarder kr

Den totala köpeskillingen består av 8,25 miljoner nyemitterade Dustin-aktier och resterande del kontant finansierat genom ökade kreditfaciliteter.

”Med förvärvet av Centralpoint expanderar Dustin sin hemmamarknad och banar väg för fortsatt expansion i Benelux-regionen. Genom att bygga på den nuvarande närvaron i Nederländerna kommer Dustin nu att ta en ledande position i Benelux-regionen, liknande den i Norden med ett lika starkt erbjudande till både SMB- och LCP-segmenten”, skriver bolaget.

Centralpoint hade ett ebita-resultat på cirka 280 miljoner kr 2020.

”Ledande i Benelux-regionen”

”Med Centralpoint blir vi en ledande IT-partner i Benelux-regionen och fortsätter att bygga på vår strategi att kombinera hårdvaru- och mjukvaruförsäljning med ett attraktivt tjänsteerbjudande och hela IT-lösningar. Vi ser stor potential i att bygga på Centralpoints starka position inom större företag och offentlig sektor i kombination med vår nuvarande portfölj av erbjudanden till små- och medelstora företag, och fortsätta att skala vår onlineförsäljning”, säger Dustins vd Thomas Ekman.

Förvärvet är föremål för sedvanliga villkor, inklusive godkännande av den nederländska konkurrensmyndigheten.

God efterfrågan på hårdvara

Efterfrågan på hårdvara har varit god under det andra kvartalet i spåren av ökat hemarbete, samtidigt som brist på komponenter och försenade leveranser påverkat marknaden.

”Vi har dragit fördel av ett proaktivt agerande i våra inköp och vår starka position i värdekedjan, med nära relationer till leverantörer och distributörer, vilket har säkerställt god tillgång på hårdvara”, skriver Dustin vd Thomas Ekman i rapporten för det andra kvartalet (december-februari) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Den fortsatta risken för leveransstörningar är enligt vd:n svårbedömd, samtidigt som efterfrågan väntas vara fortsatt god, ett budskap som även förmedlades i samband med föregående rapport.

Under kvartalet stärkte bolaget sin ebita-marginal till 5,5 procent från 4,3 procent, vilket även var något högre än de 5 procent som analytikerna i Infronts sammanställning hade väntat sig. Thomas Ekman tillskriver förbättringen främst till volymökningen men även ”strategiska initiativ och kostnadsreduceringar”.

”Goda framtidsutsikter”

Bruttomarginalen ökade tack vare en stark försäljning av egna märkesvaror samtidigt som utvecklingen till viss del bromsades av försäljningsmixen med en fortsatt låg andel projektrelaterade installationer och tjänster med högre marginal.

Beträffande framtidsutsikterna skriver vd:n att:

”Trots en i det korta perspektivet svårbedömd marknadsutveckling vad gäller tillgång på hårdvara ser vi goda möjligheter att ytterligare stärka vår marknadsposition framgent.”

 

SEB: Dustins kortsiktiga styrka övertrumfar Amazon-risken

SEB räknar med att Dustin levererar ytterligare ett solitt kvartal under räkenskapsårets andra kvartal med en organisk tillväxt på 5,8 procent.

Ebita-marginalen väntas uppgå till 4,9 procent andra kvartalet, enligt SEB som påpekar att den närmar sig bolagets långsiktiga mål om en marginal på 5-6 procent som en följd av att kostnadsinitiativ gett positiva resultat.

Dustin har fortsatt att vinna marknadsandelar under pandemin med hjälp av sitt online-fokus och trots motgångar i form av låg tjänsteförsäljning, menar SEB.

Banken tror att en förbättrad marknad i kombination med att tjänsteförsäljningen återhämtar ger ett marginalhöjande lyft i försäljningen för Dustin framöver.

Med kostnadssänkande åtgärder, potential för M&A och lätta jämförelsetal räknar SEB med ett ”bra stöd” för aktien framöver.

SEB bedömer att Amazons intåg i Norden kan utgöra ett potentiellt hot mot Dustins försäljning inom B2C, som för närvarande utgör 5 procent av bolagets försäljning, och mot ytterligare 8 procentenheter av försäljningen från de minsta B2B-kunderna, heter det i analysen.

Vid 11.15-tiden hade Dustin stigit 6,1 procent och handlades till 96,55 kr.

 

Graf över Dustins kursutveckling hittills i år:

image

Källa: Infront