Kategoriarkiv: Fingerprint B

Trading Direkt: Genomgång av blankningarna på börsen

Teknisk Analys i programmet: OMXS30, DAX, S&P500, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Olja, BICO Group, Blick Global Group, Camurus, Cibus, Ericsson, Fingerprint Cards, Kindred, Millicom, NIO, SBB, Sinch, Skanska, Storytel, Thule.

Lista: Börsens mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Tabell: Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.


1. Electrolux      16,2% (16,3)
2. SBB 15,4% (15,8)
3. Mips 13,3% (12,8)
4. Scandic Hotels 11,1% (11,4)
5. Sinch 10,7% (13,6)
6. Elekta 10,4% (10,1)
7. Thule 9,4% (9,5)
8. Boozt 9,2% (9,6)
9. Avanza 9,1% (7,9)
10. Fingerprint Cards 9,0% (10,1)
11. SKF 9,0% (9,5)
12. Securitas 8,3% (11,2)
13. Dometic 8,0% (8,4)
14. H&M 7,8% (7,7)
15. BHG 7,3% (6,7)

Lista: Börsens mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Tabell: Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.


1. Electrolux      16,3% (16,5)
2. SBB 15,8% (15,9)
3. Sinch 13,6% (14,1)
4. Mips 12,8% (12,9)
5. Scandic Hotels 11,4% (11,4)
6. Securitas 11,2% (16,2)
7. Fingerprint Cards 10,1% (10,6)
8. Elekta 10,1% (10,0)
9. Boozt 9,6% (10,0)
10. Thule 9,5% (9,6)
11. SKF 9,5% (10,3)
12. Dometic 8,4% (8,3)
13. Avanza 7,9% (8,1)
14. H&M 7,7% (7,9)
15. JM 6,9% (6,7)

Fingerprint tar in 300 miljoner

Som tidigare kommunicerats av Fingerprint har införandet av omfattande covid-19-relaterade restriktioner i Kina under 2022 medfört att efterfrågan på smartphones i Kina, vilket är bolagets största marknad, minskat kraftigt.

”Bolaget har noga följt utvecklingen i Kina och dess effekter på Fingerprints och har dragit slutsatsen att bolaget löper en stor risk att bryta mot maintenance test-kovenanten avseende dess utestående seniora säkerställda obligationslån 2021/2024. Därutöver har de minskade försäljningsvolymerna i Kina resulterat i en ansträngd rörelsekapitalsituation för bolaget”, skriver Fingerprint.

Bolaget har därför genomfört en emission av eviga hybridkapitalinstrument till ett sammanlagt belopp om 75 miljoner kronor och avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission uppgående till cirka 300 miljoner kronor.

Fingerprint har erhållit teckningsåtaganden samt garantiåtaganden som täcker den planerade företrädesemissionen fullt ut.

”Nettolikviden från emissionen av hybridkapital och den fullt garanterade företrädesemissionen kommer att stärka Fingerprints likviditet, läka maintenance test-kovenanten och användas för att finansiera (i) kostnader i den löpande verksamheten, inklusive olika kundprojekt, investeringar i forskning och utveckling avseende Bolagets produkter samt leverantörskostnader, och (ii) uppbyggnad av lager inom produktsegmenten Mobile, Payments, PC och Access”, hetr det.

Vissa av bolagets aktieägare (inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter) samt investerarna i hybriderna har åtagit sig att teckna för ett sammanlagt belopp om cirka 27 miljoner kronor, motsvarande cirka 9 procent av förträdesemissionen. Vidare har vissa externa investerare, inklusive Carnegie och investerarna i hybriderna, samt befintliga aktieägare ingått ett garantiåtagande omfattandes totalt 273 miljoner kronor, motsvarande cirka 91 procent av företrädesemissionen.

Bolagets största aktieägare Johan Carlström (genom bolag) samt ledande befattningshavare och styrelseledamöter som tillsammans representerar 7,1 procent av aktierna och 22,2 procent av rösterna i bolaget har även åtagit sig att rösta för den planerade företrädesemissionen och andra beslut relaterade till företrädesemissionen på den extra bolagsstämman som kommer att besluta om Företrädesemissionen.

Fortsatt påverkan från Kinarestriktioner

Fingerprint Cards förväntar sig att de covid-19-relaterade restriktionerna i Kina har en fortsatt negativ effekt på försäljningen och bruttomarginalen även under det tredje och fjärde kvartalet 2022 samt under första kvartalet 2023.

”Bolaget förväntar sig dock att de omfattande restriktionerna så småningom kommer att upphöra och resultera i att den historiska efterfrågan på mobiltelefoner återkommer, tillsammans med fortsatt tillväxt inom produktsegmenten Payments, PC och Access”, uppger Fingerprint.

På kort sikt förväntas den gradvisa ökningen av efterfrågan på dessa produkter leda till att varulagret minskar och en positiv kassaflödeseffekt. Förbättrade betalningsvillkor kommer att ha ytterligare positiv effekt på kassaflödet, enligt bolaget.

Vidare kommer implementeringen av kostnadsbesparingsprogrammet minska driftskostnaderna. I sin halvårsrapport informerade Fingerprint om att ett åtgärdsprogram initierats som väntas minska driftskostnaderna med cirka 20 procent och förväntas få full verkan under det fjärde kvartalet 2022.

Utöver kostnadsbesparingsprogrammet arbetar Fingerprint för en fortsatt diversifiering av intäktsströmmarna. Under 2021 kom cirka 10 procent av bolagets intäkter från andra produktsegment än Mobile.

”De övriga segmenten, utanför kapacitiva sensorer för Mobile, förväntas stå för cirka 30 procent av Fingerprints intäkter för helåret 2022 och cirka 45 procent för helåret 2023. Eftersom bolagets bruttomarginaler är högre i de övriga segmenten än vad de är i produktsegmentet Mobile, förväntar sig Fingerprint att skiftet till de övriga segmenten kommer att resultera i högre bruttomarginaler för bolaget överlag”, skriver Fingerprint.

Börsens mest blankade aktierna

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.

 

1. Electrolux 16,3% (15,2)
2. SBB 15,9% (15,7)
3. Scandic Hotels 13,0% (14,1)
4. Sinch 12,1% (11,9)
5. Mips 10,9% (12,2)
6. SKF 10,2% (10,0)
7. Fingerprint Cards 10,0% (10,2)
8. Elekta 10,0% (10,0)
9. Securitas 9,7% (9,3)
10. Thule 9,5% (10,6)
11. Boozt 8,7% (8,7)
12. Avanza 8,1% (8,0)
13. Dometic 7,7% (7,3)
14. H&M 7,5% (7,4)
15. G5 Entertainment 7,0% (6,8)

Lista: De mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Tabell: De 15 mest blankade bolagen, angivet i procent av aktiekapitalet. 

Bolag Blankningsprocent Förra veckan
SBB 14,6 14,7
Scandic Hotels 13,7 13,4
Electrolux 13,4 13,2
Mips 12,6 12,7
Sinch 11,9 12,1
Thule 11,4 11,3
Elekta 11,3 11,6
Fingerprint Cards 10,3 10,2
SKF 9 9,6
Orrön Energy 8,2 6,1
Securitas 7,9 7,9
Avanza 7,4 7,5
Boozt 7,4 7,4
Bico 7,3 7,4
H&M 7 7,2

Trading Direkt: Råvaruanalytikern om oljan

Teknisk analys: OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Orrön, Cortus, Sinch, Mangold, Atlas Copco, Bricknode, Fingerprint, Intrum, Ctek, Soltech, SBB, Vivesto, Ecore, Oncozenge.

Lista: Börsens mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.

1. SBB 14,7% (15,2)
2. Scandic Hotels 13,4% (13,5)
3. Electrolux 13,2% (13,5)
4. Mips 12,7% (13,1)
5. Sinch 12,1% (12,6)
6. Elekta 11,6% (11,7)
7. Thule 11,3% (11,5)
8. Fingerprint Cards 10,2% (9,8)
9. SKF 9,6% (9,6)
10. Securitas 7,9% (7,8)
11. Avanza 7,5% (7,7)
12. Bico 7,4% (7,6)
13. Boozt 7,4% (7,4)
14. H&M 7,2% (7,5)
15. Dometic 6,9% (7,0)

Nya förluster för Fingerprint

Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, redovisar ett rörelseresultat om -12,2 miljoner kronor (-24,0) för det andra kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen blev -5,4 procent (-8,3) och bruttomarginalen uppgick till 31,1 procent (27,7).

Nettoomsättningen uppgick till 228 miljoner kronor (290), en nedgång med 21 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -28,3 miljoner kronor under kvartalet (50,3).

Fingerprint Cards drar tillbaka sina tidigare lämnade prognoser för omsättningen och ebitda-marginalen, mot bakgrund av det osäkra marknadsläget.

Det skriver bolaget i rapporten för det andra kvartalet.

De tidigare prognoserna var att intäkterna för helåret 2022 väntas ligga i intervallet 1,6-2,0 miljarder kronor och att ebitda-marginalen skulle hamna inom intervallet 14-18 procent det fjärde kvartalet 2022.

Omfattande covid-19-relaterade restriktioner i Kina under större delen av det andra kvartalet hade en betydande negativ inverkan på Fingerprints försäljning gentemot mobilsegmentet i Kina.

Det skriver Fingerprint Cards vd Christian Fredrikson i rapporten för det andra kvartalet.

Koncernens omsättning sjönk med 21 procent i det andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år (33 procents minskning i konstant valuta), och sjönk 24 procent i relation till det första kvartalet 2022 (minskning med 28 procent i konstant valuta).

”Nedstängningarna i Kina har lett till kraftigt minskad försäljning av smartphones i landet, vilket har gjort att mobiltillverkarna har dragit ner sina beställningar av fingeravtryckssensorer till ett minimum, samtidigt som de har reducerat sina lager”, skriver Christian Fredrikson.

Enligt China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) minskade leveranserna av mobiltelefoner i Kina under de första fem månaderna i år med hela 27 procent jämfört med motsvarande period 2021, skriver Fingerprint och påpekar att för helåret 2022 förväntar sig analysfirman Gartner att mobiltelefonleveranserna i Kina minskar med omkring 18 procent.

”Samtidigt är Fingerprints långsiktiga mål oförändrade och vi fortsätter att fokusera på att genomföra vår strategi. Vi har under året ökat vår marknadsandel inom kapacitiva fingeravtryckssensorer för mobiler, samtidigt som vi nu också tar en position på marknaden för optiska underdisplaysensorer”, skriver Christian Fredrikson.

Inbromsningen på mobilmarknaden i Kina under det andra kvartalet var mycket kraftig, och har påverkat såväl mobiltillverkare som deras komponentleverantörer negativt, men Fingerprint Cards bedömer att effekten är ”temporär” och att situationen gradvis kommer att normaliseras, enligt vd:n.

Många blankar SBB och Elctrolux

Nyhetsbyrån Direkt publicerar varje fredag en lista över de 15 mest blankade aktierna på den svenska marknaden.

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.


Så många blankar
1. SBB 15,4% (14,9)
2. Electrolux 14,8% (14,7)
3. Scandic Hotels 13,7% (13,3)
4. Sinch 12,9% (13,3)
5. Mips 12,6% (12,6)
6. Thule 11,8% (11,8)
7. Elekta 11,0% (11,0)
8. SKF 9,7% (10,3)
9. Fingerprint 9,6% (9,6)
10. Avanza 8,4% (9,4)
11. Securitas 8,1% (8,4)
12. Bico 7,4% (7,4)
13. H&M 7,3% (7,1)
14. Dometic 6,9% (6,6)
15. Orrön 6,9% (5,7)

Att blanka. När man spekulerar i att en aktie faller i värde kallas det för att blanka aktier. Blanking, som det också kallas, innebär att du lånar aktier idag och säljer dessa. Förhoppningen är att aktien faller så när du köper tillbaka för att kvitta lånet så betalar du ett lägre pris för aktien. (Källa: Nordnet)