Kategoriarkiv: KnowIT

Knowits omsättning steg

Knowit redovisar ett ebita-resultat på 178 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (132).

Justerat för engångsposter uppgick ebita-resultatet till 179 miljoner kronor (181) och den justerade ebita-marginalen var 9,1 procent (11,5).

Nettoomsättningen uppgick till 1.973 miljoner kronor (1.576) miljoner kronor. Rörelseresultatet (ebit) uppgick till 132 miljoner kronor (132). 

Resultatet efter skatt blev 119 miljoner kronor (126).

En utdelning om 7:50 kronor per aktie föreslås för 2022 (7:00).

”Inte alls förvånad om oljepriset går över 100 dollar”

Bland intressanta aktiecase nämnde Christian Kopfer IPCO och Re:Newcell.

Teknisk analys i programmet: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Lundin Energy, Africa Oil, Enquest, Shamaran, IPCO, Alibaba, Avanza, Nordnet, Azelio, Knowit, Meta (Facebook), Nibe, SBB.

 

Knowit tog in halv miljard

Genom den riktade nyemissionen, som uppges ha varit ”väsentligt övertecknad”, tillförs Knowit cirka 500 miljoner kronor före emissionskostnader.

Investerare inkluderade svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Formica Capital, Knowits största aktieägare efter av förvärvet av Cybercom. Andra deltagare var bland annat Cliens Kapitalförvaltning och Didner & Gerge.

Utspädningseffekten är cirka 8,2 procent.

Knowit köper Cybercom för 2,2 miljarder

Genom förvärvet skapas ett kunderbjudande inom digital transformation med en ”mycket stark” position på den nordiska marknaden.

”Knowits etablerade position inom systemlösningar, management consulting och digitala kundupplevelser kompletteras med ett fjärde affärsområde, Knowit Connectivity, med fokus på att möta behoven från kunder inom industri-, tech- och telekomsektorn”, skriver Knowit i pressmeddelandet.

Det nya bolaget får fler än 3.800 medarbetare, en försäljning på 5,5 miljarder kronor och en ebita på 541 miljoner kronor för helåret 2020.

Köpeskillingen erläggs genom en kontantdel om 442 miljoner kronor samt genom en apportemission av 5.760.883 nyemitterade aktier till säljarna av Cybercom, motsvarande en utspädning om 22,5 procent.

De säljande huvudägarna i Cybercom, Formica Capital och JCE Group, blir genom affären Knowits största ägare med cirka 10 procent vardera av det totala antalet aktier och röster i Knowit.

Apportemissionen förutsätter att en extra bolagsstämma, planerad till den 28 maj 2021, beslutar bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissionen.

”Bolaget har genomfört en förankring med samtliga större ägare och sammantaget fått en positiv återkoppling. Aktieägare som representerar 18 procent av det totala antalet aktier och röster har uttryckt sin ambition att rösta enligt styrelsens förslag, däribland Nordea Fonder, Handelsbanken Fonder, Carnegie Fonder och Länsförsäkringar Fonder”, uppger Knowit.

För att öka den finansiella flexibiliteten begär styrelsen i Knowit även ett bemyndigande från den extra bolagsstämman att kunna besluta om kontantemission av aktier innebärande en emissionslikvid om högst 500 miljoner kronor.

Knowits förvärv av Cybercom förutsätter vidare sedvanliga godkännanden från Konkurrensverket, vilka beräknas erhållas innan utgången av andra kvartalet 2021. Förvärvet av Cybercom förväntas slutföras i månadsskiftet juni-juli 2021.

Trading Direkt: Jonas Olavis senaste tillskott i portföljen

 

Teknisk analys i programmet: OMXS30, S&P500, DAX, EUR/SEK, USD/SEK, GBP/SEK, Guld, Silver, Koppar, Olja (Brent), Qiiwi, Sensec Holdings, Micro Systemation, Garo, Terranet, CTM, Zaplox, Note, Aegirbio, Telia, Boozt, Three Gates, Knowit, Gamestop.