Kategoriarkiv: Nordnet

Di: Nordnet attraktivt värderad med god potential

Med en kundtillväxt på 10 procent, nedre delen i Nordnets målintervall 10-15 procent, en kapitaltillväxt som är lika stor och lite fler aktieaffärer på en mer riskvillig marknad blir intäkterna cirka 4,7 miljarder kronor 2023. Det ger en vinst på 11:10 kronor per aktie och ett p/e-tal på 14, skriver DI.

”Jämfört med femårssnittet på 22 gånger förväntad vinst finns det god potential. Med en 70-procentig utdelningsandel blir det även direktavkastning på 5 procent. Vi köper”, heter det i analysen.

Nordnet stämmer advokatbyrå för felaktig rådgivning

Nordnet ålades i fjol av FI att betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor, sedan nätmäklarens rutiner och processer för blankning fått underkänt. Nordnet anlitade Vinge för att överklaga beslutet, men överklagan lämnades in först då tidsfristen löpt ut. Enligt Nordnet var det Vinges fel, då advokatbyrån skulle ha hävdat att datumet för delgivningskvittots datering var styrande medan fristen i själva verket räknades från mottagandedagen.

Enligt Nordnet skulle överklagandet ”med all sannolikhet” ha vunnit bifall i högre instans och sanktionsavgiften då satts ned. Vinges ”felaktiga och vårdslösa” rådgivning har därmed orsakat Nordnet en skada som uppgår till 80 miljoner kronor, enligt nätmäklaren.

Vinge har enligt Di i senare kontakter med Nordnet förnekat att rådgivningen skulle ha varit vårdslös och ser sig inte som ansvariga för situationen.

Trading Direkt: Inflationssiffran ”vad börsen behövde”

Efteråt genomförde Tobbe Rosén teknisk analys på index, råvaror, valutor och tittarönskemål innan även makrochefen Mikael Sandbladh kommenterade inflationssiffran och gav en uppdatering på mellanårsvalet i USA.

Teknisk Analys i sändningen: S&P 500, OMXS30, DAX, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, Avanza, Astra Zeneca, Babylon, Eolus Vind, Grab, Hexpol, Moneygram International, Net Insight, Nordnet, Polestar, Sandvik, Sectra, Sobi, Tele2.

Färre aktieaffärer bland privatsparare

Privatsparare gjorde 573 500 affärer per handelsdag i juli 2022, ned 2 procent från juni och ned 24 procent jämfört med juli 2021.

Hos Avanza uppgick antalet affärer per handelsdag till 205.000 i juli 2022, oförändrat från i juni och ned 27 procent från juli 2021.

Det framgår av Avanzas månadsstatistik som är preliminär och som avser köp- och säljtransaktioner på Nasdaq Stockholm och First North hos Avanza, Skandiabanken och Nordnet.

–Efter en lång ökenvandring i negativt territorium ser juli ut att bjuda på ett rejält högtryck. Breda Stockholmsbörsen (OMXSGI) stiger över 8 procent samtidigt som det smalare indexet OMXS30 går mot årets första positiva börsmånad. En stark rapportsäsong där bolagen på ett imponerande sätt navigerar en snårig terräng adderar riskvilja och bidrar till att privatspararna fortsätter nettoköpa aktier, säger Nicklas Andersson, sparekonom Avanza, i en kommentar.

Månadens köplista hos Avanza toppades av SBB, följt av Sinch och Saab. På säljlistan fanns budaktuella Swedish Match, Tesla och H&M i toppen.

Nicklas Andersson noterar att fastighetssektorns motvind till synes och på marginalen har mojnat.

–Efter en halvering av fastighetsindexet Carnegie Real Estate Index (CREX) under året har vi sett en återhämtning på 23% från årslägsta i början av juli. Den stressade kreditmarknaden ledde fram till en refinansieringsoro som bolagens rapporter rimligtvis tagit udden av.

–SBB som stigit 29% från årslägsta intar trots uppgången indexets jumboplats med en nedgång på 74% från årsskiftet. Privatspararna plockar nu upp eftersläntraren i en sektor där temperaturen höjts en aning, säger han.

Nordnet överklagar FI-beslut

Den 25 maj beslutade Finansinspektionen beslutade att ge Nordnet en anmärkning samt 100 miljoner kr i sanktionsavgift gällande ett ärende som rörde intern styrning och kontroll avseende intradagsblankningstransaktioner.

Nordnet lämnade den 21 juni in en överklagan mot Finansinspektionens sanktionsbeslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet lämnades in inom föreskriven frist på tre veckor från det att Nordnet hade undertecknat delgivningskvittot, vilket skedde den 1 juni.

Finansinspektionen anser dock att överklagandefristen började löpa redan den 25 maj, och att överklagandet därmed har lämnats in för sent.

Intäktslyft för Nordnet

De totala intäkterna uppgick till 887 miljoner kr. Här låg analytikernas snittprognos på 839 miljoner kr.

Provisionsnettot uppgick till 653 miljoner kr, jämfört med väntade 623 miljoner kr.

Nordnets courtageintäkter var under årets första kvartal lägre än under motsvarande period i fjol på grund av lägre handel. Fondintäkter och räntenetto ökade däremot, till följd av högre fond- och utlåningsvolymer. Det konstaterar Nordnets vd Lars-Åke Norling i delårsrapporten.

”Många uppsagda kunder”

Under det första kvartalet i år har Nordnet sagt upp ”ett större antal” kundförhållanden på grund av bristande kundkännedom. Sedan ett projekt kring kundkännedom startades hösten 2021 har 48 600 kunder sagts upp till och med mars månad. Bolagets prognos är att totalt drygt 60 000 kunder kommer att sägas upp. Uppsägningarna bedöms leda till att cirka 500 miljoner kr i sparkapital flyttas från Nordnet, varav cirka 300 miljoner redan har flyttats.

Nordnet-vd:n beskriver den underliggande kundtillväxten som fortsatt stark och borträknat de kunder som sagts upp tillkom 63 600 kunder under kvartalet. Det motsvarar en ökningstakt på helårsbasis på 20 procent vilket överstiger Nordnets finansiella mål om en årlig kundtillväxt på omkring 15 procent.

 

”Inte alls förvånad om oljepriset går över 100 dollar”

Bland intressanta aktiecase nämnde Christian Kopfer IPCO och Re:Newcell.

Teknisk analys i programmet: OMXS30, S&P500, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Lundin Energy, Africa Oil, Enquest, Shamaran, IPCO, Alibaba, Avanza, Nordnet, Azelio, Knowit, Meta (Facebook), Nibe, SBB.

 

Nätmäklaren Freetrade nära start i Sverige

”Den information vi fått är att FI gör sin slutbedömning just nu”, säger Karl Broomé, Europachef på Freetrade.

De första uppgifterna om en Freetradelansering i Sverige började komma i slutet av 2020. Sedan dess har företaget gradvis ökat sin närvaro i landet, bland annat genom att bygga upp ett community, men FI:s hantering av tillståndsfrågan har tagit lång tid – myndigheten har enligt Karl Broomé en ärendebörda som är åtminstone delvis pandemirelaterad.

Freetrade, vars verksamhet i Storbritannien vuxit kraftigt och nu har nära 1,2 miljoner kunder, planerar när tillstånden är på plats att dra igång snabbt. Starten kommer dock att ske i mindre skala, där de mest intresserade användare som står på väntelista adderas först.

Företagets idé är att rikta sig bland annat till personer som i dag inte handlar med enskilda aktier och målet är att göra handeln och aktieägandet så enkelt som möjligt för dessa kunder. Aktier, svenska och från flera utländska marknader, kommer att erbjudas liksom ETF:er men inga mer komplexa produkter, derivat eller liknande. Freetrade ska dessutom möjliggöra handel med delar av enskilda aktier.

Affärerna ska vidare vara courtagefria då Freetrade använder en så kallad ”freemium”-modell, där man tjänar pengar genom kringtjänster som till exempel olika ordertyper och konton.

I Sverige, blir det inte tufft att konkurrera med Avanza och Nordnet?

”Freetrade vill vara en global spelare och Europakontoret, som är baserat i Sverige, ska serva hela EU. Men vi tror inte att kundvolymen i Sverige är ett nollsummespel. Vi har sett att det finns många som inte är en del av marknaden, även om Sverige ligger långt fram inom privat aktieägande har de flesta inte egna aktier”, säger Karl Broomé.

I Storbritannien har företaget arbetat mycket med sociala medier, e-post, filmer och även fysiska communitymöten med sina användare och kunder. Detta siktar Freetrade på att replikera även i Sverige och Karl Broomé understryker att man riktar sig till vanliga privatpersoner snarare än proffs.

”Det handlar inte om trading utan om investering”, säger han.

 

Nordnet: FI inleder sanktionsprövning kring blankningshantering

I mars meddelades att Finansinspektionen hade beslutat att genomföra en undersökning. Bakgrunden var blankningstransaktioner som genomfördes av kunder till Nordnet i Moment Group i februari 2021.

En sanktionsprövning innebär att myndigheten anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de observationer som gjorts inom ramen för undersökningen bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på annat sätt.

Nästa steg är att Finansinspektionen skickar en skrivelse till Nordnet med de iakttagelser som har gjorts och redogör för de rättsliga omständigheter som myndigheten anser ger anledning att överväga en sanktion. Nordnet kommer att få tillfälle att yttra sig.

”Bakgrunden till det här ärendet är handeln med aktier i Moment Group i februari, vilken var väldigt speciell. Bolaget gjorde en emission med komplexa villkor, vilken marknaden hade svårt att tolka. Aktien upplevdes som felprissatt på börsen med stora svängningar och intensiv handel som följd. Dessutom skedde flera handelsstopp under dagen. Ett antal av våra kunder valde att ta korta positioner i Moment Group, och i samband med detta kunde vi konstatera att vi behövde göra en översyn av våra processer kring blankning för att säkerställa täckning av korta positioner i alla situationer, vilket vi på samma gång också informerade Finansinspektionen om”, uppger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet, i en kommentar i torsdagens pressmeddelande.

”Sedan ärendet startade i våras har vi haft en konstruktiv dialog med Finansinspektionen kring våra interna rutiner och processer för blankning. Vi har träffat dem i möte, och de har begärt och också fått in skriftligt material. Vi har även fått möjlighet att presentera hur vi ser på situationen. Det närmare innehållet i dialogen kan vi inte gå in på i detta skede, med hänsyn till att ärendet inte är slutbehandlat”, säger Johan Tidestad som inte vill spekulera kring storleken på en eventuell sanktion.