Kategoriarkiv: Swedbank

Dagligvarujätten in i Swedbanks fokusportfölj

Enligt analyshuset Kepler Cheuvreux, som ansvarar för Swedbanks aktieanalys, är dagligvarujätten ytterst välpositionerad relativt rådande marknadstrender.

”Temat pris-värde har blivit viktigare för konsumenterna som nu i allt större utsträckning söker besparingar. Lågpriskonceptet Willys har en mycket stark position på den svenska marknaden och denna butikskedja torde kunna fortsätta utvecklas väl i rådande marknadsmiljö och därmed överträffa den generella marknadstillväxten och fortsätta ta marknadsandelar”, skriver analytikern enligt Aktiellt.

Kepler spår att vinsten per aktie kommer stiga mer än konsensus och att estimaten behöver skruvas upp framöver.

”Möjligheter till ökad vinsttillväxt ser vi också komma från en kontinuerligt högre andel egna märkesvaror, vilka för närvarande utgör omkring 31 procent av försäljningsandelen”, skriver Kepler.

Dessutom kommer Axfood att migrera sina sex befintliga lagercentraler till ett nytt toppmodernt lager i Bålsta.

”Axfood räknar med effektivitetsvinster från 2024 och bedömer att besparingarna kommer uppgå till över 200mkr från och med 2025”, konstaterar Keplers analytiker och fortsätter:

”Givet dess motståndskraftiga affärsmodell, starka balansräkning och stabila kassaflödesgenerering finner vi Axfood attraktivt värderad. Givet Axfoods tydliga exponering mot strukturellt växande delar av den svenska dagligvarumarknaden finner vi vidare att en premie jämfört med sektorn är motiverad”.

Slutsatsen blir en köprekommendation med riktkursen 330 kr vilket motsvarar en uppsida på 22,5 procent jämfört med kursen på tisdagsmorgonen.

Bankfrossan har fått bankernas direktavkastningen att skjuta i höjden

Det var förra fredagen som bankfrossan slog till på allvar i och med kollapsen av SVB och Signature Bank. Sedan dess har även amerikanska First Republic och schweiziska Credit Suisse haft det turbulent. Men spridningsrisken till andra europeiska anses minimal. I dag gick till exempel ECB:s bankövervakande gren ut med beskedet att turbulensen inte väntas sprida sig till euroområdets banker och att exponeringen mot Credit Suisse inte är betydande.

Även de nordiska bankerna anses stabila men har ändå dragits med i bankfrossan. Sedan förra torsdagen har Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB har fallit mellan 9 och 15 procent.

− Risken för bankkris och kreditförluster är inte överhängande, även om rädslan är stor på marknaden. Bankaktierna har dock fallit mer än börsindex, konstaterar Privata Affärer-profilen Marcus Hernhag.

Men inget inget ont, som inte har något gott med sig. För kursrasen har fått storbankernas direktavkastning att skjuta i höjden. Det gäller inte minst Handelsbankens A-aktie vars direktavkastning stigit nästan en hel procentenhet sedan förra veckan.

− Handelsbankens A-aktie är ned 10,8 procent sedan inledningen av bankfrossan.  Direktavkastningen med bonusutdelningen inräknad har samtidigt stigit från 7,4 till 8,3 procent. Räknat på den ordinarie utdelningen som är mer återkommande och stabil i sin natur har direktavkastningen ökat från 5,1 procent till 5,7 procent, säger Marcus Hernhag.

Nordeas direktavkastning har samtidigt ökat från 6,7 till 7,7 procent medan Swedbank ökat från 4,6 till 5,4 procent. För SEB A har direktavkastningen stigit från 5,3 till 6,0 procent.

− Det är rejäla förbättringar och något som gör att bankaktier lockar mer, även om en investering kräver att du tror att bankfrossan blåser över. Det finns det inga garantier för och vi ska därför inte placera för mycket i banksektorn den här gången heller, säger Marcus Hernhag.

Tabell: Kursutveckling storbanker sedan 9/3 samt förändringar i direktavkastning

Aktie Kursutv sedan 9/3 (%) Direktavkastning 9/3 (%) Direktavkastning i dag (%)
Swedbank -15,2 4,6 5,4
Nordea -13,3 6,7 7,7
SEB A -12,3 5,3 6,0
SEB C -11,0 4,7 5,3
SHB A -10,8 7,4 8,3
SHB B -9,0 6,1 6,7

Not: Tabellen avser aktiekurser fredag klockan 12 jämfört med slutkurser torsdag 9/3. 

Lettland kan införa ”medvindsskatt” för banker

Syftet med skatteförslaget uppges vara att stärka Lettlands försvar. Skatten skulle riktas mot banker med inlåning om minst 400 miljoner euro och tas från bankernas räntenetton.

Den föreslagna skattesatsen är 60 procent och skulle appliceras på den del av räntenettot som överstiger ett fyraårssnitt.

Även Litauens regering har tidigare meddelat att en liknande skatt övervägs, i syfte att ta in över 500 miljoner euro under en tvåårsperiod för att stärka försvaret i ljuset av Ukraina-kriget.

Om förslagen blir verklighet skulle de påverka SEB och Swedbank i länderna.

”Baserat på de nuvarande förslagen är en initial bedömning att vinsten före skatt skulle påverkas med 3-5 procent för SEB och Swedbank, där Swedbank väntas påverkas mest på grund av bankens större marknadsandelar i Lettland och Litauen jämfört med SEB”, skriver Pareto Securities.

Inga beslut har dock fattats och skatterna har föreslagits att vara tillfälliga, noterar analyshuset som tror att baltiska myndigheter är väl medvetna om vikten av starka affärsbanker i länderna.

Generellt är Pareto Securities inte alltför oroliga för svenska banker i spåren av bankoron kring amerikanska nischbanker och den schweiziska storbanken Credit Suisse.

”Svenska banker förblir relativt motståndskraftiga tack vare höga kapitalbaser, hög kreditkvalitet och hög likviditetsstabilitet jämfört med många internationella banker”, resonerar Pareto.

På onsdagen sjönk Nordeas aktie nästan 8 procent medan Swedbank, SEB och Handelsbanken tappade 4-5 procent vardera på Stockholmsbörsen.

Swedbank fick på onsdagen för övrigt en bot av Finansinspektionen på 850 miljoner kronor för ett IT-haveri.

Swedbank: Boräntan toppar i sommar

Bankens analytiker konstaterar att räntenedgången under inledningen av 2023 var tillfällig och att marknadsräntorna steg markant under februari.

”Fortsatt hög inflation, tillsammans med en något minskad oro för en recession i global ekonomi, kan förklara ränteuppgången. Svenska obligationsräntor steg dessutom på beskedet om att Riksbanken ska börja sälja av sitt innehav av statsobligationer”, skriver Swedbank.

Banken räknar dessutom med att räntorna stiger ytterligare något fram till sommaren. Riksbanken förväntas höja styrräntan med 50 punkter i april och ytterligare 25 punkter i juni, vilket innebär att styrräntan hamnar på 3,75 procent, enligt Swedbanks prognos.

”Vår nuvarande prognos ligger dock fortfarande något under marknadsförväntningarna”, skriver analytikerna och fortsätter:

”Vi räknar med att de rörliga bolåneräntorna toppar på knappt 4,5 procent till sommaren för att därefter ligga relativt still och börja sjunka mot slutet av året. Riksbankens räntehöjningar väntas få ungefär samma genomslag på de rörliga bolåneräntorna som i fjol”.

Samtidigt väntas de bundna bolåneräntorna ligga kvar på nuvarande nivåer framöver.

Tabell: Swedbanks ränteprognos mars 2023

swedbank-ranteprog-mars
Källa: Swedbank

Plantera om i portföljen och gör plats för tillväxt

Fonden Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets kan ge din sparportfölj lite extra krydda. Den investerar inte bara i små bolag i tillväxtmarknader – upp till 20 % kan dessutom göras i länder som är i ett ännu tidigare skede i utvecklingen än tillväxtmarknader.

Var för sig innebär investeringar i småbolag och i snabbt växande ekonomier att det kan svänga mycket i avkastningen på kort tid. En investering i fonden är alltså inget för den försiktige, men för den som vill krydda sin portfölj med ett spännande inslag som på sikt kan ge en fin avkastning är den ett bra alternativ.

Jens Barnevik är förvaltare av fonden.

Vad tittar du på när du letar bolag att investera i?

– Bolag med starka fundament som tjänar pengar och kan växa med sin försäljning. De ska gärna ha en stark marknadsandel i en specifik nisch, eftersom det är viktigt för små bolag som vill växa. Men jag vill inte att de är för skuldsatta och jag tittar lite extra på hur deras egen forskning ser ut och om det har egna patent.

Hur ser du på risker för småbolag i tillväxtmarknader?

­– I närtid ser vi geopolitiska risker och risker förknippade med inrikespolitik eftersom det är val i några länder i år. Dessutom är inflationen fortsatt hög vilket dämpar den ekonomiska tillväxten. Även skuldsättningen är viktig att ha koll på, den är hög i vissa bolag och branscher.

Vilka möjligheter ser du?

– En ofta låg värdering av bolag i många av de här länderna. Det finns också en förhoppning att inflationen kan komma ned i år. En svagare amerikansk dollar är positivt för bolagen och vi har redan sett effekten av Kinas återöppning.

Vad talar för en fond med fokus på småbolag och tillväxtmarknader?

– De har en yngre befolkning och en växande medelklass som efterfrågar mer av de produkter och tjänster som är förknippade med en högre levnadsstandard. Dessutom har tillväxtmarknader per definition en högre BNP-tillväxt, vilket ger goda förutsättningar för växande bolag. Man ska inte heller glömma att alla stora bolag en gång började som småbolag. Genom att investera i fonden kan du som sparare få en möjlighet att vara med på den resan.

Köp fonden hos Swedbank

Köp fonden hos Avanza

Köp fonden hos Nordnet

Historisk avkastning garanterar inte avkastning i framtiden. Fondens värde kan minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på swedbankrobur.se

VDn: Nytt ledarskap krävs för att nå klimatmålen

Hon understryker vikten av att näringsliv, akademi, offentlig och privat sektor behöver arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Och för att lyckas krävs en ny form av ledarskap. Detta är också det utvalda temat för årets Swedbank Robur Sustainability Summit.

– Det kommer att krävas både ny kunskap och innovation i varje del av samhället. Vi måste utnyttja vår expertis på våra respektive områden, och aktivt mötas och dela med oss av våra erfarenheter och tankar på ett öppet och transparent sätt. Därför var valet av tema för årets Swedbank Sustainability Summit självklart, säger Liza Jonson.

Hon ser systeminnovation som en visionsbaserad styrningsmodell tvärs över alla sektorer, där man tillsammans sätter konkreta mätetal och mål för att driva på och stötta klimatomställningen.

Den finansiella sektorn spelar en avgörande roll i det här sammanhanget, både som investerare och för att bidra med kompetens och erfarenhet när det gäller systeminnovation. Finansmarknaden är van vid att tänka i system. Systemperspektivet är en grundförutsättning för att vi ska ha en chans att nå FN:s globala mål och det första klimatmålet i Parisavtalet till 2030, säger Liza Jonson.

Ofta hamnar fokus i olika diskussioner på de hinder och svårigheter som olika aktörer upplever.

– Vi måste sluta fokusera på de hinder som finns och istället se de många möjligheter klimatomställningen ger. Insikten om att klimatomställningen i allra högsta grad också är affärs- och kunddrivet har också växt sig allt starkare. Klimatet och hållbarhet är högt på agendan i samhällsdebatten, vilket är oerhört positivt. Det ger oss alla en central hävstång i arbetet att driva en mer hållbar utveckling framåt, säger Liza Jonson.

Swedbank Robur arbetar aktivt med påverkan och ägarstyrning och ser på nära håll att många bolag har en tydlig agenda för sin omställning. Men mycket arbete återstår.

– Näringslivet är en viktig möjliggörare. Kapital är en mycket stark påverkansfaktor, och engagemanget från näringslivet är starkt. Men vi kan inte göra den skillnad som krävs på egen hand. Samarbete och ett gemensamt ledarskap är en av de absolut viktigaste nyckelfaktorerna framåt, säger Liza Jonson.

Hon påpekar att den utveckling vi behöver för att uppnå en lågfossil och resurseffektiv ekonomi kräver systeminnovation inom i princip alla delar, energi, transporter, livsmedel och stadsutveckling.

– Det är det här vi ska djupdyka i under Swedbank Sustainability Summit 2021. Fokus ligger på att ta avstamp i nuet, blicka framåt och driva en öppen och inspirerande dialog med ambitionen att hitta konkreta lösningar, säger Liza Jonson.

Vill du också vara med på Swedbank Robur Sustainability Summit 2021?
Det digitala webbinariet genomförs måndagen den 20 september, kl 14-16.

Anmäl dig här

FAKTA

Talare och paneldeltagare på Swedbank Robur Sustainability Summit 2021:

Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank

Harald Mix, vd Altor

Karolina Håkansson, bitr. chef Folksam kapitalförvaltning och hållbarhet

Martin Guri, aktiestrateg Keppler Cheuvreux

Karin Beltzér, förvaltare Swedbank Robur

Henrik Lundh, förvaltare Swedbank Robur

Maria Strömme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet

Victor Galaz, docent i statsvetenskap Stockholm Resilience Centre

Moderator är Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet.

 

Av: Swedbank

Detta är en annons från Swedbank och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

VDn: Nytt ledarskap krävs för att vi ska nå klimatmålen

Hon understryker vikten av att näringsliv, akademi, offentlig och privat sektor behöver arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Och för att lyckas krävs en ny form av ledarskap. Detta är också det utvalda temat för årets Swedbank Robur Sustainability Summit.

– Det kommer att krävas både ny kunskap och innovation i varje del av samhället. Vi måste utnyttja vår expertis på våra respektive områden, och aktivt mötas och dela med oss av våra erfarenheter och tankar på ett öppet och transparent sätt. Därför var valet av tema för årets Swedbank Sustainability Summit självklart, säger Liza Jonson.

Hon ser systeminnovation som en visionsbaserad styrningsmodell tvärs över alla sektorer, där man tillsammans sätter konkreta mätetal och mål för att driva på och stötta klimatomställningen.

Den finansiella sektorn spelar en avgörande roll i det här sammanhanget, både som investerare och för att bidra med kompetens och erfarenhet när det gäller systeminnovation. Finansmarknaden är van vid att tänka i system. Systemperspektivet är en grundförutsättning för att vi ska ha en chans att nå FN:s globala mål och klimatmålen i Parisavtalet till 2030, säger Liza Jonson.

Ofta hamnar fokus i olika diskussioner på de hinder och svårigheter som olika aktörer upplever.

– Vi måste sluta fokusera på de hinder som finns och istället se de många möjligheter klimatomställningen ger. Insikten om att klimatomställningen i allra högsta grad också är affärs- och kunddrivet har också växt sig allt starkare. Klimatet och hållbarhet är högt på agendan i samhällsdebatten, vilket är oerhört positivt. Det ger oss alla en central hävstång i arbetet att driva en mer hållbar utveckling framåt, säger Liza Jonson.

Swedbank Robur arbetar aktivt med påverkan och ägarstyrning och ser på nära håll att många bolag har en tydlig agenda för sin omställning. Men mycket arbete återstår.

– Näringslivet är en viktig möjliggörare. Kapital är en mycket stark påverkansfaktor, och engagemanget från näringslivet är starkt. Men vi kan inte göra den skillnad som krävs på egen hand. Samarbete och ett gemensamt ledarskap är en av de absolut viktigaste nyckelfaktorerna framåt, säger Liza Jonson.

Hon påpekar att den utveckling vi behöver för att uppnå en lågfossil och resurseffektiv ekonomi kräver systeminnovation inom i princip alla delar, energi, transporter, livsmedel och stadsutveckling.

– Det är det här vi ska djupdyka i under Swedbank Sustainability Summit 2021. Fokus ligger på att ta avstamp i nuet, blicka framåt och driva en öppen och inspirerande dialog med ambitionen att hitta konkreta lösningar, säger Liza Jonson. 

Vill du också vara med på Swedbank Robur Sustainability Summit 2021?
Det digitala webbinariet genomförs måndagen den 20 september, kl 14-16.

Anmäl dig här

FAKTA

Talare och paneldeltagare på Swedbank Robur Sustainability Summit 2021:

Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank

Harald Mix, vd Altor

Karolina Håkansson, bitr. chefFolksam Kapitalförvaltning

Martin Guri, Aktiestrateg Keppler Cheuvreux

Karin Beltzér, fondförvaltare Swedbank Robur

Henrik Lundh, fondförvaltare Swedbank Robur

Maria Strömme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet

Victor Galaz, docent i statsvetenskap Stockholm Resilience Centre

Moderator är Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet.

 

Av: Swedbank

Detta är en annons från Swedbank och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fortsatt stor tillväxtpotential i nordiska småbolag

Riskinformation: Swedbank vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Swedbank Robur lanserade sin första småbolagsfond 1984 och har idag flera småbolagsfonder med olika inriktning på branscher och geografier. Marcus Rylander, förvaltare på Swedbank Robur Småbolag Norden, menar att det är en kategori där det finns stor potential för genuint aktiv och långsiktig förvaltning.

– När vi förvaltar småbolagsfonder är det viktigt med en mycket aktiv och långsiktig investeringsstrategi. Fokus är att hitta bolag med bra tillväxtmöjligheter, gärna med unika produkter eller tjänster, bra marknadsposition och en bra företagsledning. En utmaning när det gäller just nordiska småbolag, är bland annat mängden. I Norden finns det över 500 bolag, så det kräver sin analys och fingertoppskänsla att selektera och hitta de bästa guldkornen, säger Marcus Rylander.

Många som är intresserade av småbolag lyfter ofta upp att det finns en större potential för små bolag att växa än för stora. Marcus Rylander håller med, och nämner ytterligare några fördelar med kategorin.

– Små bolag drivs många gånger av entreprenörer och engagerade ägare som har varit med från start. Små bolag blir också oftare uppköpta eller köper upp andra bolag vilket kan ha en positiv effekt på avkastningen. Sen följs inte små bolag av lika många analytiker som stora bolag. Det ökar möjligheten att hitta riktigt prisvärda och bra investeringsmöjligheter, säger Marcus Rylander.

Swedbank Robur Småbolag Norden investerar framförallt i små och medelstora nordiska bolag och är idag en av de större småbolagsfonderna på den svenska fondmarknaden. I samband med rapportsäsongen ökade Marcus Rylander rejält i två nya innehav.

– En ny investering är norska Nordic Semiconductors. Det är en ledande utvecklare av lågenergiförbrukande datachip som kan användas i uppkopplade konsumentprodukter, tänk smarta hem och smarta produkter. Här ser jag en potential till att de kommer att fortsätta växa 20-30 procent per år under de kommande åren. Ett annat bolag som jag tillsammans med andra Roburfonder, bland annat Ny Teknik, var med om att börsintroducera, är CINT. Det är ett unikt mjukvarubaserat bolag med en god historia och tillväxt som har hjälper sina kunder med målgruppsundersökningar globalt, och har ett svårslaget intelligent nätverk. Lite synd att de tyvärr noterades lite på toppen av tech-sentimentet i februari, men de handlas ännu över introduktionskursen och min bedömning är att tillväxtmöjligheterna för CINT är goda för en lång tid framåt, säger Marcus Rylander.

Läs mer om och köp Swedbank Robur Småbolagsfond Norden Swedbank Robur (auxality.com) Läs mer om alla Swedbanks småbolagsfonder Småbolagsfonder | Swedbank Robur

Av: Swedbank

Detta är en annons från Swedbank och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Veteran tar hem priset för årets globalfond

I arbetet med att ta fram de årliga vinnarfonderna utvärderar fondmarknaden.se bland annat avkastningen 2020, genomsnittsavkastningen de senaste 36 månaderna och risknivå. Kristofer Barrett, som förvaltar Swedbank Robur Globalfond sedan 2016, är mycket glad över utnämningen och menar att toppresultatet visar på den starka koppling som finns mellan långsiktighet och lönsamhet.

– Globalfonden som varit med ända sedan 1994 är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i de bästa bolagen i världen. Det ger mig som förvaltare både ett ansvar och en möjlighet att hitta bolag med god lönsamhet och långsiktigt bra tillväxtmöjligheter. Det mesta som händer inom den globala ekonomin hänger ihop. Mitt jobb är att se just den helheten och investera i de människor och bolag som skapar framtiden, säger Kristofer Barrett.

Totalt har fonden investerat i cirka 80 bolag och Kristofer Barrett påpekar att det långsiktigt hållbara också är det långsiktigt lönsamma. Många av bolagen i fonden har produkter eller tjänster som ur ett hållbarhetsperspektiv kommer att gynna världen med innovativa och effektiva lösningar.

– När jag pratar om hållbarhet och långsiktighet letar jag efter bolag som är hållbara utifrån både ekonomi, miljö, mänskliga rättigheter, anställningsvillkor och affärsetik. Jag vill också se att de är drivna av ärliga och innovativa människor med framtidstro och framåtdrift. Ofta är den här typen av bolag bäst i sin nisch globalt sett, eller har potential att bli. Som ett par exempel på det kan jag bland annat nämna Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), NVidia, Thermo Fisher, Dollar General och Solaredge, säger Kristofer Barrett.

Läs mer om Swedbank Robur Globalfond

Riskinformation
Historisk avkastning garanterar inte avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond här eller hos din återförsäljare.

Av: Swedbank

Detta är en annons från Swedbank och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.