Kategoriarkiv: Sampo A

Nasdaq stuvar om i Stockholm Benchmark Index

De aktier som adderas till indexet är Addtech B, Biogaia B, Embracer B, Lifco B, Sampo, SSAB A samt Millicom.

Aktier som i stället tas bort är Biotage, Camurus, Cibus, Cint, Ctek, Hexatronic, Karnov, Lundbergföretagen B, Securitas B och Volvo A.

Nasdaq gör även motsvarande ändringar i OMX Helsinki Benchmark Index (OMXHB) från den 1 juni.

Där adderas Evli, Metsä Board B, Noho Partners samt Terveystalo. Aktier som tas bort är Purmo Group och With Secure.

För Köpenhamns del läggs D/S Norden, NKT och Parken till i OMX Copenhagen Benchmark Index (OMXCB) från den 1 juni. Den aktie som tas bort från indexet är Trifork Holding.

Sampo föreslår att Mandatum knoppas av

Bakgrund är att Sampo i december tillkännagav en strategisk utvärdering av Mandatums roll inom koncernen.

”Delningen skulle skapa en ledande renodlad nordisk skadeförsäkringskoncern, kapabel att leverera hög och stabil avkastning på kapital, och ett oberoende Mandatum. Delningsprocessen, som är väl etablerad i Finland, ger ett ekonomiskt effektivt sätt att i ett steg genomföra separationen”, kommenterar Björn Wahlroos, styrelsens ordförande.

Förslaget är att vid en delning skulle samtliga aktier i Mandatum Holding övergå till Mandatum Abp, ett bolag som bildas vid delningen på verkställandedagen, vilket enligt planen förväntas vara den 1 oktober 2023.

Delningsförslaget är villkorat godkännande vid bolagsstämman den 17 maj. Sampos styrelse förbehåller sig rätten att avbryta delningsprocessen fram till verkställandedagen, skulle detta anses ligga i aktieägarnas intresse, heter det.

Sampos vd inför parallellnoteringen: Vi har kommit en lång väg

Från att ha haft en relativt komplicerad struktur, med sakförsäkringsverksamhet i botten och en rad övriga innehav, har bolaget nu blivit ett snudd på renodlat försäkringsbolag.

Sampos vd Torbjörn Magnusson beskriver det som att bolaget nu har kommit en lång väg och nått många av de mål som satts upp. Tidpunkten för att bli ett rent försäkringsbolag har dessutom varit gynnsam, anser han.

”En observation är att försäkringsmarknaden i Norden är i bättre skick än på flera decennier. Det är en konsoliderad marknad med rationella bolag, och vi har ett jättebra momentum i den marknaden. Så timingen blev rätt på det vi gjorde”, säger han i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Vissa delar återstår dock att göra i omvandlingsprocessen. Det Sampo kallar ”PE-portföljen”, ett antal innehav som delägs tillsammans med andra intressenter, ska fortfarande avvecklas och i samband med Sampos bokslutskommuniké i februari siktar bolaget på att lämna mer besked om utdelning och återköp.

Vad gäller det överskottskapital Sampo för närvarande har handlar det enligt Torbjörn Magnusson om cirka 2 euro per aktie från Nordeaförsäljningen samt mellan 1 och 2 euro per aktie från kommande försäljningar i PE-portföljen.

Finns det något som kan fördröja eller göra så att innehaven i PE-portföljen inte säljs?

”Vi är inte den ledande investeraren i något av de fallen, därför kan jag inte vara mer precis. Som framgår av namnet är det private equity-bolag som varit med ägt tillgångarna med oss i omkring fyra år. Sedan kan man dra slutsatser själv om hur länge private equity-bolag brukar äga tillgångar. Just nu är det en ganska speciell marknad, det är inte helt lätt att sälja tillgångar till ett bra värde – vi vill inte slumpa bort investeringarna. Men det finns inget som kan göra att vi återinvesterar pengarna i något icke-försäkringsinnehav”, säger Torbjörn Magnusson.

Sampos har sakförsäkringsverksamhet runtom i Norden genom dotterbolagen If och Topdanmark och den kombinerade marknadsandelen i Norden är 21 procent. Därtill kommer brittiska Hastings, som är specialiserat på bil- och hemförsäkringar och endast säljer försäkringar online.

Finns det några nya marknader ni vill komma in på inom sakförsäkringar?

”Nej. Vi vill ha en nordisk dominans i portföljen för det är en väldigt bra marknad för oss – vi kan den och den är väl koncentrerad till rationella bolag. Det engelska bolag vi äger är supernischat mot digital privatförsäkring, de säljer bara motor och hem, och bara på jämförelsesajter. Vi tänker inte köpa bolag i någon annan geografi och inte heller gå ut i någon annan del av den engelska marknaden”, säger Torbjörn Magnusson.

Sampo-vd:n säger vidare att bolaget det senaste decenniet investerat stora pengar i digitala tjänster i Norden, vilket börjat ge effekt på senare år då man växer något mer än marknaden i stort.

”Men det är ingen lätt konkurrens. Att vi växer några procent mer än BNP är vi ganska nöjda med så länge vi lyckas hålla stabilitet. Vi siktar inte på att fördubbla några marknadsandelar”, säger han.

Det betydligt högre ränteläget på senare tid har för Sampos del inneburit högre intäkter och ökad avkastning på Ifs tillgångar. Bidragande till det var att If innan ränteuppgången började hade ett gynnsamt utgångsläge med kort duration i obligationsportföljen.

”Vi hade kortare löptider i portföljen än våra konkurrenter, därför kunde vi sälja de korta obligationerna och köpa längre utan att det kostade oss en massa pengar. Relativt våra konkurrenter hade vi en bättre situation”, säger Torbjörn Magnusson.

Räntan väntas fortsätta upp. Kan man vänta sig ytterligare resultatförbättring för er på grund av det?

”Vi har åtminstone möjlighet att ytterligare förlänga våra löptider och då skulle vi tjäna mer pengar”, säger Torbjörn Magnusson.

Den kraftigt högre inflationen i år har givetvis inneburit höjda priser. Sampos skadeinflation under året har varit 4,5-5 procent och för helåret räknar Torbjörn Magnusson med uppåt 5 procent. Att höja priserna så att den siffran matchas med viss marginal har inte varit något problem, enligt vd.

”Hur kan det komma sig när KPI är över 10 procent? Ja, vi har våra skadetyper som vi betalar och det är till exempel bilreparationer och byggnadsmateriel. Där är vi en av de största köparna i Norden med långa avtal som inte kastar hit och dit varje månad”, säger Sampo-vd:n.

En avvikare i sammanhanget är dock verksamheten i Hastings, då skadeinflationen inom fordon i Storbritannien har varit klart högre – omkring 12 procent.

”Dels är det allmänna inflationsläget än värre i Storbritannien än i Sverige, dels har de en annan struktur på bilreparationskedjor. I Sverige är de i allt väsentligt en del av stora kedjor, ofta importörerna själva. I Storbritannien är det mer fragmenterat och det har lett till högre inflation i garagen, vilket drabbar alla försäkringsbolag. Vi höjer priserna så mycket det behövs, sedan får vi lite mindre kundtillflöden – vi har haft ungefär noll förändring av kunderna på motor senaste året”, säger Torbjörn Magnusson.

Vad gäller eventuell löneinflationen säger Sampo-vd:n att man bara kan följa förhandlingarna mellan parterna. Sampo har en relativt stor andel anställda som arbetar i kundcenter och många av dem är fackligt anslutna. Än så länge ser dock inte utvecklingen alltför dramatisk ut, enligt Torbjörn Magnusson. Han jämför med industrifackens krav på 4,4 procent, vilket om det skulle gå igenom ograverat ändå vore lägre än Sampos prishöjning.

När Sampo parallellnoteras blir bolaget det enda större försäkringsbolaget i Stockholm. Enligt Torbjörn Magnusson verkar det finnas en efterfrågan och befintliga ägare gynnas om likviditeten skulle blir större.

Är det en svårighet att det så länge inte funnits något stort försäkringsbolag i Stockholm, vad gäller marknadens förkunskaper?

”För 18 månader sedan var det uppenbart att många av de vi träffade inte hade tänkt så mycket försäkring innan, men svenskar är inte mindre begåvade än andra och kompetensen har snabbt kommit i fatt. Det blir spännande att se om vi kommer med i index och om det kan bli en ökning av handeln”, säger Torbjörn Magnusson.

Kommer Sampo att förbli baserat i Finland?

”Domicilen i Helsingfors ser jag inga skäl att göra något åt och det kostar dessutom pengar att flytta. Vi är ett internationellt bolag”, säger Sampo-vd:n.

Trading Direkt om hur snabbt vi kan få ner inflationen

 

I programmets andra segment tog tekniske analytikern Tobbe Rosén vid och gick igenom 14 tittarönskemål samt index, råvaror, valutor och bitcoin.

Teknisk analys i tisdagens program: Eolus Vind, Ericsson, Evolution, Gapwaves, Gränges, Hexatronic, Nvidia, Pandora, Sampo, SBB, Sectra, SKF, Tomra och Volvo.

 

Sampo sålde 73 miljoner Nordea-aktier

Maria Silander på Sampos mediaavdelning vill för Nyhetsbyrån Direkt inte uppge det exakta priset i försäljningen. Räknat på de uppgifter som Sampo uppgett var priset omkring 10:21 euro per aktie, att ställa mot torsdagens stängningskurs på 10:35 i Helsingfors. Vidare säger Maria Silander att inlåsningsperioden varar i 60 dagar.

Efter transaktionen äger Sampo 407 924 782 aktier i Nordea, motsvarande 10,1 procent av kapital och röster.

Sampo kommer att föreslå att likviden från försäljningen av Nordea-aktier, brutto 745 miljoner euro, ska användas till ett återköpsprogram.

Försäljningen av Nordea-aktier kommer att få en positiv redovisningseffekt om 144 miljoner euro på Sampos konsoliderade nettoresultat enligt IFRS, och ytterligare 121 miljoner euro på övriga intäkter. Resultateffekten av försäljningen kommer att hanteras som en extraordinär post i beräkningen av Sampos utdelningsgrad för 2021.

Sampo slog förväntningarna rejält

Kvartalets nettoresultat uppgick till 586 miljoner euro, att jämföra med förväntningarna som låg på 521 miljoner euro.

Totalkostnadsprocenten för If var för kvartalet 80,7 procent. Analytikernas genomsnittliga förväntningar var 80,9 procent.

Premieintäkterna inom divisionen P&C uppgick netto till 1.189 miljoner euro. Väntat där var 1.162 miljoner euro.

I kvartalsrapporten spår bolaget att totalkostnadsprocenten för If kommer att uppgå till 81,5-83,5 procent för helåret 2021.

 

Nordeas styrelse vill återköpa 500 miljoner aktier

Inför förra vårens årstämma ville styrelsen ha mandat att återköpa 225 miljoner aktier, motsvarande cirka 5,56 procent av alla aktier i bolaget.

På onsdagen uppgav Nordeas största ägare Sampo att de avser minska sitt innehavet i Nordea betydligt under de nästkommande 18 månaderna. Det har spekulerats om att Nordea kan komma att rikta ett återköpsprogram till Sampo.

När svenska staten ville minska sitt tidigare stora innehav i Nordea för ett antal år sedan låg det möjliga säljtrycket som en våt filt över Nordea-aktien under en tid.

I bokslutet i början av februari meddelade Nordea att utdelningen för 2020 föreslås bli 0,39 euro per aktie, och föreslås betalas ut i september.

”Dessutom kommer styrelsen i februari att besluta om utdelning av 0,07 euro per aktie som en första utbetalning av den försenade utdelningen för 2019 på 0,40 euro per aktie”, skrev banken.

Styrelsen föreslog att den ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att betala ut den återstående delen av utdelningen för 2019 (0,33 euro per aktie) och utdelningen för 2020 (0,39 euro per aktie) – totalt 0,72 euro per aktie – efter september 2021, i linje med Europeiska centralbankens rekommendation, uppgav banken då.

 

”Sampo inte långsiktig ägare inom bankverksamhet”

Nordea är, enligt Sampo, på god väg att nå sina finansiella mål och har en stark balansräkning. Bolagets innehav i Nordea betraktas dock av Sampo som en investering, där värdet för Sampos ägare ska maximeras.

”Sampo är inte en långsiktig ägare inom bankverksamhet”, sade Torbjörn Magnusson.

Den finländska finanskoncernen ägde motsvarande 15,9 procent av aktierna och rösterna i Nordea per den 31 januari, enligt ägardatatjänsten Holdings. I november sålde Sampo en del av sitt Nordea-innehav.

 

Morgan Stanley: Fyra nordiska aktier med hög ”specifik” risk

Det är hög tid att öka köp- och säljfrekvensen i portföljen sedan riskläget pendlat över mot ett mer subjektivt fokus snarare än det systemfokus för marknaden i helhet som varit melodin under pandemiåret 2020, enligt Alix Guerrini.

Aktiva börshandlare som köper och säljer mot bakgrund av en analys kring att en specifik aktie ska överprestera jämfört med index skiljer sig från passivt investerande i exempelvis indexfonder.

Lista med ”överkänsliga” aktier

Morgan Stanley har upprättat en lista över aktier med högst ”idiosynkratisk natur” (de ”mest överkänsliga” aktierna) och de med ”högst aktiespecifik risk”, skriver CNBC. Dessa aktier är bankens just nu bästa köpråd för aktiva handlare. Aktierna rör sig främst utifrån nyhetsflöde eller fundamenta, snarare än i korrelation med marknaden i sin helhet.

Två faktorer har vägts in särskilt i urvalsprocessen. Den främsta är en särskilt hög ”parvis korrelation”, som indikerar hur troligt det är att en aktie rör sig i samklang med andra. Faktor två är den aktiespecifika risken – vilket definieras som hur hög procentandel av en akties volatilitet som inte går att förklara med marknaden i sin helhet.

Med detta taget i akt har listan av aktier med mest idiosynkratisk risk framställts, och listan beskrivs som ”de aktier med högst specifik risk i sektorer men lägst parvis korrelation”.

Ericsson med på listan

Ericsson finns med en bit ned i listan, men högst ligger det luxemburgska telekombolaget SES, som tilldelas 85 procent specifik risk. Den brittiska mjukvaruutvecklaren Sage ligger också högt, liksom det italienska transport- och infrastrukturbolaget Atlantia samt den brittiska publicisten Pearson. Även det franska mediakonglomeratet Vivendi, gamingbolaget Ubisoft och det nederländska mjukvarubolaget Adyen finns representerade.

”Vi har tagit ut de aktier som har högst poäng i fråga om specifik risk, vilket innebär låg påverkan från risker i form av systematiska och makroekonomiska drivkrafter. Dessutom har vi valt ur sektorer med låg parvis korrelation som tech, mjukvaror, transport, detaljhandel, fastigheter och media”, skriver Morgan Stanley enligt CNBC.

Banker och försäkringsbolag

I en separat lista över bolag med hög specifik risk i branscher med en tvärt emot den andra listan hög parvis korrelation (där aktier rör sig i högre samklang) finns också flera nordiska bolag. Finländska försäkringsbolaget Sampo toppar listan med 77 procent specifik risk. Längre ned i listan finns så väl Handelsbanken som Nordea.