Kategoriarkiv: Nordea Bank FDR

Bra kvartal för Nordea

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.361 miljoner euro för det andra kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 1.200 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av 25 analytikers prognoser.

Räntenettot blev 1.308 miljoner euro, vilket kan jämföras med väntade 1.310 miljoner euro.

Provisionsnettot summerade till 838 miljoner euro, jämfört med snittestimatet på 847 miljoner euro.

De totala intäkterna summerade till 2.444 miljoner euro.

Nordeas räntenetto under det andra kvartalet 2022 blev 1.308 miljoner euro, jämfört med just 1.308 miljoner euro i det första kvartalet.

Utfallet var i linje med analytikerprognossnittet på 1.310 miljoner euro enligt Infronts sammanställning.

”Högre utlåning, förbättrade inlåningsmarginaler och fler räntedagar påverkade räntenettot positivt medan lägre utlåningsmarginaler, inklusive en lägre positiv effekt från Europeiska centralbankens riktade långfristiga refinansieringsprogram, påverkade negativt”, skriver Nordea i rapporten.

Bankens provisionsnetto på 838 miljoner euro var något lägre än analytikernas snittprognos på 847 miljoner euro. Utfallet var också lägre än provisionsnettot på 870 miljoner euro i det första kvartalet.

”Avgifts- och provisionsnettot minskade med 4 procent till följd av lägre intäkter från sparande och placeringar. Detta uppvägdes delvis av högre intäkter från betalningar och kort.”, skriver Nordea.

Nordeas bolånevolymer steg under det andra kvartalet med 6 procent och banken ökade sina marknadsandelar i hela Norden.

Det skriver Nordeas vd Frank Vang-Jensen i bankens delårsrapport.

”Aktiviteten på de nordiska bostadsmarknaderna saktade ner till följd av ökad ekonomisk osäkerhet och accelererande räntehöjningar. Efterfrågan från kunderna är emellertid fortsatt på historiskt höga nivåer”, skriver Nordeachefen.

Vad gäller efterfrågan på företagslån, i synnerhet bland stora företag, har den enligt honom ökat.

”Utlåningen till stora företag ökade med 16 procent och utlåningen till små och medelstora företag ökade med 7 procent”, kommenterar Frank Vang-Jensen.

Nordeas styrelse har godkänt ett program för återköp av aktier till ett värde av upp till 1,5 miljarder euro, efter att ha fått europeiska centralbanken ECB:s godkännande, något som tillkännagavs den 8 juli.

Programmet inleds omkring den 20 juli. Syftet med återköpen är att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och förbättra avkastningen till aktieägarna genom att minska Nordeas kapital, heter det.

Villkoren är bland annat att Nordea kan återköpa högst 350.000.000 aktier, vilket motsvarar cirka 9,3 procent av alla aktier i bolaget, förutsatt att maxbeloppet på 1,5 miljarder euro inte överskrids.

Innan det tredje återköpsprogrammet inleds innehar Nordea 6.073.651egna aktier för ersättningsändamål.

”Nordea upprätthåller en effektiv kapitalstruktur och fortsätter att dela ut överskottskapital till aktieägarna i framtiden, i linje med sin kapital- och utdelningspolicy”, heter det.

Credit Suisse sänker riktkurser för nordiska storbanker

Credit Suisse sänker sina riktkurser för fem av de sex nordiska storbankerna. För Danske Bank sänks riktkursen till 112 danska kr från 119, för Nordea till 9,20 euro från 9,60, för SEB till 94 kr från 99, för Handelsbanken till 89 kr från 94 och för Swedbank till 149 kr från 155.

Undantaget är DNB, där riktkursen i stället höjs till 190 norska kr från 185.

Credit Suisse behåller sina rekommendationer för de nordiska bankerna inför rapporterna. För SEB och Handelsbanken är rekommendationen underperform, medan Danske Bank, DNB, Nordea och Swedbank har rekommendationen neutral.

 

Trading Direkt: Så investerar hedgefondförvaltaren i stigande ränteklimat

 

Med Anna Svahn pratade vi strategier för att hitta avkastning i ett stigande ränteklimat, däribland investeringar i mjuka råvaror, så som vete.

Tobbe Rosén gjorde teknisk analys på fyra aktier med hög direktavkastning, index, råvaror valutor samt ett antal tittarönskemål.

Teknisk analys: S&P500, OMXS30, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, SSAB, Arion Banki, BE Group, Nordea, Sectra, Stillfront, Sedana Medical, Getinge, Sivers, Dev Port, Addvise Group, Kancera.

 

Trading Direkt: Teknisk analys på storbankerna

 

Teknisk analys i programmet: OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Handelsbanken, Swedbank, SEB, Nordea, Nibe, XACT Småbolag, H&D Wireless, Chargepanel, CTEK, Fagerhult, OX2, Crowdstrike, Fortinet, Vitrolife.

Bolagsnyheter som nämndes i programmet: Sandvik, Twitter, Addtech, Storskogen, Nibe, Lagercrantz, Vicore Pharma.

 

Börsens vd om måndagens blixtkrasch

Tobbe Rosén gjorde teknisk analys på index, råvaror, valutor, en jämförelse på skogsbolag och ett tiotal tittarönskemål.

Teknisk analys: S&P500, DAX, OMXS30, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Stora Enso, SCA, Holmen, Billerud Korsnäs, Storskogen, Boliden, Hexagon, Millicom, Lundin Mining, Bergs Timber, Enquest, Fingerprint, Nordea, Transtema.

Pareto sänker riktkurser för tre storbanker

Riktkursen för Nordea sänks med 9 procent från 115 till 105 kr. För Handelsbanken och Swedbank, som är Paretos favoritbankaktier med köprekommendationer som upprepas, sänks riktkurserna med 4 respektive 7 procent. Här ser banken fortfarande en uppsida på drygt 25 procent.

”Vi räknar med att alla banker kommer att gynnas av styrräntor som rör sig uppåt och bedömer att Swedbank har den högsta räntekänsligheten”, skriver Pareto.

Investmentbanken räknar inte med att kriget i Ukraina kommer att medföra någon betydande försämring för Swedbank i Baltikum, där Swedbank har stor verksamhet.

Vidare ser Pareto Handelsbanken som ett relativt säkert och motståndskraftigt val i en turbulent marknad, och investmentbanken ser fortsatt positivt på de strategiska åtgärder som Handelsbanken har sjösatt på senare år.

Pareto har neutral rekommendation för SEB och Nordea.

 

Deutsche slår ett slag för nordiska banker

Det framgår av den analys där investmentbanken samtidigt sänker sina riktkurser för de nordiska storbankerna med mellan 4-11 procent med anledning av långsammare ekonomisk tillväxt, högre förväntade kreditförluster, högre kostnader till följd av inflationsuppgången, mindre provisionsintäkter samt högre kapitalkostnader.

En positiv punkt för bankerna är dock att växande inflationsrisker driver centralbanker såsom Riksbanken och ECB i riktning mot att höja styrräntorna, vilket kan hjälpa affärsbankerna att försvara sina intäkter.

För Swedbank sänker Deutsche Bank riktkursen från 204 till 182 kr men höjer rekommendationen från behåll till köp.

Riktkursen sänks samtidigt för Nordea från 12,6 till 11,4 euro med bibehållen köprekommendation, för SEB från 134 till 120 kr med fortsatt behållrekommendation och för Handelsbanken från 118 till 108 kr med upprepad köprekommendation.

 

Trading Direkt: Hur högt ska tioårsräntan?

Tekniske analytikern Tobbe Rosén ägnade tid åt att titta närmare på räntan för att utröna var den ser ut att toppa, innan programledare Joakim Rönning avslutade programmet med en genomgång av veckans börsutveckling med särskilt fokus på några notabla rörelser i fredagens handel.

Bolag som nämndes i sändningen: Trelleborg, Husqvarna, Nordea, SKF, Essity.

Teknisk analys i fredagens program: ABB, Africa Oil, Axfood, BE Group, Berkshire Hathaway, Betsson, CTEK, Enquest, IPC, Nibe, Scandi Standard, SSAB, SKF.

Nordea: Nordiska banker har indirekt exponering mot Ryssland

Den bedömningen gör Nordea Markets som har tittat närmare på nordiska bankers exponeringar mot Ryssland och Ukraina samt bankernas exponeringar mot länder som handlar mycket med de båda länderna.

”Vi vet inte vilka sanktioner som kommer att tillämpas eller vilka konsekvenserna kommer att bli, men som i tidigare kriser tror vi att marknaden kommer att föredra banker med ingen och endast begränsad exponering mot kärnan av problemet”, skriver Nordea Markets.

”DNB vinnare”

Bland de nordiska bankerna pekas DNB ut som en klar relativ vinnare, utan direkt exponering och med 99 procent av sina kreditexponeringar opåverkade.

”I andra änden av skalan står Swedbank och SEB vars relativt stora baltiska exponeringar potentiellt kan bli ett problem, med tanke på att ungefär 9-16 procent av dessa länders export går till Ryssland och Ukraina”, heter det i analysen.

”Finland handlar mest”

Finland handlar mer med Ryssland än de andra nordiska länderna och Nordea har den största finska exponeringen av de nordiska bankerna, konstaterar Nordea Markets samtidigt.

Danske Banks så kallade CDS-spreadar har breddats mest i spåren av Rysslands invasion, men Danskes exponeringar är begränsade, enligt analysen.

Högre CDS-spreadar kan indikera ökad oro för kreditförluster.

 

FI avslutar undersökningarna av SHB och Nordea

Finansinspektionen har i undersökningarna visserligen iakttagit vissa brister i Handelsbankens och Nordeas processer för övervakning och rapportering.

De båda bankerna har dock under tiden för undersökningen genomfört förändringar som har åtgärdat en del av de brister som har iakttagits och redogjort för vilka ytterligare åtgärder som kommer att vidtas i ett senare skede, skriver Finansinspektionen.

Myndigheten bedömer att de åtgärder som bankerna har vidtagit, och avser att vidta, är tillräckliga för att rätta till merparten av de identifierade bristerna.

”Med hänsyn till bristernas art och omfattning samt att bankerna har vidtagit rättelse finns inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder. Ärendena ska därför skrivas av”, är beskedet.

Finansinspektionen genomför kontinuerligt undersökningar för att säkerställa att penningtvättsregelverket följs.