Kategoriarkiv: Danske Bank

Danske Bank höjer bolåneräntorna

Ettårsräntan höjs med i sin tur med 0,20 procentenheter till 4,99 procent.

Längre bindningstider, mellan två och tio år, höjs med 0,10 procentenheter vardera.

”På grund av snabbt och kraftigt ökande marknadsräntor höjer Danske Bank listräntorna på bolån med samtliga bindningstider. Ändringarna gäller från och med idag”, skriver Danske Bank.

Flera bolåneaktörer har höjt sina bolåneräntor efter Riksbankens penningpolitiska besked i förrförra veckan där styrräntan höjdes med 0,50 procentenheter och prognosen för styrräntan reviderades upp.

Storbankernas listräntor på den kortaste bindningstiden tre månader ligger nu i närheten av 5 procent. Listräntor är i praktiken maxräntor som bankkunder oftast kan förhandla ned.

Credit Suisse sänker riktkurser för nordiska storbanker

Credit Suisse sänker sina riktkurser för fem av de sex nordiska storbankerna. För Danske Bank sänks riktkursen till 112 danska kr från 119, för Nordea till 9,20 euro från 9,60, för SEB till 94 kr från 99, för Handelsbanken till 89 kr från 94 och för Swedbank till 149 kr från 155.

Undantaget är DNB, där riktkursen i stället höjs till 190 norska kr från 185.

Credit Suisse behåller sina rekommendationer för de nordiska bankerna inför rapporterna. För SEB och Handelsbanken är rekommendationen underperform, medan Danske Bank, DNB, Nordea och Swedbank har rekommendationen neutral.

 

Nordea: Nordiska banker har indirekt exponering mot Ryssland

Den bedömningen gör Nordea Markets som har tittat närmare på nordiska bankers exponeringar mot Ryssland och Ukraina samt bankernas exponeringar mot länder som handlar mycket med de båda länderna.

”Vi vet inte vilka sanktioner som kommer att tillämpas eller vilka konsekvenserna kommer att bli, men som i tidigare kriser tror vi att marknaden kommer att föredra banker med ingen och endast begränsad exponering mot kärnan av problemet”, skriver Nordea Markets.

”DNB vinnare”

Bland de nordiska bankerna pekas DNB ut som en klar relativ vinnare, utan direkt exponering och med 99 procent av sina kreditexponeringar opåverkade.

”I andra änden av skalan står Swedbank och SEB vars relativt stora baltiska exponeringar potentiellt kan bli ett problem, med tanke på att ungefär 9-16 procent av dessa länders export går till Ryssland och Ukraina”, heter det i analysen.

”Finland handlar mest”

Finland handlar mer med Ryssland än de andra nordiska länderna och Nordea har den största finska exponeringen av de nordiska bankerna, konstaterar Nordea Markets samtidigt.

Danske Banks så kallade CDS-spreadar har breddats mest i spåren av Rysslands invasion, men Danskes exponeringar är begränsade, enligt analysen.

Högre CDS-spreadar kan indikera ökad oro för kreditförluster.

 

Trading Direkt om centralbanksveckan

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén avhandlade i sin tur 14 tittarönskemål från aktiemarknaden, innan programledare Joakim Rönning ägnade det tredje programsegmentet åt att sammanfatta veckans börsutveckling och fredagens skörd av delårsrapporter med tillhörande kursreaktioner.

Teknisk analys i avsnittet: OMXS30, DAX, S&P500, USD/SEK, EUR/SEK, BTC, Guld, Koppar, Silver, Olja, Axkid, BHG Group, Bioextrax, Boliden, CDON, Danske Bank, Ericsson, Evolution, Hexatronic, Intrum, Norwegian Air, Scandic Hotels, Sinch och Tesla.

Bolag som nämns i sändningen: ABB, Autoliv, Boliden, Investor, Getinge, Sinch, Storytel, Lumito, Acarix, Railcare, G5 och New Wave.

 

Danske ökar minusräntan på sparkonton

Den negativa räntan utökas från -0,6 till -0,7 procent på insättningar över 100.000 danska kr.

Förändringen från Danske och de danska bankkonkurrenterna följer av att den danska centralbanken i början av oktober sänkte styrräntan 10 punkter till -0,6 procent.

Från och med den första december kommer vidare Danske Bank att justera räntan för insättningar på företagskonton till -1,10 procent från dagens spann om -0,75 till -1,00 procent.

Danske Bank hänvisar dels till ett förenklat erbjudande för företagskunder kombinerat med den fortsatt låga räntenivån.

”Vi som bank måste reagera för att säkra oss nödvändigt kapital. Dessvärre är de låga räntorna ett villkor som existerar överallt, oavsett om man vill investera sina pengar eller deponera dem som insättningar hos en bank”, säger Danske Banks företagsdivisionschef Niels Bang-Hansen i en kommentar.

Di: Swedbank riskerar nya böter från FI

Efter att i mars 2020 ha dömt Swedbank att betala 4 miljarder kronor i böter för allvarliga brister i arbetet med att motverka penningtvätt, inledde FI i september samma år en ny undersökning om misstänkt brott mot Mar i samband med härvan. Myndighetens slutsatser har nu meddelats banken och FI skriver att Swedbank misstänks för överträdelse av artikel 18 i Mar. Det handlar om att banken inte upprättat några insiderlistor efter larmen som tydde på brister i arbetet mot penningtvätt.

FI:s preliminära bedömning är enligt tidningen att insiderinformation uppstått inom banken senast vid den så kallade septemberrapporten 2018, då bankens enhet för regelefterlevnad (compliance) redogjorde för penningtvättsriskerna och volymen av transaktioner med Danske Bank för den dåvarande vd:n Birgitte Bonnesen.

Om myndigheten slutligt anser att Swedbank bröt mot Mar riskerar banken ytterligare böter som kan uppgå till högst 2 procent av föregående års omsättning, vilket är drygt 900 miljoner kronor.

”Det rör historiska händelser som till viss del är samma som Nasdaqs disciplinnämnd redan har sanktionerat oss för”, säger Unni Jerndal, senior rådgivare på Swedbank, till DI.

 

Upp till 6.000 av Danskes kunder kan ha blivit felbeskattade

Felen härrör en upptäckt som kommunicerades i oktober 2020, och det framkom felaktigheter i skatterapportering. Nu har saken klarnat ytterligare och det tycks ha blivit fel främst hos kunder med ägarskap över aktier i utlandet som använt bankens tjänster för att reda ut frågor om dubbelbeskattning. Det ska specifikt röra sig om aktier som placerats i danska värdepappersdepåer.

”Felen beror främst på att våra system och manuella kontroller tyvärr visat sig vara otillräckliga när det gäller att hantera den ökade komplexiteten i skattereglerna i de olika länderna”, skriver Danske Bank.

Bankens nuvarande uppskattningar är att den potentiella ekonomiska förlusten för kunder som ett resultat av felet kan vara upp till 50 miljoner danska kronor.

”Vi arbetar med att identifiera, informera och kompensera alla berörda kunder så snart som möjligt”, säger Peter Rostrup-Nielsen, som leder enheten som inrättats för att hantera saken.

”Vi kommer att kommunicera direkt till våra kunder så snart vi har fått reda på vilka som potentiellt kan påverkas. Vi beklagar mycket dessa fel och besväret för våra kunder och andra intressenter”, säger Peter Rostrup-Nielsen.

 

3,7 miljarder i vinst för Danske Bank

Danske Banks resultat före skatt blev 3.747 miljoner danska kronor i det andra kvartalet 2021. Ett genomsnitt av fem analytikerprognoser, som Infront sammanställt efter Danske Banks preliminära resultatbesked den 8 juli, var ett resultat före skatt på 3.717 miljoner danska kronor.

Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare var 2.676 miljoner danska kronor, mot förväntade 2.681 miljoner. Danske Bank uppgav den 9 juli att nettoresultatet preliminärt uppgick till cirka 2,8 miljarder danska kronor för koncernen, alltså inklusive minoritetsägares andelar. Utfallet blev här 2.792 miljoner danska kronor.

Resultatet per aktie var 3:10 danska kronor mot väntade 3:14 kronor.

Räntenettot uppgick till 5.515 miljoner danska kronor, mot analytikersnittet på 5.509 miljoner. Provisionsnettot blev 3.193 miljoner danska kronor, mot förväntade 3.234 miljoner medan tradingnettot var 1.025 miljoner danska kronor, mot väntade 1.130 miljoner.

Kreditförlusterna redovisades netto till 240 miljoner danska kronor. Analytikersnittet var kreditförluster på 229 miljoner efter att banken preliminärt flaggat för 0,2 miljarder danska kronor i kreditförluster.

Danske Banks totala intäkter uppgick till 10.486 miljoner danska kronor (preliminärt 10,5 miljarder danska kronor), medan förväntningarna låg på 10.495 miljoner.

De totala kostnaderna landade på 6.497 miljoner danska kronor (preliminärt 6,5 miljarder), jämfört med förväntningarna på 6.529 miljoner.

Bankens kärnprimärkapitalrelation var per den 30 juni 18,0 procent. Här väntades på förhand 17,8 procent.

Danske Bank spår fortfarande att nettoresultatet för helåret 2021 kommer att överstiga 12 miljarder danska kronor.

Det framgår av delårsrapporten för det andra kvartalet som föregicks av vissa nya guidningar från banken den 8 juli.

Under 2020 var nettovinsten 4,6 miljarder danska kronor.

Danske Bank upprepar även bedömningen från häromveckan om att de totala intäkterna väntas öka jämfört med 2020 när de var 42,4 miljarder danska kronor.

Danske Bank väntar sig fortfarande även att kostnaderna kommer in på högst 24,5 miljarder danska kronor för helåret. Kostnaderna låg på 28,1 miljarder danska kronor i fjol.

Kreditförlusterna spås alltjämt komma in på max 1,5 miljarder danska kronor. Under fjolåret var kreditförlusterna 7 miljarder danska kronor.

Målet om avkastning på aktieägarkapital inom spannet 9-10 procent år 2023 upprepas, framgår vidare av rapporten.

Danske höjer resultatprognosen

Det framgår av ett pressmeddelande där banken även uppger att nettoresultatet för det andra kvartalet 2021 kommer att bli omkring 2,8 miljarder danska kronor.

”Vi höjer vår nettoresultatprognos för helåret baserat på mindre än befarade kreditförluster – tack vare snabbare än förväntad makroekonomisk återhämtning – samt högre kundaktivitet”, skriver Danske Bank.

En reavinst om 250 miljoner danska kronor från avyttring av Luxemburg-verksamhet väntas motverkas av ett antal avsättningar för skatterelaterade engångseffekter under andra halvåret.

”Vi känner fortsatt självförtroende kring vår underliggande kostnadsutveckling och förväntar oss fortfarande att affärsförhållandena kommer att fortsätta förbättras ytterligare senare i år”, uppger Danske Banks vd Carsten Egeriis.

För helåret 2021 spår Danske Bank att de totala intäkterna blir högre än året innan, inklusive reavinsten från avyttringen av Luxemburg-verksamhet och högre kundaktivitet, heter det.

De underliggande kostnaderna spås bli lägre än 24,5 miljarder danska kronor till följd av pågående kostnadshantering. De totala kostnaderna väntas inte överstiga 25 miljarder danska kronor.

Årets kreditförluster förväntas inte bli mer än 1,5 miljarder danska kronor enligt banken.

De totala intäkterna under andra kvartalet väntas bli cirka 10,5 miljarder danska kronor medan kvartalskostnaderna väntas bli runt 6,5 miljarder, inklusive en avsättning på 350 miljoner danska kronor rörande ett ärende kring svensk moms i spåren av ett europeiskt domslut.

Danske Bank räknar med att koncernens kreditförluster i andra kvartalet blir runt 0,2 miljarder danska kronor.

Delårsrapporten för det andra kvartalet väntas offentliggöras den 23 juli.

Nu sänker även Danske kalkylräntan på bolån

”Vi sänker kalkylräntan till 6 procent då vi som många andra aktörer bedömer att det låga ränteläget kommer kvarstå under en lång tid framöver. Man ska dock komma ihåg att kalkylräntan endast är en del av en teoretisk modell och att de flesta kunderna ändå behöver ha en bra buffert i sin ekonomi”, säger Anneli Adler, chef för privatmarknad på Danske Bank Sverige, i en kommentar.

På senare har också Handelsbanken och Skandia sänkt sina kalkylräntor.