Kategoriarkiv: Trelleborg B

Trelleborg presenterar nya finansiella mål

I ett pressmeddelande inför kapitalmarknadsdagen på tisdagen skriver Trelleborg att efterfrågan under det andra kvartalet bedöms vara i nivå med eller något lägre än i det första kvartalet i år. Det är en upprepning av de marknadsutsikter som bolaget lämnade i samband med den senaste kvartalsrapporten i slutet av april.

Dessutom presenterade verkstadsbolaget nya finansiell mål. Försäljningstillväxten ska över en konjunkturcykel vara över 8 procent, medan det tidigare målet var en tillväxt på 5-8 procent.

Ebita-marginalen exklusive engångsposter ska över en konjunkturcykel vara över 20 procent. Tidigare mål var en ebit-marginal på över 16 procent.

Vad avser avkastning på sysselsatt kapital exklusive engångsposter ska den över en konjunkturcykel vara över 15 procent. Tidigare mål var över 14 procent.

Aktien var efter en halvtimmes handel en stor vinnare på Stockholmsbörsen med en uppgång på drygt 4 procent. 

Trelleborg meddelar även vissa finansiella förändringar som kommer att påverka andra kvartalet 2023.

Som en följd av den genomförda avyttringen av koncernens däckverksamhet avslutas räntesäkringar, vilket ger en finansiell intäkt av engångskaraktär i kvarvarande verksamheter om cirka 215 miljoner kronor, eller cirka 180 miljoner kronor efter skatt. Detta belopp kommer att rapporteras i finansnettot i samband med det andra kvartalet 2023.

I och med avyttringen har dessutom en översyn gjorts av koncernens legala struktur. Ett belopp av engångskaraktär om cirka 150 miljoner kronor kommer att rapporteras som en skattekostnad för kvarvarande verksamheter i samband med det andra kvartalet 2023.

Trelleborg faller tungt efter rapportsläppet

Analytikernas förväntningar låg i genomsnitt på 1.405 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av nio analytikers prognoser.

Den justerade ebit-marginalen blev 16,2 procent. Här väntades 16,1 procent.

Omsättningen uppgick till 8.711 miljoner kronor. Här väntades i snitt 8.711 miljoner kronor. Organiskt ökade försäljningen med 7 procent, att jämföra med väntade 6,1 procent.

Trelleborg bedömer att efterfrågan under andra kvartalet blir i nivå med eller något lägre jämfört med den gångna tremånadersperioden, justerat för säsongsmässiga variationer. Det framgår av bolagets delårsrapport.

I rapporten för fjolårets fjärde kvartal uppgav Trelleborg att det räknar med att efterfrågan under första kvartalet 2023 skulle vara lägre än för det fjärde kvartalet.

Aktien faller tungt efter rapportsläppet. Vid 13.15-tiden handlas Trelleborg ned nära 5 procent.

Bolagets vd: Tydlig normalisering av tillväxten 

Jämfört med föregående års kraftiga tillväxt, är det tydligt att Trelleborg nu går in i en mer normaliserad tillväxtfas. Det skriver vd Peter Nilsson i delårsrapporten. 

”Vi har redan sett att efterfrågan från byggindustrin och vissa industriella marknadssegment upplever en mer dämpad utveckling. En anpassning av de delar av koncernen som påverkas av den lägre efterfrågan har redan proaktivt påbörjats”, uppger Trelleborg-chefen.

Under det första kvartalet sågs den generella kostnadsinflationen balanseras väl med prisjusteringar och effektivitetsförbättringar.

Den något lägre rörelsemarginalen förklaras huvudsakligen av förvärvet och den pågående integrationen av Minnesota Rubber & Plastic, vilket inte ingick i koncernen under motsvarande period föregående år.

Den justerade rörelsemarginalen försvagades till 16,2 procent, jämfört med 17,3 procent för motsvarande period i fjol. Analytikernas förväntningar var en justerad rörelsemarginal på 16,1 procent.

”Integrationen fortlöper och arbetet med att utvinna synergier från detta stora förvärv kommer resultera i gradvis högre lönsamhet de närmaste åren”, framhåller Peter Nilsson.

Inom kort kommer Trelleborg erhålla köpeskillingarna från redan aviserade avyttringar, vilket gör att koncernen kommer ha en nettokassa.

”Vår starka balansräkning tillåter således fortsatta återköp av aktier, samtidigt som vi kommer investera i både organiska kapacitetshöjande initiativ och förvärv inom utvalda snabbväxande nischer”, skriver vd:n.

Transaktionen avseende avyttringen av affärsområdet Wheel Systems, till Yokohama Rubber, beräknas fortsättningsvis ske under det första halvåret 2023.

Bra kvartal för Trelleborg

Industrikoncernen Trelleborg redovisar ett justerat rörelseresultat om 1.319 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytikernas förväntningar låg i genomsnitt på 1.195 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av nio analytikers prognoser.

Omsättningen uppgick till 7.351 miljoner kronor. Här väntades i snitt 7.002 miljoner kronor. Organisk försäljningstillväxt var 11 procent, att jämföra med väntade 5,3 procent.

Den justerade ebit-marginalen blev 17,9 procent. Här väntades 17,1 procent.

Trelleborg bedömer att efterfrågan i det tredje kvartalet 2022 blir något lägre än under det andra kvartalet, justerat för säsongsmässiga variationer.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Den geopolitiska situationen medför en ökad osäkerhet, skriver bolaget.

I Trelleborgs rapport för det första kvartalet 2022 räknade bolaget med att efterfrågan för det andra kvartalet 2022 skulle vara i nivå med det första kvartalet 2022.

”Vår orderbok är mycket solid och fortsatt på rekordnivå, men samtidigt ser vi att orderingången dämpats något jämfört med tidigare kvartal. Det finns tydliga tecken på en ökad osäkerhet inför det andra halvåret. Vi känner emellertid stor tillförsikt när det gäller vår förmåga att hantera förändringar i marknadsutvecklingen”, skriver vd Peter Nilsson.

Bättre på alla punkter för Trelleborg

Den justerade ebit-marginalen blev därmed 17,3 procent. Här väntades 17,1 procent.

Omsättningen uppgick till 7 095 miljoner kr. Här väntades i snitt 6 610 miljoner kr. Organiskt ändrades försäljningen med +13 procent, att jämföra med väntade +8,1 procent.

Trelleborg har hittills lyckats balansera den generella kostnadsinflationen väl med egna prisjusteringar och effektivitetsförbättringar. Det skriver vd Peter Nilsson i rapporten för det första kvartalet.

”Orderboken på högsta nivån hittills”

”Efterfrågan var god inom flertalet industrier, och orderboken i slutet av kvartalet var på sin högsta nivå hittills. Vi har generellt ett högt kapacitetsutnyttjande i våra tillverkningsanläggningar vilket skapat en god effektivitet. Den förvärrade geopolitiska situationen i vårt närområde spär på utmaningarna vad gäller råvarutillförsel och transporter, men hade endast en begränsad påverkan under det första kvartalet”, skriver Trelleborg-chefen.

Inom affärsområdet Industrial Solutions växte försäljningen i alla geografiska marknader under kvartalet. Leveranser till samtliga industrier ökade, vilket var speciellt noterbart inom marina lösningar samt till flyg- och byggrelaterade industrier, framgår av rapporten.

”Försäljningen ökade betydligt”

Sealing Solutions upplevde, enligt Peter Nilsson, en god organisk utveckling i flertalet industrier samtidigt som orderingången förbättrades. Leveranserna ökade både i Europa och framför allt i Nord- och Sydamerika. Försäljningen i Asien var dock lägre, negativt påverkad av ytterligare restriktioner i Kina på grund av covid-19.

Försäljningen till generell industri, hälsovård & medicinteknik och flygindustrin ökade betydligt. Även leveranser till fordonsindustrin växte något, till följd av ökade marknadsandelar inom vissa nischer, enligt rapporten.

Tillgänglighet på vissa råmaterial och transportkapacitet utgör fortfarande en begränsning för Trelleborg.

”Stor potential i att växa”

”Det gäller även bristen på arbetskraft i en del geografier. Samtidigt ser vi en stor potential i att växa både organiskt och genom förvärv inom närliggande produkter och lösningar som kompletterar och stärker våra befintliga erbjudanden”, kommenterar Peter Nilsson och fortsätter:

”Vår starka finansiella ställning tillåter även ett återköpsprogram av egna aktier, vilket påbörjades under kvartalet och kommer fortsätta framåt”.

 

AFV: Trelleborg fortsatt köpvärd men underskattad aktie

Aktien handlas till en ev/ebit-multipel på 12 gånger och därför finns fortsatt bra uppsida, menar Affärsvärlden.

”Om bolaget skulle lyckas driva upp förvärvstillväxten inom Sealing Solutions finns troligen en klar uppvärdering på radarn (optimistiskt scenario). Ett pessimistiskt scenario måste bygga på att lönsamheten långsiktigt försämras”, heter det i analysen.

På fredagseftermiddagen hade Trelleborg-aktien rusat 23 procent.

 

Trading Direkt: Hur högt ska tioårsräntan?

Tekniske analytikern Tobbe Rosén ägnade tid åt att titta närmare på räntan för att utröna var den ser ut att toppa, innan programledare Joakim Rönning avslutade programmet med en genomgång av veckans börsutveckling med särskilt fokus på några notabla rörelser i fredagens handel.

Bolag som nämndes i sändningen: Trelleborg, Husqvarna, Nordea, SKF, Essity.

Teknisk analys i fredagens program: ABB, Africa Oil, Axfood, BE Group, Berkshire Hathaway, Betsson, CTEK, Enquest, IPC, Nibe, Scandi Standard, SSAB, SKF.

Trelleborg prickade resultatförväntningarna

Trelleborg redovisar ett justerat rörelseresultat om 1.211 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021.

Analytikernas förväntningar låg i genomsnitt på 1.211 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av elva analytikers prognoser.

Den justerade ebit-marginalen blev därmed 13,8 procent. Här väntades 14,3 procent.

Omsättningen uppgick till 8.768 miljoner kronor. Här väntades i snitt 8.470 miljoner kronor. Organiskt steg försäljningen med 14 procent, att jämföra med väntade 10,7 procent.

Nettoresultatet uppgick till 752 miljoner kronor. Väntat var 689 miljoner.

Styrelsen föreslår en utdelning om 5:50 kronor per aktie för 2021 (5:00). Väntat var en utdelning om 5:52 kronor per aktie.

Efterfrågan i nivå med fjärde kvartalet

Trelleborg spår att efterfrågan i det första kvartalet 2022 kommer att vara i nivå med det fjärde kvartalet 2021, justerat för säsongsmässiga variationer.

Det framgår av bolagets bokslutsrapport.

Osäkerheten kring pandemins påverkan på nästkommande kvartal kvarstår.

I Trelleborgs rapport för det tredje kvartalet 2021 räknade bolaget med att efterfrågan för det fjärde kvartalet skulle vara i linje med det tredje kvartalet.

Bästa året någonsin trots ökat inflationstryck

Trelleborg summerar helåret 2021 som det bästa i bolagets historia beträffande försäljning, rörelseresultat och marginal. Detta trots utmaningar i form av ett ökat inflationstryck och tilltagande obalanser i leverantörskedjan.

Det skriver vd Peter Nilsson i rapporten för det fjärde kvartalet 2021.

För det fjärde kvartalet steg försäljningen med 15 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Organisk tillväxt var 14 procent. Trelleborgs omsättning kom in strax över analytikernas förväntningar för kvartalet medan det justerade rörelseresultatet var i linje med förhandstipsen.

”Både försäljning och resultat var de bästa hittills för ett fjärde kvartal”, noterar Trelleborg-chefen.

På affärsområdesbasis noteras att Industrial Solutions organiska försäljning växte inom flertalet marknadssegment under kvartalet. En stark orderingång sågs medan orderboken fortsatte att växa.

Inom Sealing Solutions utvecklades den organiska försäljning positivt inom samtliga marknadssegment och geografier, med undantag för fordonsindustrin som hölls tillbaka av den omvittnade bristen på komponenter, heter det.

Affärsområdet Wheel Systems såg en stark organisk försäljningstillväxt under kvartalet, inom samtliga däckkategorier och i flertalet geografier.

”Lönsamheten hölls dock tillbaka av fortsatta prisuppgångar på råmaterial och frakter men i synnerhet av de accelererande energikostnaderna. Genomförda prisjusteringar mot kund tillsammans med en fortsatt stark efterfrågan kommer leda till förbättrad lönsamhet under kommande kvartal”, skriver vd.

Mot slutet av 2021 rapporterade hemsidan Tyrepress att japanska Yokohama Tire budat omkring 2 miljarder dollar, eller cirka 18 miljarder kronor, för Wheel Systems. Trelleborgs aktie handelsstoppades ett par dagar senare varpå bolaget sagt att ”diskussioner i tidigt skede pågår med externa parter”.

I bokslutet upprepar Trelleborg budskapet och ger därmed ingen ny information kring det hela.

Under det fjärde kvartalet steg kostnaderna för råmaterial och energi ytterligare, noterar Peter Nilsson. Även pandemin tilltog i styrka med ökad sjukfrånvaro som resultat, samtidigt som logistikkedjan fortsatte vara ansträngd.

”Ett generellt inflationstryck accentuerat av brist på arbetskraft i vissa regioner kommer fortsätta utgöra utmaningar under det nya året”, skriver Trelleborg-chefen.

ABG sätter sälj på gruvbolaget i sektorgenomgång

Sandviks riktkurs justeras upp till 245 kr (225), medan rekommendationen behåll upprepas.

Riktkursen för Hexpol justeras upp till 118 kr (112) medan rekommendationen behåll upprepas.

För Assa Abloy justeras riktkursen ned till 300 kr, från 310, samtidigt som köprekommendationen kvarhålls.

Rekommendationen för Munters kvarhålls på behåll, med en marginellt uppjusterad riktkurs till 67 från 65 kr.

Autolivs riktkurs skruvas upp till 1 000 kr (970) med upprepad behållrekommendation.

SKF:s riktkurs dras upp till 265 kr, från 260, och rekommendationen köp kvarhålls.

Trelleborg får uppskruvad riktkurs till 285 kr (265) av ABG som samtidigt upprepas rekommendationen köp för verkstadsbolaget.

Trading Direkt med Robert Bergqvist om centralbanksbeskeden

 

Tekniske analytikern Tobbe Rosén gick därefter igenom 14 aktier i mittsegmentet, innan programledare Joakim Rönning följde upp med att sovra igenom nyhetsflödet och summera veckans börsutveckling.

Bolag som nämns i sändningen: Embracer, SEB.

Teknisk analys i tisdagens program: Betsson, Beyond Meat, Intrum, Investor, JLT Mobile, Medclair Invest, Nent, SBB, Skanska, Swedish Match, Trelleborg, Volvo, Walt Disney, Zaptec.