Kategoriarkiv: Billerudkorsnäs

Trading Direkt: Annika Winsth om riskerna med fortsatta räntehöjningar

Efter intervjun följer en marknadsuppdatering och teknisk analys med Tobbe Rosén. 

Teknisk Analys i programmet: S&P500, DAX, OMXS30, US10Y, USD/SEK, EUR/SEK, Bitcoin, Koppar, Guld, Silver, Olja, US10Y, Alligo B, Autoliv, Avanza, Avtech, AXA SA, Billerud, Ericsson B, Gapwaves, Mildef, NKT (Dk), Sinch, Troika Media Group (USA), W5, Xact Norden

Danske: Trävarupriserna har bottnat

”Till slut blev köparnas lager för låga och alla började köpa samtidigt, helt enligt typiskt trävarumönster. Om detta skulle vara denna cykels konjunkturbotten så bedömer vi att prisnivån kan landa högre än nivån under förra konjunkturtoppen hösten 2018”, skriver Danske Bank.

Sågverkens kostnadsläge är samtidigt på en helt annan nivå än den var då. Med en dopad krona så visar ändå fem av åtta analyserade sågverk negativa rörelsemarginaler under fjärde kvartalet 2022.

”Vi tror att än fler kommer att såga rött under första kvartalet 2023 beroende på höjda kostnader och en eftersläpning av prishöjningarna”, skriver Danske Bank som är mycket osäkra på om det är en konjunkturvändning som syns nu.

”Globalt ser vi nu en allt sämre byggkonjunktur med en lägre efterfrågan, vilket normalt inte hade gett någon ihållande prisuppgång. Men läget är ju långt ifrån normalt”, skriver Danske Bank.

Den nuvarande marknadssituationen beskrivs som unik där sågverkens prishöjningar genereras av ett minskat utbud av trävaror snarare än en ökad efterfrågan.

Det beror dels på en minskad tillgång på timmer i Kanada och Centraleuropa som en effekt av stora bakborrskador och i Baltikum pressas sågverken av höga timmerpriser drivet av extrema energivedspriser och stor massavedsexport.

”Detta gäller även i Norden där volymerna av klentimmer minskar när massabruken tar dessa volymer i brist på massaved”, skriver Danske Bank.

Den största orsaken till utbudsminskningen är dock sannolikt Rysslands invasionskrig i Ukraina som gett effekter på rysk export av trävaror.

Ryssland var under 2021 världens näst största trävaruexportör efter Kanada.

På massamarknaden har priserna i Europa fortsatt ned i linje med bankens prognoser, men de kinesiska priserna har börjat stiga.

”Prisskillnaden mellan listpriset i Europa, justerat för rabatter, och transaktionspriset i Kina på 908 dollar per ton har växlat från att ha varit högre i Europa i slutet av förra året till att nu vara cirka 65 dollar högre i Kina”, skriver Danske Bank.

Historiskt har ett växande prisgap med stigande priser i Kina varit en ledande indikator för att priserna stiger även i Europa.

”Vi blir alltmer benägna att tro att denna uppgång i Kina är uthållig. Enligt både kanadensiska och svenska marknadsaktörer beror ökningen på de lättade pandemirestriktionerna och dessutom verkar det som att brist på massaved i delar av Kanada fått en negativ effekt på massautbudet”, skriver Danske Bank.

Billerud nådde inte förväntningarna

Billeruds justerade rörelseresultat uppgick till 1.405 miljoner kronor och den justerade rörelsemarginalen blev 12 procent för det fjärde kvartalet 2022.

Det framgår av kvartalsrapporten.

Infronts sammanställning av sju analytikers prognoser för justerat rörelseresultatet låg i genomsnitt på 1.637 miljoner kronor och på en justerat rörelsemarginal om 13,4 procent.

Resultatet före skatt blev 1.181 miljoner kronor. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 1.595 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 11.971 miljoner kronor för perioden. Snittestimatet låg på 12.172 miljoner kronor.

Billerud föreslår en ordinarie utdelning om 5:50 kronor per aktie samt en extra utdelning om 2:00 kronor per aktie för 2022.

Väntat enligt Infronts analytikersammanställning var en utdelning om 8:72 kronor per aktie.

Spår lägre efterfrågan

Billerud spår för det första kvartalet 2023 mer utmanande marknadsförutsättningar för de flesta produktkategorier, med lägre efterfrågan.

Det skriver bolaget i bokslutsrapporten.

”För det första kvartalet 2023 förväntas marknadsvillkoren bli mer utmanande för alla produktkategorier, utom för vätskekartong och specialpapper, drivet av lagerminskningar hos kunderna och en svagare efterfrågan. Prishöjningar för vätskekartong kommer att motverka en del av kostnadsökningarna, samtidigt som vi förväntar oss volympress för de flesta andra produktkategorier”, framgår det av rapporten.

Under det fjärde kvartalet 2022 förändrades marknadsläget till att bli mindre gynnsamt för ett flertal produktkategorier. Tidigare införda prisökningar hade effekt, och prisnivåerna kunde i princip upprätthållas, medan volymen minskade mot slutet av kvartalet.

Vidare spår Billerud att råvarukostnaderna kommer vara stabila i Nordamerika och öka i Europa under det första kvartalet i år.

Under det fjärde kvartalet genomfördes planerade underhållsstopp i oktober i Frövi och Rockhammar. Den totala negativa påverkan av underhållsstoppen under det fjärde kvartalet uppgick till cirka 170 miljoner kronor, vilket var högre än beräknat främst på grund av höga täckningsbidrag för volymbortfallet.

Lanserar nytt effektivitetsprogram

Billerud lanserar ett nytt treårigt effektivitetsförbättringsprogram, skriver vd Christoph Michalski i delårsrapporten.

”Exempel på förbättringsområden är minskade lager av färdiga produkter och bättre processer för kortare leveranstider och mixhantering. Målet för programmet är ett ebitda-lyft från slutet av 2025 på 1,5 miljarder kronor.”

För 2023 uppskattar Billerud en leverans på 400 miljoner kronor.

Kostnadsinflationen förväntas fortsätta i början av 2023.

Under det första kvartalet kommer kostnaderna för ved, energi och kemikalier att öka i Europa, medan logistikkostnaderna kommer vara oförändrade.

”Kostnaderna i Nordamerika förväntas vara stabila. För 2023 har vi säkrat 67 procent av vår elförbrukning i Europa och vi har avtal med fasta priser för nästan hälften av vår naturgasförbrukning i Nordamerika”, skriver han.

I det fjärde kvartalet påverkades Billeruds lönsamhetsnivå av den kraftigt ökade kostnadsinflationen för råvaror, särskilt i Europa.

”Försäljningsvolymerna under kvartalet blev dessvärre lägre än väntat, främst på grund av svagare efterfrågan och lagerjusteringar hos några av våra kunder. Dessutom hade vi flera produktionsstörningar, oberoende av varandra, som påverkade vår driftstakt under december”, skriver han.

Den nordamerikanska verksamheten fortsatte att ge ett betydande resultat- och kassaflödesbidrag under det fjärde kvartalet, skriver Billerud-chefen vidare.

”Resultatet i Nordamerika stärktes genom att kostnader för insatsvaror sjönk samt positiva valutaeffekter. I Europa bibehöll vi priserna, men marginalerna urholkades av den fortsatta kostnadsinflationen”, skriver han.

Efter en period av starka marknadsvillkor med stigande priser och lageruppbyggnad hos bolagets kunder i spåren av covid-19-pandemin blev marknadsförutsättningarna mindre gynnsamma under det fjärde kvartalet. Förändringen av marknadsläget till svagare efterfrågan drevs framför allt av kunders tillfälliga lageravveckling och förväntningar på en ekonomisk avmattning.

Billerud slog vinstförväntningarna

Billeruds rörelseresultat uppgick till 1.536 miljoner kronor och rörelsemarginalen blev 13 procent för det tredje kvartalet 2022. Det framgår av kvartalsrapporten.

Infronts sammanställning av åtta analytikers prognoser för rörelseresultatet låg i genomsnitt på 1.377 miljoner kronor och på en rörelsemarginal om 11,7 procent.

Det justerade ebitda-resultatet blev 2.196 miljoner kronor och den justerade ebitda-marginalen uppgick till 19 procent. Här uppgick analytikernas prognoser i snitt till 2.026 miljoner kronor respektive 17,3 procent.

Försäljningen uppgick till 11.814 miljoner kronor för perioden. Snittestimatet låg på 11.737 miljoner kronor.

Ser dämpade utsikter framöver

Billerud ser fortsatt god efterfrågan på produkterna, men marknadsläget ändras till mindre gynnsamt i Europa medan läget i Nordamerika spås vara stabilt.

Det skriver bolaget i rapporten för det tredje kvartalet.

Vidare ser Billerud en ökad kostnadsinflation i Europa med högre kostnader för ved och kemikalier. För Nordamerika spår bolaget oförändrade kostnader.

Billerud avser att hålla fortsatt fokus på pris och mixstyrning för att motverka kostnadsinflationen, uppger bolaget i rapporten.

Billerud Korsnäs slog vinstförväntningarna

Billerud Korsnäs rörelseresultat uppgick till 1.189 miljoner kronor och rörelsemarginalen blev 16,1 procent för det första kvartalet 2022. Det framgår av kvartalsrapporten.

Infronts sammanställning av sex analytikers prognoser för rörelseresultatet låg i genomsnitt på 943 miljoner kronor och på en rörelsemarginal om 12,6 procent.

Det justerade ebitda-resultatet kom in på 1.664 miljoner kronor, att ställa mot väntade 1.426 miljoner kronor. Justerad ebitda-marginal blev 22 procent. Väntat var 19,0 procent.

Resultatet efter skatt blev 884 miljoner kronor. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett nettoresultat på 716 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 7.397 miljoner kronor för perioden. Snittestimatet låg på 7.490 miljoner kronor.

Hanterbar kostnadsinflation

Billerud Korsnäs uppger att de rådande starka marknadsförutsättningarna inom samtliga produktsegment förväntas bestå, framgår av utsiktsavsnittet i delårsrapporten för det första kvartalet.

Ökad kostnadsinflation för fiber, kemikalier, transporter och energi väntas helt kunna kompenseras med pris- och mixförbättringar, skriver bolaget.

”Trots de mer osäkra makroekonomiska utsikterna på våra huvudmarknader är vi övertygade om att de flesta av våra produkter riktar sig till mycket motståndskraftiga slutsegment. Marknadsförutsättningarna förväntas även förbli starka i Nordamerika. Vi kommer att motverka inflationstrycket genom ett fortsatt fokus på prisstyrning, justeringar av produktmixen samt effektivitetsförbättringar. För det andra kvartalet förväntar vi oss att helt kompensera för kostnadsinflationen”, säger vd Christoph Michalski i rapporten.

Osäkerheterna spås samtidigt förbli höga inom en överskådlig framtid, skriver bolaget.

Börsens vd om måndagens blixtkrasch

Tobbe Rosén gjorde teknisk analys på index, råvaror, valutor, en jämförelse på skogsbolag och ett tiotal tittarönskemål.

Teknisk analys: S&P500, DAX, OMXS30, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Bitcoin, Guld, Silver, Koppar, Olja, Stora Enso, SCA, Holmen, Billerud Korsnäs, Storskogen, Boliden, Hexagon, Millicom, Lundin Mining, Bergs Timber, Enquest, Fingerprint, Nordea, Transtema.

Carnegie sänker Billerud till ”sälj”

Carnegie pekar på att konvertering av Verso-bruken är ”långt ifrån riskfri”.

I december 2021 blev det känt att Billerud Korsnäs förvärvar amerikanska Verso med planen att konvertera bolagets största anläggning, bruket i Escanaba, till en förstklassig, hållbar och helt integrerad anläggning för kartongtillverkning. En maskin uppskattas konverteras till 2025, och en andra maskin till 2029.

För 2023 och 2024 väntar sig Carnegie sinande vinster för kartongtillverkaren, medan ett ”ordentligt vinsttapp” väntas år 2025.

På fredagsförmiddagen handlades Billerud Korsnäs-aktien ned med över 4 procent till 156 kr.

 

Trading Direkt om veckans största vinnare och förlorare

Bland mindre bolag fokuserades Munters, som handlades ned kraftigt efter rapport, och Plejd som gick i motsatt riktning.

Tekniske analytikern Tobbe Rosén gick som vanligt igenom 14 tittarönskemål, index, råvaror, valutor och bitcoin.

Teknisk analys i avsnittet: ABB, Collector, Embracer, G5, H&M, Kambi, Leovegas, Lindab, Mentice, Prevas, Skistar, Tesla, VBG, Volvo.

Bolag som nämns i sändningen: Evolution, Getinge, Essity, Boliden, Sandvik, Ericsson, ABB, Atlas Copco, SEB, Swedbank, Nordea, SHB, Tele2, Telia, Nederman, Nilörngruppen, Billerud Korsnäs, Thule, Munters, Midsona, Dometic, Plejd, Volvo.

 

Massatillverkare faller efter europeisk kartellräd

EU-kommissionens pressmeddelande preciserar nämligen inte vilka bolag som ingår i granskningen. 

Men klart är att Stora Enso omfattas av EU-kommissionens inspektion mot flera tillverkare av trämassa. Stora Enso har haft besök av den finländska konkurrens- och konsumentmyndigheten vid huvudkontoret i Helsingfors.

Det uppger en talesperson för Stora Enso till Nyhetsbyrån Direkt.

I ett pressmeddelande uppger Stora Enso att bolaget samarbetar fullt ut med myndigheterna.

Finländska UPM uppger samtidigt att EU-kommissionen genomför en oaviserad inspektion i bolagets lokaler.

SCA var det bolag som initialt fick mest stryk på börsen med en nedgång på över 5 procent. Men aktien återhämtade sig snabbt efter att SCA:s kommunikationschef Anders Edholm förnekat att SCA blivit kontaktade av EU-kommissionen.

”Vi har inte fått något besök av EU-kommissionen. Jag utgår ifrån att om vi nu hade varit föremål för granskning så hade kommissionen meddelat oss det”, säger Anders Edholm till Nyhetsbyrån Direkt.

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs IR-chef Lena Schattauer uppger för Nyhetsbyrån Direkt att det inte har någon kännedom kring ärendet.

Holmen har inte blivit granskade i den inspektion som EU-kommissionen bedriver mot flera tillverkare av trämassa. Det uppger skogsbolagets presstalesperson Per Mårtensson för Nyhetsbyrån Direkt.

 

Danske sänker nordiska skogsjättar

Billerud Korsnäs sänks till behåll från tidigare köp och detsamma sker för finska Metsä Board.

För skogspjäserna Holmen, SCA och Stora Enso skruvas rekommendationen ned till sälj från behåll för samtliga.

Finländska UPM stämplas också med sälj (behåll), av Danske Bank.

Banken understryker att massaterminen i Kina har fortsatt sjunka samtidigt som europeiska listpriser väntas falla 10 procent från nuvarande högstanivåer ”redan” under det fjärde kvartalet i år.

Även listpriser för sågade trävaror har börjat toppa ur för europeiska producenter och banken räknar med ett fall på 20 procent från nuvarande nivåer, framgår av uppdateringen.